Vyhláška č. 110/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o zvýšení hranice vlastného príjmu, ktorá je rozhodujúca pre uznávanie osôb za vyživované daňovníkom pri niektorých daniach platených obyvateľstvom

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1971-110
Čiastka 29/1971
Platnosť od 20.10.1971 do31.12.1980
Účinnosť od 20.10.1971 do31.12.1980
Zrušený 152/1980 Zb.
Redakčná poznámka

Predpis č. 24/1967 Zb. bol zrušený predpisom č. 161/1976 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1977. Podľa článku II vyhlášky č. 151/1980 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1981 sa zrušuje táto vyhláška, pokiaľ sa vzťahuje na daň z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti. Podľa článku II bod 2 vyhlášky č. 152/1980 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1981 sa zrušuje táto vyhláška, pokiaľ sa vzťahuje na daň z príjmov obyvateľstva.

Znenie 20.10.1971

110

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

zo 7. októbra 1971

o zvýšení hranice vlastného príjmu, ktorá je rozhodujúca pre uznávanie osôb za vyživované daňovníkom pri niektorých daniach platených obyvateľstvom

Federálne ministerstvo financií ustanovuje podľa § 22 ods. 3 zákona č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy, § 16 ods. 2 zákona č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v znení zákona č. 160/1968 Zb. a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva:


Čl. 1

(1) Hranica vlastného príjmu, ktorá je rozhodujúca pre uznanie osoby za vyživovanú daňovníkom a je uvedená

a) v čl. 7 ods. 1 písm. b) a c), ods. 2, ods. 5, ods. 10 a v čl. 15 ods. 5 písm. c) vyhlášky č. 24/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, v znení vyhlášky č. 96/1968 Zb. o niektorých opatreniach na úseku daní platených obyvateľstvom, sa zvyšuje na Kčs 620,- mesačne;

b) v § 9 vyhlášky č. 184/1968 Zb. na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti, sa zvyšuje na Kčs 7 440,- ročne;

c) v odseku 29 písm. b) vyhlášky č. 146/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani z príjmov obyvateľstva, v znení vyhlášky č. 96/1968 Zb. o niektorých opatreniach na úseku daní platených obyvateľstvom, sa zvyšuje na Kčs 7 440,- ročne.

(2) Príjmom uvedeným v predchádzajúcom odseku sa rozumie základ príslušnej dane, ktorej sa tento príjem u vyživovanej osoby prípadne podrobuje.


Čl. 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Použije sa prvý raz pre zrážku dane zo mzdy začínajúc mzdovým obdobím po 1. októbri 1971, pre výpočet dane z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti z príjmov za rok 1971 a pre vyrubenie dane z príjmov obyvateľstva za rok 1971.


Minister:

Doc. Ing. Rohlíček CSc. v. r.