Vyhláška č. 39/1970 Zb.Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Komárne, ktorou sa určuje obvodný úrad miestnych národných výborov v okrese ako stavebný úrad

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1970-39
Čiastka 11/1970
Platnosť od 28.04.1970
Účinnosť od 28.04.1970
Aktuálne znenie 28.04.1970

39

VYHLÁŠKA

Rady Okresného národného výboru v Komárne

z 3. apríla 1970,

ktorou sa určuje obvodný úrad miestnych národných výborov v okrese ako stavebný úrad


§ 1

Rada Okresného národného výboru v Komárne určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku v spojitosti s čl. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike ako stavebný úrad

Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Marcelovej s územnou pôsobnosťou pre obce Chotín, Marcelová a Šrobárová.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Tajomník:

Ing. Stano v. r.

Predseda:

Sádovský v. r.