Zákon č. 71/1969 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1969-71
Čiastka 26/1969
Platnosť od 30.06.1969 do31.12.1970
Účinnosť od 01.07.1969 do31.12.1970
Zrušený 130/1970 Zb.
Znenie 01.07.1969

71

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 27. júna 1969

o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Územie Slovenskej socialistickej republiky sa člení na okresy a okresy sa členia na obce.

(2) Územie hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy tvorí osobitnú územnú jednotku.

§ 2

(1) V Slovenskej socialistickej republike sú tieto okresy:

1. Banská Bystrica

2. Bardejov

3. Bratislava-vidiek

4. Čadca

5. Dolný Kubín

6. Dunajská Streda

7. Galanta

8. Humenné

9. Komárno

10. Košice-mesto

11. Košice-vidiek

12. Levice

13. Liptovský Mikuláš

14. Lučenec

15. Martin

16. Michalovce

17. Nitra

18. Nové Zámky

19. Poprad

20. Považská Bystrica

21. Prešov

22. Prievidza

23. Rimavská Sobota

24. Rožňava

25. Senica

26. Spišská Nová Ves

27. Stará Ľubovňa

28. Svidník

29. Topoľčany

30. Trebišov

31. Trenčín

32. Trnava

33. Veľký Krtíš

34. Vranov nad Topľov

35. Zvolen

36. Žiar nad Hronom

37. Žilina

(2) Mesto, podľa ktorého je okres pomenovaný, je jeho sídlom.

§ 3

Zriaďovať a zrušovať okresy v Slovenskej socialistickej republike možno len zákonom Slovenskej národnej rady.

§ 4

(1) Zmeny územia okresu alebo jeho sídla vykonáva vláda Slovenskej socialistickej republiky nariadením.

(2) Územie hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy možno podstatne zmeniť len zákonom Slovenskej národnej rady; iné zmeny vykonáva vláda Slovenskej socialistickej republiky nariadením.

§ 5

Z dôležitých spoločenských záujmov, najmä na vytvorenie lepších predpokladov pre ďalší hospodársky a kultúrny rozvoj obcí možno vytvoriť, zrušiť alebo zlúčiť obce alebo vykonať inú zmenu ich územia. O takomto opatrení, ak ide o obce v tom istom okrese a ak s ním súhlasia miestne národné výbory a občania dotknutých obcí, rozhoduje okresný národný výbor, inak o ňom patrí rozhodnúť vláde Slovenskej socialistickej republiky.

§ 6

(1) Určovať názvy obcí a ich častí (osád, miestnych alebo mestských častí) a vykonávať ich zmeny patrí Ministerstvu vnútra Slovenskej socialistickej republiky v súčinnosti s príslušnými okresnými národnými výbormi.

(2) Predpisy o určovaní názvov obcí a ich častí, o označovaní ulíc a ostatných verejných priestranstiev a o číslovaní domov vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky.

§ 7

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky zostaví a vyhlási zoznam obcí tvoriacich jednotlivé okresy; vyhlasuje tiež zmeny v tomto zozname vyplývajúce zo zmien vykonaných podľa tohto zákona.

§ 8

(1) V súlade s územným členením Slovenskej socialistickej republiky podľa tohto zákona upraví sa organizácia národných výborov.

(2) Organizácia ostatných orgánov štátnej správy pôsobiacich v obvodoch doterajších krajov mimo sústavy národných výborov sa prispôsobí primerane k úlohám týchto orgánov s prihliadnutím na územné členenie Slovenskej socialistickej republiky.

§ 9

(1) Doterajšie územné obvody krajských súdov a krajských prokuratúr v Slovenskej socialistickej republike zostávajú až do vydania ústavného zákona o organizácii súdov a prokuratúr nedotknuté.

(2) Územné obvody krajských štátnych arbitráží zostávajú týmto zákonom nedotknuté.


§ 10

(1) Zrušujú sa tieto ustanovenia zákona č. 36/1960 Zb. o územnom členení štátu:

a) § 2 ods. 2 v znení článku 2 č. 1 zákona č. 29/1968 Zb. o zmenách niektorých zákonov v súvislosti s úpravou postavenia Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy;

b) § 3 č. 8 až 10;

c) § 11 v znení článku 2 č. 2 zákona č. 29/1968 Zb.;

d) § 12 v znení § 1 ods. 1 vládneho nariadenia č. 36/1968 Zb., ktorým sa vytvárajú okresy Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa;

e) § 13 v znení § 79 ods. 1 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch a § 1 ods. 2 vládneho nariadenia č. 36/1968 Zb.

(2) Ostatné ustanovenia zákona č. 36/1960 Zb., pokiaľ sú upravené týmto zákonom, na území Slovenskej socialistickej republiky neplatia.

(3) Na území Slovenskej socialistickej republiky neplatí ustanovenie § 2 vyhlášky č. 97/1961 Zb. o názvoch obcí, označovaní ulíc a číslovaní domov.

§ 11

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1969.


Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.