Vyhláška č. 137/1970 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre techniku č. 108/1966 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1970-137
Čiastka 41/1970
Platnosť od 28.12.1970 do30.09.1976
Účinnosť od 01.01.1971 do30.09.1976
Zrušený 50/1976 Zb.
Znenie 01.01.1971

137

VYHLÁŠKA

Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj

z 22. decembra 1970,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre techniku č. 108/1966 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť

Federálny výbor pre technický a investičný rozvoj po dohode s Ministerstvom výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Ministerstvom výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky, s ministerstvami financií a ministerstvami práce a sociálnych vecí Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky ustanovujú na základe § 31 zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku, § 6 zákona č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov a § 239 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 153/1969 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce:


Článok I

Vyhláška Štátnej komisie pre techniku č. 108/1966 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 1 znie:

(1) Projektovou činnosťou v zmysle tejto vyhlášky sa rozumie spracúvanie územných plánov a štúdií, projektovej dokumentácie stavieb včítane projektovej dokumentácie výstav a projektov interiérov, úloh typizácie a experimentálneho overovania vo výstavbe a poskytovanie odbornej pomoci pri tejto činnosti.“

2. § 2 ods. 1 znie:

(1) Oprávnenie podľa § 1 ods. 2 udeľujú organizáciám vo svojej pôsobnosti ministerstvá alebo iné ústredné orgány štátnej správy, krajské národné výbory a národné výbory priamo riadené vládou (ďalej len „ústredné orgány”) po predchádzajúcom súhlase Ministerstva výstavby a techniky Českej socialistickej republiky alebo Ministerstva výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo výstavby a techniky”) podľa ich príslušnosti a v prípadoch, keď oprávnenie udeľujú federálne orgány po predchádzajúcom súhlase Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj.“

3. § 2 ods. 3 znie:

(3) Organizáciám, ktoré nie sú podriadené orgánom uvedeným v ods. 1, udeľuje oprávnenie na projektovú činnosť Ministerstvo výstavby a techniky ČSR alebo SSR podľa sídla organizácie na návrh príslušného ústredného orgánu nadriadeného organizácii.“

4. § 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Oprávnenie sa udelí organizácii po preskúmaní a posúdení skutočností a údajov v žiadosti uvedených a s prihliadnutím na spoločenskú potrebu len vtedy,

a) ak je spôsobilá prevziať zodpovednosť vyplývajúcu z projektovej činnosti,

b) ak zamestnáva na vedúcich a ostatných dôležitých funkciách odborne spôsobilých pracovníkov s potrebnými kvalifikačnými predpokladmi,*) určenými príslušnými mzdovými predpismi,

c) ak je spôsobilá v rozsahu požadovaného oprávnenia odborne zabezpečovať vlastnými pracovníkmi komplexné technicko-ekonomické riešenie projektových prác, včítane riešenia súvisiacich územných vzťahov a podmienok životného prostredia a bezpečnosti práce v súlade s príslušnými právnymi predpismi.”

5. § 3 včítane nadpisu znie:

㤠3

Postup pri udeľovaní oprávnení

(1) Organizácia žiada o udelenie oprávnenia, prípadne o zmenu jeho rozsahu orgán príslušný podľa § 2. V žiadosti uvedie:

a) názov a sídlo,

b) odborné zameranie (špecializáciu) a druh stavieb, prípadne prác, pre ktoré bude oprávnená organizácia vykonávať projektovú činnosť,

c) meno vedúceho a mená štatutárnych zástupcov organizácie,**)

d) celkový predpokladaný počet pracovníkov a ich skladbu podľa odborného zamerania v percentách*) a dokedy tento stav dosiahne; ak ide o obnovenie oprávnenia uvedie sa skutočný počet pracovníkov,

e) ako spĺňa podmienky uvedené v § 2 ods. 4.**)

(2) Ústredný orgán prerokuje žiadosť, pokiaľ ju sám neodmietne, podľa § 2 ods. 1. V oprávnení sa vymedzí rozsah (špecializácia) podľa odborného a funkčného zamerania organizácie.

(3) Orgán, ktorý udelil oprávnenie, zašle jeho rovnopis príslušnému ústrednému štatistickému orgánu, Federálnemu výboru pre technický a investičný rozvoj a Štátnej banke československej; ak oprávnenie udelí ústredný orgán ČSR alebo SSR príslušný podľa § 2 ods. 1, zašle rovnopis aj príslušnému ministerstvu výstavby a techniky. Obdobne sa oznamuje zrušenie, prípadne zmena oprávnenia alebo jeho podmienok. Federálny výbor pre technický a investičný rozvoj a ministerstvá výstavby a techniky vedú evidenciu vydaných oprávnení.

