Nariadenie vlády č. 17/1968 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 118/1966 Zb. o stabilizačnom odvode spotrebných a výrobných družstevných organizácií

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1968-17
Čiastka 7/1968
Platnosť od 27.02.1968 do31.12.1968
Účinnosť od 27.02.1968 do31.12.1968
Zrušený 159/1968 Zb.
Znenie 27.02.1968

17

VLÁDNE NARIADENIE

zo 14. februára 1968,

ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 118/1966 Zb. o stabilizačnom odvode spotrebných a výrobných družstevných organizácií

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 zákona č. 83/1966 Zb. o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky:


Čl. I

Vládne nariadenie č. 118/1966 Zb. o stabilizačnom odvode spotrebných a výrobných družstevných organizácií sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 znie:

㤠2

(1) Stabilizačný odvod sa do 31. decembra 1970 nezvyšuje podľa § 8 ods. 2 zákona organizáciám spotrebných družstiev, obchodným podnikom Sväzu výrobných družstiev a nepriemyslovým výrobným družstvám.

(2) Priemyslovým výrobným družstvám sa stabilizačný odvod do 31. decembra 1970 nezvyšuje podľa § 8 ods. 2 zákona za tú časť ročného prírastku počtu pracovníkov, ktorá zodpovedá podielu zákazkovej výroby pre obyvateľstvo, údržbárskej a opravárskej činnosti a služieb z prírastku celkových výkonov. Ak podiel týchto prác z celkových výkonov presiahne 50 %, celkové zvýšenie stabilizačného odvodu môže byť najviac 2 % z objemu vyplatených miezd.

(3) Organizáciám spotrebných družstiev sa stabilizačný odvod ustanovuje vo výške 30 % z tej sumy objemu vyplatených miezd, ktorá prevyšuje súčin 90 % priemernej ročnej mzdy plánovanej na rok 1968 a počtu pracovníkov v roku, za ktorý sa vykonáva výpočet odvodu.

(4) Ministerstvo financií po vyjadrení Sväzu výrobných družstiev v prípade pochybností rozhodne, či sa organizácia považuje za nepriemyslové výrobné družstvo podľa odseku 1.“

2. V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „výrobných družstiev osobných a iných služieb (nepriemyslových)“ a slová „a obchodných podnikov Sväzu výrobných družstiev“.

3. V § 3 sa zrušujú odseky 3 a 4.

4. V § 4 sa k odseku 1 pripája veta tohto znenia:

„Priemyslovým výrobným družstvám nemožno ustanoviť prirážku k stabilizačnému odvodu, ak podiel činností uvedených v § 2 ods. 2 presiahne výšku 50 % z celkových výkonov; v ostatných prípadoch túto prirážku nemožno ustanoviť z tej časti vyplatených miezd, na ktorú sa nevzťahuje zvýšenie stabilizačného odvodu podľa § 2 ods. 2.“


Čl. II

(1) Podľa tohto nariadenia stabilizačné odvody sa vykonávajú začínajúc rokom 1968.

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Lenárt v. r.