Vyhláška č. 107/1972 Zb.Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o vzťahoch k zahraničiu vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-107
Čiastka 30/1972
Platnosť od 21.12.1972 do31.12.1990
Účinnosť od 01.01.1973 do31.12.1990
Zrušený 527/1990 Zb.
Znenie 01.01.1973

107

VYHLÁŠKA

Úradu pre vynálezy a objavy

z 5. decembra 1972

o vzťahoch k zahraničiu vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov

Úrad pre vynálezy a objavy podľa § 155 ods. 1 písm. e) zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje:


§ 1

(1) Súhlas na prihlásenie vynálezu alebo priemyselného vzoru do zahraničia udieľa Úrad pre vynálezy a objavy (ďalej len „Úrad") na návrh socialistickej organizácie (ďalej len „organizácia") alebo na návrh autora vynálezu a autora priemyselného vzoru, ak ide o vynález alebo priemyselný vzor dôležitý z hľadiska záujmov Československej socialistickej republiky a ak sa nezistia závady pri prihlasovaní z hľadiska novosti a účinku vynálezu alebo priemyselného vzoru.

(2) Dôležitosťou vynálezu alebo priemyselného vzoru z hľadiska záujmov Československej socialistickej republiky sa rozumie najmä význam vynálezu a priemyselného vzoru pre vývoz predmetov vyrobených podľa neho, možnosť dojednania licenčného alebo obdobného uplatnenia vynálezu a priemyselného vzoru v zahraničí alebo iné závažné dôvody.

§ 2

(1) Návrh na prihlásenie vynálezu a priemyselného vzoru do zahraničia musí obsahovať údaj o tom, do ktorých štátov sa navrhuje vynález alebo priemyselný vzor prihlásiť, údaj, o akú formu ochrany sa bude v zahraničí žiadať, technicko-ekonomické odôvodnenie prihlásenia do zahraničia, stanovisko orgánu a ústredného orgánu nadriadeného navrhovateľovi, stanovisko ústredného orgánu, ktorého odboru pôsobnosti sa vynález a priemyselný vzor týka, a označenie toho, kto bude znášať náklady spojené s prihláškou vynálezu a priemyselného vzoru v zahraničí. Ak je technicko-ekonomickým dôvodom prihlásenia do zahraničia dôvod exportný, musí návrh obsahovať aj stanovisko príslušného podniku zahraničného obchodu. Ak návrh podáva iná organizácia, než je správca vynálezu alebo priemyselného vzoru, alebo ak návrh podáva autor, treba o tom upovedomiť správcu.

(2) Návrh na prihlásenie vynálezu alebo priemyselného vzoru do zahraničia sa musí podať tak, aby nedošlo k ohrozeniu práva prednosti z tuzemských prihlášok vynálezov a priemyselných vzorov s prihliadnutím na lehoty uvedené v § 3 ods. 2 a v § 6 ods. 3.

§ 3

(1) O návrhu na prihlásenie vynálezu a priemyselného vzoru do zahraničia rozhodne Úrad po prerokovaní v komisii zloženej zo zástupcov vybraných ústredných orgánov, najmä Ministerstva národnej obrany, ďalej devízového orgánu a PZO Polytechny a organizácie, ktorá je oprávnená sprostredkovať prihlásenie vynálezu a priemyselného vzoru do zahraničia (ďalej len „oprávnená organizácia"). Na prerokovanie komisie sa musí prizvať navrhovateľ a môžu sa prizvať aj ďalšie orgány a organizácie.

(2) Návrh na prihlásenie vynálezu a priemyselného vzoru do zahraničia sa musí prerokovať do dvoch mesiacov odo dňa, keď bol podaný.

(3) Súhlas na prihlásenie vynálezu a priemyselného vzoru do zahraničia sa doručuje navrhovateľovi, správcovi vynálezu a priemyselného vzoru a oprávnenej organizácii.

§ 4

Ten, komu sa udelil súhlas na prihlásenie vynálezu alebo priemyselného vzoru do zahraničia, a oprávnená organizácia sú povinné urobiť všetky potrebné opatrenia na to, aby sa dodržali záväzky vyplývajúce z príslušných medzinárodných dohôd. Ten, komu sa udelil súhlas na prihlásenie vynálezu alebo priemyselného vzoru do zahraničia, je povinný v súlade so záujmami Československej socialistickej republiky využiť možnosť nevýlučnej formy ochrany vynálezu alebo priemyselného vzoru v zahraničí.

§ 5

Prihlásenie vynálezu alebo priemyselného vzoru do zahraničia sa uskutočňuje výhradne prostredníctvom oprávnenej organizácie.

§ 6

(1) Ten, komu sa udelil súhlas na prihlásenie vynálezu a priemyselného vzoru do zahraničia, odovzdá prihlášku vynálezu a priemyselného vzoru oprávnenej organizácii so všetkými potrebnými náležitosťami, ktoré požadujú právne predpisy štátu, v ktorom sa má prihláška podať.

(2) Oprávnená organizácia preskúma, či predložená prihláška vynálezu a priemyselného vzoru má náležitosti podľa odseku 1. Ak predložená prihláška nebude mať potrebné náležitosti, oprávnená organizácia ju podľa svojich možností doplní alebo prihlášku vráti na doplnenie a odstránenie chýb.

(3) Oprávnená organizácia je ďalej povinná dbať najmä na to, aby bol vynález v zahraničí prihlásený pred uplynutím dvanásťmesačnej lehoty od podania zhodnej prihlášky v Československej socialistickej republike, pri priemyselnom vzore pred uplynutím šesťmesačnej lehoty od podania zhodnej prihlášky v Československej socialistickej republike. Ak je nebezpečenstvo z omeškania, oprávnená organizácia môže podať prihlášku v zahraničí aj bez náležitostí uvedených v odseku 1, najmä ak je možné ju doplniť v priebehu konania o udelení ochrany v zahraničí.

§ 7

Organizácia, ktorej bol udelený súhlas na prihlásenie vynálezu alebo priemyselného vzoru do zahraničia, autor vynálezu a priemyselného vzoru a oprávnená organizácia sú pri prihlasovaní vynálezu a priemyselného vzoru do zahraničia povinní v potrebnom rozsahu spolupracovať.

§ 8

Náklady spojené s prihláškou vynálezu a priemyselného vzoru do zahraničia, jej prejednávaním a udržiavaním ochrany v zahraničí, znáša a za ekonomickú účelnosť ich vynaloženia zodpovedá ten, kto sa zaviazal tieto náklady uhradiť. Úhrady do zahraničia vykonáva podľa platných devízových predpisov oprávnená organizácia, ktorá vykonáva aj ďalšie práce spojené s prihláškou vynálezu a priemyselného vzoru v zahraničí.

§ 9

(1) Oprávnená organizácia vedie evidenciu československých vynálezov a priemyselných vzorov prihlásených v zahraničí tak, aby mohla slúžiť na vykonávanie potrebných rozborov.

(2) Podrobnosti o evidencii podľa odseku 1, najmä, aké údaje sa budú v evidencii sledovať, určí dohoda medzi Úradom a oprávnenou organizáciou.

§ 10

Pri odvolaní prihlášky vynálezu a priemyselného vzoru podanej v zahraničí a pri upustení od ochrany udelenej na vynálezy a priemyselné vzory v zahraničí sa primerane použijú predchádzajúce ustanovenia.

§ 11

Pokiaľ medzinárodná zmluva neustanoví inak, osoby, ktoré nemajú na území Československej socialistickej republiky bydlisko alebo sídlo, musia byť v konaní podľa zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch a podľa predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona zastúpené buď advokátom z príslušnej advokátskej poradne, alebo príslušnou organizáciou. Zoznam týchto advokátskych poradní a organizácií vyhlási po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi predseda Úradu vo Vestníku Úradu.


§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1973.


Predseda:

Ing. Bělohlávek v. r.