Nariadenie vlády č. 148/1971 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1971-148

(v znení č. 420/1990 Zb.)

Čiastka 37/1971
Platnosť od 23.12.1971 do31.05.1996
Účinnosť od 15.10.1990 do31.05.1996
Zrušený 100/1996 Z. z.
Znenie 15.10.1990

148

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 2.decembra 1971

o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 23 ods. 3 zákona č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva:


§ 1

Predmet hospodárskeho a služobného tajomstva

(1) Skutočnosti tvoriace predmet hospodárskeho a služobného tajomstva sú obsiahnuté v zoznamoch hospodárskeho a služobného tajomstva vydávaných a dopĺňaných ministrom vnútra Československej socialistickej republiky pre jednotlivé odbory a odvetvia. Na spracovaní a dopĺňaní týchto zoznamov sa zúčastňujú príslušné federálne a republikové ústredné orgány a organizácie.

(2) Zoznamy uvedené v odseku 1 sa vyhotovujú spoločne so zoznamami skutočností tvoriacimi predmet štátneho tajomstva vydávanými podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva (ďalej len „zákon“).

Ochrana hospodárskeho a služobného tajomstva

§ 2

Za ochranu hospodárskeho a služobného tajomstva v orgánoch a organizáciách (ďalej len „organizácie“) zodpovedajú ich vedúci, ktorí sú najmä povinní vytvárať vhodné podmienky na zabezpečenie ochrany hospodárskeho a služobného tajomstva, dbať na dodržiavanie predpisov na to vydaných a vyvodzovať príslušné závery a opatrenia z ich porušenia.

§ 3

(1) S hospodárskym a služobným tajomstvom v organizácii sa môžu pri výkone svojich pracovných povinností oboznamovať len osoby, ktoré svojimi pracovnými a osobnými vlastnosťami zaručujú, že hospodárske a služobné tajomstvo nebude ohrozené alebo vyzradené, a ktoré boli vedúcim organizácie pre styk s hospodárskym a služobným tajomstvom určené.

(2) Vedúci organizácie alebo ním poverený pracovník vedie prehľad o osobách, ktoré prichádzajú pri svojej pracovnej činnosti do styku s hospodárskym a služobným tajomstvom.

§ 4

Cudzinec a osoba bez štátnej príslušnosti sa môže oboznamovať s hospodárskym a služobným tajomstvom len so súhlasom vedúceho organizácie, ak medzinárodnou zmluvou alebo dohodou nie je ustanovené ináč.

§ 5

Organizácia je povinná zabezpečiť, aby osoba, ktorá bude pri plnení pracovných úloh prichádzať do styku s hospodárskym a služobným tajomstvom, bola oboznámená s povinnosťami a úlohami, ktoré pre ňu vyplývajú z predpisov upravujúcich ochranu týchto tajomstiev včítane príslušných zoznamov hospodárskeho a služobného tajomstva.

§ 6

Povinnosti osôb určených pre styk s hospodárskym a služobným tajomstvom

(1) Osoba, ktorá pri plnení svojich pracovných povinností prichádza do styku s hospodárskym a služobným tajomstvom, je povinná zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach tvoriacich predmet hospodárskeho a služobného tajomstva, s ktorými sa oboznámila, a dbať, aby nedošlo k ich ohrozeniu alebo vyzradeniu, najmä aby sa tieto tajomstvá nedostali do rúk nepovolaných osôb.

(2) Osobu, ktorá prichádza pri plnení svojich pracovných povinností do styku s hospodárskym a služobným tajomstvom, oslobodí od mlčanlivosti vedúci organizácie, ak o to požiada príslušný štátny orgán; tým nie sú dotknuté ustanovenia trestného poriadku a ďalších predpisov.

§ 7

Úlohy Federálneho ministerstva vnútra

Federálne ministerstvo vnútra plní pri zabezpečovaní ochrany hospodárskeho a služobného tajomstva úlohy, ktoré plní podľa ustanovenia § 7 zákona pri ochrane štátneho tajomstva.

§ 9

Vstup do organizácií

Ak to vyžaduje záujem ochrany hospodárskeho a služobného tajomstva, určí vedúci organizácie podmienky pre vstup do objektu organizácie.


§ 10

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.


Dr. Štrougal v. r.