Vyhláška č. 112/1972 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spotrebného priemyslu č. 131/1964 Zb. v znení vládneho nariadenia č. 38/1966 Zb.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-112
Čiastka 31/1972
Platnosť od 27.12.1972 do30.06.1978
Účinnosť od 01.01.1973 do30.06.1978
Zrušený 45/1978 Zb.
Znenie 01.01.1973

112

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 20. decembra 1962,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spotrebného priemyslu č. 131/1964 Zb. v znení vládneho nariadenia č. 38/1966 Zb.

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky v spolupráci s Ministerstvom priemyslu Českej socialistickej republiky a Ministerstvom priemyslu Slovenskej socialistickej republiky a po prerokovaní so zúčastnenými ministerstvami ustanovuje podľa § 392 ods. 1 a 2 a § 395 písm. a) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení zákona č. 138/1970 Zb.


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spotrebného priemyslu č. 131/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov spotrebného priemyslu, v znení vládneho nariadenia č. 38/1966 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Ustanovenie § 39 sa dopĺňa na konci slovami: „výrobkov poľnohospodárskej techniky Bios“.

2. Ustanovenie § 40 ods. 2 sa dopĺňa na konci takto:

„výrobky poľnohospodárskej techniky Bios . . . . . . 6 mesiacov.

Ak však ide o výrobky alebo komplety výrobkov poľnohospodárskej techniky Bios vybavené elektro-, termo- alebo hygrostatickým zariadením, návrhy zmlúv sa predkladajú najneskôr 6 mesiacov pred začiatkom kalendárneho roka, v ktorom sa má dodávka uskutočniť.“

3. Ustanovenie § 42 ods. 1 prvej vety sa dopĺňa tak, že sa za slová „pri výrobkoch drevárskych impregnovaných, stavebnostolárskych, drevených obaloch“ vkladajú slová „pri výrobkoch poľnohospodárskej techniky Bios“.

4. Druhá časť sa dopĺňa o šiesty oddiel tohto znenia:

„Šiesty oddiel

DODÁVKY ORGANIZÁCIÁM VNÚTORNÉHO OBCHODU

§ 46a

Pre dodávky organizáciám vnútorného obchodu platia predchádzajúce ustanovenia vyhlášky, pokiaľ v tomto oddiele nie je ustanovené niečo iné.

§ 46b

V záujme lepšieho uspokojovania potrieb vnútorného trhu uzavierajú socialistické organizácie výroby a obchodu aj ďalšie zmluvy o iných spôsoboch spolupráce, najmä

- zmluvy (dohody) o spolupráci pri zabezpečovaní dodávok pre vnútorný trh,

- dlhodobé zmluvy o dodávkach vybraných druhov výrobkov a zmluvy o príprave dodávok.

Zmluvy (dohody) o spolupráci pri zabezpečovaní dodávok pre vnútorný trh

§ 46c

(1) Účelom zmluvy (dohody) o spolupráci pri zabezpečovaní dodávok pre vnútorný trh je zlepšiť uspokojovanie potrieb vnútorného trhu sústavnou trvalou spoluprácou medzi zúčastnenými organizáciami.

(2) Zmluvu (dohodu) uzavierajú odborové (generálne) riaditeľstvá a odborové podniky výroby a obchodu, príp. zväzy výrobných a spotrebných družstiev alebo krajské orgány spotrebných družstiev. Pokiaľ zmluvu (dohodu) uzavierajú podriadené dodávateľské a odberateľské organizácie (podniky), treba na jej platnosť predchádzajúci súhlas nadriadených orgánov.

(3) Zmluva (dohoda), pokiaľ ju uzavierajú nadriadené orgány, musí obsahovať ich záväzok, že zabezpečia, aby ich podriadené organizácie konali v súlade s ňou.

§ 46d

(1) Zmluva (dohoda) o spolupráci pri zabezpečovaní dodávok pre vnútorný trh obsahuje spravidla

- systém, formy a metódy prieskumu spotrebiteľského dopytu tak, aby mohli slúžiť ako podklad pre dlhodobý rozvoj výroby a predaja, pre zostavovanie štátnych a hospodárskych plánov rozvoja národného hospodárstva a pre zabezpečovanie dodávok výrobkov;

- kolekčný poriadok, najmä spôsob zostavovania, schvaľovania, predkladania a obmeny kolekcií a pod.;

- kontraktačný poriadok, najmä organizáciu, priebeh a postup pri osobnom uzavieraní dodávkových zmlúv (kontraktácií);

- dojednanie o tom, že, ak osobné rokovanie (kontraktácia) neskončí uzavretím dodávkovej zmluvy, uzavrú zúčastnené organizácie túto zmluvu najneskôr do 30 dní po skončení kontraktácie pod dohovorenou majetkovou sankciou;

- dojednanie o propagácii, reklame, o zabezpečovaní katalógov a pod.;

- dojednanie o balení a označovaní výrobkov.

(2) Zmluva (dohoda) vznikne, ak dôjde k dohode o celom jej obsahu.

§ 46e

Dlhodobá zmluva o dodávkach vybraných druhov výrobkov

(1) Účelom dlhodobej zmluvy o dodávkach vybraných druhov výrobkov je zabezpečiť v rámci plánovitého riadenia požiadavky vnútorného trhu na výrobu a dodávky v náležitom predstihu s viacročnou perspektívou a utvoriť podmienky pre dlhodobé formovanie výrobných programov, modernizáciu výrobných zariadení alebo prípravu zámerov na investičnú výstavbu.

(2) Zmluvu uzavierajú odborové (generálne) riaditeľstvá a odborové podniky výroby a obchodu, príp. zväzy spotrebných družstiev alebo ich krajské orgány.

(3) V zmluve sa určí predovšetkým objem dodávok a odberu vybraných druhov výrobkov a majetkové sankcie pre prípad, že zmluvné strany nezabezpečia, že ich podriadené organizácie uzavrú na dohodnutý rozsah dodávok a v dohodnutých termínoch hospodárske zmluvy (zmluvu o príprave dodávok alebo dodávkovú zmluvu).

(4) Zmluva vznikne, ak dôjde k dohode o celom jej obsahu.

§ 46f

Zmluva o príprave dodávok dohodnutých výrobkov

(1) Predmetom zmluvy o príprave dodávok dohodnutých výrobkov je zabezpečenie dodávok výrobkov, ktorých nomenklatúru dohodnú nadriadené odborové (generálne) riaditeľstvá a odborové podniky výroby a obchodu, príp. zväzy spotrebných družstiev alebo ich krajské orgány (ďalej len „dohodnuté výrobky").

(2) Najneskôr do 30 dní po tom, čo dostali dohodu nadriadených orgánov o objeme dodávok na príslušný rok podľa odseku 1, sú dodávatelia a odberatelia povinní uzavrieť zmluvu o príprave dodávok, v ktorej uvedú výšku a členenie dodávok dohodnutých výrobkov aspoň v rozsahu dohody nadriadených orgánov, určia rozloženie dodávok na jednotlivé zmluvné obdobia (spravidla štvrťročné) a prevezmú povinnosť uzavrieť zmluvy o dodávke týchto výrobkov.

(3) Ak niektorá z organizácií neuzavrie na základe zmluvy o príprave dodávok dohodnutých výrobkov zmluvu o dodávke týchto výrobkov na príslušné zmluvné obdobie v určenej výške, je povinná zaplatiť druhej organizácii majetkovú sankciu vo výške 5 % z maloobchodnej ceny výrobkov, na ktoré zmluva o dodávke výrobkov nebola uzavretá; povinnosť organizácie uzavrieť zmluvu na určený objem dodávok tým nie je dotknutá.

