Vyhláška č. 11/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Barmského zväzu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-11
Čiastka 4/1972
Platnosť od 28.02.1972
Účinnosť od 14.03.1972
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 8 nadobudla dohoda platnosť s účinnosťou od dátumu podpisu, t. j. 8. októbrom 1971.

Aktuálne znenie 14.03.1972

11

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 30. novembra 1971

o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Barmského zväzu


Dňa 8. októbra 1971 bola v Rangúne podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Barmského zväzu.

Podľa svojho článku 8 nadobudla dohoda platnosť s účinnosťou od dátumu podpisu, t. j. 8. októbrom 1971.

Český preklad dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Barmského zväzu

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Barmského zväzu, prajúc si rozšíriť hospodárske a obchodné vzťahy medzi oboma krajinami, sa dohodli týmto uzavrieť túto obchodnú dohodu:

Článok 1

Obe vlády budú všemožne rozvíjať a posilňovať obchodné vzťahy medzi oboma krajinami podľa zásad rovnosti práv a vzájomnej výhodnosti. Každá vláda bude študovať návrhy, ktoré by druhá vláda predložila na uváženie a bude sa riadiť rozhodnutiami, ktoré by sa dohodli medzi oboma vládami za účelom dosiahnutia bližších hospodárskych vzťahov.

Článok 2

Každá vláda dovolí vývoz svojho vývozného tovaru do druhej krajiny a uľahčí dovoz vývozného tovaru z druhej krajiny a pokiaľ ide o vývozné a dovozné povolenie, uľahčí vystavenie vývozných a dovozných povolení v súlade so svojimi platnými zákonmi, predpismi a administratívnymi zvyklosťami.

Článok 3

Každá vláda poskytne druhej vláde zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod, pokiaľ ide o colné sadzby, dane, poplatky a colné konanie.

Článok 4

Každá vláda poskytne obchodným lodiam druhej krajiny pri vstupe do prístavov jej krajiny, vyplávaní z nich zakotvení v nich zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod priznanej podľa príslušných zákonov, predpisov a nariadení lodiam plávajúcim pod vlajkou ktorejkoľvek tretej krajiny.

Článok 5

Všetky platby týkajúce sa predaného a nakúpeného tovaru medzi oboma krajinami sa budú uskutočňovať v ktorejkoľvek zmeniteľnej mene, ktorá bude prijateľná pre obe vlády. Ak to bude treba, bankové dojednanie medzi oboma krajinami dojednajú osobitne medzi sebou príslušné banky oboch krajín.

Článok 6

Obe vlády sa budú, kedykoľvek to bude treba, vzájomne radiť za tým účelom, aby odporučili opatrenia na rozšírenie vzájomného obchodu a aby prekonali ťažkosti, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s plnením ustanovení tejto dohody.

Článok 7

Doplnenia tejto dohody sa dojednajú výmenou nót medzi oboma vládami.

Článok 8

Táto dohoda nadobudne platnosť s účinnosťou od dátumu podpisu a bude platiť do 31. decembra 1972. Bude automaticky predlžovaná vždy na obdobie ďalšieho roku, pokiaľ jedna zo zmluvných strán písomne neoznámi svoj úmysel ukončiť túto dohodu tri mesiace vopred.

Spísané v Rangúne 8. októbra 1971 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, pričom obe vyhotovenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Josef Kočí v. r.

Za vládu

Barmského zväzu:

Aung Kyi v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.