Nariadenie vlády č. 35/1971 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 1/1971 Zb. o zriaďovaní odborov krajských národných výborov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1971-35
Čiastka 10/1971
Platnosť od 15.05.1971 do31.12.1971
Účinnosť od 01.06.1971 do31.12.1971
Zrušený 136/1971 Zb.
Znenie 01.06.1971

35

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

zo 14. apríla 1971,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 1/1971 Zb. o zriaďovaní odborov krajských národných výborov

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa čl. 16 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 1/1971 Zb. o zriaďovaní odborov krajských národných výborov sa dopĺňa takto:

V § 1 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „odbor dopravy“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júnom 1971.


Dr. Colotka v. r.