Vyhláška č. 100/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zvýšení prídavkov na deti a výchovného poskytovaných jednotlivo hospodáriacim roľníkom a iným samostatne hospodáriacim osobám

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-100
Čiastka 29/1972
Platnosť od 15.12.1972 do31.12.1975
Účinnosť od 01.01.1973 do31.12.1975
Zrušený 128/1975 Zb.
Znenie 01.01.1973

100

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

zo 14. decembra 1972

o zvýšení prídavkov na deti a výchovného poskytovaných jednotlivo hospodáriacim roľníkom a iným samostatne hospodáriacim osobám

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy, s Ústrednou radou odborov a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 145 zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov v znení zákona č. 89/1968 Zb. (ďalej len „zákon“):

Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín v znení vyhlášok č. 93/1968 Zb., č. 181/1968 Zb., č. 77/1970 Zb. a č. 109/1971 Zb. sa mení takto:


Čl. I

1. § 13 ods. 2 znie:

„Výchovné mesačne je

na jedno dieťa
Kčs
na dve deti
Kčs
na tri deti
Kčs
na štyri deti
Kčs
k invalidnému dôchodku1404308801280
k inému904308801280

a zvyšuje sa za každé ďalšie dieťa o 240 Kčs mesačne.“

2. § 23b ods. 2 znie:

(2) Prídavky na deti mesačne sú

na jedno dieťa90 Kčs
na dve deti430 Kčs
na tri deti880 Kčs
na štyri deti1 280 Kčs
a zvyšujú sa za každé ďalšie dieťa o 240 Kčs mesačne.“

3. V § 13 ods. 3 sa príplatok k výchovnému a v § 23b ods. 3 sa príplatok k prídavkom na deti zvyšujú zo sumy 150 Kčs na 300 Kčs mesačne.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1973.


Minister:

Štanceľ v. r.