Zákon č. 159/1968 Zb.Zákon o dôchodkovej dani

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1968-159
Čiastka 46/1968
Platnosť od 22.12.1968 do31.12.1970
Účinnosť od 01.01.1970 do31.12.1970
Zrušený 116/1970 Zb.
Redakčná poznámka

Zákon č. 101/1970 Zb. zrušuje zákon č. 159/1968 Zb. dňom, keď nadobudnú účinnosť zákony národných rád vydané podľa zásad ustanovených zákonom č. 101/1970 Zb.

Znenie 01.01.1970

159

ZÁKON

z 18. decembra 1968

o dôchodkovej dani

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Daňovníci

(1) Dôchodkovej dani (ďalej len „daň“) podliehajú:

a) družstvá, družstevné zväzy a družstevné podniky;

b) spoločné družstevné podniky;*)

c) hospodárske organizácie komunálnych služieb, miestneho priemyslu a podniky Zberné suroviny a podnikové zväzy a podniky týchto zväzov;

d) akciové spoločnosti s výnimkou organizácií zahraničného obchodu;

e) ostatné socialistické organizácie, ich podniky a účelové zariadenia, ktoré vykonávajú trvalú hospodársku činnosť, pokiaľ ich vzťah k štátnemu rozpočtu nie je upravený inými právnymi predpismi;**)

f) iné organizácie než socialistické, ak sú právnickými osobami;

g) spoločnosti obchodného a občianskeho práva, ústavy a nadácie, podniky verejnoprávnych korporácií, združenia osôb a iné subjekty so sídlom v cudzine s výnimkou fyzických osôb.

(2) Dani nepodliehajú:

a) jednotné roľnícke družstvá, stavebné bytové družstvá, ľudové bytové družstvá, okresné výstavbové bytové družstvá čo do príjmov z družstevnej bytovej výstavby, výrobné a pracovné družstvá pre občanov s ťažším zdravotným poškodením a zariadenia zväzov družstiev zabezpečujúce výberovú rekreáciu vlastných členov;

b) umelecké zväzy, kultúrne fondy a socialistické organizácie zastupujúce autorov alebo výkonných umelcov, ako aj podniky v prevádzke týchto organizácií;

c) organizácie hospodársky vedené vyššími orgánmi Národného frontu, KSČ a ROH a Zväzarmu s výnimkou takto vedených základných organizácií týchto spoločenských organizácií.

§ 2

Predmet dane

(1) U daňovníkov uvedených v § 1 ods. 1 písm. a) až d) a písm. f) a g) je predmetom dane všetka činnosť a príjmy z nej vyplývajúce.

(2) U daňovníkov uvedených v § 1 ods. 1 písm. e) je predmetom dane trvalá hospodárska činnosť a príjmy z nej vyplývajúce.

(3) U daňovníkov, ktorí majú sídlo v tuzemsku, nepodliehajú dani príjmy zo zdrojov v cudzine, ak preukážu, že boli zdanené obdobnou daňou v cudzine.

(4) U daňovníkov majúcich sídlo alebo miesto vedenia v cudzine podliehajú dani len príjmy, ktorých zdroj je na území ČSSR.

§ 3

Základ dane

(1) Základom dane je:

a) u daňovníkov uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b), c), e) s výnimkou družstevných a podnikových zväzov:

1. zisk znížený o prijaté subvencie a zvýšený o daň, ktorá znížila zisk,

2. vyplatené mzdy;

b) pri družstevných a podnikových zväzoch: zisk znížený o prijaté subvencie a zvýšený o daň, ktorá znížila zisk;

c) u daňovníkov uvedených v odseku 1 písm. d) a f):

1. zisk zo všetkej činnosti a z hospodárenia so všetkým majetkom zvýšený o daň, ktorá znížila zisk, o odpisy základných prostriedkov účtované na ťarchu zisku, pokiaľ prevyšujú odpisovú sadzbu určenú pre socialistické organizácie, o nepreukázané náklady a o náklady, ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie alebo zabezpečenie príjmov;

2. 30 % nákladov na hrubé mzdy, ak základ dane podľa odseku c) 1. by bol menší ako 30 % nákladov na hrubé mzdy alebo ak daňovník vykazuje stratu;

d) u daňovníkov uvedených v § 1 ods. 1 písm. g):

1. úhrn všetkých príjmov po odpočítaní nákladov nevyhnutne vynaložených v tuzemsku na ich dosiahnutie a zabezpečenie a na údržbu;

2. 30 % nákladov na hrubé mzdy, ak základ dane podľa odseku d) 1. by bol menší ako 30 % nákladov na hrubé mzdy alebo ak daňovník vykazuje stratu.

(2) U daňovníkov v likvidácii základom dane je likvidačný zvyšok.

§ 4

Sadzby dane

(1) Daň je:

a) u daňovníkov uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b), c), e) - s výnimkou družstevných a podnikových zväzov - pokiaľ sa títo daňovníci prevažne zaoberajú obchodnou činnosťou:

pri rentabilitezo ziskuz miezd
nad do
10 %5 %-
10 % 15 %10 % a 0,8 %
za každé 1 % dosiahnutej rentability
3,5 %
15 % 20 %10 % a 0,8 %
za každé 1 % dosiahnutej rentability
4,5 %
20 % 40 %10 % a 0,9 %
za každé 1 % dosiahnutej rentability
4,5 %
40 %10 % a 0,95 %
za každé 1 % dosiahnutej rentability
najviac však 55 % z tohto zisku
4,5 %

Rentabilita sa vypočítava v percentách z pomeru zisku k celkovým vlastným nákladom;

b) u daňovníkov uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b), c), e) - s výnimkou družstevných a podnikových zväzov - pokiaľ sa títo daňovníci prevažne zaoberajú neobchodnou činnosťou:

pri rentabilitezo ziskuz miezd
nad do
15 %-4 %
15 % 30 %- 4 % a 0,4 %
za každé 1 % rentability prevyšujúcej
15 %
30 % 50 %1,5 %
za každé 1 % rentability prevyšujúcej 30 %
10 %
50 % 90 %30 % a 0,5 %
za každé 1 % rentability prevyšujúcej 50 %
10 %
90 %50 % a 0,2 %
za každé 1 % rentability prevyšujúcej 90 %
najviac však 70 %
10 %

Rentabilita sa vypočítava z pomeru zisku k vyplateným mzdám;

c) pri družstevných a podnikových zväzoch:

pri Zväze výrobných družstiev a podnikových zväzoch uvedených v § 1 ods. 1 písm. c)50 % zákl. dane
pri Zväze spotrebných družstiev 35 % zákl. dane
pri Zväze bytových družstiev 10 % zákl. dane
pri ostatných zväzoch 25 % zákl. dane;

d) u daňovníkov uvedených v § 1 ods. 1 písm. d), f), g):

zo základu dane do 80 000 Kčs20 %
zo súm prevyšujúcich 80 000 Kčs základu dane60 %.

(2) Daň z likvidačných zvyškov je:

a) u daňovníkov uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b), c), e)50 %
b) u ostatných daňovníkov zo základu dane do 80 000 Kčs 20 %
     zo súm prevyšujúcich 80 000 Kčs základu dane 60 %.

§ 5

Zvýšenie dane

(1) Zrušený od 10. 12. 1969.

(2) Ministerstvo práce a sociálnych vecí určí s Ministerstvom financií základňu pre výpočet prírastku miezd u organizácií s prevažne obchodnou činnosťou.

(3) Daňovníkom uvedeným v § 1 ods. 1 písm. a), b), c), e) - s výnimkou družstevných a podnikových zväzov - zaoberajúcim sa prevažne neobchodnou činnosťou, zvyšuje sa daň z každej individuálnej ročnej mzdy pracovníka - vrátane podielov na hospodárskych výsledkoch a ostatných osobných výdavkov - z rozdielu prevyšujúceho základnú sumu mzdy 30 000 Kčs takto:

Ročná mzda pracovníka:Zvýšenie dane z rozdielu mzdy nad základnú sumu:
do Kčs 36 00015 %
do Kčs 42 00025 %
do Kčs 48 00040 %
do Kčs 54 00060 %
do Kčs 60 00080 %
nad Kčs 60 000100 %

(4) Daňovníkom, ktorí zabezpečia zvýšený rozsah služieb a dodávok spotrebných fondov v mimoriadnych smenách, príp. formou mimoriadnych opatrení, môžu príslušné okresné národné výbory na ich žiadosť poskytnúť vopred primeranú zľavu z takto zvýšenej dane, a to až do výšky sadzieb platných pred účinnosťou tohto zákona.

(5) U daňovníkov uvedených v § 1 ods. 1 písm. e) sa zvýšenie dane vypočíta iba z individuálnych ročných miezd pracovníkov zabezpečujúcich zdaniteľnú činnosť.

§ 6

Zľavy na dani a oslobodenia

(1) Daňovníkom sa poskytuje zľava z dane na výchovu učňov v tuzemsku takto:

za každého učňa v 1. roku: ročne Kčs
pri internátnej výučbe mimo podniku5000 3000
pri sústredenej výučbe v podniku3000 2000
pri individuálnej výučbe2000 1000
za každého učňa v 2. roku:
(pri trojročnej učebnej dobe)
pri internátnej výučbe mimo podniku3000 2000
pri sústredenej výučbe v podniku2000 1500
pri individuálnej výučbe1500 1000

(2) Pre družstvá alebo podniky invalidov, pre spoločné družstevné podniky zaoberajúce sa poľnohospodárskou výrobou a pre organizácie uvedené v § 1 ods. 1 písm. e) sa daň vypočítaná podľa § 4 písm. a) alebo b) znižuje o 30 %.

(3) Novozaložené organizácie môžu byť oslobodené od platenia dane do konca kalendárneho roka, v ktorom boli založené. O žiadosti daňovníka rozhodne miestne príslušný okresný národný výbor. Oslobodenie stratí platnosť, ak takáto organizácia zanikne do 3 rokov od svojho založenia.

§ 7

Správa dane

Správu dane vykonávajú okresné národné výbory; miestna príslušnosť sa spravuje podľa sídla tuzemského daňovníka koncom zdaňovacieho obdobia alebo pri zániku jeho činnosti.

§ 8

Priznanie k dani

(1) Daňovník je povinný podať priznanie k dani na miestne príslušnom okresnom národnom výbore do 31. marca po uplynutí zdaňovacieho obdobia (§ 9 ods. 2) a daň si sám vypočítať.

(2) Pri vstupe do likvidácie alebo pri zániku bez likvidácie je daňovník, prípadne jeho právny nástupca povinný podať priznanie k dani za uplynulú časť roka do troch mesiacov po vstupe do likvidácie, prípadne jeho zániku.

(3) Po skončení likvidácie je orgán poverený likvidáciou povinný podať do konca nasledujúceho mesiaca priznanie k dani z likvidačného zvyšku. Priznanie je povinný doložiť začiatočnou a konečnou likvidačnou súvahou a výkazom o použití likvidačného zvyšku.

(4) Ak sa priznanie nepodalo včas, môže sa daň zistená podľa § 4 a 5 zvýšiť až o 10 %.

§ 9

Vymeranie dane a zdaňovacie obdobie

(1) Daň vymeria miestne príslušný okresný národný výbor platobným výmerom po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

(2) Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

(3) Daň sa nevymeria, pokiaľ je menšia ako 100 Kčs.

§ 10

(1) Základ dane sa zaokrúhľuje na celé 100 Kčs hore.

(2) Rentabilita (§ 4) sa určuje v percentách s presnosťou na jedno desatinné miesto.

(3) Daň, zvýšenie dane a príslušenstvo dane sa zaokrúhľujú na celé koruny hore.

§ 11

Platenie dane

(1) Daň podľa § 4 sa odvádza v mesačných preddavkoch, a to vždy do 20. dňa po uplynutí mesiaca. Preddavok na daň za december je splatný do 5. februára nasledujúceho roka.

(2) Ak daň za uplynulé ročné obdobie je menšia jako 200 000 Kčs, preddavky sa odvádzajú štvrťročne, a to vždy do 20. dňa po uplynutí štvrťroka. Preddavok na daň za IV. štvrťrok je splatný do 5. februára nasledujúceho roka.

(3) Daňovníci sú povinní zaplatiť rozdiel medzi daňou vypočítanou v priznaní (§ 8 ods. 1) a odvedenými preddavkami na daň do 31. marca po uplynutí roka, za ktorý podali priznanie.

(4) Pri vstupe do likvidácie daňovník doplatí rozdiel medzi priznanou daňou a odvedenými preddavkami do troch mesiacov odo dňa vstupu do likvidácie (§ 8 ods. 2).

(5) Daň z likvidačných zvyškov daňovník zaplatí do konca nasledujúceho mesiaca po skončení likvidácie (§ 8 ods. 3).

(6) Novým daňovníkom miestne príslušný okresný národný výbor určí odvod preddavkov na daň s prihliadnutím na očakávaný (plánovaný) zisk daňovníka.

§ 12

Penále

Ak sa daň (preddavok na daň) nezaplatila včas, daňovník je povinný zaplatiť za každý deň meškania penále vo výške 0,1 % z dlžnej sumy.

§ 13

Premlčanie dane

(1) Daň nemožno vymerať ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol daňovník povinný podať priznanie k dani.

(2) Ak sa urobil úkon na vymeranie alebo vymáhanie dane, premlčacia lehota plynie znovu od konca roka, v ktorom bol daňovník o tomto úkone upovedomený.

§ 14

Kontrola dane

(1) Okresné národné výbory preverujú správnosť a úplnosť daňových priznaní a včasnosť, správnosť a úplnosť platenia dane.

(2) Daňovníci sú povinní poskytnúť kontrolným orgánom vysvetlenie a dôkazy o skutočnostiach rozhodujúcich pre vymeranie dane a urobiť všetko, čo je na uľahčenie a urýchlenie kontroly potrebné.

§ 15

Vznik daňovej povinnosti

(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia činnosti podrobenej dani.

(2) U daňovníkov uvedených v § 1 ods. 1 písm. g) daňová povinnosť vzniká dňom, keď začali v tuzemsku vykonávať hospodársku činnosť, prípadne keď sa im vyplácajú alebo k ich dobru pripisujú príjmy podrobené tejto dani.

(3) Daňovník je povinný oznámiť do 15 dní miestne príslušnému okresnému národnému výboru začiatok a ukončenie činnosti podrobenej dani.


Záverečné ustanovenia

§ 16

(1) Pre konanie vo veciach tejto dane, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, platia predpisy o konaní vo veciach daní a poplatkov.*)

(2) Pre daňovníkov podľa tohto zákona neplatia ustanovenia § 4 až 8 zákona č. 83/1966 Zb. o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva ČSSR a predpisy vydané na ich vykonanie.

(3) Pre daňovníkov uvedených v § 1 ods. 1 písm. a) a c) neplatia ustanovenia zákona č. 131/1968 Zb. o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd.

§ 17

Orgány Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky môžu:

a) odchylne upraviť ustanovenia, ktoré neustanovujú hlavné zásady, to znamená ustanovenia § 7 až 12 a § 14;

b) určiť podiel z výnosu dane, ktorý bude rozpočtovým príjmom národných výborov;

c) urobiť opatrenia, aby sa zabránilo dvojakému zdaneniu toho istého základu dane;

d) pre jednotlivé prípady ustanoviť, že možno urobiť opatrenia na zamedzenie tvrdostí a nezrovnalostí, prípadne povoliť úľavu alebo ďalšie oslobodenie od dane;

e) v spolupráci s príslušnými orgánmi ustanoviť okruh preferovaných učebných odborov pre poskytovanie zliav na výchovu učňov.

§ 18

(1) Zrušujú sa:

a) zákon č. 113/1966 Zb. o dôchodkovej dani družstevných a iných organizácií;

b) § 6 zákona č. 8/1968 Zb. o štátnom rozpočte na rok 1968 a o niektorých ďalších finančných opatreniach;

c) vládne nariadenie č. 118/1966 Zb. o stabilizačnom odvode výrobných a spotrebných družstiev;

d) vládne nariadenie č. 17/1968 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 118/1966 Zb.

(2) Daň z hrubého dôchodku, prípadne zisku dosiahnutého v kalendárnom roku 1968 sa vymeria podľa doterajších predpisov.

§ 19

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.

Podľa § 23 ods. 1 písm. c) zákona č. 133/1969 Zb. pre daňovníkov dane zo zisku a dane z majetku sa nepoužijú ustanovenie § 1 ods. 1 písm. d) zákona č. 159/1968 Zb.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Paragraf 33 zákona č. 49/1959 Zb. o jednotných roľníckych družstvách.

**) Zákon č. 83/1966 Zb. o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva ČSSR, zákon č. 131/1968 Zb. o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd a vládne nariadenie č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.

*) Vyhláška č. 16/1962 Zb.