Vyhláška č. 165/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 158/1970 Sb. o usmerňovaní mzdového vývoja a o zásadách odmeňovania práce

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1971-165
Čiastka 40/1971
Platnosť od 28.12.1971 do31.12.1975
Účinnosť od 01.01.1972 do31.12.1975
Zrušený 157/1975 Zb.
Znenie 01.01.1972

165

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 28. decembra 1971,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 158/1970 Sb. o usmerňovaní mzdového vývoja a o zásadách odmeňovania práce

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 43 ods. 1 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode so Štátnou plánovacou komisiou, Federálnym ministerstvom financií, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, Štátnou bankou československou a Ústrednou radou Československého revolučného odborového hnutia:


Čl. I

Vyhláška federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 158/1970 Zb. o usmerňovaní mzdového vývoja a o zásadách odmeňovania práce (ďalej len „vyhláška“) sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 včítane nadpisu znie:

㤠1

Úvodné ustanovenia

(1) Táto vyhláška sa vzťahuje na socialistické organizácie, ich nadriadené orgány a na orgány štátnej správy s výnimkami uvedenými v odsekoch 2 až 5.

(2) Na spoločenské organizácie, ktorým nie sú uložené úlohy v štátnych plánoch rozvoja národného hospodárstva (ďalej len „štátne plány"), sa vzťahujú ustanovenia prvej časti vyhlášky; ak plnia úlohy orgánov nadriadených podnikom a hospodárskym zariadeniam (odsek 6), vzťahujú sa na ne aj ostatné ustanovenia vyhlášky.

(3) Na organizácie a orgány výrobného družstevníctva sa vyhláška vzťahuje v rozsahu, ktorý určia príslušné orgány družstevných zväzov so súhlasom Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky alebo Slovenskej socialistickej republiky a so súhlasom Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí.

(4) Na poľnohospodárske družstevné organizácie sa vzťahujú ustanovenia tretej časti vyhlášky, ktorými sa spravuje odmeňovanie ich pracovníkov v pracovnoprávnych vzťahoch, a ustanovenia štvrtej časti vyhlášky, pokiaľ súvisia s odmeňovaním týchto pracovníkov.

(5) Na organizácie a orgány uvedené v odsekoch 2, 3 a 4 sa vzťahujú ustanovenia § 17, pokiaľ ide o ich pracovníkov v pracovnoprávnych vzťahoch.

(6) Pokiaľ sa v ďalších ustanoveniach tejto vyhlášky hovorí o orgánoch hospodárskeho riadenia, rozumejú sa nimi orgány nadriadené socialistickým organizáciám a príslušné ústredné orgány štátnej správy.“

2. V § 2 ods. 2 ustanovenie písmena b) znie:

b) zodpovedajú mzde za práce vykonávané pre organizáciu osobami, ktoré nie sú v pracovnoprávnom vzťahu k organizácii (napr. žiakmi a študentmi škôl, príslušníkmi vojenských útvarov, osobami z nápravnovýchovných zariadení, pracovníkmi zahraničných organizácií a pod.), pokiaľ organizácia tieto práce riadi alebo zabezpečuje svojimi pracovnými prostriedkami;“

sa dopĺňa ustanovením písmena c), ktoré znie:

c) zodpovedajú mzde za práce vykonávané učňami, pokiaľ sa tieto sumy neposkytli ako mzda za vykonanú prácu.“

3. § 4 znie:

„Mzdy a ostatné plnenia uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) až e) a písm. g) a sumy uvedené v odseku 2 sa zahŕňajú do nákladov (v hospodárskych organizáciách „mzdové a ostatné osobné náklady"); do nákladov sa v hospodárskych organizáciách nezahŕňajú prémie a odmeny uhrádzané z fondu odmien (§ 12).“

4. § 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Pre organizácie, pre ktoré sa záväzné limity neustanovujú v štátnych plánoch, určujú limity ich nadriadené orgány po dohode s príslušnou plánovacou komisiou a po prerokovaní s príslušným ministerstvom práce a sociálnych vecí. Ustanovenia druhej časti vyhlášky platia obdobne.“

5. § 6 ods. 7 a 8 znie:

(7) Orgány hospodárskeho riadenia nesmú použiť viazané rezervy do času, než pominú dôvody, pre ktoré boli rezervy viazané. Viazanú rezervu v limite mzdových a ostatných osobných nákladov, prípadne v jednom súhrnnom záväznom limite môžu však použiť na dodatočný rozpis na organizáciu, pre ktorú bola viazaná.

(8) Ukazovatele plánu miezd možno meniť len do posledného dňa obdobia, ktorého sa zmena týka. Zmena, ktorá nie je spojená s dodatočným rozpisom rezerv, vyžaduje schválenie nadriadeného orgánu; pri zvýšení plánovaných výkonov môže sa uskutočniť len v rozsahu vyplývajúcom zo záväzného limitu a prepočítacieho koeficientu, pri znížení týchto výkonov sa uskutoční v rozsahu vyplývajúcom zo záväzného limitu. Spôsob určenia záväzného limitu nemožno zmeniť z dôvodu neplnenia plánovaných výkonov. Štátne hospodárske a príspevkové organizácie, organizácie zahraničného obchodu, organizácie spotrebného a bytového družstevníctva a podniky a hospodárske zariadenia spoločenských organizácií oznamujú všetky zmeny príslušným pobočkám banky.“

6. § 7 ods. 2 znie:

(2) Pri rozpise limitu mzdových a ostatných osobných nákladov sa použije ukazovateľ výkonov, z ktorého sa vychádza v štátnych plánoch. Iný ukazovateľ (výnimočne aj niekoľko ukazovateľov pre jednu organizáciu), ak z hľadiska spoločenských záujmov lepšie zabezpečuje plánovaný vývoj miezd a umožňuje jeho účinnejšiu kontrolu, môžu použiť orgány hospodárskeho riadenia,

a) ak ide o organizácie riadené federálnymi orgánmi po prerokovaní so Štátnou plánovacou komisiou a Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí,

b) ak ide o ostatné organizácie, po prerokovaní s Českou plánovacou komisiou alebo Slovenskou plánovacou komisiou a s príslušným ministerstvom práce a sociálnych vecí.“

7. V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Ak zo spoločenského hľadiska je žiadúce použiť iný spôsob určenia limitu fondu odmien, než je uvedený v predchádzajúcich ustanoveniach, rozhodne o tom,

a) ak ide o organizácie riadené federálnymi orgánmi, Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí po dohode so Štátnou plánovacou komisiou a Federálnym ministerstvom financií,

b) ak ide o ostatné organizácie, Ministerstvo práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky alebo Slovenskej socialistickej republiky po dohode s príslušnou plánovacou komisiou a príslušným ministerstvom financií a so súhlasom Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí.“

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

8. V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Ustanovenia § 7 platia obdobne.“

9. V § 11

v odseku 1 sa vypúšťajú slová „a § 10 ods. 1“;

v odseku 4 sa nahrádzajú slová „mzdového fondu“ slovami „mzdových prostriedkov“;

v odseku 7 v prvej vete sa za slová „môže o túto sumu“ vkladajú slová „so súhlasom nadriadeného orgánu“;

v odseku 8 na konci sa pripájajú tieto slová „... a všetkých rozpisových rezerv s výnimkou rezerv organizácií a rezerv v limite fondu odmien viazaných pri poskytnutí účelových dotácií (§ 6 ods. 5).“

10. V § 12 sa vypúšťa záver vety za bodkočiarkou.

11. V § 15 ods. 2 sa vypúšťa ustanovenie písmena e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

12. § 16 znie:

(1) Ak hospodárska organizácia prekročí limit mzdových a ostatných osobných nákladov alebo mzdových prostriedkov (§ 11) za celý rok, musí uskutočniť z prostriedkov fondu odmien dodatkový odvod do štátneho rozpočtu vo výške trojnásobku sumy prekročenia. Ak prostriedky fondu odmien nestačia na plnú úhradu dodatkového odvodu, musí hospodárska organizácia odviesť jeho zvyšok zo zisku, ktorý jej zostane po uskutočnení ostatných odvodov, prípadne daní do štátneho rozpočtu.

(2) Pri prekročení limitu mzdových a ostatných osobných nákladov alebo mzdových prostriedkov (§ 11) v priebehu roka musí hospodárska organizácia viazať prostriedky fondu odmien v rozsahu uvedenom v odseku 1.

(3) Povinnosť uskutočniť dodatkový odvod podľa odseku 1 a viazať prostriedky fondu odmien podľa odseku 2 neplatí v prípadoch, keď prekročenie záväzného limitu je kryté rozpisovou rezervou alebo keď k prekročeniu záväzného limitu došlo v dôsledku výplaty odmien za vynálezy a zlepšovacie návrhy, chránené vzory (priemyselné vzory) a za vyriešenie tematických úloh (§ 11 ods. 5). Na dodatkový odvod sa nepoužívajú účelové dotácie poskytnuté do fondu odmien organizácií a nemožno ich viazať.“

13. V § 17 ods. 1 sa za slová „pri obmedzení výplat podľa § 15 ods. 4“ vkladajú slová „alebo pri nedostatku prostriedkov na účte organizácie v banke“.

14. § 20 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Organizácie môžu pri uplatňovaní mzdových foriem postupovať podľa ustanovení § 21 až 26, len pokiaľ ich používanie nie je upravené v mzdových predpisoch vydaných príslušnými ústrednými orgánmi.“

15. V § 27 odsek 4 znie:

(4) Organizácie môžu vyplácať podiely na hospodárskych výsledkoch len do výšky neviazaného zostatku fondu odmien k poslednému dňu obdobia, za ktoré podiely poskytujú, ak uskutočnili za uplynulé obdobie určený minimálny prídel do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb a dodržali určený postup pri financovaní obežných prostriedkov. Za obdobných podmienok môžu organizácie so súhlasom bezprostredne nadriadeného orgánu vyplácať preddavky na podiely, ak možno dôvodne predpokladať priaznivé hospodárske výsledky za celý rok.“;

v odseku 7 sa v prvej vete nahrádzajú slová „podľa § 51 ods. 1 písm. a), c) a d)“ slovami „podľa § 51 ods. 1“ a druhá veta znie:

„Pomernú časť podielov možno poskytnúť i pracovníkom, ktorí rozviazali pracovný pomer dohodou z dôvodu prechodu na spoločensky dôležitú funkciu, a pracovníkom, ktorých pracovný pomer dojednaný na určitý čas sa skončil uplynutím tohto času, najmä pracovníkom prijatým na sezónne a kampaňové práce.“;

v odseku 8 druhá veta znie:

„Podiely na hospodárskych výsledkoch sa neposkytujú pracovníkovi, ktorému sa v priebehu roka právoplatne uložilo disciplinárne opatrenie alebo trest súdom pre čin, ktorého sa dopustil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, alebo ktorý v tomto období bez ospravedlnenia zameškal prácu v celkovom rozsahu zodpovedajúcom priemernej dĺžke zmeny.“

16. V § 28 ods. 3 v prvej vete sa za slová „výška prémií“ vkladajú slová „výkonnostných alebo iných odmien.“

17. § 36 ods. 1 sa dopĺňa ďalším ustanovením písm. f), ktoré znie:

f) uvoľní mzdové prostriedky len vo výške zaručených miezd (§ 17) organizácii, ktorá jej neoznámila do konca obdobia, za ktoré sa hodnotí dodržanie záväzných limitov, ukazovatele potvrdeného plánu miezd (§ 6 ods. 3).“

18. § 41 sa vypúšťa.


Čl. II

Nároky a povinnosti vzniknuté do 31. decembra 1971 sa posudzujú podľa ustanovení vyhlášky platných do týchto čias.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.


Minister:

Štanceľ v. r.