Vyhláška č. 77/1970 Zb.Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín, v znení vyhlášok č. 93/1968 Zb. a č. 181/1968 Zb.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1970-77
Čiastka 22/1970
Platnosť od 17.07.1970 do31.12.1975
Účinnosť od 01.10.1970 do31.12.1975
Zrušený 128/1975 Zb.
Znenie 01.10.1970

77

VYHLÁŠKA

federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí

z 9. júla 1970,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín, v znení vyhlášok č. 93/1968 Zb. a č. 181/1968 Zb.

Federálne Ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje po dohode s Federálnym výborom pre poľnohospodárstvo a výživu, Ústrednou radou Československého revolučného odborového hnutia a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 145 zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov v znení zákonov č. 141/1965 Zb., č. 116/1967 Zb., č. 89/1968 Zb., č. 161/1968 Zb. a č. 71/1970 Zb. (ďalej len „zákon“):


Čl. I

Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín v znení vyhlášok č. 93/1968 Zb. a č. 181/1968 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 9 ods. 3 a 4 znie:

(3) Ak starobný (invalidný) dôchodok je jediným zdrojom príjmu dôchodcu, môže sa zvýšiť na sumu 500 Kčs mesačne; ak dôchodca má aj iný príjem (dôchodok), môže sa starobný (invalidný) dôchodok zvýšiť tak, aby úhrn tohto dôchodku a iného príjmu (dôchodku) bol 500 Kčs mesačne. Ak je na starobný (invalidný) dôchodok, ktorý je jediným zdrojom príjmu dôchodcu, odkázaný aj rodinný príslušník dôchodcu, môže sa tento dôchodok zvýšiť na sumu 850 Kčs mesačne; ak dôchodca alebo taký rodinný príslušník má aj iný príjem (dôchodok), môže sa starobný (invalidný) dôchodok zvýšiť tak, aby úhrn tohto dôchodku a iného príjmu (dôchodku) bol 850 Kčs mesačne. Ak podmienky pre zvýšenie dôchodku splňajú obidvaja manželia (druh a družka), možno zvýšiť len dôchodok jedného z nich o rozdiel medzi sumou 850 Kčs a úhrnom dôchodkov a iných príjmov oboch manželov (druha a družky).

(4) Dôchodok podľa predchádzajúceho odseku možno zvýšiť, len ak si dôchodca (rodinný príslušník) pre starobu, zdravotný stav alebo iné závažné dôvody nemôže zvýšiť životnú úroveň vlastnou prácou. Pri zvýšení dôchodku podľa uvedeného ustanovenia sa nehľadí na výchovné, zvýšenie dôchodku (výchovného) pre bezmocnosť, na príspevky z doplnkovej sociálnej starostlivosti, na pracovný príjem dôchodcu alebo jeho rodinného príslušníka z činnosti, ktorá netrvá dlhšie ako 60 pracovných dní v kalendárnom roku, ani na pracovný príjem dôchodcu alebo jeho rodinného príslušníka staršieho ako 70 rokov. Zvýšenie dôchodku sa nezapočítava do výšky dôchodku rozhodujúcej pre výpočet dôchodkov pozostalých.“

2. § 11 ods. 3 a 4 znie:

(3) Vdovský dôchodok je 60% starobného (invalidného) dôchodku; ustanovenia § 66 ods. 4 a 5 zákona platia obdobne. Ak vdovský dôchodok je jediným zdrojom príjmu vdovy, môže sa zvýšiť na sumu 500 Kčs mesačne. Ak vdova má aj iný príjem (dôchodok), môže sa vdovský dôchodok zvýšiť tak, aby úhrn tohto dôchodku a iného príjmu (dôchodku) bol 500 Kčs mesačne. Ak je však týmto iným príjmom starobný (invalidný) dôchodok, možno zvýšiť len tento dôchodok (§ 9 ods. 3). Ustanovenie § 9 ods. 4 platí obdobne.

(4) Sirotský dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa je 30% starobného (invalidného) dôchodku jednotlivo hospodáriaceho roľníka, najmenej však 200 Kčs mesačne. Sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa je 450 Kčs mesačne. Ak však je dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa jediným zdrojom príjmu dieťaťa, môže sa zvýšiť na sumu 500 Kčs mesačne. Ak dieťa má aj iný príjem (dôchodok), môže sa sirotský dôchodok zvýšiť tak, aby úhrn tohto dôchodku a iného príjmu (dôchodku) bol 500 Kčs mesačne. Ustanovenia § 69 ods. 5 zákona a § 9 ods. 4 tejto vyhlášky platia obdobne.“


Čl. II

Zvýšenie dôchodku podľa tejto vyhlášky možno poskytnúť na žiadosť najskôr počínajúc mesačnou splátkou dôchodku splatnou v októbri 1970.

Čl. III

(1) Starobné, invalidné a vdovské dôchodky vymerané v najnižšej výmere podľa predpisov platných do 30. septembra 1970 pre dôchodky, ktoré boli jediným alebo hlavným zdrojom výživy dôchodcu,*) môžu sa po 30. septembri 1970 znížiť len pokiaľ by to pripúšťali uvedené predpisy.

(2) V ustanovenej najnižšej výmere dôchodkov uvedených v predchádzajúcom odseku a vo výmere dôchodkov zvýšených podľa tejto vyhlášky je zahrnutý osobitný prídavok k dávkam podľa čl. I zákona č. 161/1968 Zb.

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1970.


Minister:

Štanceľ v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 9 ods. 3 a 4 a § 11 ods. 3 vyhlášky č. 105/1964 Zb. v doterajšom znení.