Zákon č. 109/1972 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1973

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-109
Čiastka 31/1972
Platnosť od 27.12.1972 do31.12.1973
Účinnosť od 01.01.1973 do31.12.1973
Znenie 01.01.1973

109

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 20. decembra 1972

o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1973

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Určenie výšky štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet republiky“) sa určujú sumou 54 774 766 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu republiky sa určujú sumou 54 774 766 000 Kčs

(príloha č. 1).

(2) V štátnom rozpočte republiky je obsiahnutý

súhrnný finančný vzťah rozpočtov národných výborov k štátnemu rozpočtu republiky (dotácie zo štátneho rozpočtu republiky) vo výške 7 685 700 000 Kčs

a účelové subvencie poskytované zo štátneho rozpočtu republiky do rozpočtov národných výborov vo výške 8 376 300 000 Kčs

(príloha č. 2).

§ 2

Splnomocnenie

Vláda Slovenskej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže premietnuť do štátneho rozpočtu republiky, ak sa tým nenaruší jeho vyrovnanosť, najmä zmeny štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky a organizačné zmeny, ďalej upraviť súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie národným výborom, ak sa zmenia predpoklady, za ktorých boli tieto vzťahy k štátnemu rozpočtu republiky určené.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1973.


Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.


Príloha č. 1 zákona SNR č. 109/1972 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1973

Príjmyv tis. Kčs
Príjmy zo socialistického hospodárstva13 328 847
Dane od obyvateľstva a poplatky 7 320 000
Ostatné príjmy 515 919
Dotácie a subvencie zo štátneho rozpočtu federácie33 610 000
Spolu54 774 766
Výdavkyv tis. Kčs
Hospodárstvo20 133 887
Kultúrne a sociálne opatrenia16 933 007
Obrana a bezpečnosť 1 083 954
Správa 422 367
Súdy, prokuratúry a arbitráž 139 551
Súhrnný finančný vzťah a subvencie národným výborom16 062 000
Spolu54 771 766

Príloha č. 2 zákona SNR č. 109/1972 Zb.

Súhrnný finančný vzťah (dotácie) a účelové subvencie národným výborom zo štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1973

KrajDotácie
(v tis. Kčs)
Účelové subvencie
(v tis. Kčs)
Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy618 2001 328 000
Západoslovenský krajský národný výbor1 877 9002 372 300
Stredoslovenský krajský národný výbor2 538 8002 346 900
Východoslovenský krajský národný výbor2 650 8002 329 100
Spolu7 685 7008 376 300