Redakčné oznámenie č. 101/1972 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-101

(v znení č. 121/1972 Zb., 121/1972 Zb.)

Čiastka 29/1972
Platnosť od 15.12.1972 do30.06.1991
Účinnosť od 15.12.1972
Zrušený 240/1991 Zb.
Aktuálne znenie 15.12.1972

101

REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave tlačových chýb

1. vo vyhláške Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 81/1972 Zb. o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1973

2. v zákone Českej národnej rady č. 86/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat v slovenskom vydaní

V odseku 8 vyhl. č. 81/1972 v 3. riadku je chybne vytlačené „mení sa tým celkový počet dní jeho dovolenky“; správne má byť „nemení sa tým celkový počet dní jeho dovolenky“.

V § 4 ods. 1 v poslednom riadku zákona č. 86/1972 Zb. je chybne vytlačené „Československej socialistickej republiky“; správne má byť „Českej socialistickej republiky.“

Redakcia