Vyhláška č. 45/1970 Zb.Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätných strieborných mincí k 100. výročiu narodenia V. I. Lenina a 25. výročiu oslobodenia Československej socialistickej republiky Sovietskou armádou

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1970-45
Čiastka 14/1970
Platnosť od 15.05.1970 do29.09.2000
Účinnosť od 15.05.1970 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.
Znenie 15.05.1970

45

VYHLÁŠKA

ministra financií Československej socialistickej republiky

z 28. apríla 1970

o vydaní pamätných strieborných mincí k 100. výročiu narodenia V. I. Lenina a 25. výročiu oslobodenia Československej socialistickej republiky Sovietskou armádou

Minister financií Československej socialistickej republiky vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) K 100. výročiu narodenia V. I. Lenina sa vydávajú pamätné strieborné päťdesiatkorunáčky.

(2) Pamätné strieborné päťdesiatkorunáčky sa razia zo zliatiny so 700 dielmi striebra a 300 dielmi medi. Hrubá váha päťdesiatkorunáčky je 13 g. Pri razbe je dovolená odchýlka hore i dole v hrubej váhe 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer päťdesiatkorunáčky je 31 mm, jej hrana je hladká s ornamentálnym vlysom, zloženým zo striedajúcich sa kosoštvorcov a bodov.

(3) Na líci pamätnej striebornej päťdesiatkorunáčky je štátny znak Československej socialistickej republiky a okolo neho opis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Označenie hodnoty „50“ je umiestnené uprostred dole a pod ním je názov menovej skratky „Kčs“.

(4) Na rube pamätnej striebornej päťdesiatkorunáčky je pravý profil V. I. Lenina. V pravej časti je umiestnený opis „V. I. Lenin“ a dole sú v opise letopočty „1870“ a „1970“ a medzi nimi snietka vavrínu. Návrh pamätnej striebornej päťdesiatkorunáčky je dielom akademického sochára Frantu Davida, jeho značka „D“ je umiestnená vľavo dole pod vavrínovou snietkou.

§ 2

(1) K 25. výročiu oslobodenia Československej socialistickej republiky Sovietskou armádou sa vydávajú strieborné pamätné dvadsaťpäťkorunáčky.

(2) Pamätné strieborné dvadsaťpäťkorunáčky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hrubá váha dvadsaťpäťkorunáčky je 10 g. Pri razbe je dovolená odchýlka hore i dole v hrubej váhe 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer dvadsaťpäťkorunáčky je 30 mm, jej hrana je hladká s ornamentálnym vlysom, zloženým zo striedajúcich sa vodorovných čiarok a ležatých krížikov.

(3) Na líci pamätnej striebornej dvadsaťpäťkorunáčky je štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v troch vodorovných riadkoch nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Autormi líca sú akademický sochár Zdeněk Kolářský a akademický maliar Ivan Strnad. Meno „IVAN STRNAD“ je umiestnené uprostred dole.

(4) Na rube pamätnej striebornej dvadsaťpäťkorunáčky je zobrazená v zalomených plochách krajina, v pozadí vľavo náznak vrchu Řípu a vpravo slovenských vrchov. Nad nimi v strede je umiestnené symbolické slnko slobody, zložené z metlín orgovánu a lipových lístkov. Číslica „25“, ktorá označuje hodnotu a symbolizuje výročie, je umiestnená uprostred dole. Autorom rubovej strany je akademický sochár Zdeněk Kolářský a jeho meno „KOLÁŘSKÝ“ je umiestnené vodorovne v spodnej zalomenej ploche krajiny.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Rohlíček CSc. v. r.