Zákon č. 102/1970 Zb.Zákon o zmenách a doplnení zákona č. 133/1969 Zb., ktorým sa ustanovujú zásady pre zákony národných rád o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1970-102
Čiastka 33/1970
Platnosť od 27.11.1970 do31.12.1971
Účinnosť od 27.11.1970 do31.12.1971
Zrušený 111/1971 Zb.
Znenie 27.11.1970

102

ZÁKON

zo 17. novembra 1970

o zmenách a doplnení zákona č. 133/1969 Zb., ktorým sa ustanovujú zásady pre zákony národných rád o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 133/1969 Zb., ktorým sa ustanovujú zásady pre zákony národných rád o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. e) sa za slovo „zakladateľov“ vkladajú slová „alebo členov“.

2. § 2 ods. 2 znie:

(2) Daňovníkmi dane z objemu miezd sú všetky štátne hospodárske organizácie, organizácie zahraničného obchodu, tuzemské účastinné spoločnosti a organizácie uvedené v odseku 1 písm. e)“.

3. V § 2 ods. 3 sa vypúšťajú slová „pokiaľ z odseku 2 nevyplýva niečo iné“ a slová „a štátne poľnohospodárske organizácie s výnimkou poľnohospodárskych stavebných organizácií“.

4. V § 3 ods. 1 sa pripájajú vety: „V prípade, že daňovník nevykáže zisk, je základom dane zo zisku suma pripočítateľných položiek prevyšujúca odpočítateľné položky; ak daňovník vykáže stratu, je základom tejto dane suma pripočítateľných položiek prevyšujúca súčet straty a odpočítateľných položiek.“

5. V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „(odvod do fondu ochrany ovzdušia, do cestného fondu a pod.)“.

6. § 4 písm. a) č. 3 znie:

3. výdavky spojené s pohostením, v organizáciách zahraničného obchodu len výdavky s pohostením a dary nad limit schválený vládou Československej socialistickej republiky;“.

7. V § 4 písm. a) sa pripájajú položky

5. platené pokuty a penále;

6. zúčtované prirážky k náhrade za vypustenie nečistených alebo nedostatočne čistených odpadových vôd;

7. zúčtované poplatky včítane prirážky za znečisťovanie ovzdušia;“.

8. K § 4 sa pripájajú písmená d) a e) tohto znenia:

d) nezdanené prídely do fondov, skracujúce tvorbu zisku a použité na účely, na ktoré možno podľa právnych predpisov použiť zdanené vlastné prostriedky organizácie;

e) vernostné prídavky baníkom nad určený okruh alebo nad určené rozpätie,*) sumy vynaložené na ochranné odevy, obuv a pomôcky nad normy určené regulatívmi alebo nad určený okruh pracovníkov a hodnota naturálnych požitkov nad rámec predpisov alebo nad určený okruh pracovníkov.

9. § 5 ods. 2 písm. c) znie:

c) prijaté pokuty a penále a prijaté sumy, ktoré sa už zdanili daňou zo zisku alebo obdobnou daňou u iného daňovníka, a položky zdanené už u toho istého daňovníka, ak sú súčasťou zisku;".

10. V § 5 ods. 2 písm. d) sa pripája „a do rovnakej výšky splátky úverov na podnikovú bytovú výstavbu čerpaných do 31. 12. 1969;".

11. V § 5 ods. 2 sa pripája písm. f) tohto znenia:

f) odmeny k Červeným zástavám vlády a Ústrednej rady Čs. ROH alebo k zástavám, príp. štandardám im na roveň postaveným, pokiaľ sú zahrnuté v zisku."

12. § 6 znie:

㤠6

Daňová sadzba

Sadzba dane zo zisku je 65 % zo základu dane (§ 3) s týmito odchýlkami:

a) 40 % v organizáciách, ktoré sa zaoberajú prevažne výrobou stavebných hmôt, výrobou konštrukcií alebo dielcov, a v organizáciách potravinárskeho priemyslu (s výnimkou organizácií zaoberajúcich sa prevažne strojárenskou výrobou alebo výrobou obalov),

b) 50 % v energetických organizáciách zapojených do jednotnej elektrizačnej sústavy, ktorých prevažnou činnosťou je výroba alebo rozvod elektrickej energie alebo výroba tepla (s výnimkou závodných elektrární),

c) 60 % v baníckych organizáciách, ktorých prevažnou činnosťou je ťažba alebo úprava tuhých palív, príp. rúd alebo vyhľadávanie alebo ťažba bitúmenov, a v plynárenských organizáciách zaoberajúcich sa prevažne výrobou, rozvodom alebo uskladnením vykurovacích plynov,

d) 85 % v tých peňažných ústavoch, ktoré sú účastinnými spoločnosťami a majú vytvorený všeobecný rezervný fond vo výške určenej stanovami.“

13. V § 9 ods. 1 písm. b) slová „podnikových fondov“ sa nahrádzajú slovami „ostatných fondov organizácie“.

14. § 9 ods. 1 písm. c) sa dopĺňa o slová „ a stav rezerv nezodpovedajúcich právnym predpisom“.

15. § 10 znie:

㤠10

Daňová sadzba

Sadzba dane z majetku je 5 % zo základu dane; v žriedlových organizáciách, Československej námornej plavbe, Brnenských veľtrhoch a výstavách a v organizáciách uvedených v § 6 písm. b) a c) je sadzba 2 %."

16. § 11 znie:

„Pre určenie daňovej povinnosti je rozhodujúci priemerný stav majetku v zdaňovacom období."

17. V § 13 sa pripája veta: „Do základu dane z objemu miezd sa nezapočítavajú odmeny zúčtované na vyplatenie najlepším pracovníkom zo sumy, ktorú organizácia dostala ako odmenu k Červenej zástave vlády a Ústrednej rady Čs. ROH alebo k zástave, príp. štandarde jej na roveň postavenej."

18. V § 14 ods. 2 sa slová „mzdy vyplatené učňom" nahrádzajú slovami „zúčtovanú mzdu za produktívnu prácu učňov".

19. V § 15 sa za prvú vetu vkladajú vety: „Do základu pre výpočet príspevku na sociálne zabezpečenie sa nezapočítavajú odmeny zúčtované na vyplatenie podľa druhej vety § 13 (bod 17). Súčasťou príspevku na sociálne zabezpečenie je aj poistné nemocenského poistenia."*)

20. V § 19 sa pripájajú odseky 4 a 5 tohto znenia:

(4) Odvody vykonávané podľa zákona č. 83/1966 Zb. o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky a zákona č. 131/1968 Zb. o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd, ktorých povinnosť vznikla po 1. 1. 1971, nemožno vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom povinnosť odvodu vznikla.

(5) Pokiaľ sa vykoná úkon na vymáhanie odvodu podľa odseku 4, platia obdobne ustanovenia odseku 3."

21. V § 20 písm. f) znie:

f) v prípadoch odôvodnených špecifickými podmienkami a ekonomickou účelnosťou povoliť odvod podnikových daní odborovým (generálnym) riaditeľstvám alebo obdobným orgánom hospodárskeho riadenia za výrobnú hospodársku jednotku ako celok alebo povoliť ako experiment, aby sa zdaňoval zisk, prípadne aj majetok výrobnej hospodárskej jednotky ako celku a aby daňovníkom dane zo zisku, príp. aj dane z majetku za celú výrobnú hospodársku jednotku mohlo byť odborové (generálne) riaditeľstvo alebo obdobný orgán hospodárskeho riadenia; ak tieto orgány hospodárskeho riadenia majú podriadené organizácie v oboch republikách, je potrebná dohoda príslušných orgánov oboch republík;".

22. V § 20 sa pripájajú písmená ch) a i) tohto znenia:

„ch) určiť podmienky, za ktorých nebudú prirážky k náhrade za vypustenie nečistených alebo nedostatočne čistených odpadových vôd, ako aj poplatky a prirážky za znečisťovanie ovzdušia pripočítateľnými položkami k zisku na účely výpočtu dane zo zisku;

i) povoľovať v odvetví potravinárskeho priemyslu zľavy z dane z majetku až do výšky tejto dane z tej časti hodnoty zásob vybraných druhov výrobkov, ktorá je krytá obratovým fondom; druhy týchto výrobkov určí Ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy."

23. V § 20 a 21 sa za slovo „republike" vkladajú slová

„s výnimkou poplatníkov riadených federálnymi orgánmi".

24. V § 21 písm. b) znie:

„rozhodnúť v sporných prípadoch o spôsobe zdanenia; v organizáciách v pôsobnosti federálnych orgánov môže rozhodnúť Ministerstvo financií Československej socialistickej republiky;".

25. § 22 znie:

„Výnimky, zvýhodnenia a zľavy pre daňovníkov v pôsobnosti federálnych orgánov podľa § 20 môže povoliť vláda Československej socialistickej republiky a podľa § 21 Ministerstvo financií ČSSR, a to pokiaľ ide o prípady uvedené v § 21 písm. c) - po dohode s federálnym Ministerstvom práce a sociálnych vecí."


Čl. II

(1) Dňom, keď nadobudnú účinnosť zákony národných rád o zmenách a doplneniach zákonov o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie, vydané podľa zásad tohto zákona, sa v zákone č. 131/1968 Zb. o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd,

a) vypúšťajú z § 2 ods. 1 slová „dodatkové odvody pre nevyhnutné znovurozdelenie prostriedkov",

b) zrušuje ustanovenie § 2 ods. 2.

(2) Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zákon č. 177/1968 Zb. o vernostnom prídavku baníkov."

*) § 57 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov."