Vyhláška č. 71/1971 Zb.Vyhláška ministra národnej obrany Československej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania v odbore vojenského súdnictva

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1971-71
Čiastka 21/1971
Platnosť od 23.08.1971 do31.07.1980
Účinnosť od 01.10.1971 do31.07.1980
Zrušený 75/1980 Zb.
Znenie 01.10.1971

71

VYHLÁŠKA

ministra národnej obrany Československej socialistickej republiky

z 26. júla 1971,

ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania v odbore vojenského súdnictva

Minister národnej obrany Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 152 ods. 3 a § 153 ods. 1 s poukazom na § 12 ods. 14 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení zákona č. 149/1969 Zb.:


§ 1

Paušálna suma trov trestného konania, ktoré znáša štát, uvedených v § 152 ods. 1 písm. c) a § 153 ods. 1 Trestného poriadku, je

1. v konaní vedenom proti vojakom v základnej (náhradnej) službe a proti vojakom v ďalšej službe, pokiaľ im nepatrí služobný príjem ako vojakom z povolania a pokiaľ im nebol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, výkon ktorého bol nariadený do nápravnovýchovného ústavu,

a) v konaní pred samosudcom 200 Kčs, a ak bol pribraný znalec, 300 Kčs,

b) v konaní pred senátom 400 Kčs, a ak bol pribraný znalec, 600 Kčs,

2. v konaní vedenom proti vojakom v základnej (náhradnej) službe a proti vojakom v ďalšej službe, pokiaľ boli odsúdení na nepodmienečný trest odňatia slobody, výkon ktorého bol nariadený do nápravnovýchovného ústavu, ako aj v konaní vedenom proti ostatným vojakom v činnej službe, proti príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti a Zboru nápravnej výchovy a proti ostatným osobám odsúdeným vojenskými súdmi

a) v konaní pred samosudcom 300 Kčs, a ak bol pribraný znalec, 500 Kčs,

b) v konaní pred senátom 600 Kčs, a ak bol pribraný znalec, 1000 Kčs.

§ 2

(1) Pre odbor vojenského súdnictva sa zrušuje platnosť vyhlášky ministra spravodlivosti č. 51/1965 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania.

(2) Ustanovenie § 1 sa nevzťahuje na trovy konania vo veciach právoplatne skončených do 30. septembra 1971.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1971.


Prvý námestník ministra:

Gen. Rusov v.r.