Vyhláška č. 10/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o postupe pri uplatňovaní zníženia dovozných colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-10
Čiastka 4/1972
Platnosť od 28.02.1972 do30.09.1978
Účinnosť od 28.02.1972 do30.09.1978
Zrušený 59/1978 Zb.
Znenie 28.02.1972

10

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 24. februára 1972

o postupe pri uplatňovaní zníženia dovozných colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín

Minister zahraničného obchodu ustanovuje na vykonanie nariadenia vlády Československej socialistickej republiky z 3. februára 1972 č. 9/1972 Zb. o úprave colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín podľa § 36 ods. a) č. 133/1970 Zb.:


§ 1

Postup pri poskytovaní preferenčných colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín v zmysle nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 9/1972 Zb. je ustanovený v § 2 a 4 tejto vyhlášky.

§ 2

Za tovar pochádzajúci z rozvojových krajín, na ktorý sa vzťahuje zníženie dovozných colných sadzieb, sa považuje iba tovar pochádzajúci z krajín uvedených v prílohe. Federálne ministerstvo zahraničného obchodu môže v spolupráci s Federálnym ministerstvom zahraničných vecí vykonávať a vyhlasovať vo vestníku ministerstva zmeny v zozname krajín.

§ 3

Na ochranu československých hospodárskych záujmov prikročí Federálne ministerstvo zahraničného obchodu k obmedzujúcim opatreniam voči dovozu tovaru zahrnutého do zníženia dovozných colných sadzieb, najmä keby rozsah dovozu spôsoboval alebo hrozil spôsobiť ujmu československým výrobcom rovnakého alebo podobného tovaru.

§ 4

(1) K preukazu o pôvode dovážaného tovaru sú organizácie zahraničného obchodu povinné predložiť colným orgánom pri colnom prejednávaní osvedčenie o pôvode tovaru pri všetkých dovozoch tovaru pochádzajúceho z rozvojových krajín, na ktorý sa určujú znížené dovozné colné sadzby.

(2) Osvedčenie o pôvode tovaru predkladané colným orgánom musí byť vystavené výrobcom alebo vývozcom tovaru dovážaného do ČSSR v českom alebo slovenskom jazyku alebo v jednom z týchto jazykov: v ruštine, angličtine, francúzštine alebo v nemčine.

(3) Osvedčenie o pôvode tovaru musí obsahovať tieto základné údaje:

a) označenie vývoznej krajiny;

b) názov a adresu výrobcu alebo vývozcu;

c) názov a adresu dovozcu tovaru (organizácie zahraničného obchodu v ČSSR);

d) spôsob dopravy a dopravnú cestu (pokiaľ je známa);

e) číslo a dátum faktúry na zasielaný tovar;

f) číslo obchodného prípadu organizácie zahraničného obchodu;

g) druh dovážaného tovaru, jeho obchodný názov a označenie v štvormiestnom čísle Bruselského názvoslovia;

h) množstvo dovážaného tovaru (váhu brutto a netto, prípadne počet kusov, tuctov a pod.);

i) kontraktnú cenu dovážaného tovaru (paritnú cenu);

j) vyhlásenie o správnosti údajov osvedčenia a pečiatku a podpis vývozcu tovaru;

k) označenie a signá zásielky umožňujúce identifikáciu tovaru.

(4) Osvedčenia o pôvode tovaru musia byť overené obchodnou komorou alebo podobnou inštitúciou vývoznej krajiny, ktorú tou úlohou poverili príslušné štátne úrady.

(5) Za tovar pochádzajúci z rozvojovej krajiny v zmysle § 2 ako z krajiny, odkiaľ je pôvod potvrdzovaný, sa považujú:

a) suroviny, živé zvieratá, rastlinné a živočíšne výrobky pochádzajúce z príslušnej krajiny, včítane morských rýb a výrobkov z nich spracovaných na lodi tejto krajiny;

b) tovar vyrábaný výlučne zo surovín alebo výrobkov uvedených v bode a);

c) tovar, na hodnote ktorého sa zúčastňujú suroviny, polotovary, súčasti a výrobky z inej krajiny za predpokladu, že

aa) v rozvojovej krajine bol príslušný tovar podrobený výrobnému procesu, počas ktorého nadobudol svoje podstatné vlastnosti, a že

bb) výrobný proces uvedený v bode aa) zvýšil pôvodnú hodnotu tovaru najmenej o 100 %.

Podstatných vlastností tovar v žiadnom prípade nenadobúda iba úkonmi súvisiacimi s balením, triedením, konzervovaním, skladovaním, značkovaním, ciachovaním, kompletovaním, spojovaním častí a pod.

(6) Colné orgány môžu pri colnom prejednávaní vyžadovať, aby dovozcovia tovaru podľa odseku 1 predkladali okrem osvedčenia o pôvode tovaru ďalšie doklady, z ktorých vyplynie, že označenie pôvodu tovaru zodpovedá tejto vyhláške.

(7) Až do predloženia predpísaného osvedčenia o pôvode tovaru alebo iných vyžadovaných dokladov nebudú colné orgány zaobchádzať s dovážaným tovarom ako s tovarom pochádzajúcim z krajiny, v ktorej bolo vystavené osvedčenie o pôvode tovaru.

(8) Colné orgány môžu odmietnuť osvedčenia o pôvode tovaru overené zahraničnou inštitúciou, o ktorej zistia, že overuje nesprávne údaje.

(9) Potvrdený pôvod tovaru sa uzná iba v prípade priamej dopravy do ČSSR, t.j. dopravy najkratším alebo najvýhodnejším alebo iným odôvodneným spôsobom, ak pri prevážaní tovaru colným územím tretieho štátu nebude prepustený v tomto štáte do voľného obehu a zostane pod colnou tranzitnou kontrolou.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Barčák v. r.


Príloha vyhlášky ministra zahr. obchodu č. 10/1972 Zb.

ZOZNAM KRAJÍN,

ktorým Československá socialistická republika poskytne colné preferencie s účinnosťou od 28. februára 1972

Afganské kráľovstvo

Alžírska demokratická a ľudová republika

Arabská republika Egypt

Argentínska republika

Barbados

Barmský zväz

Cejlón

Cyperská republika

Dominikánska republika

Etiópske cisárstvo

Federatívna republika Brazília

Federatívna republika Kamerun

Federatívna republika Nigéria

Gambia

Ghanská republika

Guinejská republika

Hašimovské kráľovstvo Jordánska

Indická republika

Indonézska republika

Iracká republika

Iránske cisárstvo

Islamská republika Mauretánia

Islamská republika Pakistan

Jamajka

Jemenská arabská republika

Jemenská ľudovodemokratická republika

Kenská republika

Khmérska republika

Kolumbijská republika

Kráľovstvo Saudskej Arábie

Kubánska republika

Laoské kráľovstvo

Libyjská arabská republika

Ľudová republika Bangladéš

Ľudová republika Kongo

Malajzia

Malgašská republika

Malta

Marocké kráľovstvo

Maurítius

Nepálske kráľovstvo

Republika Bolívia

Republika Botswana

Republika Burundi

Republika Čad

Republika Dahome

Republika Ecuador

Republika El Salvador

Republika Filipíny

Republika Rovníková Guinea

Republika Gabun

Republika Guatemala

Republika Guyana

Republika Haiti

Republika Honduras

Republika Chile

Republika Kostarika

Republika Libanon

Republika Libéria

Republika Maledivy

Republika Mali

Republika Nicaragua

Republika Niger

Republika Panama

Republika Paraguaj

Republika Peru

Republika Pobrežie Slonoviny

Republika Rwanda

Republika Senegal

Republika Singapur

Republika Togo

Republika Uganda

Republika Horná Volta

Republika Venezuela

Republika Zaire

Republika Zambia

Sierra Leone

Socialistická federatívna republika Juhoslávia

Somálska demokratická republika

Spojené štáty mexické

Stredoafrická republika

Sudánska demokratická republika

Sýrska arabská republika

Štát Kuvajt

Thajské kráľovstvo

Trinidad a Tobago

Tuniská republika

Východná republika Uruguaj

Zjednotená republika Tanzánia