Vyhláška č. 168/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o spolupráci v oblasti všeobecnovzdelávacieho školstva medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1971-168
Čiastka 41/1971
Platnosť od 29.12.1971 do31.12.1975
Účinnosť od 13.01.1972 do31.12.1975
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 10 nadobudol Dohovor platnosť 8. aprílom 1971.

Znenie 13.01.1972

168

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 24. septembra 1971

o Dohovore o spolupráci v oblasti všeobecnovzdelávacieho školstva medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou

Dňa 8. apríla 1971 bol v Prahe podpísaný Dohovor o spolupráci v oblasti všeobecnovzdelávacieho školstva medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou.

Podľa svojho článku 10 nadobudol Dohovor platnosť 8. aprílom 1971.

České znenie Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Ing. Kurka v. r.

DOHOVOR

o spolupráci v oblasti všeobecnovzdelávacieho školstva medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou

V súlade s článkom 14 Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o vedeckej a kultúrnej spolupráci zo 6. októbra 1964 a s cieľom vzájomne rozvíjať na základe proletárskeho internacionalizmu a v záujme ďalšieho upevnenia vzájomných vzťahov bratskú spoluprácu v oblasti všeobecnovzdelávacieho školstva dohodli sa obe zmluvné strany takto:

Článok 1

Obe zmluvné strany budú podporovať všetky opatrenia smerujúce k tomu, aby propagovali medzi pedagógmi a školskou mládežou význam učenia marxizmu-leninizmu pri výstavbe socializmu, rozvoja spolupráce socialistických krajín a revolučného hnutia vo svete a vychovávali ich v duchu nerozborného priateľstva medzi národmi Československej socialistickej republiky a Nemeckej demokratickej republiky, priateľstva k Sovietskemu zväzu a socialistického internacionalizmu.

Článok 2

Obe zmluvné strany budú podporovať všetky opatrenia, ktoré dôkladne oboznámia školskú mládež, pedagógov a pracovníkov všeobecnovzdelávacieho školstva s revolučnými tradíciami československej a nemeckej robotníckej triedy, s vedúcou úlohou ich marxisticko-leninských strán a s úspechmi a úlohami socialistickej výstavby v oboch krajinách a umožnia im preniknúť ešte hlbšie do základných problémov marxizmu-leninizmu.

Obe strany sa budú usilovať o hlbšie vzájomné poznanie rozvoja socialistického školstva a základných otázok komunistickej výchovy mladej generácie.

Článok 3

Obe strany budú koordinovať svoj postup na dôležitých medzinárodných konferenciách a v medzinárodných organizáciách v oblasti vzdelania a pedagogických vied. Budú spoločne čeliť všetkým pokusom o ideologickú diverziu imperialistických štátov proti socialistickým štátom v oblasti pedagogiky a školskej politiky.

Článok 4

Ministerstvá školstva Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo ľudového vzdelania Nemeckej demokratickej republiky budú prehlbovať spoluprácu v týchto oblastiach:

- socialistického vzdelania a výchovy školskej mládeže;

- plánovania a riadenia všeobecnovzdelávacieho školstva;

- prognóz rozvoja vzdelávania a rozvoja školskej sústavy;

- prípravy a doškoľovania učiteľov pre všeobecnovzdelávacie školy;

- základných otázok marxisticko-leninskej pedagogiky;

- plánovania a riadenia pedagogickej vedy a výskumu;

- efektivity školskej sústavy a hlavných smerov a metód jej racionalizácie;

- jednotného kontrolného systému školskej sústavy a jeho riadenia;

- vývoja učebných pomôcok a učebníc.

Článok 5

Ministerstvá školstva Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo ľudového vzdelania Nemeckej demokratickej republiky sústredia spoluprácu na tieto otázky:

- teória a metodika marxisticko-leninskej pedagogiky;

- koncepcia všeobecnovzdelávacej školy a teória socialistického všeobecného vzdelania;

- rastúca úloha marxisticko-leninskej pedagogiky a školskej politiky v súčasnom období a boj s imperialistickými a revizionistickými pozíciami v školskej politike a pedagogickej vede;

- ciele, náplň, metódy a formy organizácie socialistickej výchovy;

- vypracovanie didaktiky socialistickej školy;

- ciele, obsah, metódy a formy organizácie vyučovania na I. stupni školy; vyučovania matematiky a prírodných vied, polytechnického vyučovania, vyučovania spoločenských náuk a jazykov, telesnej výchovy a mimoškolského športu;

- výskum a vývoj učebných pomôcok, základného technického vybavenia a školského nábytku;

- plánovanie, riadenie a ekonomika školskej sústavy;

- obsah a metódy vzdelávania, výchovy a pracovnej prípravy

fyzicky a psychicky postihnutých detí a mládeže;

- výmena skúseností v oblasti informácií a dokumentácie.

Článok 6

Ministerstvá školstva Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo ľudového vzdelania Nemeckej demokratickej republiky budú uplatňovať pri ďalšom upevňovaní spolupráce tieto formy a metódy:

- nadviazanie pracovných kontaktov vedúcich pracovníkov ministerstiev,

ministerstvami poverených predstaviteľov vedeckých inštitúcií a zariadení,

vedúcich pracovníkov školských správ krajských národných výborov;

- konzultácie o základných otázkach socialistickej školskej politiky;

- vytváranie dvojstranných pracovných skupín na riešenie určitých úloh ministerstiev;

- usporadúvanie spoločných vedeckých porád a stretnutí o základných otázkach socialistickej školskej politiky;

- výmena zákonných ustanovení učebných plánov, dokumentácie a i. a ďalej plánov vedeckého výskumu v oblasti pedagogiky a školskej politiky;

- výmena pedagogickej literatúry a učebníc;

- výmena pracovníkov všeobecnovzdelávacieho školstva, riaditeľov škôl a výchovných zariadení, učiteľov, vychovávateľov, študentov a žiakov;

- výmena termínov najdôležitejších vedeckých zasadaní a konferencií, ktoré sa usporadúvajú v priebehu roka v našich krajinách. Koordinácia vystúpení na dôležitých medzinárodných akciách;

- usporadúvanie výstav o všeobecnovzdelávacom školstve druhej krajiny.

Článok 7

Za účelom vzájomnej podpory doškoľovania odborných učiteľov rozličných predmetov a vyučovania nemčiny na stredných všeobecnovzdelávacích školách v Československej socialistickej republike a vyučovania češtiny na stredných všeobecnovzdelávacích školách v Nemeckej demokratickej republike obe strany budú uskutočňovať:

- Ministerstvo ľudového vzdelania Nemeckej demokratickej republiky bude usporadúvať v Nemeckej demokratickej republike kurzy pre československých učiteľov nemčiny a taktiež podporí konanie podobných kurzov v Československej socialistickej republike;

- ministerstvá školstva Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky budú usporadúvať v Československej socialistickej republike exkurzie a praktiká pre odborných učiteľov rozličných predmetov z Nemeckej demokratickej republiky;

- Ministerstvo školstva Českej socialistickej republiky bude usporadúvať v Českej socialistickej republike jazykové kurzy pre učiteľov češtiny z Nemeckej demokratickej republiky;

- vyslanie učiteľov nemčiny a prírodovedných predmetov z Nemeckej demokratickej republiky na školy s rozšírenou výučbou nemčiny v Československej socialistickej republike a učiteľov češtiny z Československej socialistickej republiky na stredné všeobecnovzdelávacie školy v Nemeckej demokratickej republike.

O podmienkach pôsobenia týchto učiteľov sa prijímajúce a vysielajúce ministerstvá dohodnú osobitne;

- Ministerstvo ľudového vzdelania Nemeckej demokratickej republiky preskúma možnosti ďalších opatrení na podporu vzdelávania žiakov všeobecnovzdelávacích škôl Československej socialistickej republiky v nemeckom jazyku;

- na základe ustanovení Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o prijímaní a výmene absolventov vysokých škôl, študentov a žiakov odborných škôl z 8. novembra 1960 obe strany umožnia študentom a učiteľom českého a nemeckého jazyka študijné pobyty na školách pre prípravu učiteľov.

Článok 8

Ministerstvá školstva Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo ľudového vzdelania Nemeckej demokratickej republiky budú podporovať prehľbenie priateľských vzťahov a spoluprácu medzi:

1. Vedeckými výskumnými ústavmi a pedagogickými nakladateľstvami:

Výskumný ústav pedagogický Praha a Bratislava - Akadémia pedagogických vied Berlín

Učebné pomôcky, n. p., Praha a Banská Bystrica - Akadémia pedagogických vied Berlín

Štátne pedagogické nakladateľstvo Praha a Bratislava - Nakladateľstvo Volk und Wissen Berlín

2. Učiteľskými novinami

Učiteľské noviny Praha a Bratislava - Deutsche Lehrerzeitung Berlín

za účelom pravidelnej výmeny článkov o základných otázkach socialistickej školskej politiky a rozvoji všeobecnovzdelávacieho školstva a ďalej podľa dohody za účelom uverejnenia článkov k významným spoločenským udalostiam v Československej socialistickej republike a Nemeckej demokratickej republike.

3. Školami na prípravu učiteľov

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovej Praha - Vysoká škola pedagogická Potsdam

Pedagogická fakulta Ústí nad Labem - Vysoká škola pedagogická Dresden

Pedagogická fakulta Hradec Králové - Vysoká škola pedagogická Dresden

Pedagogická fakulta Banská Bystrica - Vysoká škola pedagogická Erfurt/Mühlhausen

Pedagogická fakulta Palackého univerzity Olomouc - Pedagogický inštitút Halle

Pedagogická fakulta Plzeň - Pedagogický inštitút Zwickau

Pedagogická fakulta Nitra - Pedagogický inštitút Güstrow

Spolupráca sa uskutočňuje na základe dohôd o priamej spolupráci uzavretých medzi týmito školami, ktorých hlavná problematika sa zameriava na:

politickoideologickú výchovu študentov,

štúdium základov marxizmu - leninizmu,

prácu mládežníckych organizácií,

ďalšie marxisticko-leninské vzdelávanie učiteľov týchto škôl,

metodiku vybraných odborov.

Socialistickú výchovu študentov treba podľa ekonomických možností podporovať výmenou študentov na prázdninovú prax.

4. Školskými správami v krajoch

Praha - Berlín

Bratislava - Berlín

Ústí nad Labem - Karl Marx Stadt

Plzeň - Gera

České Budějovice - Suhl

Ostrava - Dresden

Brno - Leipzig

Vzťahy medzi školskými správami krajov Slovenskej socialistickej republiky a Nemeckej demokratickej republiky sa dohodnú dodatočne.

Školské správy uvedených krajov si vymieňajú skúsenosti v otázkach:

- plánovania a riadenia v kraji, okrese a škole,

- socialistickej výchovy školskej mládeže,

- ďalšieho vzdelávania a doškoľovania učiteľov, najmä v oblasti marxizmu - leninizmu a socialistickej pedagogiky.

Krajské orgány školskej správy sa dohodnú o výmene učiteľov a budú podporovať výmenu príslušníkov socialistických detských a mládežníckych organizácií na priateľské stretnutia, najmä zo škôl s rozšírenou výučbou nemčiny v Československej socialistickej republike a zo škôl s výučbou češtiny v Nemeckej demokratickej republike.

Článok 9

Ustanovenia tohto Dohovoru sa budú uskutočňovať na základe vykonávacích plánov k Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o vedeckej a kultúrnej spolupráci zo 6. októbra 1964 a v rámci nimi ustanovených objemov vzájomnej výmeny.

Ministerstvá školstva Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo ľudového vzdelania Nemeckej demokratickej republiky každoročne spoločne zhodnotia výsledky spolupráce v oblasti všeobecnovzdelávacieho školstva medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou podľa tohto Dohovoru a skonkretizujú tiež jeho náplň na jednotlivé roky, a to spôsobom, na ktorom sa dohodnú.

Článok 10

Tento Dohovor nadobúda platnosť dňom podpisu a platí do 31. decembra 1975.

Tento Dohovor bol dojednaný v Prahe 8. apríla 1971 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Prof. Dr. J. Hrbek v. r.

Za vládu

Nemeckej demokratickej republiky:

M. Honeckerová v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.