Opatrenie č. 9/1969 Zb.Opatrenie ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zriaďuje Okresný súd vo Svidníku a Štátne notárstvo vo Svidníku

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1969-9
Čiastka 3/1969
Platnosť od 01.02.1969
Účinnosť od 01.02.1969
Aktuálne znenie 01.02.1969

9

OPATRENIE

ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky

z 21. januára 1969,

ktorým sa zriaďuje Okresný súd vo Svidníku a Štátne notárstvo vo Svidníku


Pre novovytvorený okres Svidník podľa § 1 a 4 ods. 1 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 105/1968 Zb. o niektorých opatreniach v odbore súdnictva a štátnych notárstiev

zriaďujem

Okresný súd vo Svidníku a Štátne notárstvo vo Svidníku a

ustanovujem

začatie ich činnosti 1. februárom 1969.


Minister:

Dr. Vašečka v. r.