Vyhláška č. 104/1972 Zb.Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o konaní vo veciach objavov, vynálezov a priemyselných vzorov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-104
Čiastka 30/1972
Platnosť od 21.12.1972 do31.12.1990
Účinnosť od 01.01.1973 do31.12.1990
Zrušený 527/1990 Zb.
Znenie 01.01.1973

104

VYHLÁŠKA

Úradu pre vynálezy a objavy

zo 14. decembra 1972

o konaní vo veciach objavov, vynálezov a priemyselných vzorov

Úrad pre vynálezy a objavy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 155 ods. 1 písm. a) zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


PRVÁ HLAVA

Konanie o objavoch

Prihláška objavu

§ 1

(1) Prihláška objavu sa podáva Úradu pre vynálezy a objavy (ďalej len „Úrad“) písomne vo dvoch vyhotoveniach.

(2) Prihláška objavu smie obsahovať len jediný objav a požiadavku na udelenie diplomu.

(3) V prihláške potvrdí prihlasovateľ alebo všetci spoluprihlasovatelia (ďalej len „prihlasovateľ“), pokiaľ prihlášku nepodáva dedič, vlastnoručne podpísaným vyhlásením, že je autorom predmetu prihlášky.

(4) Ak prihlášku podáva niekoľko spoluprihlasovateľov a ak nemajú spoločného zástupcu, uvedú v prihláške meno a adresu toho, ktorému z nich sa majú správy a rozhodnutia Úradu zasielať; ak tak neurobia, zasielajú sa správy a rozhodnutia tomu spoluprihlasovateľovi, ktorý je uvedený na prvom mieste.

§ 2

Prihláška objavu musí obsahovať:

a) meno a priezvisko autora, jeho bydlisko, štátnu príslušnosť, názov a sídlo organizácie, kde pracuje, jeho funkciu v tejto organizácii, a ak pracuje v Československej socialistickej republike, aj ústredný orgán nadriadený tejto organizácii; ak podáva prihlášku objavu dedič, musí prihláška popri označení autora obsahovať meno, priezvisko a bydlisko dediča a doklad o nadobudnutí dedičstva;

b) meno, priezvisko a bydlisko alebo pracovisko zástupcu, ak je prihlasovateľ zastúpený; ak je prihlasovateľ zastúpený organizáciou, uvedie sa jej názov a sídlo;

c) názov objavu;

d) opis objavu v troch vyhotoveniach a výkresy;

e) dôkazy o predpokladanom objave.

§ 3

Opis objavu

V opise objavu, prípadne v spojení s potrebnými výkresmi vyjadrí prihlasovateľ predmet prihlášky tak, aby podľa neho odborník mohol poznať jeho podstatu. Na konci opisu vyznačí v definícii predmetu objavu podstatu prv neznámych, objektívne existujúcich zákonitostí, vlastností alebo javov materiálneho sveta, ktoré majú byť predmetom ochrany. Každé vyhotovenie opisu a výkresu musí prihlasovateľ alebo jeho zástupca vlastnoručne podpísať.

§ 4

Dôkazy o predpokladanom objave

K prihláške objavu pripojí prihlasovateľ experimentálne overené dôkazy preukazujúce predpokladaný objav; ak to nepripúšťa povaha predmetu prihlášky, pripojí doklady, v ktorých je teoretický dôkaz.

Prejednanie prihlášky objavu

§ 5

(1) Na prihláške objavu vyznačí Úrad presný časový údaj o jej podaní (dátum, hodinu a minútu) a zapíše ju do zoznamu prihlášok objavov.

(2) O podaní prihlášky objavu vydá Úrad prihlasovateľovi potvrdenie.

(3) Ak došlo k vyjadreniu objavu prvý raz v prihláške objavu a ak z nej nie je zrejmé, v čom predmet prihlášky objavu spočíva, prislúcha právo prednosti od času, keď dostatočný opis alebo výkres došiel Úradu. Obdobne sa postupuje, ak prihlasovateľ počas prejednávania zmenil podstatu predmetu prihlášky objavu.

§ 6

(1) Na základe § 17 zákona podrobí Úrad prihlášku objavu prieskumu, či spĺňa predpísané požiadavky ustanovené § 9 až 11 a § 14 zákona.

(2) Ak Úrad nemá pripomienky, zašle odpis úplnej prihlášky vedeckému pracovisku Československej akadémie vied alebo Slovenskej akadémie vied alebo Československej akadémie poľnohospodárskej alebo organizácii, ktorá má príslušné vedecké pracovisko (ďalej len „vedecké pracovisko“) na vypracovanie stanoviska v lehote šiestich mesiacov. Táto lehota môže byť v odôvodnených prípadoch predĺžená.

(3) Ak vedecké pracovisko nepokladá predmet prihlášky za nový objav, oznámi svoje stanovisko spolu s vecným rozborom Úradu.

(4) Ak prihláška objavu spĺňa predpísané požiadavky a ak je stanovisko vedeckého pracoviska kladné, zabezpečí Úrad v spolupráci s vedeckým pracoviskom zverejnenie objavu.

(5) Ak neboli do jedného roka po zverejnení prihlášky objavu predložené námietky proti udeleniu diplomu na objav, Úrad určí po prerokovaní s autorom znenie definície predmetu objavu a jeho názov, zapíše objav do registra objavov a vydá autorovi diplom.

(6) Úrad prihlášku objavu zamietne, ak je stanovisko vedeckého pracoviska k udeleniu diplomu na objav záporné.

§ 7

Register objavov

(1) Objav, na ktorý bol udelený diplom, sa zapisuje do registra objavov, do ktorého môže každý nazrieť.

(2) Objavy, ktoré sú utajené podľa osobitných predpisov, sa zapisujú do tajnej časti registra objavov.

DRUHÁ HLAVA

Konanie o vynálezoch

Prihláška vynálezu

§ 8

(1) Prihláška vynálezu sa podáva Úradu písomne vo dvoch vyhotoveniach.

(2) Prihláška vynálezu smie obsahovať len jediný vynález a musí byť z nej zrejmé, či prihlasovateľ žiada o udelenie autorského osvedčenia alebo patentu.

(3) V prihláške vynálezu musí jeho autor vyhlásiť, že je autorom predmetu prihlášky.

(4) Ak prihlášku podáva niekoľko spoluprihlasovateľov a ak nemajú spoločného zástupcu, uvedú v prihláške meno a adresu toho, ktorému z nich sa majú správy a rozhodnutia Úradu zasielať; ak tak neurobia, zasielajú sa správy a rozhodnutia tomu spoluprihlasovateľovi, ktorý je uvedený na prvom mieste.

(5) Ak prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa medzinárodného dohovoru, musí v prihláške uviesť dátum prvej prihlášky, z ktorej právo prednosti odvodzuje, a krajinu, v ktorej bola táto prihláška podaná.

(6) K prihláške, v ktorej sa uplatňuje výstavná priorita, sa musí predložiť potvrdenie orgánu alebo organizácie usporadujúcich výstavu, že výrobok opísaný v prihláške sa zhoduje s vystaveným výrobkom. Potvrdenie musí taktiež obsahovať údaj o čase (dátum, hodinu a minútu), keď sa výrobok do výstavy vniesol, a údaj o tom, či výstava ešte trvá alebo kedy sa skončila. Úrad je oprávnený preskúmať na mieste samom zhodnosť prihláseného výrobku s vystaveným výrobkom.

§ 9

(1) Ak vynález utvoril autor alebo niektorý zo spoluautorov pri plnení úloh z pracovného, členského alebo iného podobného vzťahu k organizácii alebo v priamej súvislosti s ich plnením (ďalej len „v pracovnom pomere“) alebo za hmotnej podpory organizácie, musí prihlasovateľ uviesť túto skutočnosť v prihláške vynálezu. Ak je prihlasovateľovi známe, že sa predmet prihlášky vynálezu dotýka určitej plánovanej úlohy, uvedie aj tento údaj.

(2) Ak takú prihlášku podáva organizácia v mene autora, musí o jej podaní autora písomne upovedomiť.

(3) Ak takú prihlášku podáva autor, musí o jej podaní upovedomiť organizáciu uvedenú v odseku 1. Zároveň je autor povinný odovzdať tejto organizácii jedno vyhotovenie prihlášky.

§ 10

Ak sa už skúšky vynálezu vykonali, pripoja sa k prihláške vynálezu potrebné doklady o ich výsledkoch.

§ 11

(1) Ak prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa medzinárodného dohovoru, predloží doklad o práve prednosti, a ak treba, aj vyhlásenie o postúpení práva prednosti.

(2) Ak nie sú tieto doklady pripojené už k prihláške vynálezu, musia byť bez vyzvania Úradu predložené do troch mesiacov odo dňa podania prihlášky; inak právo prednosti podľa medzinárodného dohovoru zaniká.

(3) Prihlasovateľ musí v lehote uvedenej v odseku 2 preukázať aj ostatné okolnosti rozhodné pre priznanie práva prednosti podľa medzinárodného dohovoru.

§ 12

Prihláška vynálezu musí obsahovať:

a) meno a priezvisko prihlasovateľa, pri organizácii názov a sídlo; ak nie je prihlasovateľ autorom vynálezu, musí byť uvedené meno a priezvisko autora, jeho zamestnanie a adresa a pripojený doklad o nadobudnutí práva na podanie prihlášky vynálezu;

b) bydlisko prihlasovateľa, jeho štátnu príslušnosť, názov a sídlo organizácie, kde pracuje, jeho funkciu v tejto organizácii, a ak pracuje v Československej socialistickej republike, aj ústredný orgán nadriadený tejto organizácii;

c) meno, priezvisko a bydlisko alebo pracovisko zástupcu, ak je prihlasovateľ zastúpený; ak prihlasovateľa zastupuje organizácia, uvedie sa jej názov a sídlo;

d) názov vynálezu;

e) číslo základného autorského osvedčenia alebo patentu, ak ide o prihlášku závislého vynálezu;

f) opis a potrebné výkresy vynálezu v štyroch vyhotoveniach;

g) potrebné prílohy a údaje podľa § 8 až 11 tejto vyhlášky.

§ 13

Opis vynálezu

(1) V opise vynálezu, prípadne v spojení s potrebnými výkresmi vyjadrí prihlasovateľ predmet prihlášky tak, aby podľa neho odborník mohol poznať jeho podstatu. Každé vyhotovenie opisu musí prihlasovateľ alebo jeho zástupca vlastnoručne podpísať.

(2) Opis obsahuje:

a) názov vynálezu;

b) uvedenie technického problému, ktorý vynález rieši, a rozbor doterajšieho stavu techniky;

c) vysvetlenie podstaty vynálezu a charakteristiku nového alebo vyššieho účinku ním dosahovaného;

d) objasnenie priložených výkresov;

e) opis jedného alebo v prípade potreby viacerých príkladov konkrétneho vyhotovenia vynálezu;

f) uvedenie možnosti využitia vynálezu;

g) definíciu predmetu vynálezu.

(3) Opis musí vyhovovať požiadavkám pre tlač a reprodukciu.

(4) Do opisu sa nevkladajú vyobrazenia, schémy (okrem chemických reakčných schém) ani diagramy. Matematické, chemické a iné vzorce a rovnice sa píšu na samostatných riadkoch. Písmenové symboly týchto vzorcov treba objasniť.

(5) Použité matematické, fyzikálne a elektrotechnické značky a jednotky, ako aj odborná terminológia musia zodpovedať príslušným československým štátnym normám; ak také normy nie sú, musia zodpovedať značkám, jednotkám a terminologickým pojmom všeobecne používaných.

(6) Chemické prvky a zlúčeniny sa označujú aj slovným názvom. Pri zložitejších chemických zlúčeninách sa uvedie slovný názov i štruktúrny vzorec; pri spôsobe výroby chemicky vyrobených látok sa uvedú aj fyzikálnochemické vlastnosti výsledných produktov, a ak treba, aj medziproduktov.

(7) Pri chemicky vyrobených látkach a produktoch jadrových premien treba uviesť vlastnosti nevyhnutné na ich jednoznačnú identifikáciu.

(8) Pri liečivách sa uvedú okrem fyzikálnochemických vlastností výsledky farmakologických skúšok, výsledky skúšok účinnosti a neškodnosti, prípadne výsledky klinických skúšok.

(9) Názvy organizmov (živočíchov, rastlín a mikroorganizmov) sa uvádzajú tak českým alebo slovenským, ako aj medzinárodným (latinským) vedeckým názvom. Pri nových organizmoch, najmä pri mikroorganizmoch treba pripojiť opis ich morfologických a ďalších podstatných charakteristických vlastností. Pri priemyselnom produkčnom mikroorganizme musí byť v opise i v definícii predmetu vynálezu popri názve uvedené aj depozitné číslo kmeňa tohto mikroorganizmu, pridelené niektorou verejnou zbierkou kultúr v Československu alebo v zahraničí.

(10) Pre rovnaké súčasti sa v opise používajú rovnaké názvy a rovnaké vzťahové značky, pričom všetky vzťahové značky výkresov musia byť v opise vysvetlené.

(11) V definícii predmetu vynálezu sa určí podstata vynálezu uvedením jeho znakov. Definíciu možno formulovať v jednom alebo vo viacerých bodoch, z ktorých každý má byť vyjadrený jednou vetou.

(12) Ak prihlasovateľ uplatňuje v prihláške vynálezu niekoľko práv prednosti, uvedie súčasne, ku ktorým bodom definície predmetu vynálezu sa ktoré právo prednosti vzťahuje.

Výkresy

§ 14

Podstata vynálezu sa znázorní, ak je potrebné, schematickým zobrazením technického princípu a všetkých znakov, na ktorých sa vynález zakladá, nie však podrobným výrobným výkresom. Každé vyhotovenie výkresu musí prihlasovateľ alebo jeho zástupca vlastnoručne podpísať.

§ 15

(1) Výkresy musia vyhovovať požiadavkám pre tlač a reprodukciu.

(2) Výkresy sa predkladajú v jednom hlavnom a v troch vedľajších vyhotoveniach na samostatných listoch formátu A4.

(3) Hlavné vyhotovenie sa na účely tlače a reprodukcie urobí čiernymi čiarami na bielom tuhom papieri alebo na priesvitnom papieri, prípadne na inom vhodnom materiáli.

(4) Vedľajšie vyhotovenia výkresov môžu byť kópiami hlavného vyhotovenia, zhotovenými trvanlivou reprodukciou.

