Vyhláška č. 66/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 126/1967 Zb. o určení Exica, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1968-66
Čiastka 22/1968
Platnosť od 18.06.1968
Účinnosť od 18.06.1968
Aktuálne znenie 18.06.1968

66

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 12. mája 1968,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 126/1967 Zb. o určení Exica, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov

Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií podľa § 2, 18 a 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:


Článok 1

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 126/1967 Zb. o určení Exica, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov sa mení takto:

§ 2 ods. 1 znie:

Spoločnosti je vyhradený vývoz a dovoz obuvi, rukavíc, koženej konfekcie, obuvníckych a umelých materiálov, koží, usní, srstí, chlpov, zajačín a kožiek, s výnimkou kožušníckych.


Článok 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Valeš v. r.