Nariadenie vlády č. 48/1970 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o ustanovení orgánu štátnej správy príslušného na preskúmavanie rozhodnutí komisií ľudovej kontroly národných výborov o uložení poriadkových pokút a pokarhaní s pokutou

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1970-48
Čiastka 15/1970
Platnosť od 27.05.1970 do31.12.1970
Účinnosť od 27.05.1970 do31.12.1970
Zrušený 150/1970 Zb.
Znenie 27.05.1970

48

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 8. apríla 1970

o ustanovení orgánu štátnej správy príslušného na preskúmavanie rozhodnutí komisií ľudovej kontroly národných výborov o uložení poriadkových pokút a pokarhaní s pokutou

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 20 zákona Slovenskej národnej rady č. 70/1969 Zb. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej socialistickej republiky:


§ 1

Orgánom štátnej správy príslušným na preskúmavanie rozhodnutí*) Komisie ľudovej kontroly Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, Komisie ľudovej kontroly Mestského národného výboru v Košiciach a komisií ľudovej kontroly okresných národných výborov o uložení poriadkovej pokuty a pokarhania s pokutou vydaných podľa § 22 a § 24 zákona č. 70/1967 Zb. o komisiách ľudovej kontroly je Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky.

§ 2

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky je príslušné aj na preskúmanie rozhodnutí komisií ľudovej kontroly národných výborov vydaných do dňa účinnosti tohto nariadenia.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prof. Dr. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.