Vyhláška č. 122/1970 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre poľnohospodárstvo a výživu o niektorých opatreniach na úseku dodávok poľnohospodárskych výrobkov a potrieb

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1970-122

(v znení č. 123/1976 Zb.)

Čiastka 37/1970
Platnosť od 17.12.1970 do31.12.1979
Účinnosť od 01.01.1977 do31.12.1979
Zrušený 136/1979 Zb.
Znenie 01.01.1977

122

VYHLÁŠKA

Federálneho výboru pre poľnohospodárstvo a výživu

zo 17. decembra 1970

o niektorých opatreniach na úseku dodávok poľnohospodárskych výrobkov a potrieb

Federálny výbor pre poľnohospodárstvo a výživu ustanovuje podľa § 268 ods. 2 a § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., § 15 ods. 1 zákona č. 51/1959 Zb. o výkupe poľnohospodárskych výrobkov a čl. 144 ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii po dohode so zúčastnenými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom - Československej socialistickej republiky:


Článok II

Vyhláška č. 123/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky poľnohospodárskych výrobkov, sa mení takto:

§ 72 ods. 2 znie:

(2) Odberateľ nemôže uplatňovať právo zo zodpovednosti za chyby živej jatočnej hydiny ani práva zo zodpovednosti za škodu vzniknutú z jej chýb, pokiaľ hydina bola prevzatá ako bezchybná, bez zrejmých známok poranenia alebo ochorenia; to platí aj pre jatočnú hydinu dodanú s otlakmi. Dodávateľ však zodpovedá za znehodnotenie mäsa a tuku spôsobené porušením povinnosti nekŕmiť pred dodávkou krmivom s nežiadúcim účinkom na akosť mäsa a tuku (§ 53 ods. 2).“


Článok III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.


Minister - predseda:

Dr. Večeřa v. r.