Opatrenie č. 42/1968 Zb.Opatrenie Štátnej plánovacej komisie, ktorým sa vyhlasuje zrušenie rámcových podmienok hospodárenia podnikov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1968-42
Čiastka 12/1968
Platnosť od 21.03.1968
Účinnosť od 21.03.1968
Aktuálne znenie 21.03.1968

42

OPATRENIE

Štátnej plánovacej komisie, ktorým sa vyhlasuje zrušenie rámcových podmienok hospodárenia podnikov


Uznesením zo 14. februára 1968 č. 33 vláda zrušila rámcové podmienky hospodárenia podnikov, ktoré boli vyhlásené v Zbierke zákonov pod č. 63/1966.


Prvý námestník predsedu:

Dvořák v.r.