Zákon č. 134/1970 Zb.Zákon o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1970-134

(v znení č. 114/1985 Zb.)

Čiastka 41/1970
Platnosť od 28.12.1970 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1986 do31.12.1989
Zrušený 129/1989 Zb.
Znenie 01.01.1986

134

ZÁKON

z 21. decembra 1970

o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá)

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


ČASŤ I

Základné ustanovenia pre štátne rozpočty československej federácie a republík

§ 1

Štátny rozpočet československej federácie

(1) Štátne finančné hospodárenie Československej socialistickej republiky sa spravuje štátnym rozpočtom federácie. Štátny rozpočet federácie vychádza zo základných cieľov a úloh zákona Federálneho zhromaždenia o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na tvorbe a realizácii vykonávacieho plánu. Štátny rozpočet federácie plní v súlade so štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva významné integračné funkcie svojimi vzťahmi k štátnym rozpočtom republík.

(2) Výšku príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu federácie schvaľuje Federálne zhromaždenie na každý rok rozpočtovým zákonom.

(3) Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.

§ 2

Vzťahy medzi štátnym rozpočtom federácie a štátnymi rozpočtami republík

(1) Federálne ministerstvo financií vypracúva za účasti ministerstiev financií republík strednodobý rozpočtový výhľad a návrh zásad finančnej politiky za celú Československú socialistickú republiku a predkladá ich vláde Československej socialistickej republiky, ktorá si k nim vyžiada stanoviská vlád republík. Strednodobý rozpočtový výhľad a zásady finančnej politiky sa prerokúvajú súčasne so strednodobým plánom. Ministerstvá financií republík vypracúvajú svoje rozpočtové výhľady; v spolupráci s Federálnym ministerstvom financií vypracúvajú strednodobé rozpočtové výhľady i v územnom priereze príslušnej republiky.

(2) Zásady a údaje, z ktorých vychádzajú vzťahy ročných štátnych rozpočtov federácie a republík, sa ustanovujú na základe strednodobého rozpočtového výhľadu v zákone o strednodobom pláne.

(3) Štátny rozpočet federácie a štátne rozpočty republík sa vypracúvajú a prerokúvajú súbežne. Štátne rozpočty republík sa schvaľujú až po schválení štátneho rozpočtu federácie.

§ 3

Príjmy federácie

Príjmy štátneho rozpočtu federácie sú:

a) dane a odvody hospodárskych organizácií riadených federálnymi orgánmi,

b) príjmy federálnych ministerstiev, federálnych ústredných úradov a orgánov, ako aj príjmy rozpočtových organizácií a odvody príspevkových organizácií nimi riadených,

c) daň z obratu, s výnimkou dane z obratu od národných výborov a nimi riadených organizácií, štátnych majetkov a ďalších štátnych hospodárskych organizácií poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb a družstevných organizácií, ak nejde o štátne hospodárske organizácie vojenských lesov a majetkov a Ústrednú radu družstiev a ňou riadené podniky, ako aj od spoločenských organizácií,

d) ďalšie príjmy ustanovené rozpočtovým zákonom.

§ 4

Výdavky federácie

Zo štátneho rozpočtu federácie sa uhrádzajú:

a) výdavky na činnosť organizácií riadených federálnymi orgánmi, výdavky na obranu Československej socialistickej republiky, na činnosť federálnych orgánov, na vytvorenie federálnych hmotných rezerv a na dotácie pre organizácie riadené federálnymi orgánmi,

b) dotácie a subvencie na financovanie vybraných investičných akcií a vybraných investičných a neinvestičných akcií novej techniky, pokiaľ si to vyžaduje ich rozsah a dôležitosť pre celú federáciu; zo štátneho rozpočtu federácie sa tiež uhrádza prípadná účasť federácie na týchto akciách,

c) opatrenia zabezpečujúce obranu štátu a významné akcie celoštátneho charakteru vo vzťahu k zahraničiu,

d) federálne akcie rozvoja vedy a techniky,

e) vybrané cenové dotácie a intervencie,

f) cenové prirážky a zrážky v zahraničnom obchode,

g) dotácie a subvencie na ďalší rozvoj hospodárstva republík a na vyrovnanie ekonomických rozdielov medzi Českou socialistickou republikou a Slovenskou socialistickou republikou,

h) ostatné výdavky určené rozpočtovým zákonom.

§ 5

Poskytovanie dotácií a subvencií

(1) Rozpočtové prostriedky na účely uvedené v § 4 sa zo štátneho rozpočtu federácie poskytujú:

a) federálnym orgánom a nimi riadeným organizáciám priamo zo štátneho rozpočtu federácie,

b) organizáciám riadeným orgánmi republík a národným výborom prostredníctvom štátnych rozpočtov republík.

(2) Dotácie a subvencie sa poskytujú účelovo na konkrétne akcie alebo na určené okruhy potrieb.

(3) Prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu federácie do štátnych rozpočtov republík sa prevádzajú plynule v rozpočtovanej výške v priebehu roka do štátnych rozpočtov republík. Prostriedky z dotácií a subvencií schválených rozpočtovým zákonom sa čerpajú až v prípade potreby, a to spravidla postupne. Prostriedky z dotácií a subvencií na konkrétne účelové akcie, ktoré neboli vyčerpané, sa vrátia do štátneho rozpočtu federácie.

(4) Vláda Československej socialistickej republiky ustanoví rámcové zásady dotačnej politiky platné pre celú Československú socialistickú republiku. Návrh zásad predkladá vláde Československej socialistickej republiky Federálne ministerstvo financií po prerokovaní s ministerstvami financií republík.

§ 6

Zapojenie rozpočtových a príspevkových organizácií na štátne rozpočty

(1) Rozpočtové organizácie riadené ústrednými orgánmi sú na štátny rozpočet zapojené svojimi príjmami a výdavkami. Rozpočtové organizácie riadené národnými výbormi sú rovnakým spôsobom zapojené na rozpočet národného výboru.

(2) Príspevkové organizácie riadené ústrednými orgánmi sú na štátny rozpočet zapojené finančnými vzťahmi (príspevkom alebo odvodom). Príspevkové organizácie riadené národnými výbormi sú rovnakým spôsobom zapojené na rozpočet príslušného národného výboru.

§ 7

Zriaďovanie a zánik rozpočtových alebo príspevkových organizácií

(1) Pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú ináč, zriaďuje rozpočtové alebo príspevkové organizácie vo svojej pôsobnosti minister alebo vedúci iného ústredného orgánu so súhlasom príslušného ministra financií.

(2) Ministri alebo vedúci ostatných ústredných orgánov môžu zriaďovať, zrušovať a meniť podriadenosť a spôsob financovania rozpočtových alebo príspevkových organizácií s účinnosťou od 1. januára budúceho roka. Príslušný minister financií povoľuje v odôvodnených prípadoch odchýlky od tohto termínu. Delimitácie organizácií vykonávané medzi federálnymi orgánmi a orgánmi republík sa môžu uskutočňovať len po predchádzajúcej dohode týchto orgánov.

ČASŤ II

Zostavovanie štátnych rozpočtov a finančných plánov

§ 8

Štátny rozpočet federácie

Štátny rozpočet federácie sa skladá z rozpočtových kapitol federálnych ministerstiev a ostatných ústredných orgánov. Zahŕňa príjmy a výdavky federálnej štátnej správy a finančné vzťahy hospodárskych, rozpočtových a príspevkových organizácií riadených federálnymi orgánmi. Prílohou štátneho rozpočtu federácie sú rozpočty účelových federálnych fondov.

§ 9

Riadenie prác na zostavovaní štátnych rozpočtov a finančných plánov

(1) Federálne ministerstvo financií predkladá súčasne s návrhom smerníc pre vykonávací štátny plán rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky vláde Československej socialistickej republiky návrh rozpočtového projektu. Schválený a rozpísaný rozpočtový projekt slúži ako smernice pre zostavenie návrhov rozpočtov federálnych orgánov a návrhov rozpočtov republík.

(2) Federálne ministerstvo financií riadi práce na zostavení štátneho rozpočtu federácie a finančných plánov federálnych orgánov a nimi riadených organizácií; usmerňuje práce na zostavení štátnych rozpočtov republík a finančných plánov orgánov republík a nimi riadených organizácií z metodickej a organizačnej stránky; koordinuje z obsahovej stránky štátny rozpočet federácie a štátne rozpočty republík navzájom a ich súhrn s úverovým plánom a plánom podnikových financií.

(3) Federálne ministerstvo financií ustanovuje, ktoré podklady mu predkladajú federálne ministerstvá, ostatné federálne ústredné orgány a federálne účelové fondy, a určuje spôsob ich predkladania; ďalej ustanovuje po prerokovaní s ministerstvami financií republík, ktoré podklady mu predkladajú ministerstvá financií republík, a určuje spôsob ich predkladania.

(4) Federálne ministerstvo financií vydáva spolu s ministerstvami financií republík pre celú Československú socialistickú republiku jednotné smernice pre zostavovanie štátnych rozpočtov a finančných plánov; koordinuje smernice pre zostavovanie rozpočtov národných výborov.

§ 10

Zostavovanie štátneho rozpočtu federácie

(1) Návrh štátneho rozpočtu federácie vypracúva a predkladá vláde Československej socialistickej republiky Federálne ministerstvo financií; spolu s ním predkladá po prerokovaní s ministerstvami financií republík rozpočtových a finančných ukazovateľov a proporcie za celú Československú socialistickú republiku.

(2) Federálne orgány a nimi riadené organizácie a federálne účelové fondy zaraďujú do návrhu svojho rozpočtu všetky v rozpočtovom roku predvídavé príjmy a výdavky, ktoré sa majú v tomto roku realizovať. Pritom sú povinné:

a) zisťovať všetky zdroje na zvýšenie príjmov a hľadať možnosti na zníženie výdavkov a využívať ich;

b) zaraďovať do rozpočtu výdavky len v sumách nevyhnutne potrebných na účelné a hospodárne plnenie úloh.

(3) Vláda Československej socialistickej republiky predkladá návrh štátneho rozpočtu Federálnemu zhromaždeniu.

ČASŤ III

Zásady rozpočtového hospodárenia podľa štátneho rozpočtu federácie a štátnych rozpočtov republík

§ 11

Hospodárenie podľa štátnych rozpočtov

(1) Federálne orgány hospodária s finančnými prostriedkami podľa štátneho rozpočtu federácie; orgány Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky hospodária s finančnými prostriedkami podľa štátnych rozpočtov týchto republík.

(2) Rozpočtové organizácie riadené orgánmi uvedenými v odseku 1 hospodária s rozpočtovými prostriedkami v rámci príjmov a výdavkov ustanovených im týmito orgánmi. Pre hospodárske a príspevkové organizácie platia finančné vzťahy, ktoré im boli určené pri zostavovaní štátneho rozpočtu; pri používaní rozpočtových prostriedkov sa spravujú predpismi platnými pre hospodárenie s týmito prostriedkami.

§ 12

Rozpočtová skladba a evidencia o plnení štátnych rozpočtov

(1) Členenie príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu federácie a štátnych rozpočtov republík určuje rozpočtová skladba. Rozpočtová skladba štátneho rozpočtu federácie a štátnych rozpočtov republík je jednotná; ustanovuje ju v spolupráci s ministerstvami financií republík Federálne ministerstvo financií. Rozpočtová skladba musí byť jednoduchá, jasná, prehľadná a prihliadať na požiadavku ekonomických klasifikácií a porovnateľnosti časových radov.

(2) Evidencia o plnení štátneho rozpočtu federácie a štátnych rozpočtov republík je metodicky jednotná.

§ 13

Účelovosť rozpočtových prostriedkov

(1) Rozpočtové prostriedky štátneho rozpočtu federácie a štátnych rozpočtov republík sa môžu použiť len na účel, na ktorý boli v rozpočte určené.

(2) Federálne orgány a orgány republík sú povinné dbať, aby rozpočtové prostriedky sa vynakladali čo najúčelnejšie a čo najhospodárnejšie.

(3) Federálne ministerstvo financií ustanovuje pre štátny rozpočet federácie podmienky, za ktorých federálne orgány môžu použiť svoje rozpočtové prostriedky na iný účel, než na ktorý boli rozpočtom určené; ministerstvá financií republík ustanovujú tieto podmienky pre rozpočty republík podľa splnomocnenia daného zákonmi národných rád.

§ 14

Časové používanie rozpočtových prostriedkov

(1) Rozpočtové prostriedky sa môžu použiť len do konca rozpočtového roka, a to len na úhradu výdavkov zročných do konca tohto roka.

(2) Federálne ministerstvo financií môže ustanoviť pre štátny rozpočet federácie odchýlky od ustanovenia odseku 1 nevyhnutné na zabezpečenie plynulého hospodárenia a riadneho plnenia záväzkov organizáciami; ministerstvá financií republík môžu ustanoviť tieto odchýlky pre štátne rozpočty republík podľa splnomocnenia daného zákonmi národných rád.

§ 15

Používanie rozpočtových prostriedkov pri investičnej výstavbe

Ak dôjde pri schválenej investičnej výstavbe k jej urýchleniu a bude potrebné viac rozpočtových prostriedkov, než bolo zaradené do rozpočtu na bežný rok, zabezpečia sa prostriedky potrebné na úhradu urýchleného rastu výstavby (v rámci celkových rozpočtových nákladov určených na príslušnú akciu) predovšetkým z úspor prostriedkov určených v rozpočte na investície; ak to nie je možné, uvoľnia sa prostriedky z vládnej rozpočtovej rezervy daného rozpočtu.

§ 16

Neoprávnené použitie rozpočtových prostriedkov

(1) Federálne orgány a nimi riadené organizácie, orgány republík a nimi riadené organizácie a štátne účelové fondy, ktoré neoprávnene použijú, prípadne zadržia prostriedky štátnych rozpočtov alebo štátnych účelových fondov, zaplatia do príslušného rozpočtu (fondu) za každý deň omeškania sa s odvodom tejto sumy, prípadne za každý deň neoprávneného použitia zverených im prostriedkov pokutu vo výške 1 % zo zadržanej alebo neoprávnene použitej sumy.

(2) Rozpočtové organizácie vrátia neoprávnene použité alebo odvedú zadržané prostriedky a uhradia pokutu z úspor vo svojom rozpočte, prípadne z príjmov dosiahnutých nad schválený rozpočet; ak nedosiahnu úspory v bežnom roku, vykonajú úhradu z úspor budúcich rokov; obdobne postupujú príspevkové organizácie. Hospodárske organizácie vrátia neoprávnene použité prostriedky; pokutu uhradia zo zdrojov, ktoré im zostanú po splnení ustanovených odvodov alebo daní.

(3) Vrátenie neoprávnene použitých alebo odvedenie zadržaných súm včítane pokuty uloží organizácii nadriadený orgán a oznámi to príslušnej finančnej správe.

(4) Federálne ministerstvo financií a ministerstvá financií republík môžu zo závažných dôvodov povoliť výnimky z ustanovení predchádzajúcich odsekov.

§ 17

Rozpočtové provizórium

Ak nebude zo závažných dôvodov rozpočtový zákon federácie alebo rozpočtový zákon republiky na príslušný rok vyhlásený pred 1. januárom rozpočtového roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do vyhlásenia rozpočtového zákona na tento rok (ďalej len „rozpočtové provizórium“) podľa návrhov štátneho rozpočtu federácie alebo štátneho rozpočtu republiky prerokovaných príslušnými vládami. Ak návrhy vlády neprerokujú pred 1. januárom rozpočtového roka, urobí s predchádzajúcim súhlasom príslušných zákonodárnych zborov príslušná vláda opatrenie na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia v čase rozpočtového provizória. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú na štátny rozpočet federácie a štátne rozpočty republík po ich vyhlásení.

§ 18

Zisťovanie rozpočtových dôsledkov zákonov a iných opatrení

(1) Pri návrhoch zákonov Federálneho zhromaždenia, všeobecne záväzných právnych predpisoch, vládnych uzneseniach a iných opatreniach federálnych ústredných orgánov a pri opatreniach federálnych fondov sa musia zvážiť a v návrhoch vyjadriť aj ich hospodárske a finančné dôsledky. Dôsledky týchto opatrení pre príjmy a výdavky štátneho rozpočtu federácie, prípadne štátnych rozpočtov republík a rozpočtov národných výborov musia byť vyčíslené; pokiaľ sa zvyšujú výdavky alebo znižujú rozpočtové príjmy, treba zároveň navrhnúť úhradu zvýšeného výdavku alebo náhradu úbytku príjmov. K návrhu týchto opatrení treba pripojiť rozbor zaťaženia rozpočtov budúcich rokov s návrhom zadováženia zdrojov úhrady. Pri každom navrhovanom opatrení treba skúmať, či jeho povaha pripúšťa zavedenie nových rozpočtových príjmov federácie, prípadne republík a v kladnom prípade tieto nové príjmy sa musia navrhovať.

(2) Navrhovatelia prerokujú opatrenia uvedené v odseku 1 vopred s príslušnými ministerstvami financií a ich stanovisko pripoja k návrhu opatrení. Opatrenia týkajúce sa štátnych rozpočtov republík, rozpočtov národných výborov a štátnych účelových fondov republík sa musia s príslušnými orgánmi vopred dohodnúť.

(3) Federálne ministerstvo financií predkladá vláde Československej socialistickej republiky stanoviská k návrhom opatrení, ktoré majú vzťah k štátnemu rozpočtu federácie; tieto stanoviská predkladá aj federálnym orgánom k ich návrhom.

ČASŤ IV

Hospodárenie federácie

§ 19

Prekročenie rozpočtu a presunové konanie vo federácii

(1) Vláda Československej socialistickej republiky, prípadne minister financií Československej socialistickej republiky v rámci splnomocnenia daného mu vládou, môže povoliť uskutočnenie výdavku nevyhnutného pre federálne hospodárstvo a nezabezpečeného v štátnom rozpočte federácie, pokiaľ ho nemožno kryť v rozpočte federálneho orgánu, ak zabezpečí jeho úhradu vyššími príjmami alebo úsporami na iných výdavkoch v štátnom rozpočte federácie alebo odsunutím iného, menej naliehavého výdavku. Obdobne môže vláda Československej socialistickej republiky, prípadne minister financií Československej socialistickej republiky, pokiaľ ho vláda na to splnomocní, povoliť zníženie niektorého príjmu štátneho rozpočtu federácie, ak toto zníženie vyváži zvýšením iného príjmu štátneho rozpočtu federácie alebo znížením výdavkov. O opatreniach podľa tohto odseku informuje vláda Československej socialistickej republiky Federálne zhromaždenie v rámci správ o plnení štátneho rozpočtu federácie (§ 27).

(2) Na prekročenie rozpočtu rozpočtovej organizácie riadenej federálnym orgánom treba súhlas príslušného federálneho orgánu. Ak sa nemôže vyššia potreba uhradiť presunom v rámci rozpočtu federálneho orgánu, treba na prekročenie rozpočtu súhlas vlády Československej socialistickej republiky, prípadne ministra financií Československej socialistickej republiky, pokiaľ ho vláda na to splnomocní.

(3) Ak organizácia riadená federálnym orgánom nemôže zabezpečiť úhradu nutného výdavku, pre ktorý bola do jej rozpočtu zaradená nepostačujúca suma alebo pre ktorý nie je v jej rozpočte úhrada vôbec v účelových prostriedkoch, môže ju vo svojom rozpočte výnimočne zabezpečiť z použiteľných úspor na iných rozpočtových prostriedkoch presunom vnútri svojho rozpočtu. Vykonávací predpis ustanoví, ktoré presuny môže organizácia vykonávať vo vlastnej právomoci, ktoré so súhlasom nadriadeného orgánu a ktoré so súhlasom Federálneho ministerstva financií.

§ 20

Finančné rezervy federácie

(1) Na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia sa na krytie nevyhnuteľných a nepredvídaných výdavkov, ktoré nemožno zabezpečiť v rozpočtoch federálnych orgánov, vytvára v štátnom rozpočte federácie finančná rezerva, ktorá slúži aj na krytie úbytku alebo zníženia rozpočtových príjmov.

(2) Finančnú rezervu tvorí vládna rozpočtová rezerva vlády Československej socialistickej republiky a účelové rezervy.

(3) Výšku vládnej rozpočtovej rezervy a účelových rezerv, s ktorými hospodári vláda Československej socialistickej republiky, schvaľuje Federálne zhromaždenie v rámci štátneho rozpočtu federácie. O hospodárení s vládnou rozpočtovou rezervou a účelovými rezervami podáva vláda Československej socialistickej republiky správu Federálnemu zhromaždeniu v rámci správ o plnení štátneho rozpočtu.

(4) Vláda Československej socialistickej republiky môže ustanoviť, aby v rozsahu a za podmienok ňou ustanovených rozhodoval o použití prostriedkov vládnej rozpočtovej rezervy a účelových rezerv v jednotlivých prípadoch minister financií Československej socialistickej republiky.

(5) Štátne finančné prostriedky z výsledkov rozpočtového hospodárenia z minulých rokov (štátnych finančných rezerv) možno použiť len so súhlasom Federálneho zhromaždenia. V rozpočtovom zákone sa ustanovuje, v akom rozsahu môže vláda Československej socialistickej republiky použiť na úhradu záväzkov minulých rokov rozpočtové prebytky a prostriedky z minulých rokov.