(5) Výkresy v hlavnom vyhotovení pre tlač a reprodukciu možno po dohode s Úradom predložiť dodatočne.

Prejednanie prihlášky vynálezu

§ 16

(1) Na prihláške vynálezu vyznačí Úrad presný časový údaj jej podania (dátum, hodinu a minútu) a zapíše ju do zoznamu prihlášok vynálezov.

(2) O podaní prihlášky vynálezu vydá Úrad prihlasovateľovi potvrdenie.

(3) Ak nie je z predloženého opisu alebo výkresu zrejmé, v čom predmet prihlášky spočíva, prislúcha právo prednosti od času, keď dostatočný opis alebo výkresy došli Úradu. Obdobne sa postupuje, ak prihlasovateľ počas prejednávania zmenil podstatu predmetu prihlášky vynálezu.

§ 17

(1) Ak prihláška vynálezu nevyhovuje predpísaným požiadavkám, vyzve Úrad prihlasovateľa, aby vyčítané chyby v určenej lehote odstránil.

(2) Ak prihlasovateľ vyčítané chyby neodstráni, môže byť konanie o prihláške vynálezu zastavené (§ 139 zákona).

(3) V pochybnostiach o tom, ktorá organizácia je povinná poskytnúť autorovi pomoc pri rozpracovaní a podaní prihlášky vynálezu a zabezpečiť jeho zastupovanie v konaní pred Úradom podľa § 49 ods. 2 zákona, určí túto organizáciu Úrad po prerokovaní s ústredným orgánom nadriadeným tejto organizácii.

§ 18

(1) Úrad preskúma prihlášku vynálezu, či spĺňa podmienky udelenia ochrany podľa ustanovení § 24 až 26, 28 a 30 zákona.

(2) Ak vynález utvoril autor, ktorý je v pracovnom pomere v organizácii alebo dostal od nej hmotnú podporu na utvorenie vynálezu, pripojí táto organizácia (§ 48 zákona) k prihláške vynálezu správu o výsledkoch predbežného prieskumu novosti, zhodnotenie uskutočniteľnosti, účinku a hospodárskej využiteľnosti predmetu prihlášky vynálezu. Ak nie je správa predložená súčasne s prihláškou vynálezu, zašle ju organizácia dodatočne, najneskôr do troch mesiacov od prihlásenia vynálezu.

(3) Organizácia, ktorú požiadal Úrad podľa § 36 zákona o posúdenie dosahovaného účinku, hospodárskej využiteľnosti, novosti a uskutočniteľnosti predmetu prihlášky vynálezu, predloží svoje vyjadrenie Úradu do troch mesiacov odo dňa, keď jej bola žiadosť doručená. V odôvodnených prípadoch môže byť táto lehota predĺžená.

§ 19

(1) Zverejnenie prihlášky vynálezu podľa § 35 zákona sa uskutočňuje v priebehu konania tak, že do opisu a výkresov možno nazrieť v Úrade po čas dvoch mesiacov.

(2) O určenom dátume zverejnenia Úrad prihlasovateľa vopred upovedomí a na jeho včas podanú odôvodnenú žiadosť môže povoliť odklad zverejnenia.

(3) Zverejnenie opisu a výkresov prihlášky vynálezu sa oznamuje vo Vestníku Úradu (ďalej len „Vestník“). V oznámení sa uvedie meno, priezvisko a bydlisko prihlasovateľa (pri organizácii názov a sídlo); ak nie je prihlasovateľ autorom vynálezu, uvedie sa meno, priezvisko a bydlisko autora vynálezu. V oboch prípadoch sa uvedie názov a zatriedenie vynálezu, dátum jeho prihlásenia, údaj o práve prednosti a spisová značka prihlášky.

§ 20

(1) Námietky proti udeleniu autorského osvedčenia alebo patentu sa podávajú písomne Úradu do troch mesiacov odo dňa, keď zverejnenie bolo oznámené vo Vestníku.

(2) Námietky musia byť vecne odôvodnené a zároveň musia byť doložené alebo navrhnuté dôkazné prostriedky.

(3) Úrad vyzve prihlasovateľa, aby sa o námietkach vyjadril. Ak sa nevyjadrí v lehote určenej Úradom, nie je to na prekážku rozhodnutiu o námietkach.

(4) Všetky podania v konaní o námietkach včítane dôkazných listín sa podávajú vo dvoch vyhotoveniach.

(5) Námietkam sa vyhovie, ak predmet prihlášky vynálezu úplne alebo čiastočne nespĺňa určené podmienky pre udelenie autorského osvedčenia alebo patentu.

(6) Rozhodnutie o námietkach zašle Úrad prihlasovateľovi a podávateľovi námietok.

§ 21

(1) Vynález, na ktorý bolo udelené autorské osvedčenie alebo na ktorý bol udelený patent, zapíše Úrad do registra vynálezov a vydá autorovi alebo prihlasovateľovi alebo ich právnym nástupcom autorské osvedčenie alebo patentovú listinu.

(2) Úrad vydá tlačou úplný opis včítane definície predmetu vynálezu a výkresov k autorskému osvedčeniu alebo patentu.

(3) S dokladom o zriadení správy vynálezu Úrad príslušnej organizácii súčasne oznámi aj údaje o udelení autorského osvedčenia.

§ 22

(1) V autorskom osvedčení sa uvedie:

a) meno, priezvisko a bydlisko autora vynálezu;

b) meno, priezvisko a bydlisko dediča autora, pokiaľ v čase udelenia autorského osvedčenia nie je autor nažive;

c) číslo autorského osvedčenia.

(2) Súčasťou autorského osvedčenia je podľa § 21 ods. 2 tejto vyhlášky tlačou vydaný úplný opis vynálezu k autorskému osvedčeniu.

§ 23

(1) V patentovej listine sa uvedie:

a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo majiteľa patentu;

b) meno, priezvisko a bydlisko autora vynálezu;

c) číslo patentu.

(2) Súčasťou patentovej listiny je podľa § 21 ods. 2 tejto vyhlášky tlačou vydaný úplný opis vynálezu k patentu.

§ 24

(1) Vynálezy, ktoré sú utajené podľa osobitných predpisov, sa zapisujú do tajnej časti registra vynálezov.

(2) Opisy vynálezov k autorským osvedčeniam a k patentom sa pri vynálezoch uvedených v odseku 1 tlačou nevydávajú.

§ 25

(1) Do registra vynálezov sa pri každom vynáleze zapisuje:

a) číslo autorského osvedčenia alebo patentu a dátum rozhodnutia Úradu o udelení ochrany;

b) názov a zatriedenie vynálezu;

c) dátum prihlásenia a zverejnenia vynálezu;

d) spisová značka prihlášky vynálezu;

e) meno a priezvisko autora vynálezu;

f) začiatok platnosti autorského osvedčenia alebo patentu a platby správnych poplatkov za patenty;

g) údaj o práve prednosti, pokiaľ prichádza do úvahy;

h) rozhodnutie o určení;

i) právo predošlého užívateľa;

j) začiatok a výsledok sporu o autorstvo;

k) úplné alebo čiastočné zrušenie autorského osvedčenia alebo patentu;

l) vyhlásenie závislosti;

m) zástupca prihlasovateľa.

(2) Pri vynáleze, na ktorý bolo udelené autorské osvedčenie, sa okrem údajov uvedených v odseku 1 zapisuje:

a) dedič autora;

b) správca vynálezu.

(3) Pri vynáleze, na ktorý bol udelený patent, sa okrem údajov uvedených v odseku 1 zapisuje:

a) majiteľ patentu a jeho zástupca;

b) prevod patentu;

c) licencia;

d) nútená licencia;

e) zmena patentu na autorské osvedčenie;

f) zánik patentu.

§ 26

Určovacie konanie

(1) Žiadosť o určenie, či určitý predmet spadá alebo nespadá do rozsahu určitého autorského osvedčenia alebo patentu, sa podáva Úradu písomne vo dvoch vyhotoveniach.

(2) V žiadosti treba osvedčiť právny záujem na určení, uviesť potrebné údaje a pripojiť podklady potrebné na vydanie rozhodnutia. Podklady sa predkladajú v štyroch vyhotoveniach.

(3) Úrad vyzve účastníkov konania, aby sa o žiadosti vyjadrili, a ak treba, aby predložili potrebné podklady. Ak sa nevyjadria v určenej lehote, nie je to na prekážku rozhodnutiu o žiadosti.

§ 27

Zrušovacie konanie a konanie o vyznačení závislosti

(1) Návrh na zrušenie autorského osvedčenia alebo patentu a žiadosť o vyznačenie závislosti sa podáva Úradu písomne v troch vyhotoveniach.

(2) Návrh a žiadosť musia byť vecne odôvodnené a zároveň musia byť doložené alebo navrhnuté dôkazné prostriedky.

(3) Úrad vyzve autora a správcu vynálezu, na ktorý bolo udelené autorské osvedčenie, alebo majiteľa patentu, aby sa o návrhu alebo o žiadosti vyjadrili. Ak sa nevyjadria v určenej lehote, nie je to na prekážku rozhodnutiu o návrhu alebo žiadosti.

§ 28

Konanie o zmene patentu na autorské osvedčenie

(1) Zmenu patentu na autorské osvedčenie podľa § 56 zákona uskutoční Úrad s účinnosťou od času, keď žiadosť majiteľa patentu došla Úradu.

(2) Odvolanie žiadosti nemá právne účinky.

TRETIA HLAVA

Konanie o priemyselných vzoroch

Prihláška priemyselného vzoru

§ 29

(1) Prihláška priemyselného vzoru sa podáva Úradu písomne vo dvoch vyhotoveniach.

