Vyhláška č. 75/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o typizácii vo výstavbe

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1971-75
Čiastka 22/1971
Platnosť od 30.08.1971 do31.12.1977
Účinnosť od 01.10.1971 do31.12.1977
Zrušený 95/1977 Zb.
Znenie 01.10.1971

75

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

z 9. augusta 1971

o typizácii vo výstavbe

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 53 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev a podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 84/1958 Zb. o územnom plánovaní:


PRVÁ ČASŤ

Úvodné ustanovenia

§ 1

Účel typizácie

(1) Typizácia vo výstavbe je dôležitým činiteľom štátnej technickej a hospodárskej politiky vo výstavbe a najmä pri zvyšovaní kvality stavieb, zabezpečovaní súladu užívateľských nárokov vo výstavbe a hľadísk racionalizácie a spriemyselňovania procesov v uskutočňovaní stavieb a vo výrobe stavebných konštrukcií, ich častí a technických zariadení stavebných objektov.

(2) Typizácia vo výstavbe je plánovitá racionalizačná činnosť, ktorá spočíva v účelnom výbere a určení osvedčených, navzájom koordinovaných technických riešení vhodných na opakované použitie.

(3) Typizačná činnosť je zameraná najmä na:

- jednotné usmerňovanie metódy a organizácie typizácie,

- zabezpečovanie nadväznosti na výsledky ostatných racionalizačných činností a na výsledky výskumu, vývoja a experimentálneho overovania vo výstavbe,

- uplatňovanie technologicky rovnorodých procesov vo výrobe,

- uspokojovanie užívateľských nárokov vo výstavbe,

- stabilizáciu základných parametrov technických riešení vo výstavbe a podmienok dôležitých pre rozvoj efektívnej špecializácie, koncentrácie, mechanizácie a automatizácie výrob,

- zjednocovanie normatívnej základne v rámci špecializácie a kooperácie členských krajín Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a dohôd o vedecko-technickej spolupráci,

- sústavnú kontrolu a vyhodnocovanie výsledkov typizácie z hľadiska ochrany spoločenských záujmov vo výstavbe.

§ 2

Výsledné nástroje typizácie

(1) Výsledným nástrojom typizácie vo výstavbe sú typizačné smernice (§ 7) a typové podklady (§ 8).

(2) Typizačné smernice a typové podklady musia byť v súlade s technickými normami a inými právnymi predpismi.*)

§ 3

Spracovanie výsledkov nástrojov typizácie

(1) Spracovanie**) typizačných smerníc a typových podkladov financovaných úplne alebo čiastočne zo štátnych rozpočtov zabezpečujú:

a) typizačné smernice všeobecné [§ 7 ods. 1 písm. a)] - Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj;

b) typizačné smernice a typové podklady pre projektovanie stavebných objektov alebo ich priestorových častí [§ 7 ods. 1 písm. b) a § 8 ods. 1 písm. a)] - ústredné orgány investorské, a to v oblastiach, za riadenie ktorých zodpovedajú;

c) typizačné smernice a typové podklady pre navrhovanie, výpočet a vyhotovovanie stavebných konštrukcií, ich prvkov alebo sústav***) a technických zariadení stavebných objektov, ich prvkov alebo sústav [§ 7 ods. 1 písm. c) a § 8 ods. 1 písm. b) a písm. c)] - ústredné orgány dodávateľské, a to v oblastiach za riadenie ktorých zodpovedajú, výnimočne aj ústredné orgány investorské, a to v prípadoch určených v pláne typizácie.

(2) Spracovanie typových podkladov uvedených v predchádzajúcom odseku písm. c) financovaných úplne z iných zdrojov než zo zdrojov štátnych rozpočtov zabezpečujú stredné články riadenia.

DRUHÁ ČASŤ

Príprava typizačných smerníc a typových podkladov

§ 4

Východiskové podklady

(1) Východiskovým podkladom pre spracovanie typizačných smerníc sú spravidla typizačné štúdie. Východiskovým podkladom pre spracovanie typových podkladov sú podľa potreby typizačné štúdie a vždy typizačné úlohy.

(2) Spracovanie východiskových podkladov zabezpečujú tie ústredné orgány, prípadne stredné články riadenia, ktoré zabezpečujú spracovanie typizačných smerníc a typových podkladov.

