Zákon č. 101/1970 Zb.Zákon, ktorým sa ustanovujú zásady pre zákony národných rád o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1970-101
Čiastka 33/1970
Platnosť od 27.11.1970 do31.12.1971
Účinnosť od 27.11.1970 do31.12.1971
Zrušený 113/1971 Zb.
Znenie 27.11.1970

101

ZÁKON

zo 17. novembra 1970,

ktorým sa ustanovujú zásady pre zákony národných rád o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Úvodné ustanovenia

Tento zákon ustanovuje zásady pre zákony národných rád o

1. dôchodkovej dani, ktorou je

a) dôchodková daň zo zisku (ďalej len „daň zo zisku“),

b) dôchodková daň z objemu miezd (ďalej len „daň z objemu miezd“),

2. príspevku na sociálne zabezpečenie.

§ 2

Daňovníci dôchodkovej dane

(1) Dôchodkovej dani podliehajú:

a) štátne hospodárske organizácie zaoberajúce sa prevažne obchodnou činnosťou a ich odborové (generálne) riaditeľstvá s výnimkou odbytových a zásobovacích organizácií a organizácií zahraničného obchodu;

b) družstevné organizácie (družstvá, ich vyššie organizácie, družstevné podniky včítane podnikov zahraničného obchodu, spoločné družstevné podniky a melioračné družstvá) s výnimkou jednotných roľníckych družstiev;

c) hospodárske organizácie komunálnych služieb, miestneho priemyslu, podniky Zberné suroviny, krajské organizácie pre rozvoj a zavádzanie novej techniky v miestnom hospodárstve a krajské dopravné strediská;

d) okresné (mestské) stavebné podniky a okresné poľnohospodárske stavebné podniky;

e) organizácie poľnohospodárskych služieb;

f) ostatné socialistické organizácie, ich hospodárske zariadenia (podniky), pokiaľ vykonávajú trvalú hospodársku činnosť a ktorých vzťah k štátnemu rozpočtu nie je upravený inými právnymi predpismi;*)

g) iné organizácie než socialistické, ak sú právnickými osobami;

h) spoločnosti obchodného a občianskeho práva, ústavy a nadácie, podniky verejnoprávnych korporácií, združenia osôb a iné subjekty so sídlom v cudzine, s výnimkou fyzických osôb.

(2) Od dôchodkovej dane sú oslobodené:

a) výrobné a pracovné družstvá pre občanov s ťažším zdravotným poškodením a zariadenia zväzov družstiev zabezpečujúce výberovú rekreáciu vlastných členov;

b) stavebné bytové družstvá, ľudové bytové družstvá, okresné výstavbové bytové družstvá a ostatné bytové družstvá čo do príjmov z družstevnej bytovej výstavby a údržby vlastného bytového fondu;

c) zväzy bytových družstiev okrem príjmov z ich vlastnej trvalej hospodárskej činnosti;

d) umelecké zväzy, kultúrne fondy a socialistické organizácie zastupujúce autorov alebo výkonných umelcov, ako aj podniky, ktoré majú v prevádzke tieto zväzy, fondy a organizácie, pokiaľ ich činnosť súvisí s poslaním týchto organizácií;

e) organizácie hospodársky vedené vyššími orgánmi organizácií Národného frontu, KSČS, ROH a Zväzarmu a ich hospodárske zariadenia, ktoré sú priamo zapojené na rozpočet spoločenskej organizácie, pri ktorej boli zriadené, pokiaľ im vyššie orgány spoločenských organizácií určia odvody najmenej vo výške zodpovedajúcej dani zo zisku podľa tohto zákona.

ČASŤ I

Daň zo zisku

§ 3

Predmet dane

(1) U daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) až e), g), h) je predmetom dane všetka činnosť a príjmy z nej plynúce.

(2) U daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. f) a ods. 2 písm. c), e) je predmetom dane trvalá hospodárska činnosť a príjmy z nej plynúce.

(3) U daňovníkov uvedených v § 2 ods. 2 písm. b) je predmetom dane trvalá hospodárska činnosť a príjmy z nej plynúce okrem príjmov z družstevnej bytovej výstavby a údržby vlastného bytového fondu.

(4) U organizácií uvedených v § 2 ods. 2 písm. d) je predmetom dane trvalá hospodárska činnosť, ktorá nesúvisí s poslaním týchto organizácií, a príjmy z nej plynúce.

(5) U daňovníkov, ktorí majú sídlo v tuzemsku, nepodliehajú dani príjmy zo zdrojov v cudzine, ak preukážu, že boli zdanené obdobnou daňou v cudzine.

(6) U daňovníkov, ktorí majú sídlo v cudzine, podliehajú dani len príjmy, ktorých zdroj je na území Československej socialistickej republiky.

§ 4

Základ dane

(1) Základom dane zo zisku je pre daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2 písm. b) až d) vytvorený bilančný zisk z činnosti daňovníka podľa § 3 a z hospodárenia s majetkom, vykázaný v riadne vedenom účtovníctve, zvýšený o položky, ktoré treba pripočítať (ďalej len „pripočítateľné položky“), a znížený o položky, ktoré možno odpočítať (ďalej len „odpočítateľné položky“).

(2) Bilančný zisk tvoria tržby z výrobných činností, odovzdanie výrobkov, prác a služieb, aktivovanie investícií, aktivovanie materiálu, tržby z nevýrobných činností, všetky iné výnosy, ako i cenové prirážky (zrážky) a dotácie zvyšujúce tržby, zmeny stavu zásob a zostatkov časového rozlíšenia výnosov po odpočítaní položiek skracujúcich tržby a výnosy (nákupnej ceny predaných zásob, dane z obratu, tržieb z predaných základných prostriedkov a pod.) a celkových nákladov včítane finančných nákladov a povinných odvodov do štátnych fondov.

(3) Za dotácie zvyšujúce tržby sa považujú dotácie a intervencie k cenám.

(4) V prípade, že daňovník nevykáže zisk, je základom dane zo zisku suma pripočítateľných položiek prevyšujúca odpočítateľné položky; ak daňovník vykáže stratu, je základom tejto dane suma pripočítateľných položiek prevyšujúca súčet straty a odpočítateľných položiek.

(5) U daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. g) je základom dane:

a) zisk z činnosti a z hospodárenia s majetkom zvýšený o daň podľa tohto zákona včítane príslušenstiev, ktoré znížili zisk, o odpisy základných prostriedkov účtované na ťarchu zisku, pokiaľ prevyšujú odpisovú sadzbu určenú pre socialistické organizácie, o nepreukázané náklady a o náklady, ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie alebo zabezpečenie príjmov;

b) 30 % nákladov na hrubé mzdy, ak základ dane podľa odseku 5 bodu a) by tvoril menej než 30 % nákladov na hrubé mzdy alebo ak vykazuje daňovník stratu.

(6) U daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. h) základ dane tvoria:

a) príjmy za licenčné a im podobné poplatky a príjmy za technickú pomoc;

b) príjmy z autorských a prevádzacích práv;

c) všetky ostatné príjmy po odpočítaní nákladov nutne vynaložených v tuzemsku na ich dosiahnutie, zaistenie a údržbu;

d) 30 % nákladov na hrubé mzdy, ak základ dane podľa odseku 6 bodu c) by tvoril menej než 30 % nákladov na hrubé mzdy alebo ak daňovník vykazuje stratu.

(7) U daňovníkov v likvidácii a u daňovníkov zaniknutých bez vykonania likvidácie, pokiaľ nemožno základ dane zo zisku určiť príslušným z uvedených spôsobov, je základom tejto dane likvidačný zvyšok.

