Vyhláška č. 102/1972 Zb.Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o plánovaní tematických úloh

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-102
Čiastka 30/1972
Platnosť od 21.12.1972 do30.06.1986
Účinnosť od 01.01.1973 do30.06.1986
Zrušený 29/1986 Zb.
Znenie 01.01.1973

102

VYHLÁŠKA

Úradu pre vynálezy a objavy

zo 7. decembra 1972

o plánovaní tematických úloh

Úrad pre vynálezy a objavy podľa § 155 ods. 1 písm. d) zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch (ďalej len „zákon“) po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a s Ústrednou radou odborov ustanovuje:


Organizácia plánovania tematických úloh

§ 1

(1) Úrad pre vynálezy a objavy (ďalej len „Úrad“) v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy federácie a republík, s ďalšími ústrednými orgánmi a s Ústrednou radou odborov metodicky riadi a kontroluje plánovanie tematických úloh.

(2) Úrad spolu s ústrednými orgánmi štátnej správy federácie a republík a príslušnými orgánmi Revolučného odborového hnutia a v súčinnosti so Socialistickým zväzom mládeže, Československou vedecko-technickou spoločnosťou a inými spoločenskými organizáciami zostavuje a vyhlasuje plán tematických úloh na riešenie spoločensky dôležitých technicko-hospodárskych problémov z národohospodárskych plánov.

§ 2

Ústredné orgány štátnej správy federácie a republík sú povinné vo svojej pôsobnosti zostavovať a vyhlasovať v spolupráci s príslušnými orgánmi Revolučného odborového hnutia rezortné plány tematických úloh. Na zostavovaní a vyhlasovaní rezortných plánov tematických úloh sa zúčastňuje Socialistický zväz mládeže, Československá vedecko-technická spoločnosť a iné spoločenské organizácie.

§ 3

Socialistické organizácie (ďalej len „organizácie“) sú povinné účelne usmerňovať tvorivú činnosť vynálezcov a zlepšovateľov pravidelným zostavovaním a vyhlasovaním odborových a podnikových plánov tematických úloh. Túto činnosť organizácie vykonávajú predovšetkým v spolupráci s orgánmi Revolučného odborového hnutia, Socialistickým zväzom mládeže, Československou vedecko-technickou spoločnosťou a prípadne s inými spoločenskými organizáciami. Orgány a organizácie sú povinné usilovať sa o to, aby sa na výbere tematických úloh a ich riešení zúčastňoval čo najširší okruh zlepšovateľov a vynálezcov; za tým účelom sú povinné organizovať kolektívy na riešenie tematických úloh a pre ich prácu utvárať všestranné podmienky.

§ 4

Do plánu tematických úloh sa zaraďujú najmä:

a) problémy vybrané z úloh ustanovených národohospodárskymi plánmi a z plánov komplexnej socialistickej racionalizácie;

b) ďalšie významné úlohy, napr. úlohy

- z oblasti bezpečnosti a hygieny práce a životného prostredia, ktorých riešenie vyžaduje naliehavá potreba národného hospodárstva.

§ 5

Pri zostavovaní a vyhlasovaní plánov tematických úloh orgány a organizácie

a) zodpovedajú za to, že úlohy zaradené do plánu sú svojím významom primerané stupňu vyhlásenia a že nedôjde v rámci odboru k dvojitému vyhláseniu tej istej úlohy alebo k vyhláseniu úlohy, ktorej riešenie je dostupné iným spôsobom;

b) sú povinné oboznamovať s vyhlásenými úlohami svoje podriadené organizácie, organizovať medzi nimi výmenu plánu tematických úloh a spolupracovať pri popularizácii a riešení vyhlásených úloh;

c) sú povinné kontrolovať, ako podriadené organizácie plnia svoje úlohy v tomto odbore činnosti.

§ 6

(1) Organizácie predkladajú návrhy tematických úloh na zaradenie do rezortného plánu tematických úloh alebo plánu tematických úloh vyhlasovaného Úradom svojmu priamo nadriadenému orgánu, a to spôsobom určeným metodickými pokynmi pre riadenie vynálezcovskej a zlepšovateľskej činnosti. Tento orgán predložené návrhy posúdi, prípadne doplní vlastnými návrhmi a predloží ich nadriadenému ústrednému orgánu.

(2) Ústredné orgány federácie a republík predkladajú Úradu svoje návrhy tematických úloh, ktoré navrhujú zaradiť do plánu tematických úloh vyhlasovaného Úradom.

Vyhlasovanie plánov tematických úloh

§ 7

Plány tematických úloh sa vyhlasujú koncom roka vždy na nasledujúci rok. V priebehu roka možno plán tematických úloh dopĺňať a vyhlasovať tematické úlohy, ak sa ukáže naliehavá potreba riešenia úloh.

§ 8

Orgány a organizácie vyhlasujúce plán tematických úloh sú povinné ho vhodne zverejniť a riadne popularizovať tak, aby s ním bola oboznámená verejnosť, najmä však okruh predpokladaných riešiteľov.

§ 9

Výška vypísanej odmeny sa určí tak, aby zodpovedala technickej náročnosti problému a predpokladanému spoločenskému prospechu z využitia vyriešenia.

§ 10

(1) Pri vyhlásení plánu tematických úloh sú orgány a organizácie povinné určiť a zverejniť súťažné podmienky pre podávanie, prejednávanie, hodnotenie a odmeňovanie riešení.

(2) Súťažné podmienky podľa odseku 1 musia obsahovať najmä:

a) opis doterajšieho stavu a nedostatkov známych riešení;

b) presné vymedzenie problému, ktorý sa má riešiť, s podrobným uvedením technických a ekonomických požiadaviek, ktoré má očakávané riešenie spĺňať;

c) informáciu o stave techniky s uvedením dokumentačných materiálov; orgán a organizácia vyhlasujúce tematickú úlohu sú povinné záujemcom umožniť, aby sa mohli s týmto materiálom priamo oboznámiť;

d) lehotu na podanie návrhu riešenia; dĺžka lehoty sa určí s ohľadom na obťažnosť problému a na termíny nadväzujúcich úloh hospodárskych plánov a môžu sa v odôvodnených prípadoch predĺžiť;

e) osobitnú odmenu za vyriešenie tematickej úlohy;

f) rozbor predpokladanej technicko-ekonomickej účinnosti, možnosť i rozsah konkrétneho uplatnenia požadovaného riešenia v národnom hospodárstve, údaje o organizáciách, ktoré budú využívať riešenie vo výrobe alebo prevádzke, a údaj o čase, keď sa požadované riešenie uplatní v národnom hospodárstve;

g) údaj, u koho a dokedy sa môžu záujemci o riešenie prihlásiť na odbornú inštruktáž alebo poradu;

h) adresu, na ktorú sa majú riešenia posielať;

i) termín, dokedy sa všetky návrhy vyhodnotia a vyplatí odmena;

j) údaj o tom, kto sa nemôže zúčastniť na riešení určitej tematickej úlohy.

§ 11

Na riešení vyhlásenej tematickej úlohy sa môže zúčastniť ktokoľvek, s výnimkou tých osôb, ktoré schválili tematickú úlohu na vyhlásenie a ktoré boli poverené funkciou predsedu alebo člena hodnotiteľskej komisie a ktoré vykonávajú prieskum prospešnosti alebo akokoľvek inak prídu s návrhmi na riešenie do styku; ak sa však rozhodli vypracovať a prihlásiť návrh na riešenie a upozornia na túto okolnosť skôr, než sa oboznámili s obsahom iných prihlásených návrhov, môžu sa pri súčasnom oslobodení od funkcie na takom riešení zúčastniť.

§ 12

Tematickú úlohu možno odvolať len zo závažných dôvodov. Odvolať sa musí tým spôsobom, akým došlo k vyhláseniu tematickej úlohy alebo iným rovnako účinným spôsobom, a to najneskôr 30 dní pred lehotou určenou na vyriešenie úlohy. Pri odvolaní tematickej úlohy sú vyhlasujúci orgán alebo organizácia povinné sa primerane vyrovnať s riešiteľmi, ktorí pred odvolaním tematickej úlohy úplne alebo čiastočne splnili jej podmienky. Vyhlasujúce orgány alebo organizácie sú povinné riešiteľa pri odvolaní tematickej úlohy na toto právo upozorniť.

Vyhodnotenie riešenia tematických úloh

§ 13

(1) Návrhy na riešenie sa vyhodnocujú v hodnotiteľskej komisii, ktorú na ten účel vopred určí príslušný orgán alebo organizácia; v komisii musí byť zastúpená aj organizácia, ktorá bude riešenie využívať.

(2) Komisia si môže v prípade potreby vyžiadať posudky aj od odborníkov, ktorí nie sú členmi komisie.

(3) Návrhy na riešenie sa musia vyhodnotiť najneskôr do dvoch mesiacov od uplynutia lehoty určenej na podávanie návrhov na riešenie.

(4) Ak riešiteľ vyriešil tematickú úlohu podľa súťažných podmienok a vyriešenie sa vyhodnotilo ako najlepšie, vyhlasujúci orgán alebo organizácia sú povinné vyplatiť mu vypísanú osobitnú odmenu.

(5) Práva a povinnosti z vyhlásenej tematickej úlohy, ako sú napr. peňažné plnenia, sa musia vyrovnať najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí lehoty určenej na podanie riešenia. Táto lehota sa môže s ohľadom na povahu tematickej úlohy a v iných odôvodnených prípadoch predĺžiť.

(6) Vyhlasujúci orgán alebo organizácia oboznámi s výsledkom hodnotenia bez meškania všetkých riešiteľov a zároveň zverejní výsledok rovnakým alebo iným rovnako účinným spôsobom, akým sa tematická úloha vyhlásila.

§ 14

(1) Po vyhodnotení sa prejednajú všetky návrhy na riešenie tematických úloh ako prihlášky zlepšovacích návrhov s právom prednosti, ako toto riešenie došlo; nie je im však na prekážku skutočnosť, že riešiteľ neprekročil pracovnú úlohu vyplývajúcu pre neho z jeho opisu práce, z daného pracovného príkazu alebo z podmienok a ukazovateľov určených pri zadaní pracovnej úlohy. Nárok na odmenu za využitie takého zlepšovacieho návrhu nie je vyplatením osobitnej odmeny za tematickú úlohu dotknutý.

(2) Ak sú predpoklady, že riešenie je súčasne vynálezom, vyhlasovateľ odporučí riešiteľovi podať prihlášku vynálezu a organizácia je povinná poskytnúť autorovi pomoc v rozsahu ustanovenia § 49 zákona.

§ 15

(1) Orgány alebo organizácie sú v súlade so zodpovednosťou prevzatou pri vyhlasovaní tematických úloh povinné vyhodnotené návrhy na riešenie bez meškania využiť a informovať o tom ich riešiteľov.

(2) V prípade, keď využitie riešenia vo výrobe vyžaduje jeho rozpracovanie alebo vyskúšanie alebo mimoriadne prostriedky, ktoré nemožno zaobstarať v súčasnom plánovacom období, zaradí orgán alebo organizácia využitie riešenia do príslušnej časti vykonávacieho hospodárskeho plánu na najbližšie obdobie.

(3) Spôsob využitia vyhodnotených návrhov na riešenie organizácia bez meškania oznámi nadriadenému orgánu; pri tematických úlohách vyhlásených Úradom má organizácia túto oznamovaciu povinnosť aj voči Úradu.


§ 16

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1973.


Predseda:

Ing. Bělohlávek v. r.