Uznesenie č. 92/1971 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1971-92
Čiastka 26/1971
Platnosť od 24.09.1971 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.
Pôvodný predpis 24.09.1971

92

Uznesenie

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

z 22. septembra 1971

o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 30 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia voľby do Federálneho zhromaždenia na piatok 26. novembra a sobotu 27. novembra 1971.

Predseda Federálneho zhromaždenia:

Dr. Hanes v. r.