§ 46g

Zmluva o príprave dodávok určených výrobkov

(1) Zmluva o príprave dodávok sa uzaviera aj na dodávky základných druhov spotrebných výrobkov určených dohodou Ministerstva obchodu Českej socialistickej republiky a Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky s Ministerstvom priemyslu Českej socialistickej republiky a s Ministerstvom priemyslu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „určené výrobky")*) a dodávané výrobnými štátnymi hospodárskymi organizáciami (ďalej len „dodávatelia") organizáciám vnútorného obchodu (ďalej len „odberatelia").

(2) Najneskôr do 30 dní po tom, čo dostali dohodu nadriadených odborových (generálnych) riaditeľstiev a odborových podnikov výroby a obchodu, príp. zväzov spotrebných družstiev alebo ich krajských orgánov o objeme dodávok určených výrobkov na príslušný rok, sú dodávatelia aj odberatelia povinní uzavrieť zmluvu o príprave dodávok, v ktorej uvedú množstvo a členenie dodávok aspoň v rozsahu dohody nadriadených orgánov, určia rozvrhnutie dodávok na jednotlivé zmluvné obdobia (spravidla štvrťročné) a prevezmú povinnosť uzavrieť zmluvy o dodávkach určených výrobkov.

(3) Ak niektorá z organizácií neuzavrie na základe zmluvy o príprave dodávok určených výrobkov zmluvu o dodávke týchto výrobkov na príslušné zmluvné obdobie v určenej výške, je povinná zaplatiť druhej organizácii majetkovú sankciu vo výške 5 % z maloobchodnej ceny výrobkov, na ktoré zmluva o dodávke výrobkov nebola uzavretá; povinnosť organizácie uzavrieť zmluvu na určený objem dodávok tým nie je dotknutá.

(4) Zmluvy o dodávke určených výrobkov musia obsahovať záväzok na dodávku kompletného, farebného, dessinového a veľkostného sortimentu jednotlivých druhov výrobkov v každom mesiaci.

§ 46h

Osobitné ustanovenia

(1) Ak to odberateľ požaduje, je za obvyklých podmienok dodávateľ výrobkov pre vnútorný trh povinný uzavrieť dodávkovú zmluvu v takom množstve a v takej sortimentnej a cenovej skladbe, ako bol zaviazaný plniť v predchádzajúcom roku, pokiaľ rozpis plánu ústredného orgánu nadriadeného dodávateľovi neurčuje inak.

(2) Ak odberateľ vybaví oprávnenú reklamáciu spotrebiteľa, je dodávateľ povinný uznať túto reklamáciu v rovnakom rozsahu, ak ide o vadu, za ktorú dodávateľ zodpovedá.

(3) Použité, spotrebiteľom vrátené výrobky po oprave (po odstránení vád) sa nesmú dodávať ako nové výrobky a zaraďujú sa vždy do nižšej akostnej triedy.

(4) Dodávateľ je oprávnený expedovať pri poslednej dodávke v príslušnom dodávkovom období na doplnenie nákladu dopravného prostriedku potrebnú časť výrobkov - najviac však 20 % výrobkov z poslednej expedovanej dodávky - ktoré sa na základe už uzavretej zmluvy majú dodať v najbližšom nasledujúcom období.

(5) Za nedodržanie ustanovenia § 15 ods. 3 je dodávateľ povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 200 Kčs za každý prípad.

(6) Ustanovenie § 8 sa na dodávky organizáciám vnútorného obchodu nevzťahuje; odchýlky od zmluvne dodávaného množstva sa môžu však dohodnúť.

(7) Ustanovenie § 17 ods. 1 sa na dodávky organizáciám vnútorného obchodu nevzťahuje.

(8) Dodávateľ je povinný spolupracovať s odberateľom na vypracovaní podkladov o návrhu na vykonávanie štatistickej prebierky výrobkov a vyjadriť sa k návrhu na jej vykonávanie.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1973.


Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Brandejs v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zoznam určených výrobkov sa uverejňuje v Ústrednom vestníku Českej socialistickej republiky a v Ústrednom vestníku Slovenskej socialistickej republiky.