§ 5

Pripočítateľné položky

Pripočítateľnými položkami sú:

a) položky účtované v nákladoch daňovníka

1. príspevky, pokiaľ daňovník nie je povinný ich uhradiť podľa právnych predpisov a neboli osobitnými predpismi uznané za nákladovú položku, subvencie, dary a iné bezodplatné venovania;

2. tvorba, prípadne zmena stavu rezerv, nezodpovedajúca právnym predpisom;

3. výdavky spojené s pohostením, v družstevných podnikoch zahraničného obchodu len výdavky spojené s pohostením a darmi nad limit ustanovený orgánmi určenými zákonmi národných rád;

4. položky, ktorých zahrnutím do nákladov sa v rozpore s právnymi predpismi skrátil bilančný zisk;

5. zaplatené pokuty a penále;

6. zúčtované prirážky k náhrade za vypúšťanie nečistených alebo nedostatočne čistených odpadových vôd;

7. zúčtované poplatky včítane prirážky za znečisťovanie ovzdušia;

8. záporný rozdiel medzi vzniknutými mankami a prijatými náhradami mánk v organizáciách s prevažne obchodnou činnosťou;

b) neuhradená strata zo závodného stravovania;

c) dotácie určené na úhradu nákladov v organizáciách poľnohospodárskych služieb, spoločných družstevných podnikov a melioračných družstiev;

d) nezdanené prídely do fondov skracujúcich tvorbu zisku a použité na účely, na ktoré možno podľa právnych predpisov použiť zdanené vlastné prostriedky organizácie;

e) sumy vynaložené na ochranné odevy, obuv a pomôcky nad normy určené regulatívmi alebo nad určený okruh pracovníkov a hodnota naturálnych požitkov nad rámec predpisov alebo nad určený okruh pracovníkov.

§ 6

Odpočítateľné položky

(1) Odpočítateľnými položkami od zisku sú tieto položky, pokiaľ sa podľa právnych predpisov neúčtujú v nákladoch alebo na ťarchu tvorby zisku daňovníka:

a) zaplatená daň z pozemkov;*)

b) odvody do fondov technického rozvoja vytvoreného vo vyšších orgánoch hospodárskeho riadenia;

c) príspevok do fondu geologických prác určený osobitnými predpismi;

d) zaplatené náhrady za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy v geológii.

(2) Odpočítateľnými položkami sú ďalej:

a) účelové vývozné prémie, pokiaľ sú zahrnuté v zisku;

b) zisk zo závodného stravovania;

c) prijaté pokuty a penále a prijaté sumy, ktoré už boli zdanené daňou zo zisku alebo obdobnou daňou u iného daňovníka, a položky už zdanené u toho istého daňovníka, ak sú súčasťou zisku;

d) príspevok na podnikovú bytovú výstavbu do výšky 50 % rozpočtovej ceny podľa skutočnej realizácie výstavby v bežnom roku a do rovnakej výšky splátky úverov na podnikovú bytovú výstavbu čerpaných do 31. 12. 1970;

e) subvencie poskytované družstvám a podnikom invalidov a zväzom bytových družstiev, pokiaľ sú zahrnuté do zisku;

f) odmeny k Červeným zástavám vlády a Ústrednej rady Čs. ROH alebo k zástavám, prípadne štandardám im na roveň postaveným, pokiaľ sú zahrnuté do zisku;

g) príplatky charakteru prémií v organizáciách poľnohospodárskych služieb, spoločných družstevných podnikov a melioračných družstiev, pokiaľ sú zahrnuté do zisku.

ČASŤ II

Daň z objemu miezd

§ 7

Daň z objemu miezd sa vyberá ako

a) daň z celkového objemu miezd alebo

b) daň z individuálnych miezd.

§ 8

Základ dane

(1) Základom dane z celkového objemu miezd je objem všetkých v bežnom roku zúčtovaných miezd na výplatu včítane ostatných osobných výdavkov a vyplatených podielov na hospodárskom výsledku.

(2) Základom dane z individuálnych miezd je ročná individuálna mzda pracovníka presahujúca sumu 30 000 Kčs.

