Zákon č. 85/1968 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon o komisiách ľudovej kontroly a zákon o národných výboroch

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1968-85

(v znení č. 103/1971 Zb.(nepriamo))

Čiastka 26/1968
Platnosť od 28.06.1968 do23.11.1990
Účinnosť od 20.10.1971 do23.11.1990
Zrušený 369/1990 Zb.
Znenie 20.10.1971

85

ZÁKON

z 27. júna 1968,

ktorým sa mení zákon o komisiách ľudovej kontroly a zákon o národných výboroch

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch sa mení takto:

V § 60 sa vypúšťa ustanovenie odseku 2 a ustanovenie odseku 3 sa označuje ako odsek 2, ktorý znie:

(2) Odborné práce pre komisiu ľudovej kontroly národného výboru obstaráva jej aparát. Počty pracovníkov aparátu a náklady na ne určuje plenárne zasadnutie národného výboru na návrh komisie ľudovej kontroly.“


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.