Vyhláška č. 183/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o výkupe surového dreva a ochrane stromov rastúcich mimo lesa.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1969-183
Čiastka 53/1969
Platnosť od 30.12.1969 do31.12.1977
Účinnosť od 01.01.1970 do31.12.1977
Zrušený 101/1977 Zb.
Znenie 01.01.1970

183

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky

z 21. decembra 1969

o výkupe surového dreva a ochrane stromov rastúcich mimo lesa

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 55 zákona č. 166/1960 Zb. o lesoch a lesnom hospodárstve (lesný zákon):


§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Aby sa zabezpečilo účelné využitie všetkého surového dreva pre národné hospodárstvo, upravuje sa výkup surového dreva podľa ďalších ustanovení.

(2) Surovým drevom sa rozumejú:

a) surové kmene a netriedené rovnaké drevo,

b) výrezy ihličnaté a listnaté všetkých sortimentov,

c) rovnaké drevo ihličnaté a listnaté (úžitkové okrem paliva) vyťažené v lese alebo zo stromov rastúcich mimo lesa.

Výkup surového dreva z lesa

§ 2

Výkupom surového dreva vyťaženého v lese, ako aj jeho dodávkou oprávneným odberateľom sú poverené Štátne lesy, podnikové riaditeľstvá; Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva môže však poveriť výkupom a dodávkou tohto dreva aj iné organizácie.

§ 3

(1) Vlastníci surového dreva vyťaženého v lese sú povinní ponúknuť na výkup toto drevo do 14 dní po vyťažení najbližšiemu podnikovému riaditeľstvu Štátnych lesov-lesnému závodu, prípadne inej organizácii poverenej výkupom a dodávkou (ďalej len „lesný závod“); lesný závod je povinný ponúknuté drevo vykúpiť. O čase a mieste výkupu sa lesný závod dohodne s vlastníkom surového dreva do 14 dní po prijatí ponuky; ak nedôjde k dohode, určí sa čas a miesto výkupu okresný národný výbor. Výkup dreva na pni sa môže uskutočniť len vtedy, keď užívateľ lesa nevykoná ťažbu do určeného termínu. Okresný národný výbor na základe žiadosti užívateľa lesa po vyjadrení odbornej správy lesov môže ponechať časť úžitkového dreva, najviac však 25 % z decenálneho predpisu ťažby pre vlastnú preukázateľnú potrebu užívateľa lesa (na nevyhnutné opravy budov alebo na novostavbu rodinného domčeka) za predpokladu, že užívateľ lesa plní všetky úlohy podľa predpisov lesného hospodárskeho plánu.

(2) Sortimenty surového dreva, ktoré podľa tejto vyhlášky nepodliehajú výkupu, ako aj úžitkové drevo, ktoré okresný národný výbor ponechal pre vlastnú potrebu užívateľa lesa, si môže vlastník (užívateľ) lesa odviezť až vtedy, keď ho kontrolne označil lesný závod svojou značkou.

§ 4

Ťažba a výkup surového dreva zo stromov rastúcich mimo lesa

(1) Rúbať stromy rastúce mimo lesa, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia zákona o rozvoji rastlinnej výroby,*) možno len so súhlasom miestneho (mestského) národného výboru (obvodného úradu národných výborov). V sporných prípadoch rozhodne okresný národný výbor. Ak však ide o stromy

a) v brehových porastoch,

b) slúžiace ako vetrolamy,

c) určené na ochranu strží, svahov, slatín a rašelinísk,

d) registrované v záujme všeobecnej ochrany prírody,

e) osobitne chránené podľa predpisov o štátnej ochrane prírody,

f) patriace k niektorej kultúrnej pamiatke,

g) v záplavovom území,**)

h) v iných územiach vyhradených okresným národným výborom,

i) vo vodohospodársky štátne dôležitých oblastiach,

možno ich vyrúbať iba so súhlasom okresného národného výboru daným v súčinnosti s užívateľom brehov [písmeno a)], s orgánom štátnej ochrany prírody [písmená d) a e)], prípadne s orgánom štátnej pamiatkovej starostlivosti [písmeno f)]. Národné výbory najmä dbajú na to, aby sa nepovolilo rúbanie stromov, ktoré by spôsobilo ich nadmernú ťažbu alebo narušenie vzhľadu krajiny.

(2) Vlastníci stromov, ktorým národný výbor dal súhlas na ich vyrúbanie a nerozhodol o ponechaní dreva, sú povinní ponúknuť vyťažené drevo lesnému závodu, a to do troch dní po vyrúbaní stromov.

(3) Lesný závod je povinný najneskoršie do 14 dní po prijatí ponuky (odsek 2) upovedomiť vlastníka vyťaženého dreva, či a aké drevo vykúpi. V správe lesného závodu musí sa uviesť, aký druh a množstvo dreva sa nevykúpi; toto drevo vlastník môže voľne použiť.

(4) Zblíženie a odvoz vykúpeného dreva zabezpečí lesný závod po dohode s vlastníkom dreva.

(5) Okresný národný výbor môže na žiadosť vlastníka surového dreva ponechať drevo zo stromov rastúcich mimo lesa pre vlastnú potrebu vlastníka.

§ 5

Vedenie záznamov

Lesné závody sú povinné viesť podrobné záznamy o všetkom vykúpenom dreve.

§ 6

Porez, lúpanie alebo krájanie vo mzde

(1) Porez dreva vo mzde sa môže vykonávať len na základe povolenia okresného národného výboru, a to iba vtedy, ak ide o porez

a) použitého dreva,

b) guľatiny z lesov, ktorá bola ponechaná podľa § 3 pre vlastnú potrebu,

c) drevo zo stromov rastúcich mimo lesa, ktoré lesný závod nevykúpil,

d) guľatiny získanej ako prémie lesnými robotníkmi pri spracovaní kalamít,

e) guľatiny nakúpenej preukázateľne z trhových fondov, pokiaľ uzná, že porez guľatiny je nevyhnutne potrebný,

f) guľatiny získanej z akcie vyčistenia lesa za podmienok ustanovených Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva.

Formu a spôsob vydávania povolení určí okresný národný výbor podľa miestnych podmienok. V povolení sa musí uviesť druh, množstvo a pôvod dreva.

(2) Lúpanie alebo krájanie výrezov vo mzde sa zakazuje.

(3) Porez môžu vykonať piliarske závody národných podnikov drevárskeho priemyslu, píly Štátnych lesov iba po odovzdaní povolenia vydaného podľa odseku 1. Na žiadosť vlastníka dreva môže piliarsky závod namiesto porezu vykonať výmenu za rezivo. V prípadoch, v ktorých piliarsky závod nemôže vykonať porez, alebo doprava dreva na pílu by si vyžiadala neúmerné finančné náklady, môže okresný národný výbor povoliť porez i na iných pílach na kratší presne určený čas. Piliarske závody vedú evidenciu o prevzatí, poreze a výdaji dreva.

§ 7

Tesanie dreva

Tesanie dreva, ktoré má uprostred dĺžky hrúbku nad 19 cm, sa zakazuje.

§ 8

Kontrola

Dodržiavanie ustanovení tejto vyhlášky kontrolujú orgány štátnej starostlivosti o lesy príslušného okresného národného výboru a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva.


Záverečné ustanovenia

§ 9

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 89/1965 Zb. o výkupe surového dreva, ochrane stromov rastúcich mimo lesa a o mimoriadnom zásobovaní drevom v znení vyhlášky č. 154/1968 Zb.

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1970.


Minister:

Hagara v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Paragraf 11, 29 a 30 zák. č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby, § 46 a 47 vyhl. č. 62/1964 Zb.

**) Paragraf 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve.