Vyhláška č. 187/1968 Zb.Vyhláška ministerstiev chemického priemyslu, stavebníctva, spotrebného priemyslu, ťažkého priemyslu a zahraničného obchodu, ktorou sa ustanovujú záručné doby pri dodávkach na výstavbu budov na bývanie

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1968-187
Čiastka 49/1968
Platnosť od 29.12.1968 do31.12.1991
Účinnosť od 29.12.1968 do31.12.1991
Znenie 29.12.1968

187

VYHLÁŠKA

ministerstiev chemického priemyslu, stavebníctva, spotrebného priemyslu, ťažkého priemyslu a zahraničného obchodu

z 28. decembra 1968,

ktorou sa ustanovujú záručné doby pri dodávkach na výstavbu budov na bývanie

Ministerstvo chemického priemyslu, stavebníctva, spotrebného priemyslu, ťažkého priemyslu a zahraničného obchodu po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovujú podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon“):


§ 1

(1) Záručná doba pri dodávkach investorovi pri výstavbe budov na bývanie*) je 3 roky od splnenia dodávky; pri dodávkach na bytovú výstavbu vykonávanú svojpomocou stavebných bytových družstiev záručná doba je 3 roky od vydania povolenia na trvalé užívanie stavby (kolaudácie), najviac však 4 roky od splnenia dodávky.

(2) Pre vecné plnenia poskytnuté dodávateľom investorovi v rámci zodpovednosti za vady podľa odseku 1 platia, pokiaľ nie je podľa § 297 zákona v zmluve dohodnuté niečo iné, záručné doby ustanovené v zákone (§ 198, 300, 308, 313 a 317); tieto záručné doby sa však neskončia skôr ako záručná doba pôvodného plnenia.

(3) Záručná doba pri poddodávkach všetkých stupňov určených na dodávky uvedené v odseku 1 trvá po dobu, po ktorú je odberateľ povinný plniť svoje záväzky zo zodpovednosti za vady, najdlhšie však 4 roky od splnenia poddodávky.

(4) Záručná doba pri plnení poskytnutom v rámci zodpovednosti za vady poddodávky podľa odseku 3 trvá po dobu, po ktorú je odberateľ povinný plniť svoje záväzky zo zodpovednosti za vady, najdlhšie však 4 roky od splnenia záväzku zo zodpovednosti za vady poddodávateľom.

§ 2

Záručné doby uvedené v § 1 sa nevzťahujú na dodávky alebo ich časti,

a) pri ktorých je v prílohe tejto vyhlášky alebo v technických normách ustanovená kratšia záručná doba alebo vykonanie opráv, výmeny alebo obnovy u odberateľa (užívateľa) v kratšej lehote ako 3, prípadne 4 roky od splnenia (odovzdania) dodávky;

b) ktoré tvoria tzv. vstavané občianske vybavenie**) budov na bývanie, ako napr. vybavenie obchodu a vybavenie iných nebytových miestností.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a vzťahuje sa na dodávky a poddodávky, na ktoré boli uzavreté hospodárske zmluvy po tomto dni.


Minister chemického priemyslu:

Ing. Rázl v. r.

Minister stavebníctva:

prof. Dr. Ing. Trokan v. r.

Ministerka spotrebného priemyslu:

Macháčová v. r.

Minister ťažkého priemyslu:

Ing. Krejčí v. r.

Minister zahraničného obchodu:

Ing. Valeš v. r.


Príloha vyhlášky č. 187/1968 Zb.

ZOZNAM

výrobkov, prác a výkonov, pre ktoré sú záručné doby ustanovené odchylne*)

Por. čís.OdborZáruka v mesiacoch
vo vzťahu k investorovipri poddodávkach
1.Elektrotechnické zdroje prúdu 3461824
2.Súčasti pre elektroniku 3711824
3.Polovodičové prvky pre slaboprúdovú elektroniku3721824
4.Výrobky vákuovej techniky 3751824
5.Mechanické meracie prístroje3881824
6.Elektrické meracie prístroje 3891824
7.Elektronické meracie prístroje 3911824
8.Prístroje na automatickú reguláciu a riadenie 4051824
9.Anténové zosiľovače 384, 4511824
10.Prívodové hadice 1824
11.Šnúry k elektrickým spotrebičom 1824
12.Poistky všetkých druhov 1824
13.Vysokofrekvenčné vodiče 1824
14.Tesnenie armatúr 1824
15.Výrobky z uhlíkových materiálov 1824
16.Nátery strojárskych a hutníckych výrobkov
a) stavebných dielcov a zámočníckych výrobkov 2430
b) ostatných výrobkov 1824
17.Záclony a závesy 68
18.Rolety 1824
19.Nátery okien, dverí a vstavaného nábytku všetkých druhov 2430
20.Lepenky dechtované 1824
21.Lepenky asfaltované a izolačné pásy IPA 1824
22.Asfaltované sklenené tkaniny a rohože (posukované) 1824
23.Náterové hmoty na ochranu drevených okien a dverí, oceľových konštrukcií, parkiet, fasád, omietok a vstavaného nábytku platí doterajšia úprava podľa zákonaplatí doterajšia úprava podľa zákona
24.Asfalty stavebné izolačné platí doterajšia úprava podľa zákona
25.Asfaltové emulzie a suspenzie platí doterajšia úprava podľa zákona
26.Asfalty riedené platí doterajšia úprava podľa zákona
27.Asfalty filerizované platí doterajšia úprava podľa zákona
28.Cement, vápno, sádra platí doterajšia úprava podľa zákona
29.Elektrické zdroje svetla 347platí doterajšia úprava podľa zákona
30.Ochranné nátery bitúmenových krytín 18
31.Maľby a nátery vonkajšie latexové 18
32.Maľby vnútorné vápenné, glejové a latexové 18
33.Nátery vonkajšie na konštrukciách v agresívnom prostredí 1824
34.Výkony výtvarných remesiel 1824
35.Záhradnícke a sadové úpravy a porastyjedno vegetačné obdobie

Poznámky pod čiarou

*) Budovami na bývanie sa rozumejú budovy zahrnuté do odboru 803Jednotnej klasifikácie stavebných objektov, vydanej Ústrednou komisiou ľudovej kontroly a štatistiky - 1968, časť 3.

**) Odbor 803 Jednotnej klasifikácie stavebných objektov č. z. 803 53 a 803 54.

*) Ak súčasťou dodávky bude výrobok s nevyhnutne kratšou dobou životnosti, než je záručná doba ustanovená zákonom, prípadne touto vyhláškou, nemôžu sa prípadné vady zistené po uplynutí doby životnosti úspešne reklamovať, pokiaľ by dôvodom reklamácie bola len táto okolnosť.