§ 5

Typizačné štúdie

(1) Typizačné štúdie sú rozborové typizačné práce, ktoré slúžia:

a) na zdokonaľovanie metód typizácie,

b) na zistenie technických, ekonomických a iných súvislostí a podmienok pre prípravu a realizáciu zložitých alebo dlhodobých programov typizácie vo výstavbe,

c) na zistenie alebo overenie podmienok pre vypracovanie typizačných smerníc alebo typových podkladov s osobitným zreteľom na koordináciu užívateľských a výrobných hľadísk vo výstavbe.

(2) Typizačné štúdie obsahujú najmä:

- vymedzenie predmetu a účelu,

- návrh riešenia,

- prehľad súvisiacich typizačných smerníc, typových podkladov, technických noriem a iných právnych predpisov,

- zistenie predpokladaného rozsahu použitia, overenie súladu požiadaviek na vlastnosti stavebných objektov, stavebných konštrukcií a technických zariadení stavebných objektov s ich technickým riešením,

- overenie možností výrobného zabezpečenia,

- orientačné technicko-hospodárske ukazovatele a ich porovnanie s vyhlásenými ukazovateľmi,

- vyhodnotenie navrhnutých riešení, prípadne ich variantov,

- závery a návrhy opatrení, prípadne návrh typizačnej úlohy.

(3) Prijaté závery a návrhy opatrení typizačnej štúdie sa musia v ďalšej typizačnej činnosti využívať.

§ 6

Typizačná úloha

(1) Typizačná úloha vymedzuje požiadavky a podmienky pre vypracovanie a využitie typového podkladu.

(2) Typizačná úloha je podkladom

- pre posúdenie efektívnosti uplatnenia typového podkladu,

- pre rozhodnutie o ďalšom postupe prác,

- pre zaradenie typového podkladu do návrhu plánu typizácie.

(3) Typizačná úloha obsahuje najmä:

- určenie predmetu, účelu a požadovaných parametrov typového podkladu,

- určenie spôsobu, rozsahu a hĺbky vypracovania typového podkladu, a to podľa obdoby projektovej technickej dokumentácie,

- požiadavky na overenie typového podkladu, prípadne na vykonanie skúšok,

- predpokladaný rozsah uplatnenia typového podkladu,

- predpokladané náklady na vypracovanie a overenie typového podkladu,

- predpoklad dosiahnuteľných výsledkov, cenový limit a orientačné technicko-hospodárske ukazovatele a ich porovnanie s vyhlásenými ukazovateľmi, vecný a časový vzťah k úlohám výskumu, vývoja, experimentálneho overovania vo výstavbe a k výrobnému overeniu,

- vzťah k vypracovaným alebo pripravovaným typizačným smerniciam, typovým podkladom, prípadne typizačným štúdiám, ktoré vecne súvisia s predmetom typizačnej úlohy,

- harmonogram predpokladaného priebehu spracovania a overenia typového podkladu a predpokladaných termínov prípravy a realizácie výrobného zabezpečenia,

- doklady o prerokovaní podľa odseku 4.

(4) Orgán, ktorý zabezpečuje spracovanie typizačnej úlohy, alebo ním poverený spracovateľ je povinný prerokovať návrh typizačnej úlohy so zainteresovanými orgánmi štátnej správy, ktoré podľa osobitných predpisov hája verejné záujmy pri výstavbe, s budúcim spracovateľom typového podkladu a s výrobcami a dodávateľmi, ktorých určí ich nadriadený ústredný orgán.

TRETIA ČASŤ

Obsah typizačných smerníc a typových podkladov

§ 7

Typizačné smernice

(1) Podľa predmetu sa rozlišujú:

a) typizačné smernice všeobecné,

b) typizačné smernice pre projektovanie stavebných objektov alebo ich priestorových častí,

c) typizačné smernice pre navrhovanie, výpočet a vyhotovovanie stavebných konštrukcií, ich prvkov alebo sústav a technických zariadení stavebných objektov, ich prvkov alebo sústav.

(2) Typizačné smernice všeobecné obsahujú základné a spoločné ustanovenia pre uskutočňovanie typizácie vo výstavbe. Určia otázky skladobnej a funkčnej koordinácie z hľadísk modulových, rozmerových, parametrických radov a pod., názvoslovie, klasifikáciu a značenie, členenie obsahu a grafickej úpravy typových riešení, ako aj spôsob informácií o výsledkoch typizácie vo výstavbe.

(3) Typizačné smernice pre projektovanie stavebných objektov alebo ich priestorových častí určujú:

- hodnoty požadovaných vlastností a výber prevádzkových a rozmerových schém,

- spôsob a postup projektovania a hodnotenia,

- väzby na vlastnosti, schémy alebo riešenia stavebných konštrukcií a technických zariadení,

- príklady prevádzkových a technických riešení,

- orientačné technicko-hospodárske ukazovatele.

