Zákon č. 106/1971 Zb.Zákon o zvýšení dôchodkov starodôchodcov a niektorých nízkych dôchodkov v sociálnom zabezpečení

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1971-106
Čiastka 29/1971
Platnosť od 20.10.1971 do31.08.1994
Najbližšie účinné znenie 20.10.1971
Zrušený 194/1994 Z. z.
Pôvodný predpis 20.10.1971

106

ZÁKON

z 8. októbra 1971

o zvýšení dôchodkov starodôchodcov a niektorých nízkych dôchodkov v sociálnom zabezpečení

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

(1) Zvyšujú sa dôchodky starodôchodcov, ktorými sa rozumejú požívatelia

a) starobných, invalidných a vdovských dôchodkov priznaných podľa predpisov platných

1. pred 1. januárom 1957 pre dôchodkové poistenie pracovníkov v pracovnom pomere a pre dôchodkové zaopatrenie príslušníkov ozbrojených síl,

2. pred 1. aprílom 1962 pre dôchodkové poistenie družstevných roľníkov;

b) vdovských dôchodkov vymeraných zo starobných a invalidných dôchodkov uvedených pod písmenom a).

(2) Zvýšenie je mesačne

a) k starobnému a invalidnému dôchodku

1. požívateľa dôchodku, na ktorý vznikol nárok baníkovi podľa predpisov o baníckom penzijnom poistení alebo o dôchodkovom poistení baníkov platných pred 1. januárom 1957, a požívateľa dôchodku, ktorý vykonával najmenej 20 rokov iné práce (službu v ozbrojených silách), ktoré by podľa predpisov platných po 30. júni 1964 odôvodňovali zaradenie jeho zamestnania (služby) do I. pracovnej kategórie, alebo sa stal invalidný v dôsledku pracovného úrazu utrpeného pri plnení pracovných úloh v takom zamestnaní (v dôsledku úrazu alebo ochorenia vzniknutých pri výkone služby v ozbrojených silách) alebo v priamej súvislosti s ním 300 Kčs

2. požívateľa dôchodku, ktorý vykonával najmenej 20 rokov práce, ktoré by podľa predpisov platných po 30. júni 1964 odôvodňovali zaradenie jeho zamestnania (pracovnej činnosti) do II. pracovnej kategórie, alebo sa stal invalidný v dôsledku pracovného úrazu utrpeného pri plnení pracovných úloh v takom zamestnaní (pracovnej činnosti) alebo v priamej súvislosti s ním 200 Kčs

3. iného požívateľa dôchodku 120 Kčs;

b) k vdovskému dôchodku 60% zo sumy zvýšenia patriaceho k starobnému (invalidnému) dôchodku, z ktorého bol vymeraný vdovský dôchodok.

(3) Pokiaľ dôchodky uvedené v odseku 1 boli novovymerané podľa predpisov platných po 31. decembri 1956 *) alebo boli upravené podľa predpisov o dôchodkovom zabezpečení účastníkov odboja**) zvyšujú sa len o rozdiel medzi výškou dôchodku, ktorá by vyplývala z jeho zvýšenia podľa tohto článku pred novou výmerou alebo úpravou dôchodku podľa uvedených predpisov, a výškou dôchodku po takej novej výmere alebo úprave.

(4) Ak sú splnené podmienky pre zvýšenie starobného (invalidného) dôchodku a vdovského dôchodku tej istej požívateľky, zvýši sa len dôchodok, ku ktorému patrí výhodnejšie zvýšenie; suma zvýšenia sa pre súbeh dôchodkov neznižuje na polovicu. To tiež platí, ak požívateľke starobného (invalidného) dôchodku zvýšeného podľa tohto článku vznikne nárok na vdovský dôchodok vymeraný zo starobného (invalidného) dôchodku, ktorý bol tiež zvýšený podľa tohto článku; vdovský dôchodok sa v tomto prípade vymeriava zo starobného (invalidného) dôchodku po odpočítaní jeho zvýšenia.

(5) Zvýšenie sa prizná k mesačnej sume dôchodku patriacej k 30. septembru 1971 po pripočítaní osobitného prídavku k tomuto dôchodku, prípadne k úhrnu dôchodkov toho istého požívateľa.***) Ak je však dôchodok k 30. septembru 1971 krátený pre súbeh s príjmom zo zárobkovej činnosti, prizná sa zvýšenie k dôchodku, ktorý patril po pripočítaní osobitného prídavku pred touto úpravou. To isté platí, ak je výplata dôchodku k 30. septembru 1971 obmedzená pre pokračovanie v zamestnaní (pracovnej činnosti), prípadne pre ústavné alebo iné zaopatrenie dôchodcu. Zvýšenie pre bezmocnosť ani výchovné sa do dôchodku nezapočítava.

(6) Zvýšenie nepodlieha osobitnej dani z dôchodku; započítava sa však do najvyššej výmery dôchodku určenej v predpisoch o sociálnom zabezpečení pevnými sumami.)

(7) Pri zvýšení sa osobitný prídavok znovu neupravuje a započítava sa do najvyššej výmery dôchodku určenej pevnými sumami; inak platia všeobecné ustanovenia o osobitnom prídavku.

(8) Zvýšenie patrí za splnenie ostatných podmienok aj k dôchodku upravenému už skôr podľa predpisov o najnižšej výmere dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu (jediným alebo hlavným zdrojom výživy) dôchodcu;††) osobitné podmienky ustanovené pre úpravu dôchodku na uvedenú najnižšiu výmeru sa inak nemenia.

(9) Zvýšenie o sumu nepresahujúcu 120 Kčs, a ak ide len o vdovský dôchodok, o sumu nepresahujúcu 72 Kčs mesačne sa poskytuje bez žiadosti začínajúc splátkou dôchodku zročnou v októbri 1971; výhodnejšie zvýšenie starobných a invalidných dôchodkov podľa odseku 2 písm. a) č. 1 a 2 a vdovských dôchodkov vymeraných z týchto dôchodkov sa poskytuje začínajúc touto splátkou na žiadosť.

Čl. II

Zákon č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákonov č. 89/1968 Zb., č. 161/1968 Zb. a č. 71/1970 Zb. sa mení takto:

Najnižšie výmery dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu dôchodcu, ustanovené v § 18 ods. 5, § 28 ods. 4 písm. a), § 31 ods. 6, § 34 ods. 4, § 37 ods. 2, § 63 ods. 1 a § 122a sa zvyšujú zo sumy 500 Kčs na 550 Kčs a zo sumy 850 Kčs na 900 Kčs.

Čl. III

Zákon č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov v znení zákonov č. 141/1965 Zb., č. 116/1967 Zb., č. 89/1968 Zb., č. 161/1968 Zb. a č. 71/1970 Zb. sa mení takto:

Najnižšie výmery dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu dôchodcu, ustanovené v § 47 ods. 4, § 48 ods. 3, § 58 ods. 4 písm. a), § 59 ods. 5, § 66 ods. 6, § 69 ods. 4, § 101 ods. 1 a § 137a sa zvyšujú zo sumy 500 Kčs na 550 Kčs a zo sumy 850 Kčs na 900 Kčs.


Čl. IV

Zvýšenie dôchodku podľa Čl. II a III možno poskytnúť na žiadosť najskôr začínajúc splátkou dôchodku zročnou v októbri 1971.

Čl. V

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona o sociálnom zabezpečení a zákona o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, ako vyplýva z neskorších predpisov.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) §18 zákona č. 55/1956 Zb. o sociálnom zabezpečení (§ 119 zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení).

**) Článok IV zákona č. 161/1968 Zb. o osobitnom prídavku k dávkam, o zmenách v dôchodkovom zabezpečení účastníkov odboja a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení.

***) Článok I zákona č. 161/1968 Zb.

) Napríklad §124 ods. 2 a §136 ods. 1 zákona č. 101/1964 Zb.

††) Článok 1, 2 a 4 zákona č. 71/1970 Zb. o úprave niektorých nízkych dôchodkov a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení.