Zákon č. 116/1970 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1970-116

(v znení č. 164/1970 Zb.)

Čiastka 36/1970
Platnosť od 14.12.1970 do31.12.1971
Účinnosť od 01.01.1971 do31.12.1971
Zrušený 113/1971 Zb.
Znenie 01.01.1971

116

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 3. decembra 1970

o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Týmto zákonom sa upravujú v rámci zákona Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky č. 101/1970 Zb., ktorým sa ustanovujú zásady pre zákony národných rád o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie,

1. dôchodková daň, ktorou je

a) dôchodková daň zo zisku (ďalej len „daň zo zisku“),

b) dôchodková daň z objemu miezd (ďalej len „daň z objemu miezd“),

2. príspevok na sociálne zabezpečenie.

§ 2

Daňovníci

(1) Daňovníkmi dôchodkovej dane sú:

a) štátne hospodárske organizácie zaoberajúce sa prevažne obchodnou činnosťou a ich odborové (generálne) riaditeľstvá s výnimkou odbytových a zásobovacích organizácií a organizácií zahraničného obchodu;

b) družstevné organizácie (družstvá, ich vyššie organizácie, družstevné podniky vrátane podnikov zahraničného obchodu, spoločné družstevné podniky a melioračné družstvá) s výnimkou jednotných roľníckych družstiev;

c) hospodárske organizácie komunálnych služieb, miestneho priemyslu, podniky Zberné suroviny, krajské organizácie pre rozvoj a zavádzanie novej techniky v miestnom hospodárstve a krajské dopravné strediská;

d) okresné (mestské) stavebné podniky a okresné poľnohospodárske stavebné podniky;

e) organizácie poľnohospodárskych služieb;

f) ostatné socialistické organizácie, ich hospodárske zariadenia (podniky), ak vykonávajú trvalú hospodársku činnosť a ich vzťah k štátnemu rozpočtu neupravujú iné právne predpisy;*)

g) iné organizácie než socialistické, ak sú právnickými osobami;

h) spoločnosti obchodného a občianskeho práva, ústavy a základiny, podniky verejnoprávnych korporácií, združenia osôb a iné subjekty so sídlom v cudzine, s výnimkou fyzických osôb.

(2) Od dôchodkovej dane sú oslobodené:

a) výrobné a pracovné družstvá pre občanov s ťažším zdravotným poškodením a zariadenia zväzov družstiev zabezpečujúce výberovú rekreáciu vlastných členov;

b) stavebné bytové družstvá, ľudové bytové družstvá, okresné výstavbové bytové družstvá a ostatné bytové družstvá, čo do príjmov z družstevnej bytovej výstavby a údržby vlastného bytového fondu;

c) zväzy bytových družstiev okrem príjmov z ich vlastnej trvalej hospodárskej činnosti;

d) umelecké zväzy, kultúrne fondy a socialistické organizácie zastupujúce autorov alebo výkonných umelcov, ako aj podniky v prevádzke týchto zväzov, fondov a organizácií, ak ich činnosť súvisí s poslaním týchto organizácií;

e) organizácie hospodársky vedené vyššími orgánmi organizácií Národného frontu, Komunistickej strany Československa, Revolučného odborového hnutia a Zväzu pre spoluprácu s armádou a ich hospodárske zariadenia, ktoré sú priamo zapojené na rozpočet spoločenskej organizácie, pri ktorej boli zriadené, ak im vyššie orgány spoločenských organizácií určia odvody najmenej vo výške zodpovedajúcej dani zo zisku podľa tohto zákona.

PRVÁ ČASŤ

Daň zo zisku

§ 3

Predmet dane

(1) U daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1, s výnimkou písm. f), je predmetom dane všetka činnosť a príjmy z nej vyplývajúce.

(2) U daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. f) a ods. 2 písm. c) a e) je predmetom dane trvalá hospodárska činnosť a príjmy z nej vyplývajúce.

(3) U daňovníkov uvedených v § 2 ods. 2 písm. b) je predmetom dane trvalá hospodárska činnosť a príjmy z nej vyplývajúce, okrem príjmov z družstevnej bytovej výstavby a údržby vlastného bytového fondu.

(4) V organizáciách uvedených v § 2 ods. 2 písm. d) je predmetom dane trvalá hospodárska činnosť, ktorá nesúvisí s poslaním týchto organizácií, a príjmy z nej vyplývajúce.

(5) U daňovníkov, ktorí majú sídlo v tuzemsku, nepodliehajú dani príjmy zo zdrojov v cudzine, ak preukážu, že boli zdanené obdobnou daňou v cudzine.

(6) U daňovníkov, ktorí majú sídlo v cudzine, podliehajú dani len príjmy, ktorých zdroj je na území Slovenskej socialistickej republiky.

§ 4

Základ dane

(1) Základom dane zo zisku je pre daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2 písm. b) až d) vytvorený bilančný zisk z činnosti daňovníka podľa § 3 a z hospodárenia s majetkom, vykázaný v riadne vedenom účtovníctve zvýšený o položky, ktoré treba pripočítať (ďalej len „pripočítateľné položky“) a znížený o položky, ktoré možno odpočítať (ďalej len „odpočítateľné položky“).

