Vyhláška č. 104/1970 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny, tepla a vykurovacích plynov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1970-104
Čiastka 34/1970
Platnosť od 30.11.1970 do31.12.1973
Účinnosť od 01.12.1970 do31.12.1973
Zrušený 26/1973 Zb.
Redakčná poznámka

Účinnosť vyhlášky č. 104/1970 Zb. sa podľa vyhlášky č. 26/1973 Zb. predlžuje do 31. decembra 1973.

Znenie 01.12.1970

104

VYHLÁŠKA

hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

z 23. novembra 1970

o prechodnej úprave majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny, tepla a vykurovacích plynov

Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 395 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. a na splnenie úlohy uloženej Predsedníctvom vlády Československej socialistickej republiky z 25. októbra 1970:


Čl. I

Pre veľkoodberateľov elektriny podľa cenníka veľkoobchodných sadzieb elektriny (cenník bývalej Ústrednej správy energetiky č. 1/1967) sa majetkové sankcie pri dodávkach a odbere elektriny ustanovené v § 15 vyhlášky č. 121/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla, upravujú na prechodný čas (čl. V) takto:

1. Pri prekročení dohovoreného množstva elektriny [§ 15 ods. 1 písm. c)] pre jednotlivé odberné miesta je veľkoodberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške desaťnásobku príslušnej dennej sadzby uvedenej v prílohe č. 1 tohto cenníka za každú prekročenú kWh.

2. Veľkoodberateľ, u ktorého sa elektrický výkon meria len ukazovateľom štvrťhodinového maxima [§ 15 ods. 2 písm. b)], je povinný pri prekročení dohovoreného mesačného elektrického výkonu zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 300 Kčs za každý prekročený kW.

3. Pri bezzmluvnom neoprávnenom odbere elektriny (§ 15 ods. 5) je veľkoodberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške desaťnásobku príslušnej sadzby podľa tohto cenníka.

Čl. II

Pre odberateľov tepla podľa vyhlášky č. 121/1964 Zb., s výnimkou dodávok tepla určených pre obyvateľstvo, sa majetkové sankcie ustanovené v § 35 tejto vyhlášky upravujú na prechodný čas takto:

1. Ak odberateľ prekročí dohovorené množstvo tepla [§ 35 ods. 1 písm. c)], je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 100 Kčs za každú prekročenú Gcal.

2. Pri bezzmluvnom neoprávnenom odbere tepla (§ 35 ods. 7) je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 100 Kčs za každú odobranú Gcal.

Čl. III

Pre odberateľov vykurovacích plynov vo veľkoobchodnom rozsahu podľa vyhlášky č. 143/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vykurovacích plynov, ropy a gazolínu, sa na prechodný čas ustanovujú majetkové sankcie pri dodávkach a odbere vykurovacích plynov takto:

1. Pri prekročení odberu (§ 41) je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške desaťnásobku ceny plynu odobraného navyše.

2. Pri bezzmluvnom neoprávnenom odbere [§ 19 ods. 1 písm. a)] je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške desaťnásobku ceny odobraného plynu.

Čl. IV

Na penále podľa tejto vyhlášky sa nevzťahuje ustanovenie § 4 vyhlášky č. 139/1965 Zb. o úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov v znení predpisov, ktoré ju menia a predlžujú jej účinnosť.


Čl. V

1. Zrušuje sa vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky č. 121/1969 Zb. o prechodnej úprave majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny a vykurovacích plynov v znení vyhlášky č. 27/1970 Zb.

2. Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 1970 a platí do 31. marca 1973. V tomto čase sa nepoužívajú:

a) ustanovenia § 2 ods. 2, § 15 ods. 1 písm. b) a c), § 15 ods. 2 písm. b), § 15 odsek 5 vyhlášky č. 121/1964 Zb. a s výnimkou dodávok tepla určených pre obyvateľstvo ustanovenia § 23 ods. 2. § 35 ods. 1 písm. b) a c) a § 35 ods. 7 tejto vyhlášky.

b) ustanovenia § 11 ods. 1, § 39 ods. 2 a sadzba uvedená v § 41 vyhlášky č. 143/1964 Zb.


Námestník hlavného arbitra:

Brandejs v. r.