Zákon č. 70/1970 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1970-70
Čiastka 22/1970
Platnosť od 17.07.1970 do30.06.1990
Účinnosť od 17.07.1970 do30.06.1990
Zrušený 119/1990 Zb.
Znenie 17.07.1970

70

ZÁKON

z 8. júla 1970,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Článok 1

Zákon č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii sa mení a dopĺňa takto:
1. § 2 včítane nadpisu znie:

㤠2

Rozsah preskúmavaných vecí

Podľa tohto oddielu sa preskúmavajú odsudzujúce rozsudky v trestných veciach, v ktorých v pôvodnom konaní o trestných činoch podľa prvej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, prípadne o obdobných trestných činoch podľa zákonov skôr platných rozhodoval v prvom stupni

a) Najvyšší súd,

b) bývalý Štátny súd zriadený zákonom č. 232/1948 Zb.,

c) krajský súd alebo vyšší vojenský súd podľa § 13 ods. 1 a § 20 Trestného poriadku (zákon č. 87/1950 Zb. v znení zákona č. 67/1952 Zb.) v čase od 1. 1. 1953 do 31. 12. 1956.“

2. § 4 sa zrušuje.

3. V § 5 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

4. § 11 sa zrušuje.

5. § 13 včítane nadpisu znie:

㤠13

Došetrenie potrebných skutočností

Ak je pre rozhodnutie potrebné niektoré skutočnosti vopred objasniť, požiada predseda senátu o potrebné vyšetrenie vyšetrovateľa prokuratúry alebo vyšetrovateľa Zboru národnej bezpečnosti, a ak ide o jednotlivé úkony menšej závažnosti, aj iné orgány; môže však vyšetrenie vykonať sám alebo ním poveriť aj člena senátu.“

6. § 14 sa zrušuje.

7. § 15 včítane nadpisu znie:

㤠15

Rozhodnutie senátu

(1) Ak senát zistí v prieskumovom konaní, že

a) v konaní, ktoré rozhodnutiu predchádzalo, boli hrubo porušené procesné predpisy a táto vada má za následok vecnú nesprávnosť rozhodnutia,

b) rozhodnutie bolo urobené na podklade nesprávnych zistení a v dôsledku toho je vecne nesprávne,

c) skutok bol posúdený v rozpore so zákonom,

d) bol uložený taký druh trestu alebo trest v takej výmere, ktorý nebolo možno podľa zákona uložiť,

zruší rozhodnutie úplne alebo v časti, v ktorej je vadné, a rozhodne sám vo veci rozsudkom.

(2) Ak senát zistí, že preskúmavané rozhodnutie je vadné, že však bol spáchaný čin trestný podľa zákona skôr platného a odsúdeniu pre tento čin bráni ustanovenie § 16 ods. 1 alebo § 65 Trestného zákona č. 140/1961 Zb., konanie zastaví. Také zastavenie má pre posudzovanie nároku na odškodnenie rovnaké účinky ako zastavenie podľa § 11 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku č. 141/1961 Zb.

(3) Nedôvodný návrh zamietne uznesením.“

8. V § 17 sa zrušuje odsek 2 a vypúšťa sa označenie odseku 1.

9. V § 19 ods. 2 sa citácia § 15 ods. 2 nahrádza citáciou § 15 ods. 2, 3.

10. § 20 sa zrušuje a vkladá sa nové ustanovenie, ktoré včítane nadpisu znie:

㤠20

Povinnosť na náhradu trov prieskumového konania

(1) Ak bol návrh na začatie prieskumového konania zamietnutý, je navrhovateľ povinný štátu nahradiť trovy konania o tomto návrhu, a to paušálnou sumou.

(2) Ak bol návrh na začatie prieskumového konania vzatý späť, rozhodne predseda senátu, či navrhovateľ je povinný štátu nahradiť trovy konania o tomto návrhu.

(3) Povinnosť na náhradu trov podľa predchádzajúcich odsekov nepostihuje prokurátora.“

11. Oddiel tretí sa zrušuje.

12. § 23 sa zrušuje.

13. § 24 ods. 2 znie:

(2) Návrh treba podať do jedného roka od účinnosti zákona.“ *)

14. V § 25 ods. 1 sa vypúšťa veta za bodkočiarkou.

15. V § 29 sa zrušuje.

16. § 30 znie:

„Ak poškodený zomrel, prechádza na jeho dedičov, pokiaľ im poskytoval alebo bol povinný poskytovať výživné v čase, keď bol vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody alebo v tábore nútenej práce alebo v prechodnom ústave, nárok na odškodnenie, a to v rozsahu toho, čo im na výživnom ušlo.“

17. § 32 sa zrušuje.

18. V § 33 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a § 29 a nárok na náhradu nákladov na výživu podľa § 32“.

19. § 46 znie:

„Pokiaľ tento zákon nemá osobitné ustanovenia, použije sa primerane ustanovenie Trestného poriadku.“


Článok 2

Pokiaľ sa v ustanoveniach zákona č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii hovorí o osobitných senátoch, rozumejú sa tým senáty krajských súdov, vyšších vojenských súdov, Najvyššieho súdu Českej socialistickej republiky, Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky a Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky, zložené z troch sudcov z povolania, ustanovené podľa zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení zákona č. 156/1969 Zb.

Článok 3

(1) Ak pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona nebolo rozhodnuté o návrhu podanom na podklade § 2 zákona č. 82/1968 Zb. a terajšie znenie na tento návrh nedopadá, súd návrh zamietne. Ak v ňom boli uplatnené nové skutočnosti alebo dôkazy, naloží s ním ako s návrhom na obnovu konania. Ak v ňom bolo tvrdené len porušenie zákona, odovzdá vec orgánu oprávnenému podať sťažnosť pre porušenie zákona.

(2) Súd zamietne na neverejnom zasadaní návrh podaný osobou, ktorá sa zdržiava bez povolenia v cudzine, alebo návrh podaný v prospech takejto osoby. Ustanovenie § 16 ods. 2 zákona o súdnej rehabilitácii sa v prospech takejto osoby nepoužije.

Článok 4

Nároky na náhradu škody, ktoré boli uplatnené podľa doterajších ustanovení zákona o súdnej rehabilitácii a o ktorých nebolo pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona právoplatne rozhodnuté alebo o ktorých nebola uzavretá dohoda, treba posudzovať podľa ustanovení tohto zákona.

Článok 5

Pri rozhodnutiach vydaných osobitnými senátmi podľa druhého oddielu zákona č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii, ktoré sa stali právoplatnými pred dňom účinnosti tohto zákona, plynie lehota uvedená v § 272 Tr. por. odo dňa, keď tento zákon nadobudol účinnosť. Pre postup podľa § 269 ods. 2 až § 271 Trestného poriadku stačí, ak najvyšší súd rozhodne o sťažnosti pre porušenie zákona do šiestich mesiacov od jej podania.

Článok 6

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zákon č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii nadobudol účinnosť 1. augustom 1968.