(4) Orgán, ktorý udelil oprávnenie, je povinný preverovať dodržiavanie podmienok, za ktorých bolo oprávnenie udelené.”

6. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠3a

Zmena a zrušenie oprávnenia

(1) Ak zistí orgán, ktorý udelil oprávnenie, že organizácia porušuje túto vyhlášku alebo iné predpisy, najmä týkajúce sa projektovej dokumentácie stavieb, alebo nedodržiava podmienky určené v udelenom oprávnení, môže jej určiť ďalšie podmienky alebo oprávnenie obmedziť, prípadne odňať.

(2) Federálny výbor pre technický a investičný rozvoj a ministerstvá výstavby a techniky môžu vykonávať náhodné kontroly dodržiavania oprávnení udelených orgánmi podľa § 2 ods. 1; na ich upozornenie sú orgány, ktoré vydali oprávnenia, povinné postupovať podľa predchádzajúceho odseku.“

7. § 4 znie:

㤠4

(1) Organizácie oprávnené na projektovú činnosť môžu zadávať projektantom jednotlivcom a iným pracovníkom (ďalej len „projektanti”) práce v odbore svojej činnosti, ktoré nie je možné zabezpečiť vlastnými pracovníkmi v rámci ich povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru, prípadne v inej organizácii, alebo ak to vyžaduje povaha úlohy organizácie, ak projektant splní podmienky určené na vydanie povolenia podľa § 5.

(2) Stavebníci (investori) - (ďalej len „stavebníci”) môžu zadávať projektantom práce na projektovej dokumentácii stavby, ak projektant má na ich vykonanie povolenie a ak investičný náklad stavby nepresahuje 500 000 Kčs. Pri stavebnom bytovom družstve sa táto hranica zvyšuje na 4 mil. Kčs, ak projektovú dokumentáciu pre bytovú výstavbu tohto družstva spracúva jeho člen alebo niekoľko projektantov, z ktorých aspoň jeden je členom tohto družstva a v projektovanej stavbe sa má uspokojiť jeho vlastná potreba bývania.“

8. § 5 včítane nadpisu znie:

㤠5

Povolenie

(1) Povolenie na vykonanie prác na projektovej dokumentácii, a to vždy len pre určitú stavbu, vydá projektantovi na jeho žiadosť s prihliadnutím na spoločenskú potrebu stavebný úrad príslušný na vydanie rozhodnutia o prípustnosti stavby.

(2) Podmienkou na vydanie povolenia je, že projektant

a) má vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru***) a najmenej 6 rokov odbornej praxe, pri ktorej sa vyžaduje znalosť projektovania príslušného smeru, alebo má úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a najmenej 8 rokov odbornej praxe, pri ktorej sa vyžaduje znalosť projektovania; povolenie sa môže vydať i projektantovi, ktorý má nižšie odborné vzdelanie doplnené staviteľskou skúškou (podľa predpisov platných pred rokom 1950), ktorého pracovné výsledky majú trvalo vysokú úroveň;

b) je zamestnaný v pracovnom pomere na plný určený pracovný čas a má predchádzajúci písomný súhlas organizácie, v ktorej tento pracovný pomer trvá, na vykonanie prác uvedených v odseku 1; súhlas na vykonanie týchto prác môže dať organizácia len projektantovi, ktorého pokladá za odborne spôsobilého tieto práce vykonávať; podmienka zamestnania v pracovnom pomere sa nevyžaduje u dôchodcov a u žien trvalo sa starajúcich o dieťa v predškolskom veku; u dôchodcov treba si vyžiadať súhlas okresného národného výboru príslušného podľa miesta bydliska.

(3) Ak je stavba súčasťou sústredenej výstavby,†) treba na vydanie povolenia súhlas organizácie vykonávajúcej funkciu generálneho projektanta tejto sústredenej výstavby.

(4) Stavebný úrad nevydá povolenie, ak mu je známe, že doterajšie pracovné výsledky žiadateľa v projektovaní neposkytujú záruku požadovanej kvality diela.

(5) Za vydanie povolenia zaplatí projektant stavebnému úradu poplatok podľa predpisov o správnych poplatkoch.

(6) Povolenie nie je potrebné,

a) ak sa zadáva spracovanie dokumentácie interiérov, výstav a úprav umiestnenia výtvarných diel prostredníctvom Českého alebo Slovenského fondu výtvarných umení;

b) na vykonanie pisárskych, kresliarskych, plánografických, knihárskych a iných pomocných prác na projektovej dokumentácii.

(7) Rovnopis povolenia posiela stavebný úrad finančnej správe príslušnej podľa miesta stáleho bydliska projektanta a vedie evidenciu vydaných oprávnení.”

