Zákon č. 65/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Novinárskej cene Ľudovíta Štúra

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1971-65
Čiastka 19/1971
Platnosť od 08.07.1971 do16.07.1975
Účinnosť od 08.07.1971 do16.07.1975
Zrušený 76/1975 Zb.
Znenie 08.07.1971

65

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 8. júla 1971

o Novinárskej cene Ľudovíta Štúra

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Novinárska cena Ľudovíta Štúra (ďalej len „Novinárska cena“) sa udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom ako prejav uznania za výsledky v novinárskej, publicistickej alebo organizátorskej činnosti v oblasti tlače a iných informačných prostriedkov, ktorými významne prispeli k uskutočneniu myšlienok socializmu a komunizmu.

§ 2

Novinársku cenu udeľuje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady každoročne spravidla k 29. augustu na návrh vlády Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „vláda“).

§ 3

(1) Vyznamenaným patrí čestný titul „Nositeľ Novinárskej ceny Ľudovíta Štúra“.

(2) Nositelia Novinárskej ceny dostanú listinu o udelení tohto vyznamenania a majú právo nosiť stužku symbolizujúcu Novinársku cenu.

(3) S Novinárskou cenou je spojená peňažná odmena od 10 000 do 20 000 Kčs; jej výšku určuje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

§ 4

(1) Návrhy inštitúcií, organizácií alebo jednotlivcov na udelenie Novinárskej ceny posudzuje a svoj návrh vláde predkladá Výbor pre Novinársku cenu Ľudovíta Štúra (ďalej len „Výbor“).

(2) Predsedom Výboru je minister kultúry Slovenskej socialistickej republiky, podpredsedom Výboru je riaditeľ Slovenského úradu pre tlač a informácie.

§ 5

Náležitosti návrhov na udelenie Novinárskej ceny, spôsob ich prerokovania, ako aj ďalšie podrobnosti o udeľovaní Novinárskej ceny upraví štatút, ktorý schvaľuje vláda na návrh predsedu Výboru.


§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Klokoč v. r.

Ing. Hanus v. r.