Vyhláška č. 29/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1971-29
Čiastka 8/1971
Platnosť od 13.04.1971
Účinnosť od 28.04.1971
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 8 nadobudla Dohoda platnosť dňom podpisu, t. j. 12. júnom 1970.

Aktuálne znenie 28.04.1971

29

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 12. februára 1971

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie


Dňa 12. júna 1970 bola v Sofii podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie.

Podľa svojho článku 8 nadobudla Dohoda platnosť dňom podpisu,  t. j. 12. júnom 1970.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Ing. Kurka v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Bulharskej ľudovej republiky, vedené snahou rozširovať a upevňovať vedeckú a hospodársku spoluprácu v oblasti mierového využívania jadrovej energie a majúc na zreteli splnenie vedeckovýskumných úloh vyplývajúcich z mnohostrannej spolupráce socialistických štátov, organizovaných Spojeným ústavom jadrových výskumov v Dubne, a úloh na úseku ekonomickej spolupráce organizovanej Stálou komisiou RVHP pre mierové využívanie atómovej energie, sa dohodli takto:

Článok 1

Obe strany budú spolupracovať v rozvíjaní vedeckovýskumných prác a v praktickom využívaní jadrovej energie na mierové účely, a to výmenou skúseností, informácií a dokumentácie v oblastiach:

- výroby a využitia rádioaktívnych izotopov a značených zlúčenín v lekárstve, poľnohospodárstve a v priemysle,

- fyziky, techniky a prevádzky výskumných a energetických jadrových reaktorov,

- jadrovej fyziky nízkych a vysokých energií a teoretickej fyziky,

- radiačnej chémie,

- rádiobiologickej ochrany jadrových zariadení,

- prístrojov pre jadrovú techniku.

Článok 2

Na uskutočňovanie tejto Dohody je z československej strany príslušná Československá komisia pre atómovú energiu a z bulharskej strany Výbor pre mierové využívanie atómovej energie pri Rade ministrov Bulharskej ľudovej republiky.

Článok 3

Obe strany budú spoluprácu spomenutú v článku 1 uskutočňovať najmä takto:

a) nadväzovaním priamych kontaktov medzi závodmi a vedeckovýskumnými ústavmi oboch krajín,

b) vzájomným prijímaním vedeckých pracovníkov a špecialistov za účelom získania praxe v závodoch a vedeckovýskumných ústavoch, c) uskutočňovaním spoločných výskumov v rámci dohodnutých problémov zahŕňajúcich vedeckotechnickú tematiku,

d) účasťou na kongresoch, sympóziách a seminároch organizovaných v druhej krajine,

e) organizovaním spoločných pracovných porád a seminárov na dohodnuté témy,

f) výmenou odbornej a vedeckej literatúry a technickej dokumentácie.

Článok 4

Každá zo zmluvných strán je povinná na požiadanie druhej strany zachovávať podmienky utajenia, pokiaľ ide o získané informácie alebo technickú dokumentáciu.

Článok 5

Finančné a obchodné otázky, ktoré vzniknú pri uskutočňovaní tejto Dohody, sa budú riešiť na základe platobných a obchodných zmlúv platných vo vzťahu medzi oboma štátmi.

Článok 6

Vzájomné prijímanie vedeckých pracovníkov a odborníkov na stáže a prax sa bude uskutočňovať na základe bezdevízovej recipročnej výmeny v rozsahu dohodnutom oboma stranami vo dvojročných plánoch vzájomnej spolupráce.

Článok 7

Orgány oboch strán príslušné na uskutočňovanie tejto Dohody budú dojednávať dvojročné plány vzájomnej spolupráce. Rokovania o týchto protokoloch budú prebiehať striedavo v oboch krajinách.

Článok 8

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu a môže byť vypovedaná každou zo strán s trojmesačnou výpovednou lehotou.

Táto Dohoda bola dojednaná v Sofii 12. júna 1970 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a bulharskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

J. Neuman v. r.

Za vládu

Bulharskej ľudovej republiky:

I. Popov v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.