§ 21

Zodpovednosť za hospodárenie federácie

(1) Vláda Československej socialistickej republiky zodpovedá Federálnemu zhromaždeniu za to, že v jej pôsobnosti sa budú všetky úlohy plniť hospodárne, že sa budú zisťovať a využívať rezervy v hospodárstve, že príjmové sumy štátneho rozpočtu federácie sa prinajmenej dosiahnu a že výdavkové sumy sa neprekročia, s výnimkami prípustnými podľa tohto zákona.

(2) Vláda Československej socialistickej republiky môže v priebehu roka, ak sa objaví nevyhnutnosť určitých úspor, ustanoviť viazanie rozpočtových prostriedkov. Tieto prostriedky možno uvoľniť len so súhlasom vlády.

(3) Federálne orgány a federálne fondy zodpovedajú za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami vo svojej pôsobnosti a za hospodárenie s týmito prostriedkami v organizáciách nimi riadených.

§ 22

Porušenie rozpočtovej disciplíny vo federácii

(1) V závažných prípadoch porušenia rozpočtových predpisov môže vláda Československej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Československej socialistickej republiky krátiť federálnym orgánom a nimi riadeným organizáciám a federálnym fondom prostriedky poskytované im zo štátneho rozpočtu federácie alebo z federálneho fondu, prípadne ustanoviť odvod súm neoprávnene použitých do štátneho rozpočtu federácie alebo do federálneho fondu, z ktorého boli poskytnuté.

(2) Pokiaľ prostriedky poskytnuté na dotácie a subvencie do štátnych rozpočtov republík na určité akcie nie sú používané na určené účely, môže vláda Československej socialistickej republiky uložiť ich vrátenie do štátneho rozpočtu federácie.

ČASŤ V

Evidencia štátnych aktív a pasív a federálne fondy

§ 23

Evidencia štátnych aktív a pasív

Federálne ministerstvo financií vedie evidenciu štátnych aktív a pasív federácie.

§ 24

Federálne fondy

(1) Na financovanie osobitne ustanovených úloh a správu pre ne určených prostriedkov môže sa zákonom Federálneho zhromaždenia zriadiť samostatný účelový fond. Rozsah činnosti fondu podrobnejšie určí štatút, ktorý schvaľuje vláda Československej socialistickej republiky. Správu fondu vykonáva orgán ustanovený zákonom.

(2) Pokiaľ zákon o zriadení fondu neustanoví ináč

a) orgán správy fondu vypracúva a ministrovi financií Československej socialistickej republiky na každý rozpočtový rok predkladá návrh rozpočtu príjmov a výdavkov a prehľad pohľadávok a záväzkov fondu,

b) rozpočet fondu je zapojený na štátny rozpočet federácie len svojimi finančnými vzťahmi.

(3) Federácia neručí za záväzky fondov a fondy neručia za záväzky federácie. Ak má federácia v niektorých prípadoch ručiť za záväzky fondu, musí tak ustanoviť zákon, ktorým sa fond zriaďuje.

(4) Fond zostavuje na každý rok záverečný účet. Záverečný účet fondu je prílohou záverečného účtu federácie.

(5) Minister financií Československej socialistickej republiky môže vydať podrobnejšie predpisy na zostavenie rozpočtov a záverečných účtov fondov a predpisy na hospodárenie s prostriedkami fondov.

(6) Fond zostavuje štvrťročne výkaz o výsledkoch svojho hospodárenia. Vzor výkazu schvaľuje Federálny štatistický úrad, ktorý tiež určí po dohode s Federálnym ministerstvom financií zásady na jeho zostavenie.

ČASŤ VI

Štátny záverečný účet federácie a jeho zostavovanie

§ 25

Štátny záverečný účet federácie

(1) Výsledky ročného hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami federácie sú obsiahnuté v štátnom záverečnom účte federácie. Prílohou štátneho záverečného účtu federácie sú záverečné účty federálnych fondov.

(2) Výsledky ročného hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami federácie a republík sú obsiahnuté v súhrnnom prehľade štátnych záverečných účtov federácie, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.

(3) Federálne orgány a organizácie nimi riadené zostavujú o výsledkoch svojho hospodárenia podľa štátneho rozpočtu federácie záverečný účet. Federálne ministerstvo financií vydáva spolu s ministerstvami financií republík pre celú Československú socialistickú republiku jednotné smernice na zostavenie záverečného účtu federácie a republík.

§ 26

Riadenie prác na zostavení štátneho záverečného účtu

(1) Federálne ministerstvo financií riadi práce na zostavení štátneho záverečného účtu federácie; usmerňuje práce na zostavení štátnych záverečných účtov republík z metodickej a organizačnej stránky. Ustanovuje, ktoré podklady mu predkladajú federálne orgány a spôsob ich predkladania; ďalej ustanovuje po prerokovaní s ministerstvami financií republík, ktoré podklady mu predkladajú ministerstvá financií republík a spôsob ich predkladania.

(2) Federálne ministerstvo financií vypracúva a predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrh štátneho záverečného účtu federácie; spolu s ním predkladá súhrnný prehľad štátnych záverečných účtov federácie, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky. Vláda Československej socialistickej republiky predkladá Federálnemu zhromaždeniu na schválenie návrh štátneho záverečného účtu federácie; spolu s ním predkladá súhrnný prehľad štátnych záverečných účtov federácie, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.

(3) Štátne záverečné účty republík sa schvaľujú až po schválení štátneho záverečného účtu federácie.

(4) O použití prebytku štátneho záverečného účtu federácie alebo o spôsobe úhrady schodku štátneho záverečného účtu federácie rozhodne Federálne zhromaždenie na návrh vlády Československej socialistickej republiky.

ČASŤ VII

Kontrola rozpočtového hospodárenia

§ 27

Kontrola plnenia štátneho rozpočtu federácie

(1) Kontrolu plnenia štátneho rozpočtu federácie vykonáva vláda Československej socialistickej republiky. Federálnemu zhromaždeniu predkladá správy o plnení štátneho rozpočtu federácie.

(2) Federálne ministerstvo financií

a) hodnotí plnenie štátneho rozpočtu federácie vo všetkých jeho častiach, ako aj plnenie rozpočtov federálnych fondov; za tým účelom najmä kontroluje platby, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu federácie, a za účasti ústredných orgánov republík spôsob využívania dotácií a subvencií poskytovaných zo štátneho rozpočtu federácie do štátnych rozpočtov republík;

b) vykonáva periodické revízie spôsobu hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, s prijatými dotáciami a subvenciami vo federálnych fondoch, federálnych orgánoch a v organizáciách nimi riadených.

(3) Federálne ministerstvo financií zostavuje periodické rozbory plnenia štátneho rozpočtu federácie a v súčinnosti s ministerstvami financií republík súhrnu štátnych rozpočtov federácie a republík a informuje o nich vládu Československej socialistickej republiky; ďalej ustanovuje po prerokovaní s ministerstvami financií republík, ktoré podklady mu na ten účel ministerstvá financií republík predkladajú, ich rozsah a termíny predloženia.


ČASŤ VIII

Všeobecné a záverečné ustanovenia

§ 28

Splnomocnenia

Minister financií Československej socialistickej republiky sa splnomocňuje, aby

a) schvaľoval až do výšky ustanovenej vládou Československej socialistickej republiky štátne záruky, najmä za úvery poskytnuté hospodárskym organizáciám priamo riadeným federálnymi orgánmi na splnenie nevyhnuteľných dôležitých úloh v oblasti výlučnej pôsobnosti federácie,

b) upravoval výdavky federálnych orgánov v priebehu rozpočtového roka podľa stavu príjmov a výdavkov a určil podľa jednotných zásad krajné medze výdavkov,

c) urobil opatrenia potrebné na prekonanie prechodných schodkov vyplývajúcich z časovej nezhody medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu federácie,

d) upravil vykonávacími predpismi vydanými v spolupráci s ministerstvami financií republík spôsob prevádzania prostriedkov medzi štátnym rozpočtom federácie a štátnymi rozpočtami republík a prevody prostriedkov medzi rozpočtami federálnych orgánov a rozpočtami republikových orgánov najmä s prihliadnutím na delimitácie organizácií vykonávané medzi federálnymi orgánmi a orgánmi republík,

e) vydal smernice o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami federácie včítane presunového konania a smernice o financovaní niektorých výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií riadených federálnymi orgánmi.

Záverečné ustanovenia

§ 29

Zrušuje sa zákon č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami; orgány a organizácie republík však postupujú podľa uvedeného zákona až do tých čias, keď nadobudnú účinnosť zákony národných rád, ktorými sa ustanovujú základné pravidlá o štátnych rozpočtoch republík.

§ 30

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.