Vyhláška č. 103/1972 Zb.Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o správe vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov a o ich plánovitom využívaní v národnom hospodárstve

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-103
Čiastka 30/1972
Platnosť od 21.12.1972 do30.06.1986
Účinnosť od 01.01.1973 do30.06.1986
Zrušený 28/1986 Zb.
Znenie 01.01.1973

103

VYHLÁŠKA

Úradu pre vynálezy a objavy

z 18. decembra 1972

o správe vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov a o ich plánovitom využívaní v národnom hospodárstve

Úrad pre vynálezy a objavy podľa § 155 ods. 1 písm. b) zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch (ďalej len „zákon“) po dohode s Federálnym ministerstvom financií a so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

Správa vynálezov, priemyselných vzorov a zlepšovacích návrhov

Prvý oddiel

Správa vynálezov a priemyselných vzorov

§ 1

(1) Vynález a priemyselný vzor, ktorý autor alebo niektorý zo spoluautorov utvoril pri plnení úloh z pracovného pomeru, členského alebo iného obdobného vzťahu k štátnej organizácii alebo v priamej súvislosti s ich plnením (ďalej len „v pracovnom pomere“) alebo za jej hmotnej podpory spravuje táto organizácia; priemyselný vzor, ktorý autor alebo niektorý zo spoluautorov utvoril na základe zmluvy so štátnou organizáciou, spravuje organizácia, s ktorou bola zmluva uzavretá.

(2) Spravovať vynález a priemyselný vzor utvorený autorom alebo niektorým zo spoluautorov v pracovnom pomere v niekoľkých štátnych organizáciách alebo za hmotnej podpory niekoľkých štátnych organizácií a spravovať priemyselný vzor utvorený autorom alebo niektorým zo spoluautorov na základe zmluvy s niekoľkými štátnymi organizáciami je príslušná tá štátna organizácia, v ktorej pri plnení úloh vynález alebo priemyselný vzor vznikol. Ak sa správca nedá takto určiť, určí ho Úrad pre vynálezy a objavy (ďalej len „Úrad“) na návrh príslušného ústredného orgánu.

(3) Ostatné vynálezy, na ktoré sa žiada udelenie autorského osvedčenia, a priemyselné vzory, na ktoré sa žiada osvedčenie, spravuje štátna organizácia, ktorú na návrh príslušného ústredného orgánu určí Úrad.

(4) Správa vynálezov a priemyselných vzorov uvedených v odseku 1 a v odseku 2 v prvej vete vzniká dňom udelenia autorského osvedčenia na vynález a osvedčenia na priemyselný vzor. Pri vynálezoch a priemyselných vzoroch, ktorých správcu určuje Úrad, správa vzniká dňom určeným v rozhodnutí Úradu.

§ 2

(1) Štátna organizácia, ktorá spravuje vynález alebo priemyselný vzor, je povinná v rámci povinností ustanovených zákonom najmä:

a) starať sa o plánovité všestranné využívanie spravovaného vynálezu alebo priemyselného vzoru včítane ich rozšírenia do ďalších organizácií hlavne ich propagáciou, ponukou a odovzdávaním dokumentácie, poskytovaním technickej pomoci, odovzdávaním skúseností a zaškoľovaním pracovníkov; na ten účel uskutočňovať prieskum hospodárskej využiteľnosti vynálezu alebo priemyselného vzoru a podávať autorovi a Úradu správu o výsledku;

b) starať sa v spolupráci s príslušnými orgánmi a organizáciami v potrebnom rozsahu o uplatnenie vynálezu alebo priemyselného vzoru v zahraničí, najmä v rámci hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce;

c) chrániť záujmy štátu aj oprávnené záujmy autora vynálezu alebo priemyselného vzoru, zabezpečovať v spolupráci s ním v potrebnom rozsahu ochranu vynálezu alebo priemyselného vzoru v Československej socialistickej republike a v zahraničí, zastupovať autora na jeho žiadosť pred Úradom a informovať ho o vzniku správy a o všetkých skutočnostiach rozhodných pre vznik a výšku nároku na odmenu;

d) evidovať spravované vynálezy a priemyselné vzory, zhromažďovať a riadne uchovávať všetky dokumentačné materiály, ktoré sa ich týkajú.

(2) Na splnenie povinností uvedených v predchádzajúcom odseku je správca vynálezu alebo priemyselného vzoru oprávnený požadovať spoluprácu iných organizácií.

(3) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov platia primerane aj pre Úrad, pokiaľ vykonáva správu vynálezov alebo priemyselných vzorov (§ 50 ods. 1 a § 102 ods. 1 zákona).

(4) Družstevné, spoločenské alebo iné socialistické organizácie poverené výkonom práv a povinností vyplývajúcich zo správy vykonávajú povinnosti a oprávnenia uvedené v odsekoch 1 a 2 v rozsahu ustanovenom Úradom.

§ 3

(1) Štátna organizácia, ktorá sa udelením autorského osvedčenia na vynález alebo osvedčenia na priemyselný vzor stane správcom vynálezu alebo priemyselného vzoru uvedeného v § 1 ods. 1 a ods. 2 v prvej vete, je oprávnená a povinná už od podania prihlášky vynálezu alebo priemyselného vzoru robiť opatrenia uvedené v § 2 ods. 1 a 2, ktoré s prihliadnutím na stav konania o prihláške vynálezu alebo priemyselného vzoru a stupňa rozpracovania ich predmetu na využitie sú nevyhnutné na zabezpečenie ochrany a využitia vynálezu alebo priemyselného vzoru.

(2) Pri vynálezoch a priemyselných vzoroch, ktorých správcu určuje Úrad, upovedomí Úrad na návrh príslušného ústredného orgánu už po podaní prihlášky vynálezu alebo priemyselného vzoru, pokiaľ prihláška spĺňa ustanovené požiadavky, štátnu organizáciu, že po udelení autorského osvedčenia na vynález alebo osvedčenia na priemyselný vzor bude určená za správcu vynálezu alebo priemyselného vzoru. Súčasne s týmto upovedomením jej zašle jedno vyhotovenie prihlášky vynálezu alebo priemyselného vzoru s opisom a výkresmi. Pre túto štátnu organizáciu platí odo dňa, keď dostala upovedomenie Úradu, obdobne ustanovenie odseku 1.

(3) Ustanovenie odseku 1 platí primerane pre Úrad, pokiaľ ide o vynálezy alebo priemyselné vzory, ktorých správa bude prislúchať Úradu. Úrad môže družstevnú, spoločenskú alebo inú socialistickú organizáciu, ktorú zamýšľa po udelení autorského osvedčenia na vynález alebo osvedčenia na priemyselný vzor poveriť výkonom práv a povinností vyplývajúcich zo správy, už po podaní prihlášky vynálezu alebo priemyselného vzoru splnomocniť, aby robila opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie využitia a ochrany vynálezu alebo priemyselného vzoru (§ 6 ods. 3 zákona). V plnomocenstve určí rozsah práv a povinností organizácie; súčasne jej zašle jedno vyhotovenie prihlášky vynálezu alebo priemyselného vzoru s opisom a výkresmi.

§ 4

(1) Vznik správy, názov a sídlo správcu vynálezu alebo priemyselného vzoru alebo poverenie výkonom práv a povinností vyplývajúcich zo správy zapíše Úrad do registra vynálezov alebo do registra priemyselných vzorov a zverejní ich vo Vestníku a vydá správcovi rozhodnutie o správe.

(2) Úrad zašle správcovi jedno vyhotovenie opisu k autorskému osvedčeniu na vynález alebo osvedčeniu na priemyselný vzor.

§ 5

Nadriadené orgány sú povinné v odbore svojej pôsobnosti dozerať, či organizácia riadne plní svoje povinnosti vyplývajúce zo správy, a ak zistí závady, zariadiť ich odstránenie. Odstránenie závad z príkazu nadriadeného orgánu vykonávajúceho dozor ide na náklad organizácie, ktorá je príslušná na správu.

§ 6

(1) Správa vynálezu alebo priemyselného vzoru sa prevádza medzi štátnymi organizáciami, ak je to v záujme národného hospodárstva, rozhodnutím Úradu na návrh ústredných orgánov nadriadených organizáciám, medzi ktorými sa má správa previesť, najmä:

a) ak ide o prevod majetkového celku, hlavne pri zriadení organizácie alebo pri reorganizácii;

b) pri prevode (zmene) výrobného programu, ak sa týka vynálezu alebo priemyselného vzoru, alebo z dôvodu nepríslušnosti doterajšieho správcu na správu;

c) ak je spravovaný vynález alebo priemyselný vzor súčasťou riešenia úlohy rozvoja vedy a techniky odovzdávanej organizáciou výskumnej a vývojovej základne.

(2) Ak to vyžadujú záujmy národného hospodárstva, môže sa správa vynálezu alebo priemyselného vzoru previesť medzi štátnymi organizáciami rozhodnutím Úradu na návrh príslušných ústredných orgánov na tú organizáciu, ktorá ako prvá vynález alebo priemyselný vzor využila.

(3) Úrad vydá organizácii rozhodnutie o prevode správy a upovedomí o tom autora vynálezu alebo priemyselného vzoru.

Druhý oddiel

Správa zlepšovacích návrhov

§ 7

(1) Správa zlepšovacieho návrhu vzniká dňom kladného rozhodnutia o prihláške zlepšovacieho návrhu.

(2) Vznik správy zlepšovacieho návrhu sa zapisuje do denníka zlepšovacích návrhov.

§ 8

(1) Štátna organizácia, ktorá spravuje zlepšovací návrh, je povinná v rámci povinností ustanovených zákonom najmä:

a) starať sa o plánovité, všestranné využívanie spravovaného zlepšovacieho návrhu včítane jeho rozšírenia do ďalších organizácií, najmä jeho propagáciou, ponukou a odovzdávaním dokumentácie, poskytovaním technickej pomoci, odovzdávaním skúseností a zaškoľovaním pracovníkov;

b) starať sa v spolupráci s príslušnými orgánmi o prípadné uplatnenie zlepšovacieho návrhu v zahraničí v rámci hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce;

c) chrániť záujmy štátu aj oprávnené záujmy autora zlepšovacieho návrhu a informovať ho o vzniku správy a o všetkých skutočnostiach rozhodných pre vznik a výšku nároku na odmenu;

d) evidovať spravované zlepšovacie návrhy, zhromažďovať a riadne uchovávať všetky dokumentačné materiály, ktoré sa ich týkajú.

(2) Ustanovenia § 2 ods. 2, 3 a 4 a § 5 platia obdobne aj pre správu zlepšovacích návrhov.

§ 9

(1) Štátna organizácia, ktorá sa podľa § 69 ods. 1 zákona stane správcom zlepšovacieho návrhu, je oprávnená a povinná už od podania prihlášky zlepšovacieho návrhu robiť opatrenia uvedené v § 8 s prihliadnutím na stav prejednávania prihlášky zlepšovacieho návrhu a na stupeň rozpracovania predmetu tejto prihlášky.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí primerane pre Úrad, pokiaľ ide o zlepšovacie návrhy, ktorých správa bude prislúchať Úradu. Úrad môže družstevnú, spoločenskú alebo inú socialistickú organizáciu, ktorú zamýšľa poveriť výkonom práv a povinností vyplývajúcich zo správy, už po podaní prihlášky zlepšovacieho návrhu splnomocniť, aby robila opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie využitia a ochrany zlepšovacieho návrhu (§ 6 ods. 3 zákona).

§ 10

Správa zlepšovacieho návrhu sa prevádza, ak je to v záujme národného hospodárstva, medzi štátnymi organizáciami rozhodnutím ich nadriadených orgánov, najmä:

a) ak ide o prevod majetkového celku pri zriadení organizácie alebo pri reorganizácii;

b) pri prevode (zmene) výrobného programu, ak sa týka predmetu zlepšovacieho návrhu.

DRUHÁ ČASŤ

Plánovité využívanie vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov

§ 11

Vynálezy a priemyselné vzory sa stávajú národným majetkom udelením autorského osvedčenia na vynález alebo osvedčenia na priemyselný vzor, a to s účinnosťou odo dňa podania prihlášky vynálezu alebo priemyselného vzoru (§ 46 ods. 3 a § 98 ods. 3 zákona). Všetky socialistické organizácie (ďalej len „organizácie“) majú právo využívať vynálezy a priemyselné vzory, ktoré sú národným majetkom, pokiaľ pri priemyselných vzoroch Úrad neustanovil výnimku podľa § 104 zákona, ako aj zlepšovacie návrhy.

§ 12

(1) Organizácie sú povinné starať sa o čo najširšie využitie vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov, predovšetkým pri plnení úloh hospodárskych plánov a zabezpečovať ich plánovité využívanie postupom a v lehotách pre vypracovanie návrhov hospodárskych plánov a kontrolovať ich využívanie v nadväznosti na kontrolu týchto plánov.

(2) Organizácie sú povinné upovedomiť svoj nadriadený orgán a Úrad o spoločensky obzvlášť významných ekonomicky i technicky progresívnych vynálezoch, zlepšovacích návrhoch alebo priemyselných vzoroch, aby tieto orgány navrhli ich využitie do národohospodárskych plánov a zhodnotili možnosť ich využitia v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

§ 13

(1) Organizácia, ktorej Úrad alebo nadriadený ústredný orgán navrhol významný vynález, zlepšovací návrh alebo priemyselný vzor na využívanie s uvedením základných parametrov jeho progresívnosti, je povinná zhodnotiť ekonomické i mimoekonomické prínosy rozhodné pre ich využitie. Správu o výsledku zhodnotenia je organizácia povinná podať navrhovateľovi do troch mesiacov, a ak je výsledok priaznivý, oznámiť, či ho využije, a uviesť, ktoré ďalšie organizácie môžu vynález, zlepšovací návrh alebo priemyselný vzor využiť; v opačnom prípade organizácia k správe o výsledku pripojí vecné odôvodnenie.

(2) Organizácie sú takisto povinné v odbore svojej činnosti posudzovať hospodársku využiteľnosť vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov, ktoré dostanú od správcu, od inej organizácie alebo od svojich nadriadených orgánov alebo od Úradu alebo od autora, a o výsledku vyšetrovania podávať správu navrhovateľovi a správcovi v lehote troch mesiacov od ich doručenia organizácii.

(3) Organizácia, ktorá využíva vynález, zlepšovací návrh alebo priemyselný vzor, je povinná zabezpečiť jeho využívanie vo všetkých nižších organizačných zložkách, v ktorých ho možno využívať; súčasne je povinná bezodkladne oznámiť správcovi vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru začiatok využitia, dosiahnutý spoločenský prospech a výšku odmeny autora. Pri vynálezoch a priemyselných vzoroch má organizácia povinnosť oznámiť tieto údaje aj Úradu. Ak ostatné organizácie, pri ktorých prichádza využitie do úvahy, podliehajú tomu istému nadriadenému orgánu, môže organizácia splniť túto svoju povinnosť odovzdaním podkladov tomuto nadriadenému orgánu, ktorý bez ujmy na práve odovzdávajúcej organizácie na úhradu podľa § 123 zákona odporučí ich rozšírenie vo svojej pôsobnosti v súlade s potrebami národohospodárskych plánov.

§ 14

(1) Organizácia, ktorá ako prvá zaviedla vynález, zlepšovací návrh alebo priemyselný vzor a vypracovala podklady potrebné na jeho využívanie, prípadne vypracovala len podklady potrebné na jeho využívanie, ktoré neboli ako výsledok rozvoja vedy a techniky a obdobných činností odovzdané za finančnú úhradu, je povinná na vyžiadanie odovzdať tieto podklady a poskytnúť technickú pomoc ostatným organizáciám.

(2) Za odovzdané podklady v rozsahu predmetu vynálezu, zlepšovacieho návrhu a priemyselného vzoru je odovzdávajúca organizácia oprávnená požadovať od preberajúcej organizácie náhradu najviac tridsať percent nákladov, ktoré sama vynaložila na výskum a vývoj potrebný na rozpracovanie a vyskúšanie vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru. Celková výška prijatých náhrad nesmie prekročiť skutočne vynaložené náklady.

(2) Organizáciou, ktorá vypracovala podklady, sa rozumie aj tá organizácia, ktorá si vypracovanie podkladov objednala v inej organizácii na svoje náklady.

(3) Nakladanie so zvyšnými predmetmi, ktoré sa zhotovili alebo obstarali pri výskume a vývoji potrebnom na rozpracovanie a vyskúšanie vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru, upravujú osobitné predpisy.*)


TRETIA ČASŤ

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 15

(1) Vynálezy urobené podľa § 2 ods. 3 zákona č. 34/1957 Zb. pôvodcom alebo niektorým zo spolupôvodcov v súvislosti s jeho prácou v štátnej organizácii alebo za jej hmotnej podpory, na ktoré boli udelené patenty platné ku dňu účinnosti zákona (§ 150 ods. 1 zákona), spravuje po čas ich platnosti ustanovenej doterajšími predpismi v súlade s predpismi o správe národného majetku**) a podľa § 50 ods. 1 zákona štátna organizácia, vo vzťahu ku ktorej boli tieto vynálezy za týchto podmienok utvorené.

(2) Priemyselné vzory zapísané podľa § 18 ods. 2 zákona č. 8/1952 Zb. ako chránené vzory na štátnu organizáciu, ktoré sú platné ku dňu účinnosti zákona (§ 153 ods. 2 zákona), spravuje po čas ich platnosti ustanovenej doterajšími predpismi v súlade s predpismi o správe národného majetku**) a podľa § 102 ods. 1 zákona táto štátna organizácia.

(3) Vynálezy, ktoré nie sú uvedené v ods. 1, pri ktorých právo na využitie prislúcha štátu podľa § 3 ods. 6 zákona č. 34/1957 Zb. a na ktoré boli udelené patenty platné ku dňu účinnosti zákona (§ 150 ods. 1 zákona), a priemyselné vzory, ktoré nie sú uvedené v odseku 2, zapísané podľa zákona č. 8/1952 Zb. ako chránené vzory na družstevnú, spoločenskú alebo inú socialistickú organizáciu, ktoré sú platné ku dňu účinnosti zákona (§ 153 ods. 2 zákona), spravuje po čas ich platnosti ustanovenej doterajšími predpismi v súlade s predpismi o správe národného majetku**) a podľa § 50 a § 102 zákona:

a) štátna organizácia, ktorá pred dňom účinnosti zákona č. 84/1972 Zb. tieto vynálezy alebo priemyselné vzory využila alebo prihlásila do zahraničia alebo pre to urobila preukázateľné prípravy;

b) v ostatných prípadoch Úrad, ktorý primerane vykonáva práva a povinnosti správcu.

(4) Štátne organizácie uvedené v odseku 3 písm. a) sú povinné do šiestich mesiacov od dňa účinnosti tejto vyhlášky predložiť Úradu úplné zoznamy vynálezov a priemyselných vzorov, ktoré spravujú.

(5) Pri vynálezoch a priemyselných vzoroch uvedených v odseku 1, 2 a 3 sa nepoužijú ustanovenia § 4 tejto vyhlášky.

§ 16

(1) V prípadoch uvedených v § 15 ods. 3 písm. b) Úrad:

a) môže podľa § 50 a § 102 zákona poveriť výkonom všetkých alebo niektorých práv alebo povinností vyplývajúcich zo správy vynálezu alebo priemyselného vzoru družstevnú, spoločenskú alebo inú socialistickú organizáciu než štátnu, v ktorej bol vynález utvorený za podmienok § 2 ods. 3 zákona č. 34/1957 Zb. alebo na ktorú bol priemyselný vzor zapísaný ako chránený vzor podľa § 18 ods. 2 zákona č. 8/1952 Zb.;

b) určí v súlade s predpismi o správe národného majetku**) a podľa § 50 zákona za správcu vynálezu a podľa § 102 zákona za správcu priemyselného vzoru tú štátnu organizáciu, ktorá ku dňu účinnosti zákona vynález alebo priemyselný vzor využije alebo ho prihlási do zahraničia alebo na to urobí preukázateľné prípravy; zároveň na túto organizáciu prevedie správu vynálezu alebo priemyselného vzoru.

(2) Štátne organizácie sú povinné pri vynálezoch a priemyselných vzoroch uvedených v odseku 1 bezodkladne oznámiť Úradu skutočnosti, ktoré sú podľa predchádzajúceho odseku rozhodné pre ich určenie za správcu.

§ 17

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1973.


Predseda:

Ing. Bělohlávek v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška č. 141/1971 Zb. o financovaní neinvestičných nákladov rozvoja vedy a techniky a obdobných činností.

*) § 72 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 37/1971 Zb.).