(3) Za individuálnu mzdu pracovníka sa považuje v bežnom roku zúčtovaná mzda na výplatu, včítane ostatných osobných výdavkov, vyplatených podielov na hospodárskom výsledku a doplnkovej odmeny, znížená o prípadné odmeny podľa odseku 4.

(4) Do základu dane z objemu miezd sa nezapočítavajú odmeny vyplatené najlepším pracovníkom a kolektívom zo sumy, ktorú organizácia dostala ako odmenu k Červenej zástave vlády a Ústrednej rady Čs. ROH alebo k zástave, prípadne štandarde jej na roveň postavenej.

§ 9

Daňová sadzba

(1) Sadzba dane z celkového objemu miezd tvorí:

od0do30,5 à
nad3do51,5 + 1,-   à
nad5do73,5 + 1,5  à
nad7do106,5 + 3,-   à
nad1015,5 + 6,- à

(3) Ak nadobúdateľ podľa odseku 2 preukáže, že nadobudnutie tovaru z iného členského štátu bolo predmetom dane v členskom štáte, v ktorom sa skončilo odoslanie alebo preprava tovaru, opraví základ dane, pričom na opravu základu dane sa primerane vzťahuje § 25.

(2) Priemernou mzdou bežného roka sa rozumie podiel pripadajúci na jedného pracovníka vypočítaný z objemu miezd (§ 8) zníženého o zúčtovanú mzdu za produktívnu prácu učňov a skutočného priemerného počtu pracovníkov v bežnom roku. Priemerná mzda predchádzajúceho roka sa určí tak, aby sa zachovala metodická a organizačná porovnateľnosť s bežným rokom.

(3) Sadzba dane z individuálnych miezd tvorí z rozdielu medzi ročnou mzdou a sumou 30 000 Kčs pri ročnej mzde

do36 000 Kčs15 %
do42 000 Kčs25%
do48 000 Kčs40 %
do54 000Kčs60 %
do60 000Kčs80 %
nad60 000 Kčs100 %

ČASŤ III

Príspevok na sociálne zabezpečenie

§ 10

(1) Príspevok na sociálne zabezpečenie odvádzajú do štátneho rozpočtu daňovníci podliehajúci dôchodkovej dani podľa § 2 ods. 1.*)

(2) Základom pre výpočet príspevku je objem v bežnom roku zúčtovaných miezd na výplatu, včítane ostatných osobných výdavkov, vyplatených podielov na hospodárskom výsledku a doplnkovej odmeny, znížený o prípadné odmeny podľa § 8 ods. 4.

(3) Súčasťou príspevku na sociálne zabezpečenie je poistné nemocenského poistenia.**)

ČASŤ IV

Výška dane a príspevku na sociálne zabezpečenie podľa skupín daňovníkov

ODDIEL I

Obchod

§ 11

(1) Sadzba dane zo zisku u daňovníkov s prevažne obchodnou činnosťou s výnimkou daňovníkov uvedených v odseku 2, 6 a 8, v § 2 ods. 1 písm. e), g), h) a ods. 2 písm. b) až e) a s výnimkou spoločných družstevných podnikov a melioračných družstiev

pri rentabilite %tvorí %
do520
nad 5do1520,- +2,-     à
nad 15do1840,- +1,5    à
nad 18do2344,5 + 1,2  à
nad23do2850,5 + 1,-   à
nad28do3355,5 + 0,8  à
nad33do4059,5 + 0,6  à
nad40do5063,7 + 0,4  à
nad50do5567,7 + 0,3  à
nad55do5969,2 + 0,2  à
nad5970.

(2) Sadzba dane zo zisku v organizáciách spotrebných družstiev s prevažne obchodnou činnosťou

pri rentabilite %tvorí %
do510
nad5do1510,- + 2,-  à
nad15do3030,- + 1,-  à
nad30do5045,- + 0,5 à
nad50do55.

(3) Rentabilita sa vypočítava ako pomer bilančného zisku (neupraveného o pripočítateľné a odpočítateľné položky) k celkovým nákladom (včítane finančných). Vo vybraných organizáciách, ktoré majú vlastné výrobne, sa celkové náklady znižujú o spotrebu základných surovín v týchto výrobniach.

(4) Činiteľ „á“ uvedený v odsekoch 1 a 2 sa rovná percentu rentability presahujúcemu spodnú hranicu príslušného daňového pásma s presnosťou na stotiny.

(5) Vypočítaná daň zo zisku sa znižuje o zľavy uvedené v § 22.

(6) Pri družstevných podnikoch zahraničného obchodu tvorí sadzba dane zo zisku 65 %.

(7) Sadzba dane z likvidačného zvyšku tvorí 50 %.

(8) Sadzba dane zo zisku odborových (generálnych) riaditeľstiev, združení (zväzov) podnikov a zväzov družstiev tvorí 50 %.

§ 12

(1) Daňovníci s prevažne obchodnou činnosťou včítane družstevných podnikov zahraničného obchodu platia daň z celkového objemu miezd.

(2) Daňovníci s prevažne obchodnou činnosťou odvádzajú príspevok na sociálne zabezpečenie vo výške 10 % a družstevné podniky zahraničného obchodu vo výške 25 % zo základu podľa § 10 ods. 2.

ODDIEL II

Služby, miestna výroba a miestne stavebníctvo

§ 13

(1) Sadzba dane zo zisku u daňovníkov s činnosťou prevažne neobchodnou s výnimkou daňovníkov uvedených v odseku 5 a v § 2 ods. 1 písm. e), g) a h) a v ods. 2 písm. b) až e) a s výnimkou spoločných družstevných podnikov a melioračných družstiev

pri rentabilite %tvorí %
do1530
nad15do1830,- + 3,-    à
nad18do2239,- + 2,-    à
nad22do2647,- + 1,5   à
nad26do3053,- + 1,-    à
nad30do3557,- + 0,8   à
nad35do4061,- + 0,6   à
nad40do5564,- + 0,4   à
nad5570,-

(2) U daňovníkov s činnosťou prevažne neobchodnou sa rentabilita vypočítava ako pomer bilančného zisku (neupraveného o pripočítateľné a odpočítateľné položky) k súčtu bilančného zisku (neupraveného) a mzdových nákladov včítane ostatných osobných výdavkov.

(3) Činiteľ „á“ uvedený v odseku 1 sa rovná percentu prírastkov rentability presahujúcemu spodnú hranicu príslušného daňového pásma s presnosťou na stotiny.

(4) Vypočítaná daň zo zisku sa znižuje o zľavy uvedené v § 22.

(5) Sadzba dane zo zisku odborových (generálnych) riaditeľstiev, združení (zväzov) podnikov a zväzov družstiev tvorí 50 %.

(6) Sadzba dane z likvidačného zvyšku tvorí 50 %.

§ 14

(1) Daňovníci s prevažne neobchodnou činnosťou platia daň z individuálnych miezd s výnimkou okresných (mestských) stavebných podnikov, okresných poľnohospodárskych stavebných podnikov, odborných (generálnych) riaditeľstiev, združení (zväzov) podnikov, zväzov družstiev, výskumných ústavov družstiev a krajských organizácií pre zavádzanie novej techniky v miestnom hospodárstve a krajských dopravných stredísk, ktoré platia daň z celkového objemu miezd.

(2) Pri výrobných družstvách sa do individuálnej mzdy pracovníka nezapočítavajú doplnkové odmeny, ak úhrn vyplatených doplnkových odmien za celé zdaňovacie obdobie nepresiahne 2,5 % mzdových prostriedkov výrobného družstva. Ak úhrn týchto odmien presiahne 2,5 % mzdových prostriedkov výrobného družstva, započíta sa celá doplnková odmena do individuálnej mzdy pracovníka.

§ 15

(1) Daňovníci s činnosťou prevažne neobchodnou s výnimkou uvedenou v odseku 2 odvádzajú príspevok na sociálne zabezpečenie vo výške 25 % zo základu podľa § 10 ods. 2.

(2) Príspevok na sociálne zabezpečenie vo výške 10 % základu podľa § 10 ods. 2 odvádzajú odborové (generálne) riaditeľstvá, združenia (zväzy) podnikov, zväzy družstiev, výskumné ústavy družstiev, spoločenské organizácie (ich podniky a hospodárske zariadenia), družstvá a podniky invalidov a ostatné organizácie s prevažne neobchodnou činnosťou za vybrané činnosti (služby).

§ 16

(1) Sadzba dane zo zisku pre organizácie uvedené v § 2 ods. 2 písm. b), d) a e) tvorí 65 % a pre organizácie uvedené v § 2 ods. 2 písm. c) 50 % základu podľa § 4.

(2) Daňovníci dane zo zisku podľa odseku 1 platia daň z individuálnych miezd za pracovníkov vykonávajúcich činnosť podliehajúcu dani zo zisku s výnimkou zväzov bytových družstiev, ktoré platia daň z celkového objemu miezd.

ODDIEL III

Poľnohospodárstvo

§ 17

(1) V organizáciách poľnohospodárskych služieb, spoločných družstevných podnikoch a melioračných družstvách s výnimkou organizácií uvedených v odseku 7

pri rentabilite %tvorí %
do1010
nad10do2510,- + 0,5        à
nad18do2217,5 + 1,-        à
nad25do3527,5 + 1,25     à
nad45

(2) Rentabilita sa vypočítava ako pomer bilančného zisku (neupraveného o pripočítateľné a odpočítateľné položky) k celkovým nákladom včítane finančných nákladov.

(3) Činiteľ „á“ uvedený v odseku 1 sa rovná percentu rentability presahujúcemu spodnú hranicu príslušného daňového pásma s presnosťou na stotiny.

(4) V organizáciách poľnohospodárskych služieb, spoločných družstevných podnikoch, melioračných družstvách a v organizáciách poľnohospodárskeho zásobovania a nákupu sa zvyšuje sadzba dane zo zisku o 1 % za každé 1 % podielu tržieb z nepoľnohospodárskej činnosti z celkových tržieb, maximálne o 50 %.

(5) Maximálna výška sadzby dane zo zisku včítane zvýšenia tvorí 70 %.

(6) Vypočítaná daň sa znižuje o zľavy podľa § 22 ods. 2.

(7) Sadzba dane zo zisku odborových (generálnych) riaditeľstiev, združení (zväzov) podnikov a družstevných zväzov tvorí 50 %.

(8) Sadzba dane z likvidačného zvyšku tvorí 50 %.

§ 18

(1) Daňovníci uvedení v tomto oddiele, s výnimkou spoločných družstevných podnikov a melioračných družstiev, platia daň z celkového objemu miezd.

(2) Spoločné družstevné podniky a melioračné družstvá platia daň z individuálnych miezd.

§ 19

Daňovníci uvedení v tomto oddiele odvádzajú príspevok na sociálne zabezpečenie vo výške 10 % z časti základu podľa § 10 ods. 2, ktorý pripadá na podiel tržieb z nepoľnohospodárskej činnosti.

ODDIEL IV

Iné organizácie než tuzemské socialistické organizácie

§ 20

(1) U daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. g) tvorí sadzba dane zo zisku 65 %.

(2) U daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. h) tvorí sadzba dane zo zisku:

a) 15 % zo základu podľa § 4 ods. 6 písm. a)

b) 25 % zo základu podľa § 4 ods. 6 písm. b)

c) 65 % zo základu podľa § 4 ods. 6 písm. c), prípadne d).

§ 21

Daňovníci uvedení v § 2 ods. 1 písm. g) a h) platia z miezd a odmien vyplatených na území Československej socialistickej republiky daň z individuálnych miezd (§ 8 ods. 3) a odvádzajú príspevok na sociálne zabezpečenie vo výške 25 % (§ 10 ods. 2).

ČASŤ V

Spoločné ustanovenia

§ 22

Zľavy na dani zo zisku

(1) Ak základ dane zo zisku nepresahuje 80 000 Kčs, tvorí sadzba dane zo zisku 20 % (včítane zvýšenia podľa § 17 ods.4) pre všetkých daňovníkov, pokiaľ je pre nich výhodnejšia.

(2) Daňovníkom sa poskytuje zľava na dani zo zisku na výchovu učňov v tuzemsku takto:

pre preferované činnostipre ostatné činnosti
ročne v Kčs
na každého učňa v 1. roku výučby
pri internátej výučbe mimo podniku5 0003 000
pri sústredenej výučbe v podniku3 0002 000
pri individuálnej výučbe2 0001 000
na každého učňa v 2. roku výučby (pri trojročnej učebnej dobe)
pri internátnej výučbe mimo podniku3 0002 000
pri sústredenej výučbe v podniku2 0001 500
pri individuálnej výučbe1 5001 000

(3) Pre družstvá alebo podniky invalidov a spoločenské organizácie (ich podniky) a hospodárske zariadenia) sa daň zo zisku znižuje o 30 %.

(4) Daňovníkom s prevažne neobchodnou činnosťou s výnimkou spoločenských organizácií (ich podnikov a hospodárskych zariadení) sa daň zo zisku pripadajúca na tržby za vybrané činnosti znižuje o 40 %.

§ 23

Vznik daňovej povinnosti a povinnosti odvodu príspevku na sociálne zabezpečenie

(1) Daňová povinnosť a povinnosť odvodu príspevku na sociálne zabezpečenie vzniká dňom začatia dani podrobenej činnosti.

(2) U daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. h) vzniká daňová povinnosť a povinnosť odvodu príspevku na sociálne zabezpečenie dňom, keď začali v tuzemsku vykonávať hospodársku činnosť, prípadne keď sa im vyplácajú alebo k ich dobru pripisujú príjmy podrobené dani.

(3) Daňovník je povinný začiatok a ukončenie tejto činnosti oznámiť do 15 dní miestne príslušným orgánom, ktoré spravujú dôchodkovú daň a príspevok na sociálne zabezpečenie.

§ 24

Zdaňovacie obdobie a daňové priznanie

(1) Zdaňovacím obdobím je bežný kalendárny rok.

(2) Podkladom na zistenie základu dane a daňovej povinnosti je daňové priznanie, v ktorom je daňovník povinný uviesť aj prípadné výnimky, zvýhodnenia a zľavy a vyčísliť ich objem.

§ 25

Premlčanie

(1) Dane podľa tohto zákona nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol daňovník povinný podať priznanie k dani.

(2) Príspevok na sociálne zabezpečenie nemožno vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol daňovník povinný tento príspevok odviesť.

(3) Ak je úkon na vyrubenie alebo vymáhanie dane, prípadne na vymáhanie príspevku na sociálne zabezpečenie vykonaný, plynie premlčacia lehota znova od konca roka, v ktorom bol daňovník o tomto úkone upovedomený.


ČASŤ VI

Záverečné ustanovenia

§ 26

Zvýhodnenia a zľavy

V právomoci orgánov určených zákonmi národných rád pre daňovníkov so sídlom v príslušnej republike je:

a) rozšíriť pri dani zo zisku okruh odpočítateľných položiek (§ 6), prípadne upraviť alebo zrušiť niektoré z určených položiek, a to najviac v rozsahu 3 % daňového základu všetkých daňovníkov;

b) ustanoviť podmienky, za ktorých sa nebude zdaňovať prírastok priemerných miezd vyplývajúci zo zníženia zamestnanosti;

c) znížiť sadzbu dane z celkového objemu miezd v jednotlivých pásmach zdanenia maximálne o 1 % v súlade so mzdovopolitickými zámermi a potrebou diferencovaného tempa rastu priemerných miezd v jednotlivých odvetviach, prípadne organizáciách a pri dani z individuálnych miezd zvýšiť hranicu, od ktorej sa táto daň vyberá, a to najviac o 20 %.

§ 27

Orgány určené zákonmi národných rád môžu pre daňovníkov so sídlom v príslušnej republike a daňovníkov so sídlom v cudzine:

a) určiť miesta a odvetvia (odbory), prípadne jednotlivé organizácie, v ktorých daň z celkového objemu miezd nebude postihovať prírastky objemu miezd vyplývajúce z rastu zamestnanosti;

b) ustanoviť okruh preferovaných činností podľa § 22 ods. 2 a okruh vybraných činností (služieb) podľa § 15 ods. 2 a podľa § 22 ods. 4;

c) znížiť daň zo zisku organizáciám s činnosťou prevažne obchodnou, a to až o 20 % na dobudovanie obchodnej siete;

d) ustanoviť podmienky, za ktorých nebudú prirážky k náhrade za vypúšťanie nečistených alebo nedostatočne čistených vôd, ako aj poplatky a prirážky za znečisťovanie ovzdušia pripočítateľnými položkami k zisku na účely výpočtu dane zo zisku;

e) úplne alebo čiastočne oslobodiť od dane zo zisku novobudované organizácie, a to najviac na dobu dvoch rokov;

f) ustanoviť na účely dane z objemu miezd východiskovú úroveň miezd

1. pre novovzniknuté organizácie a v prípadoch reorganizácií;

2. v organizáciách, miestach, prípadne odvetviach (odboroch), ak tak rozhodne vláda Českej socialistickej republiky alebo vláda Slovenskej socialistickej republiky;

g) určiť okruh organizácií s prevažne obchodnou činnosťou, v ktorých sa budú na účely výpočtu rentability celkové náklady znižovať o spotrebu základných surovín v ich výrobniach;

h) urobiť opatrenia, aby sa zabránilo dvojakému zdaneniu toho istého základu dane, prípadne toho istého príjmu;

ch) rozhodnúť v sporných prípadoch o spôsobe zdanenia;

i) urobiť opatrenia na zamedzenie tvrdostí a nezrovnalostí, prípadne v jednotlivých prípadoch povoliť úľavu, ak to vyžadujú spoločenské záujmy.

§ 28

(1) Pre daňovníkov dôchodkovej dane neplatia

a) ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b), § 4, § 5 ods. 1 až 3, § 6 až 8 a § 9 ods. 1, ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. b) zákona č. 83/1966 Zb. o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky a predpisy vydané na ich vykonanie;

b) ustanovenia § 4 a 5 zákona č. 158/1968 Zb. o štátnom rozpočte na rok 1969 a o niektorých ďalších finančných opatreniach;

c) zákon č. 131/1968 Zb. o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd.

(2) Pre okresné (mestské) stavebné podniky sa nepoužije zák. č. 133/1969 Zb., ktorým sa ustanovujú zásady pre zákony národných rád o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie.

(3) Zákon č. 159/1968 Zb. o dôchodkovej dani sa zrušuje dňom, keď nadobudnú účinnosť zákony národných rád vydané podľa zásad ustanovených týmto zákonom.

ČASŤ VII

Účinnosť

§ 29

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zákon č. 83/1966 Zb. o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva ČSSR, zákon č. 131/1968 Zb. o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd, vládne nariadenie č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva v znení vládnych nariadení č. 83/1967 Zb. a č. 16/1968 Zb., č. 148/1968 Zb., č. 169/1969 Zb., zákon č. 112/1966 Zb. o poľnohospodárskej dani, zákon č. 133/1969 Zb., ktorým sa ustanovujú zásady pre zákony národných rád o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie a zákony národných rád č. 173/1969 Zb. a č. 178/1969 Zb. o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie.

*) Zákon č. 112/1966 Zb. o poľnohospodárskej dani.

*) Organizácie uvedené v § 2 ods. 2 tohto zákona platia poistné nemocenského poistenia podľa zák. č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov.

**) § 57 zák. č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov.