Nariadenie vlády č. 73/1970 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave dĺžky základnej služby absolventov niektorých vojenských škôl a kurzov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1970-73
Čiastka 22/1970
Platnosť od 17.07.1970 do28.01.1990
Účinnosť od 17.07.1970 do28.01.1990
Zrušený 17/1990 Zb.
Znenie 17.07.1970

73

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 23. júna 1970

o úprave dĺžky základnej služby absolventov niektorých vojenských škôl a kurzov

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 27 ods. 3 Branného zákona č. 92/1949 Zb. v znení zákona č. 19/1958 Zb.:


§ 1

Doba trvania základnej služby absolventov ročných dôstojníckych škôl, odborných vojenských škôl a kurzov organizovaných pre vojakov s úplným stredným vzdelaním, škôl dôstojníkov v zálohe a absolventov poddôstojníckych škôl, ktorí záverečnými skúškami riadne ukončia štúdium v uvedených vojenských školách alebo kurzoch a prevezmú záväzok na ďalšiu službu na dobu ustanovenú predpisom Ministerstva národnej obrany alebo vnútra, sa ustanovuje na 12 mesiacov.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Štrougal v. r.