(2) Bilančný zisk tvoria tržby z výrobných činností, odovzdania výrobkov, prác a služieb, aktivovanie investícií, aktivovanie materiálu, tržby z nevýrobných činností, všetky ostatné výnosy, ako i cenové prirážky (zrážky) a dotácie zvyšujúce tržby, zmeny stavu zásob a zostatkov časového rozlíšenia výnosov po odpočítaní položiek skracujúcich tržby a výnosy (nákupnej ceny predaných zásob, dane z obratu, tržieb z predaných základných prostriedkov a pod.) a celkových nákladov vrátane finančných nákladov a povinných odvodov do štátnych fondov.

(3) Za dotácie zvyšujúce tržby sa pokladajú dotácie a intervencie k cenám.

(4) Ak daňovník nevykáže zisk, je základom dane zo zisku suma pripočítateľných položiek prevyšujúca odpočítateľné položky; ak vykáže daňovník stratu, je základom tejto dane suma pripočítateľných položiek prevyšujúca súčet straty a odpočítateľných položiek.

(5) U daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. g) je základom dane:

a) zisk z činnosti a z hospodárenia s majetkom zvýšený o daň podľa tohto zákona vrátane príslušenstva, ktorá znížila zisk, o odpisy základných prostriedkov účtované na ťarchu zisku, ak prevyšujú odpisovú sadzbu určenú pre socialistické organizácie, o nepreukázané náklady a o náklady, ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie alebo zabezpečenie príjmov;

b) 30 % nákladov na hrubé mzdy, ak základ dane podľa odseku 5 písm. a) by bol menší ako 30 % nákladov na hrubé mzdy, alebo ak daňovník vykazuje stratu.

(6) U daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. h) sú základom dane:

a) príjmy za licenčné a im podobné poplatky a príjmy za technickú pomoc;

b) príjmy z autorských a prevádzacích práv;

c) všetky ostatné príjmy po odpočítaní nákladov nevyhnutne vynaložených v tuzemsku na ich dosiahnutie, zabezpečenie a údržbu;

d) 30 % nákladov na hrubé mzdy, ak základ dane podľa odseku 6 písm. c) by bol menší ako 30 % nákladov na hrubé mzdy, alebo ak daňovník vykazuje stratu.

(7) U daňovníkov v likvidácii a pri zániku daňovníkov bez vykonania likvidácie, ak nemožno základ dane zo zisku určiť príslušným z uvedených spôsobov, je základom tejto dane likvidačný zvyšok.

§ 5

Pripočítateľné položky

Pripočítateľnými položkami sú:

a) položky účtované v nákladoch daňovníka

1. príspevky, ak k ich úhrade nie je daňovník povinný podľa právnych predpisov a ak neboli osobitnými predpismi uznané za nákladovú položku, subvencie, dary a iné bezodplatné venovania;

2. tvorba, prípadne zmena stavu rezerv, nezodpovedajúca právnym predpisom;

3. výdavky spojené s pohostením, v družstevných podnikoch zahraničného obchodu len výdavky spojené s pohostením a darmi nad limit určený Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi družstiev;

4. položky, ktorých zahrnutím do nákladov sa v rozpore s právnymi predpismi skrátil bilančný zisk;

5. zaplatené pokuty a penále;

6. zúčtované prirážky k náhrade za vypúšťanie nečistených alebo nedostatočne čistených odpadových vôd;

7. zúčtované poplatky vrátane prirážky za znečisťovanie ovzdušia;

8. záporný rozdiel medzi vzniknutými mankami a prijatými náhradami mánk v organizáciách s prevažne obchodnou činnosťou;

b) neuhradená strata zo závodného stravovania;

c) dotácie určené na úhradu nákladov v organizáciách poľnohospodárskych služieb, spoločných družstevných podnikoch a melioračných družstvách;

d) nezdanené prídely do fondov, ktoré skracujú tvorbu zisku a použili sa na účely, na ktoré možno podľa právnych predpisov použiť zdanené vlastné prostriedky organizácie;

e) sumy vynaložené na ochranné odevy, obuv a pomôcky nad normy určené regulatívmi alebo nad určený okruh pracovníkov a hodnota naturálnych požitkov nad rámec predpisov alebo nad určený okruh pracovníkov.

§ 6

Odpočítateľné položky

(1) Odpočítateľnými položkami, ak sa podľa právnych predpisov neúčtujú do nákladov alebo na ťarchu tvorby zisku daňovníka, sú tieto položky:

a) zaplatená daň z pozemkov;*)

b) odvody do fondu technického rozvoja vytvoreného na vyšších orgánoch hospodárskeho riadenia;

c) príspevok do fondu geologických prác určený osobitnými predpismi;

d) zaplatené náhrady za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy v geológii.

(2) Odpočítateľnými položkami sú ďalej:

a) účelové vývozné prémie, ak sú zahrnuté v zisku;

b) zisk zo závodného stravovania;

c) prijaté pokuty a penále a prijaté sumy, ktoré už boli zdanené daňou zo zisku alebo podobnou daňou u iného daňovníka a položky už zdanené u toho istého daňovníka, ak sú súčasťou zisku;

d) príspevok na podnikovú bytovú výstavbu do výšky 50 % rozpočtovej ceny podľa skutočnej realizácie výstavby v bežnom roku a do rovnakej výšky splátky úverov na podnikovú bytovú výstavbu čerpaných do 31. 12. 1970;

e) subvencie poskytované družstvám a podnikom invalidov a zväzom bytových družstiev, ak sú zahrnuté do zisku;

f) odmeny k Červeným zástavám vlády a Ústrednej rady Čs. ROH alebo k zástavám, prípadne štandardám im na roveň postaveným, ak sú zahrnuté do zisku;

g) príplatky charakteru prémií v organizáciách poľnohospodárskych služieb, spoločných družstevných podnikoch a melioračných družstvách, ak sú zahrnuté do zisku.

DRUHÁ ČASŤ

Daň z objemu miezd

§ 7

Daň z objemu miezd sa vyberá ako

a) daň z celkového objemu miezd alebo

b) daň z individuálnych miezd.

§ 8

Základ dane

(1) Základom dane z celkového objemu miezd je objem všetkých miezd zúčtovaných na výplatu v bežnom roku vrátane ostatných osobných výdavkov a vyplatených podielov na hospodárskom výsledku.

(2) Základom dane z individuálnych miezd je ročná individuálna mzda pracovníka, ktorá presahuje sumu 30 000 Kčs.

(3) Za individuálnu mzdu pracovníka sa pokladá mzda zúčtovaná na výplatu v bežnom roku vrátane ostatných osobných výdavkov, vyplatených podielov na hospodárskom výsledku a doplnkovej odmeny, znížená o prípadné odmeny podľa odseku 4.

(4) Do základu dane z objemu miezd sa nezapočítavajú odmeny vyplatené najlepším pracovníkom a kolektívom zo sumy, ktorú dostala organizácia ako odmenu k Červenej zástave vlády a Ústrednej rady Čs. ROH alebo k zástave, prípadne štandarde postavenej jej na roveň.

§ 9

Sadzba dane

(1) Sadzba dane z celkového objemu miezd je:

pri prírastku priemerných miezd oproti predchádzajúcemu roku v %sadzba dane v % z celkového objemu miezd
od 0 do 30,5 á
nad 3 do 51,5 + 1 á
nad 5 do 73,5 + 1,5 á
nad 7 do 106,5 + 3 á
nad 1015,5 + 6 á

pričom činiteľ „á“ sa rovná percentu prírastku priemerných miezd presahujúcemu dolnú hranicu príslušného daňového pásma s presnosťou na stotiny.

(2) Priemernou mzdou bežného roka sa rozumie podiel pripadajúci na jedného pracovníka vypočítaný z objemu miezd (§ 8) zníženého o zúčtovanú mzdu za produktívnu prácu učňov a skutočného priemerného počtu pracovníkov v bežnom roku. Priemerná mzda predchádzajúceho roka sa určí tak, aby sa zachovala metodická a organizačná porovnateľnosť s bežným rokom.

(3) Sadzba dane z individuálnych miezd je z rozdielu medzi ročnou mzdou a sumou 30 000 Kčs pri ročnej mzde

do 36 000 Kčs15 %
do 42 000 Kčs25 %
do 48 000 Kčs40 %
do 54 000 Kčs60 %
do 60 000 Kčs80 %
nad 60 000100 %.

TRETIA ČASŤ

Príspevok na sociálne zabezpečenie

§ 10

(1) Príspevok na sociálne zabezpečenie odvádzajú do štátneho rozpočtu daňovníci, ktorí podliehajú dôchodkovej dani podľa § 2 ods. 1.*)

(2) Základom pre výpočet príspevku je objem miezd zúčtovaných na výplatu v bežnom roku vrátane ostatných osobných výdavkov, vyplatených podielov na hospodárskom výsledku a doplnkovej odmeny, znížený o prípadné odmeny podľa § 8 ods. 4.

(3) Súčasťou príspevku na sociálne zabezpečenie je poistné nemocenského poistenia.**)

ŠTVRTÁ ČASŤ

Výška dane a príspevku na sociálne zabezpečenie podľa skupín daňovníkov

PRVÝ ODDIEL

Obchod

§ 11

(1) Sadzba dane zo zisku u daňovníkov s prevažne obchodnou činnosťou s výnimkou daňovníkov uvedených v odsekoch 2, 6 a 8, v § 2 ods. 1 písm. e), g), h) a odseku 2 písm. b) až e) a s výnimkou spoločných družstevných podnikov a melioračných družstiev

pri rentabilite %je %
do 520
nad 5 do 1520 + 2       á
nad 15 do 1840 + 1,5    á
nad 18 do 2344,5 + 1,2 á
nad 23 do 2850,5 + 1    á
nad 28 do 3355,5 + 0,8 á
nad 33 do 4059,5 + 0,6 á
nad 40 do 5063.7 + 0,4 á
nad 50 do 5567,7 + 0,3 á
nad 55 do 5969,2 + 0,2 á
nad 5970.

(2) Sadzba dane zo zisku pre organizácie spotrebných družstiev s prevažne obchodnou činnosťou

pri rentabilite %je %
do 510          
nad 5 do 1510 + 2    á
nad 15 do 3030 + 1    á
nad 30 do 5045 + 0,5 á
nad 5055.

(3) Rentabilita sa vypočíta ako pomer bilančného zisku (neupraveného o pripočítateľné a odpočítateľné položky) k celkovým nákladom (vrátane finančných). Vo vybraných organizáciách, ktoré majú vlastné výrobne, sa celkové náklady znižujú o spotrebu základných surovín v týchto výrobniach.

(4) Činiteľ „á“ uvedený v odsekoch 1 a 2 sa rovná percentu rentability presahujúcemu dolnú hranicu príslušného daňového pásma s presnosťou na stotiny.

(5) Vypočítaná daň zo zisku sa znižuje o zľavy uvedené v § 22.

(6) V družstevných podnikoch zahraničného obchodu je sadzba dane zo zisku 65 %.

(7) Sadzba dane z likvidačného zvyšku je 50 %.

(8) Sadzba dane zo zisku v odborových (generálnych) riaditeľstvách, združeniach (zväzoch) podnikov a zväzoch družstiev je 50 %.

§ 12

(1) Daňovníci s prevažne obchodnou činnosťou vrátane družstevných podnikov zahraničného obchodu platia daň z celkového objemu miezd.

(2) Daňovníci s prevažne obchodnou činnosťou odvádzajú príspevok na sociálne zabezpečenie vo výške 10 % a družstevné podniky zahraničného obchodu vo výške 25 % zo základu podľa § 10 ods. 2.

DRUHÝ ODDIEL

Služby, miestna výroba a miestne stavebníctvo

§ 13

(1) Sadzba dane zo zisku u daňovníkov s prevažne neobchodnou činnosťou s výnimkou daňovníkov uvedených v odseku 5, v § 2 ods. 1 písm. e), g), h) a v ods. 2 písm. b) až e) a s výnimkou spoločných družstevných podnikov a melioračných družstiev

pri rentabilite %je %
do 1530
nad 15 do 1830 + 3 á
nad 18 do 2239 + 2 á
nad 22 do 2647 + 1,5 á
nad 26 do 3053 + 1 á
nad 30 do 3557 + 0,8 á
nad 35 do 4061 + 0,6 á
nad 40 do 5564 + 0,4 á
nad 5570.

(2) U daňovníkov s prevažne neobchodnou činnosťou sa rentabilita vypočíta ako pomer bilančného zisku (neupraveného o pripočítateľné a odpočítateľné položky) k súčtu bilančného zisku (neupraveného) a mzdových nákladov vrátane ostatných osobných výdavkov.

(3) Činiteľ „á“ uvedený v odseku 1 sa rovná percentu prírastku rentability presahujúcemu dolnú hranicu príslušného daňového pásma s presnosťou na stotiny.

(4) Vypočítaná daň zo zisku sa znižuje o zľavy uvedené v § 22.

(5) Sadzba dane zo zisku v odborových (generálnych) riaditeľstvách, združeniach (zväzoch) podnikov a zväzoch družstiev je 50 %.

(6) Sadzba dane z likvidačného zvyšku je 50 %.

§ 14

(1) Daňovníci s prevažne neobchodnou činnosťou platia daň z individuálnych miezd s výnimkou okresných (mestských) stavebných podnikov, okresných poľnohospodárskych stavebných podnikov, odborových (generálnych) riaditeľstiev, združení (zväzov) podnikov, zväzov družstiev, výskumných ústavov družstiev a krajských organizácií pre rozvoj a zavádzanie novej techniky v miestnom hospodárstve a krajských dopravných stredísk, ktoré platia daň z celkového objemu miezd.

(2) Vo výrobných družstvách sa do individuálnej mzdy pracovníka nezapočítavajú doplnkové odmeny, ak neprevyšujú úhrn vyplatených doplnkových odmien za celé zdaňovacie obdobie 2,5 % mzdových prostriedkov výrobného družstva. Ak prevýši úhrn týchto odmien 2,5 % mzdových prostriedkov výrobného družstva, započíta sa celá doplnková odmena do individuálnej mzdy pracovníka.

§ 15

(1) Daňovníci s prevažne neobchodnou činnosťou s výnimkou uvedenou v odseku 2 odvádzajú príspevok na sociálne zabezpečenie vo výške 25 % zo základu podľa § 10 ods. 2.

(2) Príspevok na sociálne zabezpečenie vo výške 10 % základu podľa § 10 ods. 2 odvádzajú odborové (generálne) riaditeľstvá, združenia (zväzy) podnikov, zväzy družstiev, výskumné ústavy družstiev, spoločenské organizácie (ich podniky a hospodárske zariadenia), družstvá a podniky invalidov a ostatné organizácie s prevažne neobchodnou činnosťou za vybrané činnosti (služby).

§ 16

(1) Sadzba dane zo zisku pre organizácie uvedené v § 2 ods. 2 písm. b), d) a e) je 65 % a pre organizácie uvedené v § 2 ods. 2 písm. c) 50 % základu podľa § 4.

(2) Daňovníci dane zo zisku podľa odseku 1 platia daň z individuálnych miezd za pracovníkov, ktorí vykonávajú činnosť podliehajúcu dani zo zisku s výnimkou zväzov bytových družstiev, ktoré platia daň z celkového objemu miezd.

TRETÍ ODDIEL

Poľnohospodárstvo

§ 17

(1) V organizáciách poľnohospodárskych služieb, spoločných družstevných podnikoch a melioračných družstvách s výnimkou organizácií uvedených v odseku 7

pri rentabilite %je sadzba dane zo zisku %
do 1010
nad 10 do 2510 + 0,5      á
nad 25 do 3517,5 + 1      á
nad 35 do 4527,5 + 1,25 á
nad 4540.

(2) Rentabilita sa vypočíta ako pomer bilančného zisku (neupraveného o pripočítateľné a odpočítateľné položky) k celkovým nákladom vrátane finančných nákladov.

(3) Činiteľ „á“ uvedený v odseku 1 sa rovná percentu rentability presahujúcemu dolnú hranicu príslušného daňového pásma s presnosťou na stotiny.

(4) V organizáciách poľnohospodárskych služieb, spoločných družstevných podnikoch, melioračných družstvách a v organizáciách poľnohospodárskeho zásobovania a nákupu sa zvyšuje sadzba dane zo zisku o 1 % za každé 1 % podielu tržieb z nepoľnohospodárskej činnosti z celkových tržieb, maximálne o 50 %.

(5) Maximálna výška sadzby dane zo zisku vrátane zvýšenia je 70 %.

(6) Vypočítaná daň sa znižuje o zľavy podľa § 22 ods. 2.

(7) Sadzba dane zo zisku v odborových (generálnych) riaditeľstvách, združeniach (zväzoch) podnikov a zväzoch družstiev je 50 %.

(8) Sadzba dane z likvidačného zvyšku je 50 %.

§ 18

(1) Daňovníci uvedení v tomto oddiele s výnimkou spoločných družstevných podnikov a melioračných družstiev platia daň z celkového objemu miezd.

(2) Spoločné družstevné podniky a melioračné družstvá platia daň z individuálnych miezd.

§ 19

Daňovníci uvedení v tomto oddiele odvádzajú príspevok na sociálne zabezpečenie vo výške 10 % z časti základu podľa § 10 ods. 2, ktorý pripadá na podiel tržieb z nepoľnohospodárskej činnosti.

ŠTVRTÝ ODDIEL

Iné organizácie než tuzemské socialistické organizácie

§ 20

(1) U daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. g) je sadzba dane zo zisku 65 %.

(2) U daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. h) je sadzba dane zo zisku

a) 15 % zo základu podľa § 4 ods. 6 písm. a),

b) 25 % zo základu podľa § 4 ods. 6 písm. b),

c) 65 % zo základu podľa § 4 ods. 6 písm. c), prípadne písm. d).

§ 21

Daňovníci uvedení v § 2 ods. 1 písm. g) a h) platia z miezd a odmien vyplatených na území Slovenskej socialistickej republiky daň z individuálnych miezd (§ 8 ods. 3) a odvádzajú príspevok na sociálne zabezpečenie vo výške 25 % (§ 10 ods. 2).

PIATA ČASŤ

Spoločné ustanovenia

§ 22

Zľavy na dani zo zisku

(1) Ak nepresahuje základ dane zo zisku 80 000 Kčs, je sadzba dane zo zisku 20 % (vrátane zvýšenia podľa § 17 ods. 4) pre všetkých daňovníkov, ak je pre nich výhodnejšia.

(2) Daňovníkom sa poskytuje zľava na dani zo zisku na výchovu učňov v tuzemsku takto:

pre preferované činnostipre ostatné činnosti
ročne v Kčs
na každého učňa v 1. roku výučby pri internátnej výučbe mimo podniku50003000
pri sústredenej výučbe v podniku30002000
pri individuálnej výučbe20001000
na každého učňa v 2. roku výučby (pri trojročnej učebnej dobe)
pri internátnej výučbe mimo podniku
30002000
pri sústredenej výučbe v podniku20001500
pri individuálnej výučbe15001000

(3) Pre družstvá alebo podniky invalidov a spoločenské organizácie (ich podniky a hospodárske zariadenia) sa daň zo zisku znižuje o 30 %.

(4) Daňovníkom s prevažne neobchodnou činnosťou s výnimkou spoločenských organizácií (ich podnikov a hospodárskych zariadení) sa daň zo zisku pripadajúca na tržby za vybrané činnosti znižuje o 40 %.

§ 23

Správa dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie

(1) Správu dôchodkovej dane (ďalej len „daň“),

a) ktorej výnos plynie do rozpočtu národných výborov, vykonáva okresný národný výbor (národný výbor s rovnakou pôsobnosťou),

b) ktorej výnos plynie do štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky alebo štátneho rozpočtu federácie, vykonáva okresná (mestská) finančná správa.*)

(2) Správu príspevku na sociálne zabezpečenie vykonávajú orgány príslušné pre správu dane.

(3) U daňovníkov so sídlom v cudzine, ktorých zdroj príjmov je na území Slovenskej socialistickej republiky, vykonáva správu dane a príspevku na sociálne zabezpečenie Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy.

(4) Miestna príslušnosť, ak ide o daňovníkov so sídlom v tuzemsku, sa určuje podľa sídla daňovníka koncom zdaňovacieho obdobia alebo pri zániku jeho dani podrobenej činnosti.

§ 24

Vznik a zánik daňovej povinnosti a povinnosti odvodu príspevku na sociálne zabezpečenie

(1) Daňová povinnosť a povinnosť odvodu príspevku na sociálne zabezpečenie vzniká dňom začatia dani podrobenej činnosti daňovníka a zaniká dňom jej ukončenia.

(2) U daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. h) vzniká daňová povinnosť a povinnosť odvodu príspevku na sociálne zabezpečenie dňom, keď začali v tuzemsku vykonávať hospodársku činnosť, prípadne keď sa im vyplácali, alebo k ich dobru pripisovali príjmy podrobené dani.

(3) Daňovník je povinný oznámiť začiatok a ukončenie tejto činnosti do 15 dní miestne príslušnému orgánu, ktorý vykonáva správu dane a príspevku na sociálne zabezpečenie.

§ 25

Zdaňovacím obdobím je bežný kalendárny rok.

§ 26

Priznanie k dani

(1) Daňovník je povinný podať priznanie k dani na tlačive vydanom Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky na miestne príslušnom orgáne, ktorý vykonáva správu dane (§ 23) do konca februára po uplynutí zdaňovacieho obdobia (§ 25).

(2) Daňovník je povinný v priznaní k dani si daň sám vypočítať a uviesť tiež prípadné výnimky, zvýhodnenia a zľavy a vyčísliť ich objem.

(3) Pri vstupe do likvidácie alebo pri zániku bez vykonania likvidácie je daňovník, prípadne jeho právny nástupca, povinný podať priznanie k dani za uplynutú časť roka do troch mesiacov po vstupe do likvidácie, prípadne po jeho zániku.

(4) Po skončení likvidácie je orgán poverený likvidáciou povinný podať do konca nasledujúceho mesiaca priznanie k dani z likvidačného zvyšku. Priznanie je povinný doložiť počiatočnou a konečnou likvidačnou súvahou a výkazom o použití likvidačného zvyšku.

(5) Ak sa nepodalo priznanie včas, možno vyrubenú daň zvýšiť až o 10 %.

Vyrubenie dane

§ 27

(1) Daň vyrubí orgán vykonávajúci správu dane (§ 23) po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

(2) Daň sa nevyrubí, ak je menšia ako sto Kčs.

(3) Základ dane a základ príspevku na sociálne zabezpečenie sa zaokrúhľuje na celé sto Kčs hore; daň a príslušenstvo dane sa zaokrúhľujú na celé koruny hore.

§ 28

(1) O vyrubení dane vyrozumie orgán vykonávajúci správu dane daňovníka platobným výmerom.

(2) Proti platobnému výmeru môže daňovník podať do 15 dní odvolanie na orgáne, ktorý vydal platobný výmer; odvolanie nemá odkladný účinok.

Platenie dane a príspevku na sociálne zabezpečenie

§ 29

(1) Daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň najneskoršie tretieho dňa pred koncom každého mesiaca, a to:

a) na daň zo zisku vo výške 1/12 celoročnej daňovej povinnosti vypočítanej zo zisku plánovaného na bežný rok. Novým daňovníkom určí výšku mesačných preddavkov orgán vykonávajúci správu dane s prihliadnutím na plánovaný zisk daňovníka. Po uplynutí každého štvrťroka (s výnimkou posledného štvrťroka) vypočíta daňovník, koľko je daň zo zisku skutočne dosiahnutého za uplynutý čas od začiatku roka, a ak je vypočítaná daň vyššia ako odvedené preddavky, je povinný rozdiel zaplatiť s preddavkom zročným v prvom mesiaci nasledujúceho štvrťroka. Zároveň je povinný oznámiť orgánu vykonávajúcemu správu dane, ako vypočítal daň. Ak je vypočítaná daň nižšia ako odvedené preddavky, zúčtuje sa preplatok na preddavky zročné v ďalších mesiacoch;

b) na daň z objemu miezd vo výške 1/12 plánovanej ročnej výšky tejto dane.

(2) Ak bola daň za uplynutý kalendárny rok menšia ako 200 000 Kčs, platia sa preddavky na daň najneskoršie tretieho dňa pred koncom prvého mesiaca po skončení štvrťroka (s výnimkou posledného štvrťroka, a to:

a) na daň zo zisku vo výške vypočítanej zo zisku skutočne dosiahnutého za uplynutý čas od začiatku roka po odpočítaní už zaplatených preddavkov na túto daň,

b) na daň z objemu miezd vo výške jednej štvrtiny plánovanej ročnej povinnosti tejto dane.

(3) Daňovník je povinný predložiť výpočet ročnej povinnosti dane zo zisku a dane z objemu miezd orgánu vykonávajúcemu správu dane v lehote určenej na zaplatenie prvého preddavku na daň (odsek 1 a 2).

(4) Rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a daňou vypočítanou daňovníkom v priznaní je daňovník povinný zaplatiť najneskoršie v lehote určenej na podanie priznania k dani (§ 26 ods. 1).

(5) Rozdiel medzi daňou vypočítanou daňovníkom v priznaní a daňou určenou platobným výmerom je daňovník povinný zaplatiť najneskoršie do 15 dní po doručení platobného výmeru.

(6) Pri vstupe do likvidácie doplatí daňovník rozdiel medzi priznanou daňou a odvedenými preddavkami do troch mesiacov odo dňa vstupu do likvidácie (§ 26 ods. 3).

(7) Daň z likvidačných zvyškov zaplatí daňovník do konca nasledujúceho mesiaca po skončení likvidácie (§ 26 ods. 4).

(8) V odôvodnených prípadoch, najmä daňovníkom so sezónnou činnosťou alebo so sídlom v cudzine, môže orgán, ktorý vykonáva správu dane, určiť preddavky inak.

§ 30

(1) Daň zo zisku z príjmov uvedených v § 4 ods. 6 písm. a) a b), ktorú sú povinní platiť daňovníci so sídlom v cudzine, sa vyberá zrážkou. Zrážku je povinný vykonať dlžník, ktorý má bydlisko alebo sídlo v tuzemsku (ďalej len „dlžník“), vo výške uvedenej v § 20 ods. 2 písm. a) a b).

(2) Dlžník je povinný zrazenú daň odviesť príslušnému národnému výboru (§ 23 ods. 3) najneskoršie vtedy, keď daňovníkovi (veriteľovi) vypláca alebo pripisuje v prospech dlžné sumy.

(3) Dlžník ručí za riadnu zrážku dane zo zisku a jej včasný odvod. Daňovník (veriteľ) zodpovedá za zaplatenie tejto dane zo zisku len vtedy, ak dlžník daň zo zisku nezrazil; v tom prípade je daňovník (veriteľ) povinný podať priznanie k dani.

(4) Daňová povinnosť daňovníka, ak ide o príjmy uvedené v § 4 ods. 6 písm. a) a b), sa považuje za splnenú zaplatením dane zo zisku zrážkou.

(5) Príslušný národný výbor môže určiť, že daň zo zisku, ktorú sú povinní platiť daňovníci so sídlom v cudzine, sa vyberá zrážkou aj v iných prípadoch, ak je to účelné v záujme zabezpečenia dane. Národný výbor súčasne určí výšku daňovej zrážky.

(6) Zaplatením dane zo zisku zrážkou nestráca daňovník právo žiadať o vyrubenie dane zo zisku na základe daňového priznania.

§ 31

(1) Príspevok na sociálne zabezpečenie, ktorý si daňovník sám vypočíta zo základu dosiahnutého v uplynutom mesiaci (§ 10), je zročný bez vyrubenia v mesačných splátkach najneskoršie do 15 dní po uplynutí každého mesiaca.

(2) Daňovníci, ktorým sa určí príspevok na sociálne zabezpečenie v rozdielnej výške podľa druhov činností, odvádzajú príspevok na sociálne zabezpečenie mesačne do 15 dní po uplynutí každého mesiaca, podľa plánovanej skladby činností.

(3) Po uplynutí každého štvrťroka vypočíta daňovník, koľko dosahuje príspevok na sociálne zabezpečenie podľa skutočnej skladby činností za uplynutú dobu od začiatku roka. Ak je takto vypočítaný príspevok na sociálne zabezpečenie vyšší ako vykonané platby, je daňovník povinný zaplatiť rozdiel za prvý až tretí štvrťrok v lehote určenej na vyrovnanie dane zo zisku (§ 29 ods. 1 a ods. 2) a za štvrtý štvrťrok v lehote určenej na podanie priznania k dani (§ 26 ods. 1); ak vznikne preplatok, odvedie daňovník o tento rozdiel menej pri najbližšej platbe príspevku na sociálne zabezpečenie.

§ 32

Ak daň (vrátane jej zvýšenia podľa § 26 ods. 5), preddavok na daň alebo príspevok na sociálne zabezpečenie neboli zaplatené včas, je daňovník povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,1 % dlžnej sumy. Penále v rovnakej výške je povinný platiť dlžník, ak neodviedol včas daň vyberanú zrážkou (§ 30).

§ 33

Premlčanie

(1) Daň podľa tohto zákona nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol daňovník povinný podať priznanie k dani.

(2) Príspevok na sociálne zabezpečenie nemožno vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol daňovník povinný odviesť tento príspevok.

(3) Ak sa vykoná úkon na vyrubenie alebo vymáhanie dane, prípadne na vymáhanie príspevku na sociálne zabezpečenie, plynie premlčacia lehota znova od konca roka, v ktorom bol daňovník o tomto úkone upovedomený.

§ 34

Kontrola dane a príspevku na sociálne zabezpečenie

(1) Orgán, ktorý vykonáva správu dane a príspevku na sociálne zabezpečenie, kontroluje správnosť a úplnosť priznania k dani, ako aj včasnosť, správnosť a úplnosť platenia dane a príspevku na sociálne zabezpečenie.

(2) Daňovníci sú povinní poskytnúť kontrolným orgánom vysvetlenia a dôkazy o skutočnostiach rozhodujúcich pre vyrubenie dane a platenie príspevku na sociálne zabezpečenie a urobiť všetko, čo je potrebné na uľahčenie a urýchlenie kontroly.

§ 35

Konanie

Ak tento zákon neurčuje inak, platia o konaní vo veciach tejto dane a primerane aj pri príspevku na sociálne zabezpečenie predpisy o konaní vo veciach daní a poplatkov.*)


ŠIESTA ČASŤ

Záverečné ustanovenia

Výnimky, zvýhodnenia a zľavy

§ 36

Vláda Slovenskej socialistickej republiky môže pre daňovníkov so sídlom v Slovenskej socialistickej republike:

a) rozšíriť pri dani zo zisku okruh odpočítateľných položiek (§ 6), prípadne upraviť alebo zrušiť niektoré z určených položiek, a to najviac v rozsahu 3 % daňového základu všetkých daňovníkov;

b) určiť podmienky, za ktorých sa nebude zdaňovať prírastok priemerných miezd vyplývajúci zo zníženia zamestnanosti;

c) znížiť sadzbu dane z celkového objemu miezd v jednotlivých pásmach zdanenia maximálne o 1 % v súlade so mzdovopolitickými zámermi a s potrebou diferencovaného tempa rastu priemerných miezd v jednotlivých odvetviach, prípadne organizáciách a pri dani z individuálnych miezd zvýšiť hranicu, od ktorej sa táto daň vyberá, a to najviac o 20 %.

§ 37

(1) Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky môže pre daňovníkov so sídlom v Slovenskej socialistickej republike a pre daňovníkov so sídlom v cudzine, ktorých dani podrobený príjem sa uskutočňuje na území Slovenskej socialistickej republiky

a) určiť miesta a odvetvia (odbory), prípadne jednotlivé organizácie, v ktorých daň z celkového objemu miezd nebude postihovať prírastky objemu miezd vyplývajúce z rastu zamestnanosti;

b) určiť okruh preferovaných činností podľa § 22 ods. 2;

c) určiť na účely dane z objemu miezd východiskovú úroveň miezd

1. pre novovzniknuté organizácie a v prípadoch reorganizácií,

2. v organizáciách, miestach, prípadne odvetviach (odboroch), ak tak rozhodne vláda Slovenskej socialistickej republiky;

d) určiť okruh vybraných činností (služieb) podľa § 15 ods. 2 a podľa § 22 ods. 4;

e) znížiť daň zo zisku organizáciám s prevažne obchodnou činnosťou, a to až o 20 % na dobudovanie obchodnej siete;

f) určiť podmienky, za ktorých nebudú prirážky k náhrade za vypúšťanie nečistených alebo nedostatočne čistených vôd, ako aj poplatky a prirážky za znečisťovanie ovzdušia pripočítateľnými položkami k zisku na účely výpočtu dane zo zisku;

g) úplne alebo čiastočne oslobodiť od dane zo zisku novobudované organizácie, a to najviac na čas dvoch rokov;

h) určiť okruh organizácií s prevažne obchodnou činnosťou, v ktorých sa budú na účely výpočtu rentability celkové náklady znižovať o spotrebu základných surovín v ich výrobniach;

ch) urobiť opatrenia, aby sa zabránilo dvojitému zdaneniu toho istého základu dane, prípadne toho istého príjmu a upraviť na základe vzájomnosti sadzby uvedené v § 20 ods. 2 písm. a) a b) až do výšky sadzby podľa písmena c) uvedeného ustanovenia;

i) rozhodnúť v sporných prípadoch o spôsobe zdanenia;

j) urobiť opatrenia na zamedzenie tvrdostí a nezrovnalostí, prípadne pre jednotlivé prípady povoliť úľavu, ak to vyžadujú spoločenské záujmy; v konkrétnych prípadoch môžu tieto opatrenia vykonávať krajské finančné správy a národné výbory v rozsahu určenom Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky.

(2) V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) až c) postupuje Ministerstvo financií v spolupráci s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky.

§ 38

Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky splnomocňuje vydať všeobecne záväzné právne predpisy na vykonanie tohto zákona.

§ 39

(1) Pre daňovníkov dôchodkovej dane neplatia

a) ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b), § 4, § 5 ods. 1 až 3, § 6 až 8 a § 9 ods. 1, ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. b) zákona č. 83/1966 Zb. o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky a predpisy vydané na ich vykonanie;

b) ustanovenia § 4 a 5 zákona č. 158/1968 Zb. o štátnom rozpočte na rok 1969 a o niektorých ďalších finančných opatreniach;

c) zákon č. 131/1968 Zb. o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd.

(2) Zrušuje sa zákon č. 159/1968 Zb. o dôchodkovej dani v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 88/1969 Zb. o dodatkovom odvode, záväzných limitoch a o zmenách dôchodkovej dane a zdanení motorových vozidiel.

SIEDMA ČASŤ

Účinnosť

§ 40

(1) Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.

(2) Dôchodková daň podľa tohto zákona sa vyrubí prvýkrát za kalendárny rok 1971.


Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zákon č. 83/1966 Zb. o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva ČSSR, zákon č. 131/1968 Zb. o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd, vládne nariadenie č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva v znení vládnych nariadení č. 83/1967 Zb., č. 16/1968 Zb., č. 148/1968 Zb., č. 169/1969 Zb., zákon č. 112/1966 Zb. o poľnohospodárskej dani, zákon SNR č. 178/1969 Zb. o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie.

*) Zákon č. 112/1966 Zb. o poľnohospodárskej dani.

*) Organizácie uvedené v § 2 ods. 2 tohto zákona platia poistné nemocenského poistenia podľa zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov.

**) § 57 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov.

*) Zákon SNR č. 115/1970 Zb. o finančných správach.

*) Vyhláška Ministerstva financií č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.