Vyhláška č. 183/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry a informácií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 196/1954 Ú. l. (č. 220/1954 Ú. v.) o sadzbách prevádzkových honorárov za verejné nedivadelné predvádzanie hudobných diel

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1968-183
Čiastka 48/1968
Platnosť od 29.12.1968 do30.11.1997
Účinnosť od 29.12.1968 do30.11.1997
Zrušený 283/1997 Z. z.
Redakčná poznámka

Pre ČR bola zrušená zákonom ČR č. 237/1995 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1996.

Znenie 29.12.1968

183

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry a informácií

z 21. decembra 1968,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 196/1954 Ú. l. (č. 220/1954 Ú. v.) o sadzbách prevádzkových honorárov za verejné nedivadelné predvádzanie hudobných diel

Ministerstvo kultúry a informácií po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a úradmi ustanovuje podľa § 13 ods. 2 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon):


Článok I

Vyhláška Ministerstva kultúry č. 196/1954 Ú. l. (č. 220/1954 Ú. v.) o sadzbách prevádzkových honorárov za verejné nedivadelné predvádzanie hudobných diel sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa slová „Slovenskému autorskému sväzu v Bratislave (ďalej len „SAS")“ nahrádzajú slovami „Slovenskému ochrannému zväzu autorskému v Bratislave (ďalej len „SOZA")“ a v § 9, 10, 12 a 13 sa skratka „SAS“ nahrádza skratkou „SOZA“.

2. Paragraf 6 znie:

㤠6

(1) Pre výpočet prevádzkového honoráru podľa § 4 a 5 platí:

a) priemerné vstupné sa určí tak, že súčet cien jednotlivých druhov vstupeniek sa delí počtom druhov vstupeniek; výsledné číslo sa zaokrúhli na 50 halierov, a to tak, že 25 halierov a menej sa nepočíta a od 26 halierov sa zaokrúhľuje hore;

b) pri pravidelne sa opakujúcich hudobných produkciách usporadúvaných v miestnostiach (na priestranstvách) s reštauračnou prevádzkou, kde je vstupné zahrnuté v cene jedál alebo nápojov, prípadne zakalkulované inak, použijú sa tieto sadzby vstupného:

v IV., III. a II. cenovej skupine 5 Kčs,

v I. cenovej skupine 8 Kčs,

v tzv. výberovej skupine 10 Kčs;

c) v prípadoch, v ktorých usporiadateľ hudobnej produkcie zaplatí prenajímateľovi za miestnosť (priestranstvo) dojednanú sumu vrátane odplaty za organizovanie produkcie, určí sa sadzba tak, že dojednaná suma sa delí najvyšším počtom osôb, ktoré miestnosť (priestranstvo) pojme, ak usporiadateľom vyberané vstupné neurčuje použitie vyššej sadzby;

d) hudobné produkcie s dobrovoľným vstupným sa považujú za produkcie so vstupným 3 Kčs, hudobné produkcie s ľubovoľným vstupným za produkcie so vstupným 5 Kčs.

(2) Ak hudobná produkcia tvorí organický celok s výstavou ako jej hudobný sprievod a ak sa priamo alebo nepriamo vyberá od návštevníkov výstavy vstupné, použije sa na výpočet prevádzkového honoráru sadzba podľa § 4 určená vstupným 1 Kčs a rozsahom do 1 000 osôb za každý deň výstavy.

(3) Hudobné produkcie, pri ktorých sa vstupné nevyberá priamo ani nepriamo, alebo ak je vstupné nižšie ako 1 Kčs, považujú sa za hudobné produkcie so vstupným 1 Kčs.“

3. Paragraf 8 znie:

㤠8

(1) Prevádzkové honoráre za hudobné produkcie, pri ktorých diela sú prednášané hudobnými automatmi, určia sa sadzbou 5 % z hrubej tržby automatu, t. j. z úhrnu hodnoty vhodených mincí.

(2) Prevádzkové honoráre za pravidelne sa opakujúce hudobné produkcie, pri ktorých sú diela prednášané v hostinských (ubytovacích) prevádzkárňach výlučne na počúvanie rozhlasovými alebo televíznymi prijímačmi, magnetofónmi, gramofónmi, prípadne inými reprodukčnými zariadeniami, a ak sa od návštevníkov nevyberá priamo alebo nepriamo vstupné, platia sa ročným paušálom určeným v Kčs podľa cenovej skupiny prevádzkárne takto:

Cenová skupinaRozhlasový prijímač, gramofón, magnetofónTelevízor, rozhlasový prijímač spojený s gramofónom alebo s magnetofónom (hudobná skriňa, rozhlasová ústredňa)Ďalší reproduktorReproduktor rozhlasu po drôte
IV.30,-40,-Pokiaľ sú zapojené ďalšie reproduktory, zvyšuje sa príslušná sadzba o 20 % za každý reproduktor8,- vo všetkých cenových skupinách
III.40,-60,-
II.60,-100,-
I.80,-140,-

(3) Pokiaľ sa hudobné produkcie za tých istých podmienok usporadúvajú v kúpeľoch, zotavovniach, rekreačných strediskách, v miestnostiach závodných klubov a v kultúrno-osvetových zariadeniach (ak nejde o prevádzku pohostinstva), určuje sa prevádzkový honorár podľa ustanovení o III. cenovej skupine. Podľa ustanovení o III. cenovej skupine sa taktiež vymeriavajú prevádzkové honoráre za použitie technického zariadenia na šírenie hudby v prostriedkoch hromadnej dopravy.“

4. Za § 8 sa vkladá nový § 8a, ktorý znie:

㤠8a

Za použitie hudobných diel vrátane prednesu sprievodnej hudby rozhlasovými prijímačmi, magnetofónmi a gramofónmi pri produkciách usporadúvaných Československými cirkusmi a varieté, prípadne (ak je program prevažne vyplnený artistickým programom) aj inými usporiadateľmi, ďalej za použitie sprievodnej hudby pri ľudovej technickej zábave (ĽTZ) platí sa prevádzkový honorár sumou zodpovedajúcou 1,35% z docielenej hrubej tržby. Podkladom pre výpočet prevádzkových honorárov podľa tejto sadzby je doklad o docielenej hrubej tržbe za obdobie prevádzky, najdlhšie za dobu jedného kalendárneho roka. Tento doklad (potvrdený finančným odborom príslušného národného výboru) treba predložiť OZA (SOZA) najdlhšie do 31. januára bežného roka za uplynulý rok.“

5. Paragraf 9 ods. 1 znie:

(1) Pri hudobných produkciách v Prahe, Brne, Plzni, Ostrave, Bratislave a v Košiciach zvyšujú sa prevádzkové honoráre uvedené v § 4 a 5 a ďalej v § 8 ods. 2 a 3 o 100 %.“

6. Paragraf 15 sa zrušuje.


Čl.II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Galuška v. r.