(4) Typizačné smernice pre navrhovanie, výpočet a vyhotovovanie stavebných konštrukcií, ich prvkov alebo sústav a technických zariadení stavebných objektov, ich prvkov alebo sústav určujú:

- hodnoty požadovaných vlastností, výber funkčných, rozmerových a konštrukčných schém a výber materiálových a technologických charakteristík,

- spôsob a postup navrhovania, výpočtu, uskutočňovania a hodnotenia,

- konštrukčné pokyny,

- príklady technických riešení, najmä osadzovacích a spojovacích detailov,

- orientačné technicko-hospodárske ukazovatele.

§ 8

Typové podklady

(1) Typový podklad je dokumentáciou riešenia

a) stavebných objektov alebo ich priestorových častí alebo

b) stavebných konštrukcií, ich prvkov alebo sústav alebo

c) technických zariadení stavebných objektov, ich prvkov alebo sústav.

(2) Typový podklad sa spracúva na základe schválenej typizačnej úlohy.

(3) Typový podklad slúži na vypracovanie

a) prípravnej a projektovej dokumentácie alebo

b) výrobnej dokumentácie pre výrobu a vyhotovovanie stavebných konštrukcií, ich prvkov alebo sústav, technických zariadení stavebných objektov a ich prvkov alebo sústav alebo

c) technologických pravidiel.

(4) Typový podklad obsahuje

- podmienky pre jeho používanie,

- spôsob, ktorým sa preukáže správnosť jeho použitia,

- ekonomické porovnanie s doterajšími typovými podkladmi pri predpokladanom rozsahu uplatnenia navrhovaného typového podkladu,

- návrh informačného alebo katalógového listu,

- dispozičné, prevádzkové a objemové riešenia a voľbu technických riešení stavebných konštrukcií a technických zariadení stavebných objektov alebo ich priestorových častí v súlade s podmienkami pre ich používanie a v súlade s dispozičným, prevádzkovým a objemovým riešením, ak ide o stavebné objekty alebo ich priestorové časti,

- technické riešenia v súlade s požiadavkami na skladobnosť, zameniteľnosť, dispozičné, prevádzkové a objemové riešenia objektov alebo ich priestorových častí, ak ide o stavebné konštrukcie a technické zariadenia stavebných objektov, ich prvkov alebo sústav,

- doklady o prerokúvaní podľa odseku 6.

(5) Členenie a smerný obsah jednotlivých častí typového podkladu sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky.

(6) Orgán, ktorý zabezpečuje spracovanie typového podkladu, alebo ním poverený spracovateľ je povinný prerokovať návrh typového podkladu podľa obdoby ustanovenia § 6 ods. 4.

(7) Ak osobitné predpisy alebo typizačná úloha určujú alebo schvaľujúci orgán (§ 11) vyžaduje vykonanie skúšok, pripája sa k návrhu typového podkladu ako doklad zápisnica o skúškach vykonaných štátnou alebo inou oprávnenou skúšobňou.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Posudzovanie návrhov typizačných smerníc, typizačných úloh a typových podkladov, ich schvaľovanie, záväznosť a uverejnenie

§ 9

Návrhy typizačných smerníc, typizačných úloh a typových podkladov podliehajú schváleniu po predchádzajúcom posúdení.

§ 10

Posudzovanie

(1) Návrhy typizačných smerníc, typizačných úloh a typových podkladov posudzuje a súhrnný posudok vypracúva schvaľujúci orgán (§ 11) sám alebo organizácia, u ktorej schvaľujúci orgán posúdenie zabezpečí; takými organizáciami môžu byť výskumné alebo projektové organizácie, skúšobné ústavy alebo štátne skúšobne, vysoké školy, prípadne iné odborne spôsobilé organizácie.

(2) Pri posudzovaní sa sleduje najmä:

- technicko-ekonomická a architektonická úroveň,

- uspokojovanie užívateľských nárokov,

- splnenie požiadaviek na racionalizáciu výstavby a výroby,

- uplatnenie výsledkov výskumu a vývoja,

- zabezpečenie plánovaného výrobného programu,

- zabezpečenie materiálovej a výrobnej základne,

- zabezpečenie odbytových možností a väzieb na medzinárodnú spoluprácu,

- zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia,

- dodržanie štandardu životného prostredia,

- cenová úroveň a súhrnná efektívnosť,

- súlad s technickými normami a inými právnymi predpismi.

(3) Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj podľa potreby podrobnejšie ustanovuje spôsob a postup posudzovania návrhov typizačných smerníc, typizačných úloh a typových podkladov osobitnými pokynmi.

§ 11

Schvaľovanie

(1) Návrhy typizačných smerníc, typizačných úloh a typových podkladov, spracovanie ktorých sa financuje úplne alebo čiastočne z prostriedkov štátnych rozpočtov, schvaľujú, ak ide o

a) typizačné smernice všeobecné, Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj;

b) typizačné smernice, typizačné úlohy a typové podklady pre stavebné objekty alebo ich priestorové časti, investorské ministerstvá, ak však ide o bytovú výstavbu, Ministerstvo výstavby a techniky ČSR alebo Ministerstvo výstavby a techniky SSR;

c) typizačné smernice, typizačné úlohy a typové podklady pre stavebné konštrukcie, ich prvky alebo sústavy a technické zariadenia stavebných objektov, ich prvkov alebo sústav, dodávateľské ministerstvá.

(2) Typizačné úlohy a typové podklady, spracovanie ktorých sa nefinancuje úplne alebo čiastočne z prostriedkov štátnych rozpočtov, schvaľujú

a) generálne riaditeľstvá alebo iné stredné články riadenia v prípadoch, keď na ne nadriadené ústredné orgány po dohode s Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj, prípadne s Ministerstvom výstavby a techniky ČSR alebo Ministerstvom výstavby a techniky SSR prenesú schvaľovaciu právomoc,

b) nadriadené ústredné orgány v ostatných prípadoch.

(3) Dodávateľské ministerstvá môžu preniesť schvaľovaciu právomoc podľa odseku 1 písm. c) v jednotlivých prípadoch so súhlasom Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, prípadne Ministerstva výstavby a techniky ČSR alebo Ministerstva výstavby a techniky SSR a príslušného investorského ministerstva na podriadené generálne riaditeľstvá alebo na iné stredné články riadenia.

(4) Investorské ministerstvá sú povinné pred schválením si vyžiadať stanoviská

- dodávateľského ministerstva príslušného podľa odvetvia,

- Ministerstva výstavby a techniky ČSR alebo Ministerstva výstavby a techniky SSR, ak ide o investorské ministerstvá republík,

- Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ak ide o federálne investorské ministerstvá.

(5) Dodávateľské ministerstvá sú povinné pred schválením si vyžiadať stanoviská

- príslušného investorského ministerstva,

- Ministerstva výstavby a techniky ČSR alebo Ministerstva výstavby a techniky SSR, ak príslušnými investorskými ministerstvami sú ministerstvá republík,

- Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ak príslušným investorským ministerstvom je federálne ministerstvo,

- iných dodávateľských ministerstiev, ak na predmet typizačnej smernice alebo typového podkladu nadväzuje výroba nimi riadená.

(6) Návrhy typizačných smerníc, typizačných úloh a typových podkladov sa nemôžu schváliť bez súhlasného stanoviska orgánov uvedených v predchádzajúcich odsekoch. V prípade rozporu rozhodne spoločne nadriadený orgán alebo ním splnomocnený orgán.

(7) Schvaľujúce orgány sú povinné pred schválením prerokovať závažnejšie národohospodárske dôsledky plynúce z uplatnenia typových podkladov s príslušným ministerstvom financií.

(8) Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj si môže vyhradiť na schválenie alebo na zaujatie stanoviska typizačné smernice, typizačné úlohy a typové podklady; pred schválením ich prerokuje s príslušnými ústrednými orgánmi.

§ 12

Záväznosť

(1) Typizačné smernice a typové podklady sa stávajú záväznými, ak

a) schvaľujúce orgány alebo po dohode s nimi iné ústredné orgány alebo stredné články riadenia uložia ich záväzné používanie vo svojej pôsobnosti alebo

b) orgán územného plánovania národného výboru určí záväznosť použitia typizačných smerníc alebo typového podkladu pre stavebné objekty alebo ich priestorové časti pre určitú oblasť alebo miesto.

(2) Záväznosť schváleného typového podkladu stavebného objektu alebo jeho priestorovej časti môže orgán územného plánovania národného výboru pre konkrétnu stavbu obmedziť alebo vylúčiť v prípadoch, keby jeho použitie bolo v rozpore s úlohami územného plánovania. Tieto orgány oznámia orgánu, ktorý vyhlásil záväznosť použitia typového podkladu, a Ministerstvu výstavby a techniky ČSR alebo Ministerstvu výstavby a techniky SSR názov a miesto stavby a dôvody, ktoré viedli k obmedzeniu alebo vylúčeniu záväznosti.

