Vyhláška č. 136/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Československej socialistickej republiky a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1970-136
Čiastka 41/1970
Platnosť od 28.12.1970 do31.12.1983
Účinnosť od 01.01.1971 do31.12.1983
Zrušený 37/1983 Zb.
Znenie 01.01.1971

136

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Československej socialistickej republiky a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

z 21. decembra 1970,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác

Ministerstvo financií Československej socialistickej republiky a hlavný arbiter Československej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 391 a § 395 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., ako aj podľa § 11 ods. 2 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií socialistického sektora:


Čl. I

Vyhláška ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 písm. b) sa pripájajú slová „a zmontované kovové konštrukcie,“.

2. § 1 ods. 2 sa dopĺňa takto:

d) pod dodávky projektovej dokumentácie.“

3. V § 3 ods. 1 písm. i) sa na konci pripája táto veta:

„Organizácie sa môžu dohodnúť, že namiesto podrobnej špecifikácie dodávok a prác budú vo faktúre uvádzať súpis všetkých splátkových listov, ich číselné a iné bližšie označenie (napr. deň vystavenia) s vyznačením súm, na ktoré znejú splátkové listy.“

4. § 7 znie:

(1) Projektová dokumentácia stavby alebo jej časti samostatne odovzdávanej odberateľovi podľa dohody v hospodárskej zmluve (napr. súhrnné projektové riešenie, projektová dokumentácia celých objektov alebo prevádzkových súborov), autorský dozor, ako aj prieskumné práce, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie, sa fakturujú celkovými faktúrami, pokiaľ nedôjde k dohode o fakturácii projektu stavby v jedinej faktúre. Celkovou faktúrou sa fakturujú aj poddodávky projektovej dokumentácie.

(2) Právo fakturovať projektovú dokumentáciu a jej poddodávky vzniká dňom splnenia.

(3) Výkon autorského dozoru*) sa fakturuje samostatne pri odovzdaní a prevzatí objektu alebo prevádzkového súboru."

5. § 8 ods. 2 znie:

(2) Ak dodávateľ objektu, prevádzkového súboru alebo nezmontovaných výrobkov a zariadení dodávaných v súboroch, kompletoch a pod. nemôže z príčin na strane odberateľa pokračovať vo vykonávaní prác a dodávok na tomto objekte, prevádzkovom súbore, komplete a pod. [§ 1 ods. 1 písm. c)] tak, že aspoň 3 mesiace mu nevzniklo právo na splátku, je oprávnený vyfakturovať zatiaľ vykonané práce a dodávky."

6. § 9 znie:

„Poskytovanie preddavkov nie je dovolené."

7. § 10 znie:

㤠10

Splátky

(1) Splátkou sa v tejto vyhláške rozumie suma, ktorú poskytuje odberateľ dodávateľovi pred splnením (odovzdaním a prevzatím) objektu alebo prevádzkového súboru na predbežnú úhradu nákladov spojených s vykonávaním prác, prípadne dodávok uskutočnených v uplynutom mesiaci. To obdobne platí aj pre dodávky nezmontovaných strojov a zariadení dodávaných v súboroch, kompletoch, súpravách a pod. [§ 1 ods. 1 písm. c)]. Suma splátky musí zodpovedať objemom skutočne vykonaných prác, príp. dodávok zisťovaných podľa § 10a s dodržaním obmedzení podľa § 10b a musí byť v súlade s cenovými predpismi platnými pre fakturáciu. Poskytnuté splátky nie sú odplatou (platbou) za splnenie prác a dodávok; pri fakturácii po splnení (odovzdaní a prevzatí) je dodávateľ povinný poskytnuté splátky vyrovnať (odpočítať od fakturovanej sumy).

(2) Právo na splátku vzniká dňom, keď odberateľ podpísal potvrdenie (zisťovaciu zápisnicu). Ak odberateľ nevykonal zistenie, hoci mu na to dodávateľ poskytol včas riadne podklady, vzniká v tomto prípade právo na splátku piaty pracovný deň po uplynutí mesiaca. Prípadné práva odberateľa pri fakturácii tým však nie sú dotknuté.

(3) Pri dodávkach jednotlivých veľkých strojov a zariadení, ktoré sa musia na miesto určenia dopravovať v rozložených častiach s dlhým časovým odstupom, sa povoľujú dve splátky. Právo na tieto splátky vzniká k dátumom, ktoré si odberateľ s dodávateľom dohodnú. Splátky sa môžu poskytnúť len na odoslané časti.

(4) Organizácie sa môžu dohodnúť na splátkových obdobiach dlhších ako 1 mesiac alebo aj na vecných etapách trvajúcich dlhšie než mesiac, ktoré budú rozhodné pre vznik práva na splátku; v takýchto prípadoch právo na splátku vzniká nasledujúci deň po uplynutí dohodnutého časového obdobia alebo po dosiahnutí príslušnej etapy. I v týchto prípadoch však sú organizácie povinné vykonávať mesačné zisťovanie uskutočnených objemov (§ 10a) a platia pre ne obmedzenia o povinnosti pri splátkach (§ 10b).

(5) Ak odberateľ neposkytne splátku včas, je povinný zaplatiť dodávateľovi poplatok z omeškania, a to v rovnakej výške, aká platí pre poplatok z omeškania za oneskorené zaplatenie faktúry."

8. Za § 10 sa vkladajú § 10a a § 10b tohto znenia:

㤠10a

Zisťovanie uskutočnených objemov

(1) Odberateľ je povinný zisťovať v súčinnosti s dodávateľom - podľa podkladov, ktoré je povinný predložiť dodávateľ - objemy prác alebo dodávok uskutočnených na objekte alebo prevádzkovom súbore v priebehu uplynutého mesiaca, za ktorý sa má poskytnúť splátka. Prípadné námietky je dodávateľ povinný prerokovať s odberateľom pred vystavením splátkového listu. Objem prác a dodávok sa zisťuje vždy k poslednému dňu mesiaca. Týmto zisťovaním nie je dotknuté právo odberateľa sledovať kedykoľvek priebeh vykonávania prác, najmä ak budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté.

(2) Zisťovanie sa musí ukončiť najneskôr piaty pracovný deň po uplynutí mesiaca, ak si organizácie nedohodnú kratšiu lehotu.

(3) O spôsobe zisťovania a o forme potvrdenia (zisťovacia zápisnica) sa organizácie dohodnú. Odberateľ je povinný pre každý objekt alebo prevádzkový súbor osobitne písomne potvrdiť, že objem prác a dodávok, ako je uvedený v podkladoch za určitý mesiac, zodpovedá objemu skutočne zistenému odberateľom. Týmto potvrdením však nie sú dotknuté práva odberateľa alebo dodávateľa pri fakturácii objektu alebo prevádzkového súboru.

§ 10b

Obmedzenia a povinnosti pri splátkach

(1) Ak materiál alebo iné výrobky sú rozpočtované oddelene v špecifikácii, možno ich zahrnúť do splátkového listu až po ich zabudovaní (montáži).

(2) Do splátky možno zahrnúť len dokončené merné jednotky v skladbe položiek rozpočtu k projektom objektov a prevádzkových súborov v rozsahu zodpovedajúcom popisu jednotlivých položiek rozpočtu a príslušných rozpočtových a kalkulačných podkladov."

9. § 11 sa vypúšťa.

10. § 13 znie:

㤠13

Opatrenia na odstránenie chýb a drobných nedorobkov

(1) Odberateľ je oprávnený na zabezpečenie urýchleného odstraňovania prípadných chýb a drobných nedorobkov, prípadne na dodržanie projektových parametrov pri prevádzkových súboroch, prechodne zadržať až 10% z rozpočtovanej sumy objektu alebo prevádzkového súboru. Skôr než by došlo k vyčerpaniu 90% rozpočtovej ceny objektu alebo prevádzkového súboru, je odberateľ povinný 15 dní pred vystavením ďalšieho splátkového listu oznámiť dodávateľovi doporučene, akú sumu hodlá pozastaviť. Dodávateľ je oprávnený naďalej vystavovať splátkové listy len do výšky, ktorú odberateľ podľa svojho oznámenia nepozastavuje. Ak odberateľ neoznámi v lehote, akú sumu hodlá pozastaviť, je dodávateľ oprávnený vystavovať splátkové listy a odberateľ je povinný tieto splátkové listy uhrádzať, pokiaľ odberateľ neoznámi dodávateľovi sumu pozastávky. Sumy uhradené nad oneskorene oznámenú pozastávku dodávateľ už nevracia.

(2) Pozastavenú sumu zaplatí odberateľ postupne alebo naraz, je však povinný ju zaplatiť najneskôr:

a) pri objektoch do desiatich dní odo dňa, keď sa odstránia chyby a drobné nedorobky, ktoré boli uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí,

b) pri prevádzkovom súbore do desiatich dní odo dňa, keď sa odstránia chyby a drobné nedorobky, ktoré boli uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí alebo do desiatich dní odo dňa, keď sa dojednaným spôsobom preukáže schopnosť prevádzkového súboru zabezpečiť v súlade s nábehovou krivkou projektované parametre. Ak sa zistili chyby a drobné nedorobky a súčasne treba preukazovať dojednaným spôsobom schopnosť prevádzkového súboru zabezpečiť projektované parametre, odberateľ pozastavenú sumu zaplatí až po odstránení chýb a drobných nedorobkov a po preukázaní dosiahnutia projektovaných parametrov. Odberateľ je však povinný pozastavenú sumu zaplatiť - ak táto suma nie je tiež pozastavená z dôvodu chýb a drobných nedorobkov - v prípade, že pre prekážku na jeho strane nebolo možné dojednané preukázanie úspešne vykonať.

(3) Pri objektoch komplexnej bytovej výstavby nesmie odberateľ po vyčerpaní 90% rozpočtovej ceny objektu zaplatiť zvyšok tejto ceny skôr, než budú odstránené všetky chyby a drobné nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí dodávky. Zostávajúcich 10% rozpočtovej ceny objektu komplexnej bytovej výstavby zaplatí odberateľ do desiatich dní po odstránení týchto chýb a drobných nedorobkov.

(4) Organizácie sú povinné vykonávať mesačné zisťovanie uskutočnených objemov (§ 10a) aj v prípade, že odberateľ zadržiava časť rozpočtovej ceny objektu alebo prevádzkového súboru."

11. § 14 znie:

㤠14

Opatrenie na komplexné dokončovanie stavieb

(1) Odberateľ je oprávnený prechodne i naďalej nepreplácať sumy, ktoré pozastavil podľa § 13, ak je dodávateľ v omeškaní s plnením rozhodujúcich termínov na hlavných objektoch alebo prevádzkových súboroch stavby a pri komplexnej bytovej výstavbe s plnením na objektoch, ktoré sú súčasťou technického a občianskeho vybavenia stavby.

(2) Pozastavené sumy je odberateľ povinný zaplatiť - pokiaľ sú uspokojené jeho práva podľa § 13 - do 10 dní po dni, keď dodávateľ splní dohodnutý náhradný termín; ak však tento náhradný termín nezabezpečuje, že dodávka bude odovzdaná v dojednanom (pôvodnom) termíne, je odberateľ povinný zaplatiť pozastavené sumy najneskôr po odovzdaní a prevzatí dodávky.

(3) Podkladom na určenie hlavného objektu a hlavného prevádzkového súboru stavby a rozhodujúcich termínov plnenia a ďalej na určenie objektov technického a občianskeho vybavenia komplexnej bytovej výstavby je projektová dokumentácia.*)

(4) Ustanovenie § 13 ods. 4 platí obdobne."

12. Za § 15 sa vkladá § 15a tohto znenia:

㤠15a

Opatrenie na dodržanie termínu uvedenia do prevádzky

(1) Ak dodávateľ je s postupom plnenia prác a dodávok na objekte alebo prevádzkovom súbore v omeškaní dlhšom než jeden kalendárny štvrťrok, a to pre okolnosti, ktoré sú výhradne na jeho strane, môže odberateľ pozastaviť splátky a nepreplatiť splátkové listy týkajúce sa tohto objektu alebo prevádzkového súboru, a to začínajúc prvým mesiacom nasledujúceho kalendárneho štvrťroka; pri stavbách určených vládou ako záväzné úlohy v štátnom pláne je odberateľ v takýchto prípadoch povinný pozastaviť splátky a nepreplatiť splátkové listy. Organizácie sú však povinné vykonávať aj naďalej mesačné zisťovanie vykonaných objemov (§ 10a) a dodávateľ vystavuje aj naďalej splátkové listy.

(2) Pozastavené sumy je odberateľ povinný zaplatiť do 10 dní odo dňa, keď sa omeškanie podľa súhlasného zápisu v stavebnom (montážnom) denníku odstráni, alebo keď sa v hospodárskej zmluve zmenia termíny plnenia prác a dodávok.“

13. Tretia veta § 16 ods. 2 sa vypúšťa.

14. § 18 znie:

㤠18

Pri výstavbe vo vlastnej réžii sa prevody investičných prostriedkov vykonávajú na základe vnútropodnikových faktúr a vnútropodnikových splátkových listov, a to primerane podľa ustanovení tejto vyhlášky.“

15. § 20 sa vypúšťa.

16. § 21 znie:

(1) Dodávky geologických prác sa fakturujú primerane podľa ustanovení tejto vyhlášky.

(2) Ustanovenia § 7, § 8, § 10 ods. 3, § 10a ods. 3, § 14, § 15 a § 16 sa na dodávky geologických prác nevzťahujú.

(3) Ustanovenia § 10 ods. 1 a 2 sa na dodávky geologických prác vzťahujú s tým, že na zabezpečovanie vykonaných prác platí § 25; právo na splátku vzniká 11. deň po uplynutí mesiaca, za ktorý sa vystavuje splátkový list.“

17. § 22 znie:

㤠22

Náležitosti faktúr a splátkových listov

(1) Pre faktúry za dodávky geologických prác platia náležitosti uvedené v § 3 ods. 1 tejto vyhlášky s tým, že pri prácach financovaných zo štátneho rozpočtu sa pod písmenom d) uvedie číslo a názov úlohy (akcie).

(2) Do splátkového listu možno po dohode organizácie zahrnúť aj viac úloh (akcií); v takomto prípade treba v splátkovom liste uviesť čísla a názvy jednotlivých úloh (akcií), výšku príslušných splátok a označenie „súhrnný splátkový list". Súčasťou splátkových listov sú zápisnice o vykonaných prácach.“

18. § 24 sa vypúšťa.

19. § 25 znie:

㤠25

Zisťovanie objemu vykonaných geologických prác

(1) Zisťovanie objemu vykonaných geologických prác sa vykonáva obdobne podľa ustanovenia § 10a ods. 1 a 2 s tým, že zisťovanie sa vykonáva vždy na geologickom pracovisku a že sa musí skončiť najneskôr do 10 dní po uplynutí mesiaca, na ktorý sa poskytuje splátka.

(2) Na každú úlohu (akciu) sa musí vyhotoviť samostatná zápisnica o vykonaných prácach, ktorá sa v záhlaví označuje názvom a číslom úlohy (akcie). Zápisnice sa číslujú v aritmetickom neprerušovanom rade čísel. Podkladom na vyhotovenie zápisnice o vykonaných prácach je odbierkový list.

(3) Odberateľ je povinný pre každú úlohu (akciu) v zápisnici o vykonaných prácach potvrdiť, že objem prác a dodávok, ich zaradenie a kvalita zodpovedajú zisteniam urobeným odberateľom.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na dodávky geologických prác financovaných zo štátneho rozpočtu. Zásady na zisťovanie objemov týchto prác na účely poskytovania splátok určí Český geologický úrad po dohode s Ministerstvom financií Českej socialistickej republiky a Slovenský geologický úrad po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky.“

20. § 27 sa vypúšťa.


Čl. II

Zo všetkých ustanovení vyhlášky, s výnimkou § 9, sa vypúšťajú použité termíny „preddavok“ a „preddavkové listy“.

Čl. III

Prechodné ustanovenia

(1) Pri rozostavaných objektoch, prevádzkových súboroch a dodávkach nezmontovaných strojov a zariadení [§ 1 ods. 1 písm. c)], ako aj pri autorskom dozore sú organizácie povinné prejsť na spôsob fakturácie podľa tejto vyhlášky odo dňa jej účinnosti.

(2) Ak bolo poskytovanie splátok dojednané podľa uzlov, styčníkov a pod. (§ 10 ods. 3 pôvodného znenia), vystavia dodávatelia na práce a dodávky vykonané do 31.12.1970 splátkové listy; tieto splátkové listy sa predovšetkým uhrádzajú z poskytnutého preddavku. Prípadný zvyšok preddavku sú dodávatelia povinní používať postupne na úhradu mesačných splátok; ak nevyrovnajú takto preddavok najneskôr v mesačnej splátke za máj 1971, sú povinní zvyšok preddavku vrátiť odberateľovi najneskôr do 30.6.1971.

(3) Dodávatelia autorského dozoru môžu dňom 1.1.1971 vyfakturovať tú časť autorského dozoru vykonanú pred 1.1.1971, na ktorú im podľa § 7 ods. 2 vzniká právo.

(4) Pri objektoch a prevádzkových súboroch, kde v čase nadobudnutia účinnosti vyhlášky odberateľ už uplatnil právo nepreplatiť až 10% rozpočtovej ceny objektu alebo prevádzkového súboru podľa § 13 a § 14 pôvodného znenia, sa postupuje podľa doterajších predpisov.

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vzťahujú primerane aj na dodávky geologických prác začaté pred dňom účinnosti vyhlášky.

Čl. IV

(1) Zrušujú sa všetky výnimky udelené podľa vyhlášky č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác.*)

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.


Námestník hlavného arbitra

Československej socialistickej republiky:

Brandejs v. r.

Minister financií

Československej socialistickej republiky:

Doc. Ing. Rohlíček CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Cenu autorského dozoru vyčlení z celkovej ceny projektu Federálny výbor pre technický a investičný rozvoj.

*) Vyhláška Štátnej komisie pre techniku č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb.

*) Napr. výnimka Ministerstva financií Českej socialistickej republiky č. 117/36 812/1969 z 25.10.1969 a výnimka Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 1/21 515/69 z 13.11.1969.