9. V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Dohodu o vykonaní týchto prác, s výnimkou prác uvedených v § 5 ods. 6 písm. b), môže uzavrieť samostatná projektová alebo projektovo-inžinierska organizácia len s pracovníkom, u ktorého sú splnené požiadavky kvalifikácie podľa platných mzdových predpisov a za podmienok ustanovených v § 5 ods. 2 písm. b). Ostatné organizácie oprávnené na projektovanie môžu uzavrieť dohodu len s projektantom, u ktorého sú splnené podmienky na vydanie povolenia podľa § 5 ods. 2, stavebníci len pri splnení podmienok uvedených v § 4 ods. 2.”

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

10. V § 7 v odseku 1 sa slovo „osvedčenia” nahrádza slovom „povolenia”.

11. § 7 odsek 2 znie:

(2) Posúdenie si vyžiada projektant od samostatnej projektovej organizácie príslušnej podľa miesta alebo charakteru stavby.”

12. V § 8 sa za odsek 3 pripája odsek 4, ktorý znie:

(4) Odmena, ktorá patrí podľa ustanovenia odseku 2 členovi stavebného bytového družstva za dodržanie podmienok ustanovených v § 4 odseku 2 sa použije predovšetkým na úhradu členského podielu projektanta.”

13. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:

㤠9a

Výnimky z ustanovení § 2 ods. 1 a 3, § 4 ods. 2 a § 5 ods. 2 písm. a) tejto vyhlášky povoľuje Federálny výbor pre technický a investičný rozvoj a ministerstvá výstavby a techniky.”


Článok II

(1) Organizácie, ktorým bolo udelené oprávnenie na projektovú činnosť podľa vyhlášky č. 108/1966 Zb. orgánmi uvedenými v § 2 ods. 1 tejto vyhlášky, predložia najneskôr do 2 mesiacov od účinnosti vyhlášky odpis svojho oprávnenia a oznámia údaje uvedené v § 3 ods. 1 orgánu, ktorý oprávnenie vydal. Tento orgán po predchádzajúcom súhlase Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj alebo príslušného ministerstva výstavby a techniky podľa príslušnosti uvedenej v § 3 ods. 1 potvrdí dosiaľ platné oprávnenie, prípadne jeho rozsah obmedzí alebo ho zruší alebo vydá nové oprávnenie najneskôr do 6 mesiacov od účinnosti vyhlášky; odpis oprávnenia zašle podľa príslušnosti uvedenej v § 3 ods. 1 Federálnemu výboru pre technický a investičný rozvoj alebo príslušnému ministerstvu výstavby a techniky.

(2) Organizácie, ktorým bolo udelené oprávnenie na projektovú činnosť podľa vyhlášky č. 108/1966 Zb. orgánmi, ktoré nie sú oprávnené ho udeľovať podľa ustanovení tejto vyhlášky, predložia odpis svojho oprávnenia a oznámia údaje uvedené v § 3 ods. 1 príslušnému ministerstvu výstavby a techniky najneskôr do 2 mesiacov po účinnosti tejto vyhlášky. Ministerstvo výstavby a techniky ČSR alebo SSR podľa príslušnosti potvrdí dosiaľ platné oprávnenie, prípadne jeho rozsah obmedzí alebo ho zruší alebo vydá nové oprávnenie najneskôr do 6 mesiacov po účinnosti tejto vyhlášky.

(3) Organizácie, ktorým bolo vydané oprávnenie podľa vyhlášky č. 108/1966 Zb., ktoré nepredložia odpis svojho oprávnenia orgánom uvedeným v odseku 1 alebo 2, nesmú po uplynutí uvedenej šesťmesačnej lehoty prevziať vykonávanie ďalších projektových prác.

Článok III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.


Podpredseda:

Ing. Gábel v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Napríklad autorov projektov úspešne realizovaných stavieb a ďalších pracovníkov, ktorých doterajšie pracovné výsledky poskytujú v novej organizácii záruku kvalitného výkonu projektovej činnosti.

**) Pri združeniach projektových ateliérov meno vedúceho ateliérov, pri projektových zložkách organizácií aj meno vedúceho projektovej zložky.

*) V členení na stavebných projektantov, architektov, statikov, elektrotechnikov, technológov, strojárov, vodohospodárov, zdravotníckych technikov, vzduchotechnikov, geodetov, geológov, rozpočtárov a pod.

**) Ak organizácia žiada oprávnenie na projektovú činnosť týkajúce sa pamiatkovo chránených objektov, treba vyjadrenie príslušného ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody.

***) Ak ide o bytovú alebo občiansku výstavbu so zložitejšími architektonickými podmienkami, myslí sa tým vysokoškolské vzdelanie smeru architektúra.

) Ide o obytnú a priemyselnú aglomeráciu, obytné súbory, administratívne a obchodné centrá a pod.