§ 13

Platnosť, zmeny a zrušenie

(1) Orgány schvaľujúce typizačné smernice a typové podklady určia pri schválení začiatok ich platnosti; môžu tiež určiť, kedy sa platnosť skončí.

(2) Pri zmenách a zrušení typizačných smerníc a typových podkladov sú schvaľujúce orgány povinné postupovať rovnako ako pri ich pôvodnom schválení.

§ 14

Zodpovednosť za vady dodávok

Používanie schválených typizačných smerníc alebo typových podkladov na spracovanie projektovej alebo výrobnej dokumentácie nezbavuje účastníkov výstavby zodpovednosti za vady ich dodávok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

§ 15

Oznamovanie a vydávanie

(1) Ústredné orgány uvedené v § 11 ods. 1, ods. 2 písm. b) a ods. 8 a v § 12 ods. 1 písm. a) uverejnia v Ústrednom vestníku:

a) názov a číslo schválenej typizačnej smernice alebo schváleného typového podkladu, dátum schválenia a začiatok, prípadne dobu platnosti,

c) názov a číslo typizačnej smernice alebo typového podkladu, ktorý sa mení alebo ruší alebo platnosť ktorého sa predlžuje,

c) rozsah záväznosti typizačnej smernice alebo typového podkladu,

d) spracovateľa a miesto distribúcie typizačnej smernice alebo typového podkladu.

(2) Ústredné orgány uvedené v § 11 ods. 2 písm. a) uverejnia v Ústrednom vestníku miesto, v ktorom sa budú oznamovať údaje v rozsahu predchádzajúceho odseku o typových podkladoch schválených podriadenými generálnymi riaditeľstvami alebo inými strednými článkami riadenia.

(3) Spôsob evidencie platných typizačných smerníc a typových podkladov, vydávanie a distribúciu ich prehľadov, ako aj informačných a katalógových listov typových podkladov ustanoví Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj.

PIATA ČASŤ

Plánovanie typizácie vo výstavbe

§ 16

Plánovanie

(1) Spracovanie typizačných smerníc, typových podkladov a typizačných štúdií sa uskutočňuje v súlade s vývojom potrieb investičnej výstavby a v súlade s vývojom technologických postupov a technického riešenia stavieb a ich častí podľa plánu typizácie.

(2) Metodiku zostavenia plánu typizácie ustanoví Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj po dohode s Ministerstvom výstavby a techniky ČSR a Ministerstvom výstavby a techniky SSR v súlade s metodickými pokynmi pre vypracovanie návrhov štátneho plánu projektových prác.


ŠIESTA ČASŤ

Záverečné ustanovenia

§ 17

Používanie dosiaľ platných typizačných smerníc a typových podkladov

(1) Typizačné smernice a typové podklady schválené pred účinnosťou tejto vyhlášky platia do ich zrušenia alebo nahradenia typizačnými smernicami alebo typovými podkladmi schválenými podľa tejto vyhlášky, najdlhšie však do 31. decembra 1972.

(2) Po 31. decembri 1972 sa môžu typizačné smernice alebo typové podklady schválené pred účinnosťou tejto vyhlášky používať na spracovanie prípravnej, projektovej alebo výrobnej dokumentácie len v prípadoch, že sa znovu posúdili a schválili podľa tejto vyhlášky alebo ich platnosť sa dočasne predĺžila rozhodnutím schvaľujúcich orgánov uvedených v § 11; pri vydávaní tohto rozhodnutia sa postupuje podľa obdoby § 11 a 15.

§ 18

Ústredné orgány môžu podľa potreby na vykonávanie tejto vyhlášky so súhlasom Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj vydať podrobnejšie pokyny.

§ 19

Zrušovacie ustanovenie

Opatrenia na úseku typizácie vo výstavbe vydané pred účinnosťou vyhlášky, pokiaľ sú s ňou v rozpore, sa zrušujú.*)

§ 20

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1971.


Minister:

Ing. Šupka v. r.


Príloha vyhl. č. 75/1971 Zb.

Smerný obsah typového podkladu

Typový podklad spravidla obsahuje tieto časti:

A. Technická a ekonomická správa

B. Výkresy

C. Ocenenie

D. Doklady

Typový podklad stavebných konštrukcií, ich prvkov alebo sústav

A. Technická a ekonomická správa spravidla obsahuje:

- názov, predmet, účel a oblasť využitia typového podkladu,

- prehľad platných predpisov, technických noriem a súvisiacich typových podkladov,

- opis technického riešenia,

- technické a fyzikálne parametre, skladobné a výrobné rozmery a tolerancie, váhové údaje a porovnania navrhovaných hodnôt s hodnotami predpísanými, prípadne docieľovanými pri obdobných zahraničných výrobkoch,

- druhy a vlastnosti použitých materiálov,

- údaje o výrobe, doprave, skladovaní, montáži a kompletácii,

- podmienky použitia a označenie spôsobu alebo postupu, ktorým sa posúdi správnosť použitia typového podkladu,

- prehľad a početnosť prvkov stavebných konštrukcií,

- požiadavky na parametre hlavných mechanizačných prostriedkov,

- požiadavky na výrobnú kontrolu a akostnú prebierku dodávok,

- výsledky statických a iných výpočtov,

- výsledky prototypových skúšok, prípadne skúšok vzoriek overovacej série,

- predpokladaný časový postup uplatnenia typového podkladu vo výrobe a v projektovaní,

- porovnanie s údajmi typizačnej úlohy.

B. Výkresy (v rozsahu a hĺbke určenej v typizačnej úlohe) spravidla obsahujú:

- technické výkresy stavebných konštrukcií, ich prvkov a sústav,

- skladobné výkresy,

- výkresy podrobností, stykov, spojov, škár a osadzovacích detailov,

- schémy a údaje pre manipuláciu a montáž.

C. Ocenenie podľa predmetu ocenenia spravidla obsahuje:

- pri výrobkoch návrh veľkoobchodnej ceny,*)

- pri stavebných konštrukciách návrh rozpočtovej ceny**) alebo návrh rozpočtových ukazovateľov, prípadne návrh technicko-hospodárskych ukazovateľov.

- typizačnú úlohu,

- doklady o prerokovaní z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení, ochrany zdravia, protipožiarnej ochrany a i.,

- zápisnice o skúškach,

- znalecké posudky,

- statické výpočty a pokyny pre posúdenie správnosti použitia typového podkladu,

- tepelnotechnické, akustické a i. výpočty,

- pokyny pre výrobu, dopravu a montáž,

- požiadavky na výrobnú kontrolu,

- výber rozhodujúcich hľadísk pre prebierku dodávok stavebných konštrukcií, ich prvkov a sústav,

- podklady a výpočet veľkoobchodnej ceny, rozpočtovej ceny a technicko-hospodárskych ukazovateľov.

Typový podklad technických zariadení stavebných objektov, ich prvkov alebo sústav

Spracúva sa v členení obdobnom ako pri ostatných typových podkladoch, do hĺbky a v rozsahu určenom v typizačnej úlohe.

Rozpočtové náklady sa určia s presnosťou zodpovedajúcou hĺbke spracovania výkresovej dokumentácie.

Typový podklad stavebných objektov alebo ich priestorových častí

Spracúva sa v členení obdobnom ako pri ostatných typových podkladoch, do hĺbky a v rozsahu určenom v typizačnej úlohe. Spracúva sa obvykle buď do hĺbky funkčných alebo prevádzkových schém, alebo do hĺbky súhrnného projektového riešenia, výnimočne do hĺbky projektu.

Rozpočtové náklady sa určia s presnosťou zodpovedajúcou hĺbke spracovania výkresovej dokumentácie.

Poznámky pod čiarou

*) Najmä s predpismi hygienickými, o ochrane bezpečnosti práce, o požiarnej ochrane a pod.

**) Touto vyhláškou nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o oprávnení na projektovú činnosť.

***) Sústava je určená všetkými svojimi prvkami a ich vzájomnými vzťahmi.

*) Najmä sa zrušujú „Pokyny Ministerstva stavebníctva ČSR z 12. 2. 1970 pre typizačnú činnosť v stavebníctve" a „Dodatok zo 7. 8. 1970 k Pokynom Ministerstva stavebníctva ČSR z 12.2.1970 pre typizačnú činnosť v stavebníctve".

*) Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy č. 47/1967 Zb. o cenách v znení vyhlášky Českého cenového úradu č. 74/1969 Zb. o cenách a Slovenského cenového úradu č. 89/1969 Zb.

**) Vyhláška Štátnej komisie pre techniku č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb.