Vyhláška č. 29/1969 Zb.Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v Západoslovenskom kraji ako stavebný úrad

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1969-29
Čiastka 10/1969
Platnosť od 15.04.1969
Účinnosť od 01.01.1969
Aktuálne znenie 01.01.1969

29

VYHLÁŠKA

Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave

z 26. februára 1969,

ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v Západoslovenskom kraji ako stavebný úrad


§ 1

Rada Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad prvého stupňa

Mestský národný výbor Brezová pod Bradlom, okres Senica nad Myjavou.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.


Tajomník:

Ing. Gonda v. r.

Predseda:

Ing. Košťál v. r.