(2) Prihláška priemyselného vzoru smie obsahovať len jediný priemyselný vzor; hromadná prihláška priemyselného vzoru smie obsahovať najviac 20 vonkajších úprav toho istého výrobku, ktoré však môžu byť i navzájom obdobné. Z prihlášky musí byť zrejmé, že prihlasovateľ žiada o udelenie osvedčenia na priemyselný vzor (ďalej len „osvedčenie“) alebo patentu na priemyselný vzor (ďalej len „patent“).

(3) V prihláške priemyselného vzoru musí jeho autor vyhlásiť, že je autorom predmetu prihlášky.

(4) Ak prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa medzinárodného dohovoru, musí v prihláške uviesť dátum prvej prihlášky, z ktorej právo prednosti odvodzuje, a krajinu, v ktorej bola táto prihláška podaná.

(5) K prihláške, v ktorej sa uplatňuje výstavná priorita, sa musí pripojiť potvrdenie orgánu alebo organizácie usporadujúcich výstavu o tom, že výrobok vyobrazený a opísaný v prihláške sa zhoduje s vystaveným alebo na výstave predvedeným výrobkom. Potvrdenie musí taktiež obsahovať údaj o čase (dátum, hodinu a minútu), keď sa do výstavy vniesol alebo na nej predviedol, a údaj o tom, či výstava ešte trvá alebo kedy sa skončila.

§ 30

(1) Ak priemyselný vzor utvoril autor alebo niektorý zo spoluautorov v pracovnom pomere v organizácii alebo za jej hmotnej podpory alebo na základe zmluvy s organizáciou, musí prihlasovateľ uviesť túto skutočnosť v prihláške priemyselného vzoru.

(2) Ak takú prihlášku podáva organizácia v mene autora, musí o jej podaní autora písomne upovedomiť.

(3) Ak takú prihlášku podáva autor, musí o jej podaní upovedomiť organizáciu uvedenú v odseku 1. Zároveň je autor povinný odovzdať tejto organizácii jedno vyhotovenie prihlášky s návrhom na možnosť využitia priemyselného vzoru.

§ 31

(1) Ak prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa medzinárodného dohovoru, predloží doklad o práve prednosti, a ak treba, aj vyhlásenie o postúpení práva prednosti.

(2) Ak nie sú tieto doklady pripojené už k prihláške priemyselného vzoru, musia byť bez vyzvania Úradu predložené do troch mesiacov odo dňa podania prihlášky, inak právo prednosti podľa medzinárodného dohovoru zaniká.

(3) Prihlasovateľ musí v lehote uvedenej v odseku 2 preukázať aj ostatné okolnosti rozhodné pre priznanie práva prednosti podľa medzinárodného dohovoru.

§ 32

Prihláška priemyselného vzoru musí obsahovať:

a) meno a priezvisko prihlasovateľa, pri organizácii názov a sídlo; ak nie je prihlasovateľ autorom priemyselného vzoru, musí byť uvedené meno a priezvisko autora, jeho zamestnanie a adresa a pripojený doklad o nadobudnutí práva na podanie prihlášky priemyselného vzoru;

b) bydlisko prihlasovateľa, jeho štátnu príslušnosť, názov a sídlo organizácie, kde pracuje, jeho funkciu v tejto organizácii, a ak pracuje v Československej socialistickej republike, aj ústredný úrad nadriadený tejto organizácii;

c) meno, priezvisko a bydlisko alebo pracovisko zástupcu, ak je prihlasovateľ zastúpený; ak prihlasovateľa zastupuje organizácia, uvedie sa jej názov a sídlo;

d) názov priemyselného vzoru;

e) opis priemyselného vzoru a fotografia alebo vyobrazenie priemyselného vzoru v piatich vyhotoveniach; pri hromadnej prihláške stačí na zabezpečenie práva prednosti prihlásených priemyselných vzorov priložiť ich opisy a vyobrazenia iba vo dvoch vyhotoveniach;

f) potrebné prílohy a údaje podľa § 29 až 31 tejto vyhlášky.

Opis priemyselného vzoru

§ 33

(1) V opise priemyselného vzoru vyjadrí prihlasovateľ charakteristické vlastnosti vonkajšieho vzhľadu výrobku. Predmet prihlášky musí byť opísaný presne, výstižne a jasne. Každé vyhotovenie opisu musí prihlasovateľ alebo jeho zástupca vlastnoručne podpísať.

(2) Opis musí obsahovať:

a) názov priemyselného vzoru; názvom nemôže byť konvenčné alebo abstraktné označenie;

b) rozbor známeho stavu vonkajších úprav výrobkov, na ktoré sa vzťahuje predmet prihlášky, a údaj, v čom najmä spočíva jeho novosť;

c) prípadné objasnenie priložených fotografií alebo vyobrazení a vysvetlenie podstaty priemyselného vzoru.

§ 34

(1) Opis musí vyhovovať požiadavkám pre tlač a reprodukciu.

(2) Použité odborné názvoslovie musí byť jednotné a všeobecne používané.

(3) V opise možno používať vzťahové značky zhodné s fotografiou alebo s vyobrazením.

Fotografia - vyobrazenie

§ 35

Všetky charakteristické vlastnosti vonkajšieho vzhľadu predmetu prihlášky musia byť výrazne zobrazené na priložených fotografiách alebo vyobrazeniach (nie však na výrobných alebo konštrukčných výkresoch), a to v toľkých pohľadoch, aby z nich boli zrejmé tvarové, obrysové alebo farebné zvláštnosti predmetu prihlášky.

§ 36

(1) Fotografia alebo vyobrazenie musí vyhovovať požiadavke pre tlač a reprodukciu.

(2) Fotografia musí mať formát 10x15 cm.

(3) Ak má byť predmetom ochrany farebné usporiadanie výrobku, musia byť predložené farebné fotografie alebo farebné vyobrazenie.

(4) Vyobrazenie sa predkladá v jednom hlavnom a v štyroch vedľajších vyhotoveniach na samostatných listoch formátu A4.

(5) Vedľajšie vyhotovenia môžu byť kópiami hlavného vyhotovenia, zhotovenými trvanlivou reprodukciou.

Prejednanie prihlášky priemyselného vzoru

§ 37

(1) Na prihláške priemyselného vzoru vyznačí Úrad presný časový údaj jej podania (dátum, hodinu, minútu) a zapíše ju do zoznamu prihlášok priemyselných vzorov.

(2) O podaní prihlášky vydá Úrad prihlasovateľovi potvrdenie.

(3) Ak nie je z predloženého opisu a fotografie alebo vyobrazenia zrejmé, v čom predmet prihlášky spočíva, prislúcha právo prednosti od času, keď dostatočný opis alebo fotografia či vyobrazenie došli Úradu.

§ 38

(1) Ak prihláška priemyselného vzoru nevyhovuje predpísaným požiadavkám, vyzve Úrad prihlasovateľa, aby vyčítané chyby v určenej lehote odstránil.

(2) Ak prihlasovateľ vyčítané chyby neodstráni, môže byť konanie o prihláške priemyselného vzoru zastavené (§ 139 zákona).

§ 39

(1) Úrad preskúma prihlášku priemyselného vzoru, či spĺňa podmienky udelenia ochrany podľa ustanovení § 77, 79, 81, 82 a 84 zákona.

(2) Hromadnú prihlášku prejedná Úrad ako celok a pre všetky prihlásené vzory, pre ktoré boli ku dňu rozhodnutia priložené opisy a fotografie alebo vyobrazenia v piatich vyhotoveniach, a pre všetky takto vybavené vzory vydá osvedčenie alebo patent súčasne. O ostatných prihlásených vzoroch Úrad rozhodne, len čo mu budú predložené ďalšie tri vyhotovenia ich opisu a fotografie alebo vyobrazenia.

(3) Ak priemyselný vzor utvoril autor, ktorý je v pracovnom pomere v organizácii, alebo za hmotnej podpory tejto organizácie alebo na základe zmluvy s organizáciou, pripojí táto organizácia (§ 100 zákona) k prihláške priemyselného vzoru správu o výsledkoch predbežného prieskumu novosti, použiteľnosti v priemyselnej výrobe a hospodárskej využiteľnosti predmetu prihlášky priemyselného vzoru. Ak sa správa nepredloží súčasne s prihláškou priemyselného vzoru, zašle ju organizácia dodatočne, najneskôr do troch mesiacov od prihlásenia priemyselného vzoru.

(4) Organizácia, ktorú požiadal Úrad podľa § 90 zákona o posúdenie dosahovaného účinku, hospodárskej využiteľnosti, novosti a uskutočniteľnosti predmetu prihlášky priemyselného vzoru, predloží svoje vyjadrenie Úradu do troch mesiacov odo dňa, keď jej bola žiadosť doručená. V odôvodnených prípadoch môže byť táto lehota predĺžená.

§ 40

(1) Zverejnenie prihlášky priemyselného vzoru podľa § 89 zákona sa uskutočňuje tak, že do opisu a fotografie alebo vyobrazenia predmetu prihlášky priemyselného vzoru možno nazrieť v Úrade po čas jedného mesiaca.

(2) O určenom dátume zverejnenia Úrad prihlasovateľa vopred upovedomí a na jeho včas podanú odôvodnenú žiadosť môže povoliť odklad zverejnenia.

(3) Zverejnenie opisu a fotografie alebo výkresu prihlášky priemyselného vzoru sa oznamuje vo Vestníku.

§ 41

(1) Námietky proti udeleniu osvedčenia alebo patentu sa podávajú písomne Úradu do dvoch mesiacov odo dňa, keď zverejnenie bolo oznámené vo Vestníku.

(2) Námietky musia byť vecne odôvodnené a zároveň musia byť doložené alebo navrhnuté dôkazné prostriedky.

(3) Úrad vyzve prihlasovateľa, aby sa o námietkach vyjadril. Ak sa nevyjadrí v lehote určenej Úradom, nie je to na prekážku rozhodnutiu o námietkach.

(4) Všetky podania v konaní o námietkach včítane dôkazných listín sa podávajú vo dvoch vyhotoveniach.

(5) Námietkam sa vyhovie, ak predmet prihlášky priemyselného vzoru nespĺňa určené podmienky pre udelenie osvedčenia alebo patentu.

(6) Rozhodnutie o námietkach zašle Úrad prihlasovateľovi a podávateľovi námietok.

§ 42

(1) Priemyselný vzor, na ktorý bolo udelené osvedčenie alebo patent, zapíše Úrad do registra priemyselných vzorov a vydá autorovi alebo prihlasovateľovi osvedčenie alebo patent.

(2) Udelenie osvedčenia alebo patentu Úrad zverejní vo Vestníku včítane údaja o novosti vonkajšej úpravy a fotografie alebo vyobrazenia priemyselného vzoru.

(3) V prípade, že prihlášku priemyselného vzoru v mene autora podala organizácia, je Úrad povinný ju upovedomiť o vybavení prihlášky.

§ 43

V osvedčení alebo v patente sa uvedú skutočnosti rozhodné pre založenie a trvanie práva k priemyselným vzorom.

§ 44

(1) Priemyselné vzory, ktoré sú utajené podľa osobitných predpisov, sa zapisujú do tajnej časti registra priemyselných vzorov.

(2) Udelené osvedčenia alebo patenty na priemyselné vzory uvedené v odseku 1 sa neuverejňujú.

§ 45

(1) Do registra priemyselných vzorov sa pri každom priemyselnom vzore zapisuje:

a) číslo osvedčenia alebo patentu a dátum rozhodnutia Úradu o udelení ochrany;

b) názov priemyselného vzoru;

c) dátum prihlásenia priemyselného vzoru;

d) spisová značka prihlášky priemyselného vzoru;

e) meno a priezvisko autora priemyselného vzoru;

f) začiatok platnosti osvedčenia alebo patentu a platby správnych poplatkov za patenty;

g) údaj o práve prednosti, pokiaľ prichádza do úvahy;

h) rozhodnutie o určení;

i) právo predošlého užívateľa;

j) začiatok a výsledok sporu o autorstvo;

k) úplné alebo čiastočné zrušenie osvedčenia alebo patentu;

l) zástupca prihlasovateľa.

(2) Pri priemyselnom vzore, na ktorý bolo udelené osvedčenie, sa okrem údajov uvedených v odseku 1 zapisuje:

a) dedič autora;

b) správca priemyselného vzoru;

c) obmedzenie práva na využívanie priemyselného vzoru.

(3) Pri priemyselnom vzore, na ktorý bol udelený patent, sa okrem údajov uvedených v odseku 1 zapisuje:

a) majiteľ patentu a jeho zástupca;

b) prevod patentu;

c) licencia;

d) nútená licencia;

e) zmena patentu na osvedčenie;

f) zánik patentu.

§ 46

Určovacie konanie

(1) Žiadosť o určenie, či určitý predmet spadá alebo nespadá do rozsahu určitého osvedčenia alebo patentu, sa podáva Úradu písomne vo dvoch vyhotoveniach.

(2) V žiadosti treba osvedčiť právny záujem, uviesť potrebné údaje a pripojiť doklady na vydanie rozhodnutia.

(3) Úrad vyzve účastníkov konania, aby sa o žiadosti vyjadrili, a ak treba, aby predložili potrebné doklady. Ak sa nevyjadria v určenej lehote, nie je to na prekážku rozhodnutiu o žiadosti.

§ 47

Zrušovacie konanie

(1) Návrh na zrušenie osvedčenia alebo patentu sa podáva Úradu vo dvoch vyhotoveniach.

(2) Návrh musí byť vecne odôvodnený a zároveň musia byť doložené alebo navrhnuté dôkazné prostriedky.

(3) Úrad vyzve autora a správcu priemyselného vzoru, na ktorý bolo udelené osvedčenie, alebo majiteľa patentu, aby sa o návrhu vyjadril. Ak sa nevyjadrí v určenej lehote, nie je to na prekážku rozhodnutiu Úradu o návrhu.

§ 48

Konanie o zmene patentu na osvedčenie

(1) Zmenu patentu na osvedčenie podľa § 109 zákona uskutoční Úrad s účinnosťou od času, keď žiadosť majiteľa patentu došla Úradu.

(2) Odvolanie žiadosti nemá právne účinky.

§ 49

Predĺženie času platnosti patentu

O predĺžení času platnosti patentu môže žiadať na Úrade autor, jeho dedič alebo jeho právny nástupca, a to len v priebehu posledného roka platnosti patentu.


ŠTVRTÁ HLAVA

Účinnosť

§ 50

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1973.


Predseda:

Ing. Bělohlávek v. r.