Vyhláška č. 93/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Aktoch Svetovej poštovej únie dojednaných vo Viedni 10. júla 1964.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1969-93
Čiastka 32/1969
Platnosť od 14.08.1969
Účinnosť od 29.08.1969
Redakčná poznámka

Pre Československú socialistickú republiku nadobudli Akty platnosť 20. májom 1966.

Aktuálne znenie 29.08.1969

93

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 20. júna 1969

o Aktoch Svetovej poštovej únie dojednaných vo Viedni 10. júla 1964

Na XV. kongrese Svetovej poštovej únie vo Viedni sa 10. júla 1964 dojednali:


1. Ústava Svetovej poštovej únie

2. Generálny poriadok Svetovej poštovej únie

3. Svetový poštový dohovor

4. Dojednanie o poštových balíkoch

5. Dojednanie o cenných listoch a cenných škatuliach

6. Dojednanie o poštových poukážkach a poštových cestovných bonoch

7. Dojednania o zásielkach na dobierku s ich záverečnými protokolmi a vykonávacími poriadkami.

Prezident republiky Akty Svetovej poštovej únie ratifikoval a ratifikačná listina bola uložená u švajčiarskej vlády, depozitára Aktov, 20. mája 1966.

Pre Československú socialistickú republiku nadobudli Akty platnosť 20. májom 1966.

Overené kópie Aktov sú uložené v archíve Ministerstva zahraničných vecí.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Francúzsky text Aktov je k dispozícii na Federálnom výbore pre pošty a telekomunikácie v Prahe 3, Olšanská 5. Český preklad bol vydaný pod názvom „Akty Světové poštovní unie, Vídeň 1964" a je na nahliadnutie na všetkých krajských a okresných správach spojov.