Vyhláška č. 76/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1971-76
Čiastka 22/1971
Platnosť od 30.08.1971 do30.06.1974
Účinnosť od 30.08.1971 do30.06.1974
Zrušený 40/1974 Zb.
Znenie 30.08.1971

76

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra

z 19. augusta 1971

o Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti

Federálne ministerstvo vnútra ustanovuje po dohode s ministerstvami vnútra Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky podľa § 11 ods. 2 zákona č. 70/1965 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti:


§ 1

(1) Zaisťovanie ochrany verejného poriadku a bezpečnosti vyžaduje súčinnosť Verejnej bezpečnosti s občanmi. Výrazom tejto organizovanej súčinnosti je Pomocná stráž Verejnej bezpečnosti.

(2) Členovia Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti najmä pomáhajú pri zaisťovaní ochrany verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, zaisťovaní bezpečnosti a plynulosti dopravy a ochrane štátnych hraníc; pritom iniciatívne pôsobia na to, aby nedochádzalo k porušovaniu verejného poriadku a aby sa včas odstraňovali príčiny, ktoré vedú k jeho porušovaniu.

§ 2

(1) Členmi Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti sa môžu stať dobrovoľne sa hlásiaci československí štátni občania starší ako 21 rokov, ktorí sú oddaní socialistickému spoločenskému a štátnemu zriadeniu a požívajú všeobecnú vážnosť a dôveru.

(2) Členov Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti ustanovujú náčelníci okresných oddelení Verejnej bezpečnosti na odporúčanie národných výborov alebo štátnych, hospodárskych a spoločenských orgánov a organizácií.

(3) Členovia Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti pôsobia v obvode okresného oddelenia Verejnej bezpečnosti, v ktorom boli ustanovení. Vo výnimočných prípadoch sa môžu s vlastným súhlasom použiť na plnenie svojich úloh i mimo obvodu okresu.

§ 3

(1) Členovia Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti skladajú do rúk náčelníka okresného oddelenia Verejnej bezpečnosti tento sľub:

„Ja, člen Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti, slávnostne sľubujem, že budem chrániť Československú socialistickú republiku, záujmy robotníckej triedy, všetkého pracujúceho ľudu a aktívne prispievať k ochrane verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku. Pri svojej činnosti budem dodržiavať zákony a iné právne predpisy a zachovávať štátne a služobné tajomstvo. Tak sľubujem!“

(2) Po zložení sľubu sa členovi Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti odovzdá preukaz člena Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti a rukávová páska Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti.

§ 4

(1) Z členov Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti sa po dohode s príslušnými národnými výbormi vytvárajú jednotky Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti.

(2) Jednotku Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti riadi spravidla náčelník obvodného oddelenia Verejnej bezpečnosti prostredníctvom vedúceho jednotky. Vedúceho jednotky vymenúva náčelník okresného oddelenia Verejnej bezpečnosti po prerokovaní s príslušnými národnými výbormi.

§ 5

(1) Pri plnení úloh musia byť členovia Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti navonok označení rukávovou páskou Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti. Rukávová páska sa nosí na ľavom zálaktí.

(2) Rukávová páska je žltej farby, 105 mm široká s modrými písmenami „PS VB“ výšky 35 mm a šírky 20 mm a je opatrená odtlačkom okrúhlej pečiatky príslušného okresného oddelenia Verejnej bezpečnosti.

(3) Pri plnení úloh sú členovia Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti verejnými činiteľmi.

§ 6

(1) Členom Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti, ak sú navonok označení, sú z práv príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti zverené tieto oprávnenia:

a) vyzvať občana, aby upustil od konania, ktoré narušuje verejný poriadok alebo od iného nezákonného konania;

b) na mieste napomenúť občana, ktorý porušil verejný poriadok;

c) v odôvodnených prípadoch vyzvať občana na preukázanie totožnosti;

d) predviesť na útvar Zboru národnej bezpečnosti osobu, ktorá nemôže svoju totožnosť hodnoverne preukázať alebo ktorá hrubým spôsobom narušuje verejný poriadok najmä výtržnosťami alebo iným neprístojným správaním;

e) v odôvodnených prípadoch zastavovať vozidlá a požadovať doklady predpísané pre vedenie a prevádzku vozidla; za zníženej viditeľnosti nesmie vozidlá zastavovať mimo obce;

f) zakázať jazdu vodičovi, ktorého schopnosť viesť je znížená vplyvom alkoholu, alebo ak technický stav vozidla ohrozuje bezpečnosť a plynulosť prevádzky;

g) s cieľom zabezpečiť dôkazné prostriedky pri spáchaní trestného činu, prečinu a priestupku robiť dotazy, či a ktoré osoby môžu o nich podať informácie, a to do tých čias, než sa dostavia orgány Zboru národnej bezpečnosti;

h) ak je nebezpečenstvo z omeškania, vykonať nevyhnutné úkony na zabezpečenie miesta činu a na zistenie prítomných osôb.

(2) Pokiaľ členovia Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti vykonávajú službu s príslušníkmi Verejnej bezpečnosti, sú oprávnení za podmienok ustanovených zákonom č. 70/1965 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti použiť obušok alebo chemický slzotvorný prostriedok.

(3) Pri plnení svojich úloh uplatňujú členovia Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti predovšetkým prostriedky výchovy a prevencie. Zákrok robia, len ak to je nevyhnutne potrebné a ak predpokladajú, že bude úspešný.

§ 7

Členovia Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti sú povinní:

a) pri výkone svojej funkcie zachovávať zákony a iné právne predpisy; pri konaní musia vystupovať rozvážne a zdvorile a dbať na náležitú vážnosť, česť a dôstojnosť občanov a svoju vlastnú;

b) aktívne plniť úlohy Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti, zvyšovať svoje politické a odborné vedomosti a preukazovať pripravenosť na plnenie úloh v určenom rozsahu;

c) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s plnením úloh člena Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti a ktoré vo všeobecnom záujme alebo v záujme zúčastnených osôb vyžadujú, aby zostali utajené pred nepovolanými osobami, pokiaľ nie sú od tejto povinnosti výslovne oslobodení.

§ 8

(1) Každý je povinný poslúchať pokyny a výzvy členov Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti, ktoré vydajú pri plnení svojich úloh.

(2) Na požiadanie sa členovia Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti pri plnení svojich úloh preukážu preukazom člena Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti.

§ 9

Za mimoriadny výkon služby a výsledky v práci sa členom Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti môžu udeliť vecné a peňažné odmeny.

§ 10

(1) Člena Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti musí náčelník okresného oddelenia Verejnej bezpečnosti uvoľniť z Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti, ak o to požiada.

(2) Člena Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti môže náčelník okresného oddelenia Verejnej bezpečnosti pozbaviť členstva v Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti, ak náležite neplní svoje povinnosti alebo ak sa dopustí konania, ktoré je s funkciou člena Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti nezlučiteľné.

§ 11

Na úhradu škôd členom Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti, ktoré utrpeli pri výkone svojej činnosti alebo v priamej súvislosti s ňou, sa použije ustanovenie § 13 zákona č. 70/1965 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti.


§ 12

Zrušuje sa vyhláška ministra vnútra č. 56/1962 Zb. o Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti.

§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Kaska CSc. v. r.