Vyhláška č. 73/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Incheby, podniku zahraničného obchodu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1971-73
Čiastka 21/1971
Platnosť od 23.08.1971
Účinnosť od 01.09.1971
Aktuálne znenie 01.09.1971

73

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 5. augusta 1971

o zriadení Incheby, podniku zahraničného obchodu

Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií ČSSR podľa § 2 a 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva a podľa § 38 ods. 1 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:


§ 1

Zriaďuje sa podnik INCHEBA, podnik zahraničného obchodu (ďalej len „podnik“).

§ 2

(1) Sídlom podniku je Bratislava.

(2) Podnik môže podľa potreby zriaďovať so súhlasom Federálneho ministerstva zahraničného obchodu pobočné závody i mimo svojho sídla.

§ 3

(1) Predmetom činnosti podniku je výkon služieb v zahraničnom obchode z odboru výstavníctva a propagácie a vývoz a dovoz tovaru s tým súvisiaceho, a to:

1. ako hlavná činnosť

a) výlučné usporadúvanie Medzinárodného chemického veľtrhu INCHEBA a ďalších výstav z odboru chémie v tuzemsku majúcich význam pre zahraničný obchod;

b) usporadúvanie výstav a účastí na výstavách v tuzemsku pre čs. podniky i pre zahraničné podniky a organizácie, pokiaľ ide o výstavy majúce význam pre zahraničný obchod;

c) usporadúvanie samostatných čs. oficiálnych výstav v zahraničí a usporadúvanie oficiálnych čs. účastí na medzinárodných veľtrhoch a výstavách a usporadúvanie iných podnikov obdobnej povahy v zahraničí, pokiaľ majú význam pre zahraničný obchod;

d) zabezpečovanie výstav a účastí na výstavách v zahraničí pre čs. podniky a organizácie, pokiaľ ide o výstavy majúce význam pre zahraničný obchod;

e) vykonávanie agentúrnej propagačnej činnosti všetkých druhov súvisiacej so zahraničným obchodom, včítane dovozu a vývozu propagačných prostriedkov a služieb, zriaďovanie potrebných zariadení v zahraničí a zabezpečovanie vydavateľskej činnosti pre úlohy propagácie československých výrobkov;

2. ako vedľajšia činnosť

a) činnosti súvisiace bezprostredne s hlavným predmetom podnikania, najmä zabezpečovanie výroby propagačných prostriedkov;

b) zastupovanie zahraničných odborných reklamných a výstavných podnikov v tuzemsku;

c) vývoz propagačných predmetov slúžiacich na iné účely než na propagáciu vývozu československého tovaru.

(2) Upresnenie druhov výrobkov uvedených v odseku 1 v bode 2 písm. c) ustanoví podrobne minister zahraničného obchodu osobitným opatrením vyhláseným vo Vestníku Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.

§ 4

(1) Podnik je samostatnou právnickou osobou.

(2) Podnik je hospodárskou organizáciou, ktorá hospodári samostatne a zodpovedá za svoje záväzky svojím majetkom.

(3) Štát ani iné organizácie neručia za konanie a záväzky podniku.

(4) Podnik neručí za záväzky štátu ani iných organizácií.

(5) Za vlastníka nehnuteľného majetku sa zapisuje podnik.

§ 5

(1) Podnik riadi generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister zahraničného obchodu; generálny riaditeľ je osobne zodpovedný ministrovi zahraničného obchodu.

(2) Generálny riaditeľ zastupuje podnik navonok a je oprávnený na všetky oprávnenia a rozhodnutia v správe podniku.

(3) Minister zahraničného obchodu môže vymenovať jedného alebo viacerých námestníkov generálneho riaditeľa. Námestník zastupuje generálneho riaditeľa v plnom rozsahu jeho oprávnenia.

(4) Generálny riaditeľ a jeho námestníci skladajú pri svojom vymenovaní ministrovi zahraničného obchodu sľub, že budú svedomite plniť svoje povinnosti.

(5) Minister zahraničného obchodu môže urobiť vlastné opatrenie na dočasné vedenie správy a riadenie podniku.

§ 6

Základný majetok podniku je 10 000 000 Kčs.

§ 7

(1) Podnik patrí do pôsobnosti Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.

(2) Bližšie predpisy o úlohách podniku, jeho organizácii, vykonávaní jeho činnosti, zodpovednosti pracovníkov a o dozore Federálneho ministerstva zahraničného obchodu vydá minister zahraničného obchodu.

§ 8

Oprávnenie, ktoré patrí podnikom Brnenské veľtrhy a výstavy, podniku pre usporadúvanie veľtrhov a výstav, a Rapidu, československej reklamnej agentúre,*) nie je touto vyhláškou dotknuté.


§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1971.


Minister:

Ing. Barčák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Brnenské veľtrhy a výstavy - vyhláška ministra zahr. obchodu č. 104/1960 Zb. v znení vyhlášky č. 109/1966 Zb. Rapid - vyhláška ministra zahr. obchodu č. 105/1960 Zb. v znení vyhlášok č. 32/1961 Zb. a č. 109/1966 Zb.