Zákon č. 160/1968 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1968-160

(v znení č. 185/1968 Zb.)

Čiastka 46/1968
Platnosť od 22.12.1968 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1969 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb.
Znenie 01.01.1969

160

ZÁKON

z 18. decembra 1968,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti sa mení a dopĺňa takto:

1. Paragraf 5 vrátane nadpisu znie:

㤠5

Zdanenie odmien

(1) Každá organizácia, ktorá vypláca odmeny za dielo alebo umelecký výkon, prípadne za ich použitie (ďalej len „platiteľ")

a) zráža daň z odmien za literárne príspevky do periodickej tlače, rozhlasu a televízie, z odmien za prednášky a z odmien za výchovné koncerty vrátane úvodného slova, ak odmena v týchto prípadoch neprevyšuje 1000 Kčs; z odmien prevyšujúcich túto sumu a z ostatných odmien zráža daň len vtedy, ak daňovník predloží potvrdenie zúčtovacieho strediska, že sa mu má daň zrážať priamo pri výplate odmeny;

b) v ostatných prípadoch poukazuje zúčtovaciemu stredisku preddavky na daň vo výške 10% z každej odmeny, ak zúčtovacie stredisko neurčí vyšší preddavok.

(2) Odmeny prijaté od občanov je daňovník povinný oznámiť zúčtovaciemu stredisku.

(3) Zúčtovacím strediskom sú organizácie, ktoré určí Ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom kultúry a informácií.“

2. Paragraf 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Základ dane

Základom, z ktorého sa vyberá daň, je rozdiel medzi príjmami podrobenými dani dosiahnutými v kalendárnom roku a odpočitateľnými položkami.“

3. Paragraf 7 ods. 1 znie:

(1) Od príjmov podrobených dani sa odpočítajú

a) ako náhrada nákladov spojených s urobením diela, ak daňovník nepreukáže skutočne vynaložené náklady, tieto sumy:

1. 60% z odmien za diela v odbore sochárstva;

2. 30% až 50% za diela z ostatných odborov výtvarného umenia a architektúry. Výšku odpočitateľnej položky pre každé dielo určia orgány Zväzu českých a slovenských výtvarných umelcov a Zväzu architektov ČSSR; ak uvedené orgány neurčia výšku odpočitateľnej položky, odpočíta sa ako náhrada suma vo výške 30%;

3. 20% z ostatných odmien podrobených dani;

b) príspevky z odmien kultúrnym fondom.“

4. Paragraf 7 ods. 3 znie:

(3) Odpočitateľné položky uvedené v predchádzajúcich odsekoch nemožno odpočítať od príjmov podrobených dani vyplývajúcich zo zdedených autorských práv a z odmien vyplácaných devízovým cudzozemcom.“

5. V § 8 ods. 1 sa vypúšťajú slová „z odmien poukazovaných prostredníctvom výplatného miesta“.

6. Paragraf 8 ods. 2 znie:

(2) Ak celkový ročný príjem daňovníka podrobený tejto dani neprekročí po odpočítaní položiek uvedených v § 7 ods. 1 sumu 25 000 Kčs, je daň 3% a riadne vykonanou zrážkou sa daňová povinnosť vyrovná.“

7. V § 8 sa pripája odsek 3, ktorý znie:

(3) Ministerstvo financií upraví sadzbu dane pri prekročení základu 25 000 Kčs tak, aby nedochádzalo k tvrdostiam.“

8. Paragraf 9 vrátane nadpisu znie:

„Spôsob vybratia dane

§ 9

(1) Daň sa vyberá u platiteľov alebo v zúčtovacom stredisku. Zrazenú daň odvedie platiteľ alebo zúčtovacie stredisko okresnému národnému výboru, v obvode ktorého má svoje sídlo.

(2) Platiteľ zrazí daň [§ 5 ods. 1 písm. a)] alebo preddavky na daň [§ 5 ods. 1 písm. b)] z každej výplaty alebo po pripísaní odmeny daňovníkovi k dobru.

(3) Ak prekročí v bežnom roku príjem daňovníka od všetkých platiteľov podrobený tejto dani po odpočítaní položiek podľa § 7 ods. 1 sumu 25 000 Kčs, je daňovník povinný najneskôr do 15. januára budúceho roka oznámiť zúčtovaciemu stredisku celkovú výšku príjmu dosiahnutého v uplynulom roku.

(4) Zúčtovacie stredisko po uplynutí roka vypočíta daň z úhrnu všetkých odmien dosiahnutých v roku rozhodujúcom pre zdanenie a zúčtuje ju z preddavkov zaslaných platiteľmi.“

9. V § 10 sa slová „výplatné miesto je povinné“ nahrádzajú slovami „Zúčtovacie stredisko a platitelia sú povinní“.

10. Paragraf 11 ods. 2 znie:

(2) Zúčtovacie stredisko alebo platiteľ zrazí daň, ktorú daňovníkovi nezrazil, dodatočne najneskôr do konca budúceho kalendárneho roka pri zúčtovaní ďalších preddavkov poukázaných platiteľom, pri vyplácaní ďalších odmien alebo pri ich pripísaní k dobru, prípadne daňovníka vyzvú v premlčacej lehote (§ 14), aby im daň v bežnom kalendárnom roku uhradil.“

11. Paragraf 12 ods. 1 a 2 znie:

(1) Daň, ktorú bol povinný platiteľ zraziť [§ 5 ods. 1 písm. a)] v kalendárnom štvrťroku, odvedie príslušnému okresnému národnému výboru vždy najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí štvrťroka. Preddavky na daň, ktoré je platiteľ povinný zadržať a poukázať zúčtovaciemu stredisku [§ 5 ods. 1 písm. b)], odvedie najneskôr do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po výplate odmeny.

(2) Zúčtovacie stredisko je povinné zo zaslaných preddavkov odviesť najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca 60% príslušnému okresnému národnému výboru. Daň, ktorú vypočítalo zúčtovacie stredisko po uplynutí roka, odvedie do výšky poukázaných preddavkov po odpočítaní už odvedených súm podľa predchádzajúcej vety a po zúčtovaní preplatkov najneskôr do 15. marca roka, v ktorom daň vypočítalo.“

12. V § 12 sa doterajšie odseky 2 a 3 označujú ako odseky 3 a 4.

13. V § 11 ods. 1, § 12 ods. 3, § 13, § 14 ods. 2 a v § 16 ods. 2 písm. b) sa slová „výplatné miesto“ nahrádzajú slovami „zúčtovacie stredisko“.


Čl. II

(1) Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.

(2) Zúčtovanie všetkých vyplatených preddavkov alebo odmien pripísaných k dobru za rok 1968 a predchádzajúce roky a dane (preddavkov) zrazenej v tomto roku vykonajú výplatné miesta.1)


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Paragraf 6 ods. 3 vyhlášky č. 37/1965 Zb. na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti.